Familie 'Beingsick'

 • rudi kuiper
 • rudi kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
18 nov 2013 00:04 #281 door rudi kuiper
rudi kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Fantastisch!!!!! Dit had ik niet durven hopen...
 • rudi kuiper
 • rudi kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
18 nov 2013 02:18 #282 door rudi kuiper
rudi kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Zie kranten berichten hieronder. Rappange was eerst militair: Aankomst in Augustus 1907 en plaatsing in Magelang. Naar Aceh in Dec. 1908. Waarschijnlijk aldaar tot hij in Dec 1910/Jan 1911 in Pasoeroen geplaatst wordt als administrateur bij het G. Pandhuis bedrijf. Het daarop volgende krantebericht waarin zijn naam voorkomt is dat van de geboorte in Sep 1911 van Berendina.

Waar ontmoette hij Adele Beingsick? In Magelang, voordat hij in 1908 naar Aceh ging? In 1911, bij terugkomst uit Aceh, wellicht reizende via Batavia? Anders?

================================================================
1) Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië - 21-08-1907, Dag
Militaria: De uit Nederland aangekomen adjudantonder-officier Rappange, no. 62469, is ingedeeld bö het tweede depot bataillon. — De uit Nederland aangekomen sergeant Linszen, no. 62422, is ingedeeld bö het tweede bataillon infanterie.

RK Opm: Uit het volgende bericht volgt dat het tweede depot batallion was gelegerd in Magelang.

===================================================
2) Soerabaijasch handelsblad - 26-11-1907, Dag
Overgeplaatst van het 10de bataljon te Weltevreden naar het 13de bataljon te Soerabaja de idem de Blauw } van het subsistentenkader te Soerabaja naar het 21e bataljon te Magelang de idem Mind»rrcan j van het lste bataljon te Magelang naar het 2de depotbataljon aldaar de adjudantonderofficier Juenker) van het 2de depotbataljon te Magelang naar het lste bataljon aldaar de idem Rappange. van het Ode bataljon te Tjimahi naar het 2de depotbataljon „te Magelang de idem Van Heel. Verloven i Verleend twee maanden Terloi naa* Malang en Salatiga aan den kapitein der infanterie Fischer, Verlengd met een jmaand het Terlof naar Bataviai verleend aan den 2den luitenant der Infanterie Van Èij idem naar Malang aan den onderluitenant Van Boxtel. Verleend een halve maand Terloi naar Batavia van den anlitenUreiident van Bangll Kruseman.

=======================================================
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië - 28-11-1907, Dag
Militaria: Overgeplaatst van het Ie bataljon infanterie naar het 2e depotbataljon de adjudantonderofficier Junker, no. 61600; van het 2e depotbataljon naar bet Ie bataljon infanterie, de adjudant-onderofficier Rappange, no. 62469.

RK Opm: Uit het voorgaande bericht volgt dat het eerste batallion infanterie was gelegerd in Magelang.

====================================

Bataviaasch nieuwsblad - 21-12-1908, Dag
Militaria.—De kapitein intendant MO. Boon, is dezer dagen gestaagd in het examen ia de soedaneesoha taal eu zal daarvoor eene graüticatle van f 500 ontvangen. De lo luitenant der infanterie Th. H. L. Gerth van Wijke zal 12 December 1908 per stoomschip Rembrand t vaa verlof naar loösë terngkeeren. De adjunct onderofficier der infanterie Rappange van het Ie bataljon infanterie is overgeplaatst naar de troepenmacht in Atjeh ter andere indeeling.

==================================

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië - 11-01-1911, Dag
Personalia. —De administrateur van het gouvernements pandhuis te Poerwokerto C. Croes, is naar het pandhuis te Bandongan (Magelang) overgeplaatst. — Benoemd tot adjunct administrateur bij net gouvernements pandhuis teKoetoardjo W. A. de Ceuninck van Capelle, thans klerk bij den post- en telegraafdienst. — Benoemd tot adjunct administrateur bij het gouvernements pandhuis te Pasoeroean H. P. J. Rappange, adjudant onderofficier bij het leger.
Meer
18 nov 2013 02:57 #283 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Rudi,
Je kunt proberen een kleindochter van Rappange-Beingsick te bereiken.
Misschien weet zij meer uit familieverhalen hoe het met haar oma is gegaan zo voor haar huwelijk
www.indoshop.nl/contactformulier.html
Schrijf op deze link je verhaal en leg uit wie je bent en wat je zoekt
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
18 nov 2013 04:01 #284 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Een stukje tekst mbt Rappang voor Draft III:

