De Indische Genealogische Vereniging

De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is op 2 juli 1988 opgericht als onafhankelijke vereniging, die op een verantwoorde wijze bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlanders overzee.

De IGV heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een instelling die richting geeft aan genealogisch onderzoek naar Europese (Nederlandse) families in Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt het zwaartepunt op het voormalig Nederlands Oost-Indië.

Het publiceren van onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd door de uitgave van het jaarboek, ‘De Indische Navorscher’ en de genealogische bijlage bij ons kwartaalblad. Daarnaast brengt de IGV met enige regelmaat een deeltje in haar serie “Bronnenpublikaties” uit, waarin originele bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek toegankelijk worden gemaakt. De IGV publiceert echter niet alleen; leden bieden elkaar ondersteuning en zo verbindt de IGV mensen met dezelfde interesse en achtergrond.

De IGV is een actieve en gezonde vereniging. Nog geen lid? Kijk op deze pagina voor meer informatie over het lidmaatschap.


Ledenenquête

Op 16 november ontvingen de leden van wie het e-mailadres bekend is, een ledenenquête per mail.
Leden van wie geen e-mailadres bekend is, ontvingen de enquête per post.

Middels een enquête wil het bestuur meer inzicht krijgen in de mening van de leden over diverse aspecten van de vereniging. De resultaten van de enquête worden o.a. gebruikt voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.

Inmiddels heeft een aantal leden de enquête ingevuld, waarvoor dank!
We willen graag alle leden die de enquête nog niet hebben ingevuld, vragen dit alsnog te doen.
Mocht u (de e-mail met) de link naar de enquête niet meer hebben; neem dan contact op met de secretaris.
De digitale enquête wordt op 1 december 2015 gesloten.

IGV aanwezig bij INDO Routes 2015

Op zondag 15 november was de IGV aanwezig bij INDO Routes 2015 te Dordrecht.
Hoewel het programma vooral gericht was op jongeren, waren er ook veel oudere jongeren aanwezig.
Nog voor het evenment officieel was geopend, mochten we al de eerste mensen begroeten bij onze 'helpdesk', die werd bemand door leden van het bestuursteam en de DIN-redactie.
Ook de rest van de middag en avond hebben we veel mensen genealogisch een eindje op weg kunnen helpen.
Liselore Rugebregt maakte de zaal nieuwsgierig en enthousiast met haar presentatie over Indische genealogie. 
Een aantal mensen heeft zich bij de stand ingeschreven als lid; die heten wij hierbij natuurlijk van harte welkom.
Al met al een geslaagde dag!

Mooie DIN-aanbieding voor leden

Om de voorraad fysieke exemplaren van ons jaarboek De Indische Navorscher (DIN) te verkleinen, doen we een mooi aanbod aan onze leden.
Maak uw collectie DIN's compleet met een pakket van de jaargangen 21 (2008) tot en met 26 (2013).
Deze zes jaargangen kunnen van u zijn voor maar € 50,- (excl. verzendkosten)!
Dat zijn vele honderden pagina's hoogwaardige Indische genealogie, voor minder dan een rijsttafel voor twee personen.
Hebt u de DIN's zelf al, dan kunt u ze ook schenken aan vrienden, familieleden, buren, uw huisdier of uw lokale bibliotheek.
Er is een beperkt aantal pakketten verkrijgbaar, dus sla uw slag nu het nog kan!

De ledenprijs van een los exemplaar van DIN (jaargang 21 tot en met 26) is ook fors verlaagd: naar € 10,- per stuk.

Zie voor details en om te bestellen deze pagina.

Vertaalde Japanse interneringskaarten (1942-1945) online

Op 14 augustus om 11:00 presenteerde de Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O.) in het Marinemuseum te Den Helder de website http://pow.s-o-o.nl met 1803 vertaalde registratiekaarten van marinemannen en andere zeevarenden, die de Japanse bezetting van Nederlands-Indië van 1942 tot 1945 in Japanse krijgsgevangenschap doorbrachten.
Veel oud-krijgsgevangenen wilden er na het einde van de Tweede Wereldoorlog niet over praten of vonden geen luisterend oor. De vertalingen geven de nabestaanden de mogelijkheid uit deze nieuwe bron meer inzicht te krijgen in die verschrikkelijke periode in het leven van hun dierbaren.
De in totaal circa 4000 ‘marinekaarten’ zijn in 2011 overgedragen aan het Nationaal Archief en bevatten naast de registratiekaarten van personeel van de Koninklijke Marine ook die van het (gemilitariseerde) personeel van de Koopvaardij, de Gouvernementsmarine, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (K.P.M.) en diverse andere rederijen.
De Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost heeft nu 1803 kaarten van het Japans naar het Engels vertaald en stelt de vertalingen via http://pow.s-o-o.nl beschikbaar voor de nabestaanden.
In tegenstelling tot de algemene verwachting werden niet alle Japanse documenten aan het einde van de oorlog vernietigd. Door de Japanse taal zijn deze documenten niet zonder meer toegankelijk. De kaarten bieden een schat aan informatie met betrekking tot een van de meest trieste periodes van de Japanse bezetting. Door belangrijke financiële ondersteuning van de Toyota Foundation is met behulp van Japanse specialisten van S.O.O. en POW Research Network Japan de barrière nu verdwenen en kunnen nabestaanden en onderzoekers kennis nemen van deze belangrijke bron.
Het Japanse militaire bestuur heeft van alle krijgsgevangenen registratiekaarten bijgehouden. Het Japanse Informatiebureau voor krijgsgevangenen werd opgericht in 1941 als onderdeel van het Ministerie van het Leger. Na de Japanse capitulatie van augustus 1945 werd het bureau voortgezet als het ‘1st & 2nd Repatriation Bureau’ en uiteindelijk verplaatst naar het Japanse Ministerie van Welzijn. De kaarten, die tot 1955 werden bijgewerkt, werden op 1 maart 1955 officieel overgedragen aan de Nederlandse overheid. In totaal zijn 47.818 kaarten beschikbaar gesteld.

