Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Asberij - Azijnman ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Asberij : NL/2000 [209];

Asbroek, van : INN/14 [130];

Asca : INN/14 [130];

Ascahn : INN/14 [149];

Ascanu : MRCL [f.16];

Ascerapi : DGOD [222];

Asch, van : AMBA [270];   INN/14 [130];   INN/20 [43];

Asch van Wyck, van : zie  Wyck, van Asch van

Asch van Wijck, van : zie  Wijck, van Asch van

Asch, van den : INN/11 [158];

Asch, von : INN/14 [130];

Aschat, Scholten van : zie  Scholten van Aschat

Aschbacher : INN/14 [130];

Aschen : BRP/15 [3, 6, 69];   INN/14 [130, 131];

Aschenbach : INN/14 [131];

Aschenberg : INN/14 [131];

Aschenboer : BRP/7 [6, 176];

Aschenbour : BRP/7 [15, 176];

Aschenbrenner : INN/21 [158, 169];

Aschenbrucker : DGOD [222];

Ascher : BAND [592];   INN/14 [131];   MOLK [49];

Ascherman : INN/14 [131];

Aschhoff : INN/14 [131];

Aschka : INN/14 [131];   VERM [130];

Aschman : INN/14 [131];

Aschmann : INN/14 [131];

Aschmoneit : BRP/10 [64];   BRP/22 [105];   DGOD [334];   INN/14 [131];

Aschnauwe : INN/14 [132];

Aschof : INN/14 [132];

Aschoff : BRP/1 [61];   BRP/12 [70, 132];   INN/9 [29];   INN/11 [88];   INN/14 [132];   INN/23 [169];

Aschoff Vermeulen : VERM [130];

Aschwege, von : INN/15 [26];

Ascoop : INN/14 [132];

Asdanck : INN/14 [132];

Asdies : INN/14 [132];

Asdonck, van : GHG/1 [31];   GHG/4 [201];   INN/14 [132];   INN/15 [171];

Asdonk, van : INN/14 [133];

Asekawa : INN/14 [133];

Asem, van : BAND [514];

Aseptia : INN/14 [133];

Aserto : INN/14 [133];

Aset : INN/14 [133];

Asfa : INN/14 [133];

Asgord : INN/14 [133];

Ash : INN/8 [52];   INN/14 [133];

Ashbury : NL/2000 [209];

Ashby : EYND [157];

Asher : GN/1983 [16];   INN/14 [133];

Ashie : INN/14 [133];

Ashman : INN/14 [133];

Ashnes : BRP/24 [13];   INN/14 [133];

Ashoff : INN/14 [133];

Ashorn : INN/14 [133];

Ashton : INN/14 [134];

Asik : VERM [130];

Asima : INN/14 [134];

Asimand : INN/14 [134];

Asimond : INN/14 [134];

Asimoy : GHG/4 [318];

Asjes : INN/14 [134];

Asjoher : GN/1946 [26];

Askamie : MRCL [f.16];

Askamp : PEUT [73];

Askan : INN/14 [134];

Askeang : INN/14 [134];

Askgaard : INN/10 [204];

Asking : INN/14 [134];

Askins : INN/14 [134];

Askwou : INN/14 [134];

Aslan : AMBA [282];   BRP/5 [76, 77];   BRP/8 [2];

Aslund : INN/14 [135];

Asma : INN/9 [135];   INN/14 [135];

Asma, van : INN/14 [135];

Asman : BRP/7 [107];   BRP/8 [54];   BRP/10 [134];   BRP/13 [17];   BRP/22 [67];   BRP/23 [4, 59];   BRP/24 [86];   BRP/25 [65];   INN/14 [135];

Asmaoen : INN/14 [135];

Asmawidjaja : VERM [130];

Asmies : INN/14 [135];

Asmiss : INN/14 [135];

Asmo : INN/14 [135];

Asmont : INN/14 [135];

Asmoro : INN/26 [132];

Asmos : INN/14 [136];

Asmus : BRP/24 [51, 59];   BRP/25 [74, 122];   DGOD [114, 135, 138];   INN/8 [113];   INN/12 [151, 153];   INN/14 [136];   INN/16 [186];   INN/19 [37, 75, 81, 83];   INN/21 [93, 154];   OKM/2 [49];