Uit krantenberichten blijkt dat Herman naar Indie kwam als militair met stamboek(?) nummer 62469. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië - 21-08-1907 vermeldt hem als nieuw-aangkomene, geplaatst bij het 2e depot-bataillon (dat in Magelang lijkt te zijn gelegerd). Hij heeft de rang van ‘adjudant-onderofficier’. Het Soerabaijasch handelsblad - 26-11-1907 vermeldt zijn overgeplaatsing van daar naar het 1ste bataljon te Magelang. Hij was ook toen ‘adjudant-onderofficier’ [Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië - 28-11-1907]. Eind 1908 wordt hij van daaruit aan de troepenmacht in (het nog steeds onrustige?) Aceh toegevoegd. Mogelijk bleef hij in Aceh gelegerd tot eind 1910, want Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië - 11-01-1911 vermeldt dat ‘H. P. J. Rappange, adjudant onderofficier bij het leger’) benoemd is tot adjunct administrateur bij het Gouvernements Pandhuis te Pasoeroean. Het eerst daarop volgende krantebericht waarin zijn naam voorkomt is dat van de geboorte, in Sep 1911, van Barendina (zie hieronder).

Discussie: Omdat Rappang militair was en op Java gelegerd in Magelang, lijkt het waarschijnlijk dat Adele behoorde tot de groep Wilhelmina en Henrij. In 1907 is haar zus Wilhelmina met de militair Bremer getrouwd te Malang. Onmoette Adele haar partner Rappang in Malang? Of in Magelang, voordat Rappang in 1908 naar Aceh ging? Of in 1911, bij Rappang’s terugkomst uit Aceh, wellicht reizende via Batavia? Anders?
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
19 nov 2013 00:27 #286 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Ben's lijst van personen Walsen - Veel dank hiervoor! - maakt een aantal dingen duidelijk:

- Charles William was inderdaad een oudere broer van Sarah Theodora.

- Er waren nog meer broers/zussen in die derde generatie Walsen (en ook nog een tante Henriette Walsen)

- Er waren vele gezinnen Walsen in de derde en vierde generatie, in Menado.

- Helaas ontbreken bij de lijst geboorten de namen van de ouders en daarom is de familiestructuur nog niet echt duidelijk te maken.

- Wel duidelijk is dat het korte overzicht van de familie gepubliceerd op WWW, als boven besproken, geeft een goede indruk van de grote lijnen, maar wat zwak is in details (hetgeen makkelijk te vergeven valt, aangezien het door iemand uit de zesde generatie - dus waarschijnlijk grotendeels door hem ontvangen door mondelinge overlevering - is opgesteld. Met name lijken personen van de 3e en 4e generaties niet correct te zijn geplaatst in die structure.

- Waarschijnlijk waren er exponenten van de Walsen-s elders in Indie, en het lijkt belangrijk die op te sporen (zie werk-hypothese hieronder).
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
19 nov 2013 01:00 #287 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Updating van de ...

Onderzoeksvraag: Waar groeiden de 5 kinderen van het echtpaar Henrij Beingsick en Sarah Theodora Walsen op, na het overlijden van hun ouders?

Issue: De lezer van het 'Familie Beingsick' verhaal zal bovenstaande vraag stellen. Het verhaal zou er sterker door worden wanneer het hierover informative zou kunnen verstrekken.

Discussie: Er is zijn nog geen records gevonden waaruit op directe wijze duidelijk wordt . Werden ze naar een weeshuis gebracht of bij pleeggezinnen ondergebracht? Werden ze ondergebracht bij gezinnen van moeder Sarah Theodora Walsen’s uitgebreide familie. Aan vader Henrij Beingsick’s zijde was er geen familie. Gingen ze allen naar 1 of naar verschillende huizen/gezinnen? Bleven ze bij dat gezin totdat ze het huis uitgingen, of veranderden ze van gezin, al naar gelang de omstandigheden?

Een eerste set aanwijzingen dat ze bij Sarah’s familie werden ondergebracht is :

(i) dat Sarah’s broer, Charles William Walsen, gepensioneerd klerk van het residentiekantoor te Menado, in 1892, drie jaar na het overlijden van Sarah, de oproep plaatste (zie boven), suggererend dat hij waarschijnlijk de leiding nam bij het creeren van een oplossing.

(ii) dat er in die tijd veel gezinnen in de ‘Walsen-Bowie-clan’ waren.

Werkhypothesen voor verder onderzoek (dd 19/11):

1) De vijf groeiden op in gezinnen van naaste familieleden van hun moeder - Sarah Theodora Walsen
2) De kinderen werden verdeeld over een aantal gezinnen.
3) De plaats van huwelijk van deze kinderen is een belangrijke indicatie van waar ze opgroeiden:

3.1: Waarschijnlijk in in Menado opgegroeid:

3.1.1: Maria Alida (1876) trouwde te Menado op 06/07/1898, dus ca 22 jaar oud, met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder.