Tijdelijk bestuursteam

Nadat voorzitter Harold Bos op 1 juli 2015 aan heeft gegeven zijn taken als voorzitter neer te leggen, is er een tijdelijk bestuursteam geformeerd. Dat team zal de zaken voortvarend en adequaat kunnen waarnemen tot de volgende ALV.
Bekijk de pagina "contact" voor de samenstelling van het tijdelijk bestuursteam en de profielen van de leden van dat team.
 

De nieuwe 'Bronnenpublikatie' (dl 24) is uit

Op de afgelopen ALV van 14 juni was de nieuwe 'Bronnenpublikatie' voor het eerst verkrijgbaar.
Dit deel 24, bewerkt door onze oud-voorzitter, oud-redacteur van "De Indische Navorscher" en erelid P.A. Christiaans, is, evenals het pas verschenen jaarboek 2014, geheel gewijd aan Sumatra.
Het bevat de overlijdensregisters van Medan (1870-1922), op bijna 250 bladzijden.
Klik hier voor het overzicht van alle door de IGV uitgebrachte bronnenpublicaties.
 

ALV 14 juni 2015

Op 14 juni 2015 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de IGV plaats.
De locatie was dit jaar weer de Sumatrazaal van Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem.
Het programma begon om 13:00 (ontvangst met koffie/thee en spekkoek), waarna tot 15:00 de Algemene Ledenvergadering plaatsvond.
Na een pauze werden er zeer interessante lezingen gehouden door de heren Tjabring van Egten en Yap Kioe Bing over onderzoek naar Chinese families binnen de Indische Genealogie. De aangekondigde spreker van de Stichting Indisch Familiearchief (SIFA) bleek wegens ziekte helaas verhinderd de geplande lezing te houden. Die lezing houden we tegoed voor een volgende ALV.
Na 16:00 was er ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. 
Om 17:00 werd er, geheel in lijn met de traditie, een Indisch buffet geserveerd.

Lezing Tong Tong Fair

Op zondag 7 juni heeft onze DIN-hoofdredacteur Roel de Neve een lezing in het Tong Tong Theater gegeven, tijdens de Tong Tong Fair op het Malieveld Den Haag.

De titel van de lezing luidde: Asal oesoel: Indisch stamboomonderzoek. Op zoek naar (jo)uw Indische roots.

Tijdens deze lezing legde Roel de Neve uit hoe dit het beste aangepakt kan worden, met praktische tips om meteen te beginnen met het onderzoek. Speciaal voor de jongere Indische generatie, maar ook voor de generatie(s) daarvoor.
 

Vacature penningmeester

Al enige tijd is de vereniging op zoek naar een penningmeester, een cruciale functie voor het goed functioneren van het bestuur en de IGV. Wilt u graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de IGV en heeft u enig financieel en cijfermatig inzicht en ervaring met programma's als Office, dan komen wij graag in contact met u.

De taken van de penningmeester zijn:
  • Opstellen van een begroting;
  • Voeren van een financiële administratie;
  • Opstellen van de jaarrekening;
  • Onderhouden van contacten met zowel leveranciers als met leden en niet-leden die boeken of dvd's bestellen.

Daarnaast heeft de penningmeester zitting in het bestuur en heeft daarmee inbreng in de beleidsbepaling van de IGV.
De functie van penningmeester is, net als alle andere functies binnen de IGV, onbezoldigd. De IGV kent wel een onkostenvergoeding (voor o.a. reiskosten) op declaratiebasis.
Voor nadere inlichtingen of kandidaatstelling kunt u contact opnemen met de secretaris.
 

Asal Oesoel

Asal Oesoel is een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher en was aanvankelijk bedoeld om ruimte te bieden aan genealogieën die door hun geringe omvang minder geschikt waren voor opname in De Indische Navorscher. Die ruimte is er nadrukkelijk nog steeds, maar daarnaast wil de redactie van Asal Oesoel de aandacht voor Indische familiegeschiedenis niet alleen tot genealogie beperken.

Asal Oesoel is ook voor niet-leden van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) gratis en wordt verspreid via een speciale subsite van igv.nl (opent in een nieuw venster).
Eerder kon Asal Oesoel via de website van de Indische Genealogische Vereniging als pdf-bestand worden gedownload, nu kan dat op deze pagina van de genoemde subsite. Daar vindt u ook meer informatie over Asal Oesoel.
 

Najaarsexcursie IGV - sept. 2014

Op 20 september 2014 vond de IGV-najaarsexcursie plaats, in het verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp.
Er werd een rondleiding verzorgd en de aanwezige leden en introducés gingen daarna aan de slag met de bronnen in het centrum.
Klik op 'Verder lezen' om een paar foto's te bekijken van de excursie.

ALV 25 mei 2014 en Asal Oesoel

Op zondag 25 mei 2014 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in Hilversum. 
De stukken zijn voor leden bereikbaar via het 'IGV-Leden'-menu.
Na de ledenvergadering sprak mevrouw dr. Martine Zoeteman-van Pelt over genealogisch onderzoek bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
De middag werd  afgesloten met een Indisch buffet. 


De nieuwe Asal Oesoel (jaargang 3, nr. 1) is ook verschenen. Asal Oesoel wordt niet meer per post verzonden; leden ontvangen deze per e-mail.
De Asal Oesoel is voor eenieder te downloaden via de website. Klik daarvoor hier.