Asmussen : INN/14 [136];

Asmutz : BRP/3 [31];   INN/14 [178];

Asna : BAND [521];

Aspeland : INN/14 [178];

Aspeling : BRP/6 [103-105];   BRP/10 [82];   BRP/11 [82, 84, 108, 131];   BRP/12 [7];   BRP/21 [71, 72];   BRP/23 [53, 83, 130];   BRP/25 [42, 61, 62, 102];   INN/14 [178];   INN/16 [22-30];   INN/19 [168];   INN/23 [20];   INN/26 [186];   INO/3 [63];   KPSM [80];   NL/1999 [500];

Aspeling Buitendag : zie  Buitendag, Aspeling

Aspelink : INN/16 [22, 29];   INN/19 [167];

Aspelslager : INN/14 [179];

Asperden, van : INN/12 [151];

Asperé : INN/14 [179];

Asperen, van : BRP/11 [125];   BRP/22 [87];   DGOD [90, 193];   INN/14 [179];   INN/16 [165];   INN/23 [48];

Asperen van der Velde, van : INN/14 [179];

Asperen Vervenne, van : zie  Vervenne, van Asperen

Aspering, van : INN/6 [133];

Aspermont, Flugi van : zie  Flugi van Aspermont

Aspers : INN/14 [179];

Asperslag : BRP/8 [135];   INN/16 [132];

Asperslagh : INN/14 [179];

Aspinwall : INN/14 [179];   JVPP [476];

Aspoelden, van der : INN/14 [179];

Aspremont, van Lynden d' : zie  Lynden, d'Aspremont van

Asquith : GHG/3 [101];   INN/14 [180];

Asri : INN/23 [154];

Ass, van : AMBA [255];   INN/19 [176];

Assa : BRP/4 [53];   BRP/10 [100];   INN/14 [180];   VERM [130];

Assam : INN/14 [180];

Assamina : DGOD [111, 125];   INN/14 [180];

Assan : INN/14 [180];

Assan Nina Daut : INN/3 [70, 83];

Assana : INN/14 [180];

Assar : INN/14 [180];

Assas : INN/14 [180];

Assche, van : INN/14 [180];

Asschen : INN/14 [180, 181];

Asschenberg : INN/14 [181];

Asschendorp : INN/14 [181];

Asschens : BRP/10 [152];   BRP/12 [93];   INN/14 [181];

Asscher : BRP/15 [89, 99];   INN/14 [181];

Asscherberg : DGOD [92];

Asse, van der : INN/21 [149];

Assé : BRP/21 [39];   BRP/22 [11];   BRP/25 [69, 148];   INN/5 [62];   INN/14 [181];   INN/16 [173];

Assé, Brussel : INN/9 [68];

Assé, de Brussel : BRP/3 [66];   BRP/4 [18, 76, 87, 159, 183, 200];   BRP/6 [71];   HOFF [63];   GHG/3 [69, 132];   GHG/4 [84];   INN/9 [64, 66];   INN/14 [181];   INN/22 [143];

Assel : INN/14 [181];

Assel, van : INN/14 [181];

Assel, van der : KRN/2 [195, 197];

Asselberg : INN/14 [181];   INO/5 [108];

Asselbergs : INN/9 [109];   INN/14 [182];   ISPO [198];   VERM [130, 172];

Asseld, van : INN/14 [182];

Asseler : INN/6 [55];

Assell, van : INN/5 [125];

Asselt, van : BRP/24 [42];   INN/14 [182];   INN/18 [27];

Assem : BRP/15 [158];

Assem, van : INN/14 [182];

Assem, van der : INN/16 [80];

Assemas : BRP/16 [2];

Assemjenou : PEUT [29];

Assems : INN/14 [182];

Assemsena : INN/14 [182];

Assen, van : BAND [508];   BRP/1 [78];   BRP/6 [28];   DUMA [172];   GN/1984 [307];   INN/14 [182, 183];   INN/17 [57];   INN/23 [48];   INO/2 [7, 24];   INO/3 [99];   INO/6 [17];   MOLK [149];