3.1.2: Maria (1880?) trouwde te Menado op 24/11/1898, dus waarschijnlijk ca 18jaar oud, met Jan Hendrik Felix [BS Huwelijken te Menado].

3.2) Waarschijnlijk in Weltevreden/Batavia omgeving opgegroeid:

3.2.1: Wilhelmina (1878) verloofde zich te Weltevreden op 23/09/1906, dus ca 28 jr oud, met de militair Hessel Gijsbert Bremer, en huwde hem ruim een jaar later in Malang (een grote garnizoensplaats, dacht ik).

3.3.2. Adele (1879), trouwde rond 1910/1911 met de (gewezen) militair Herman Petrus Johannes Rappange, waarschijnlijk in Magelang (waar Rappange's batallion was gelegerd) of Pasoeroean, waar hij in 1911 werd geplaatst (G. Pandhuis), of in Weltevreden (militair hoofdkwartier).

3.2.3: Jan Ferdinand (1883) volgde in 1906, dus ca 23 jaar oud, een opleiding bij de Genie in Batavia.

Zou het kunnen zijn dat Wilhelmina, Adele, en Jan in een Walsen-gezin in Weltevreden/Batavia opgroeiden, waar de man militair was? Of daar heen gingen toen ze wat ouder waren? (Opm: het kan zijn dat de moeder in dat gezin de Walsen-persoon was!).

Observatie: Het valt op dat MA en M in hetzelfde jaar trouwden en dus het gezin verlieten!

Discussie: Groeiden MA en M op in hetzelfde gezin? Ook Wilhelmina en Jan 'verlieten' hun pleeghuis in ongeveer hetzelfde jaar: 1906/07. Groeiden W en JF op in hetzelfde gezin?

Het is daarom de moeite waard om meer te weten te komen over Bremer's where-abouts. En ook om uittevinden waar en wanneer Adele zich verloofde en waar zij trouwde!

Als het in de RA niet te vinden is. Waar dan te zoeken?

De belangrijkste stap echter is om de Walsen-Bowie familie beter in kaart te brengen. Ben Wegman heeft daarvoor al een eerste enorm pak material aangeleverd. Kunnen de namen van de ouders van de nieuwgeborenen gevonden worden? Was er in 1905-1907 een Walsen in Weltevreden/Batavia? Een mannelijke Walsen die zelf militair was, dan wel een vrouwelijk, getrouwd met militair?
 • Rudi Kuiper
 • Rudi Kuiper's Profielfoto Onderwerp Auteur
19 nov 2013 01:28 #288 door Rudi Kuiper
Rudi Kuiper antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Meer over Wilhelmina B. en Hessel Bremer (getrouwd Malang 18/12/1907):

Gisteren veel tijd besteed aan Bremer-Beingsick, in een poging om meer te begrijpen van hun whereabouts rondom de periode van hun verloving en huwelijk.

Tussen de informatie die ik vond was dit:

1) Bataviaasch nieuwsblad, 14-10-1908, Dag:

Heden-morgen overleed tot onze diepe droefheid
ons op gisteren geboren dochtertje ALIDA, MARIE, ADÈLE.

H, G. BREMER, W. BREMER— Beingsick.
Mr Cornelis, 14 October 1908 - 4479


2)Bremer kreeg 1 Jaar verlof: vertrek naar Nederland in April 1911; hij nam vrouw en vier (!)kinderen mee.

2.1) De Sumatra post: 20-04-1911, Dag: Verloven: Verleend is wegens ziekte een tweejarig verlof aan den controleur van de Buitenbezittingen G. E. Miillemeister; een eenjarig verlof aan den onderlui tenant H. G. Bremer; Een elfmaandsch verlof aan den eersten luitenants der infanterie D. M. Postma en J.H.C. Vermeer.

2.2) Bataviaasch nieuwsblad, 10-05-1911, Dag: Passagiers. — Per ss. Tobanan op morgen nasr Marsuille en Nederland vertrekkenco kapitein W. J. Boon : ....... H. G. Bremer, onderluitenant der infanterie, met echtg. en 4 kind.

Vragen:

a) Meester Cornelis ... dat is een randstad van Batavia. Wanneer werd Bremer daarheen overgeplaatst?

b) 4 kinderen + 1 overleden = 5 kinderen. In 3 jaar en 4 maanden tijd! Waren er tweelingen? Of zit het toch anders?
Meer
19 nov 2013 11:03 #292 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Familie 'Beingsick'
Even checken hoe het zat met geboortes, overlijdens en huwelijken te Amoerang.
Werden die geregistreerd op het kantoor te Menado? Dan lijkt het alsof het allemaal te Menado gebeurde.
Wooonde oma Bowie misschien te Amoerang en had ze de zorg voor de wezen Beingsick ?
Woonden zij en de kleinkinderen in bij Charles William Walsen te Amoerang?
Gemaakt door Kunena