Assen, Andringa van : zie  Andringa van Assen

Assenbergs : INN/14 [183];

Assenburgh : GOIC [134];

Assendelft : BRP/24 [6];   INN/14 [183];

Assendelft, van : BRP/11 [152];   BRP/12 [118];   GOIC [222];   INN/4 [168];   INN/6 [18];   INN/14 [183];   INN/17 [182];   INO/4 [18];   INO/5 [94];   INO/6 [78];   INO/7 [19];

Assendelft, Blom van : zie  Blom van Assendelft

Assendelft de Coningh, van : zie  Coningh, van Assendelft de

Assenderp, van : INN/14 [183];

Assendorp : INN/13 [27];   INN/14 [183];

Assendorp, van : INN/14 [184];

Assenraad, van : INN/9 [169];   INN/14 [184];

Assenraad, Hubers van : zie  Hubers van Assenraad

Asser : INN/14 [184];   INN/19 [107];

Asserquet : INN/14 [184];

Assesowa : INN/14 [184];

Asseur : GN/2002 [595];

Assey : PSEB [486, 488-491, 494, 510, 533, 540, 550, 574, 577, 648];

Assiboe : INN/14 [184];

Assiboi : INN/14 [184];

Assies : INN/14 [184];

Assignij, d' : INN/14 [184];

Assimoij : INN/14 [184];

Assink : INN/14 [107];   INN/15 [42];   INN/24 [142];   INO/6 [98];   VERM [130];

Assis : INN/19 [147];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Assman : INN/15 [42];

Assmann : INN/15 [42];

Assmus : GHG/4 [176, 212];

Assohoe : INN/20 [60];

Assologo : INO/4 [48];

Assonville, d' : BENG [302, 429, 544, 545];

Assuma : BAND [562];   INN/15 [42];

Assumpçao : INN/19 [147];

Assuwe : INN/15 [42];

Ast, van : INN/15 [42];   JUMA [89];

Astada : INN/12 [149];

Asten : INN/15 [42];

Asten, van : GOIC [48];   INN/14 [103];   INN/15 [42];   INN/20 [168];   INN/22 [19];   INN/26 [161];   INN/28 [195];

Astenhoven, van : INN/15 [42];

Aster : GN/2002 [595];

Asterfloot : INN/15 [42];

Asterliener : INN/15 [42];

Astin : VERM [130];

Astle : MOLK [237, 253];

Astmath : INN/12 [129];   INN/15 [143];

Astolfius : GN/2002 [595];

Aston : INO/1 [31];

Astreda : BRP/16 [101];   INN/16 [43];

Astro : GHG/4 [27];   VERM [130];

Astroo, van : INN/15 [43];

Asworth : INN/15 [43];

Asija : INN/20 [50];

Aszer : INN/15 [43];

Atakodja : INN/15 [43];

Atama : INN/15 [43];

Atamo : INN/15 [43];

Ataqo : SKKK [158];

Atat : INN/15 [43];

Aten : INN/15 [43];

Atencio : INN/15 [142];

Ates : INN/23 [12];   INO/6 [24];

Atherton : INN/7 [57];

Athier : GN/1997 [666];

Athing : INN/15 [43];

Athons : INN/15 [43];

Atiboe : INN/15 [43];

Atiene : INN/2 [13];

Atim : BRP/5 [13];

Atinga : INN/15 [43];

Atjes : INN/15 [43];

Atjets : INN/15 [43];

Atkens : INN/15 [44];

Atkenson : INN/22 [190];

Atkim : INN/15 [44];

Atkins : BNCL [12, 16, 52, 83];   GHG/1 [1];   INN/15 [44];   INN/18 [180];   NL/1984 [231];

Atkinson : BENG [28];   INN/15 [44]   MRCL [s2.6];

Atlas : BRP/7 [59];

Atman : VERM [130];

Atmans : INN/15 [44];

Atmo : VERM [130];

Atmowirijono : VERM [130];

Aton : INN/15 [44];

Atrah : INN/15 [44];

Atsema : INN/15 [44];

Atsma : INN/15 [44];   INO/5 [55];

Attekum, van : AMBA [272];

Attema : DGOD [80];

Atta : INN/15 [44];

Attablea : INN/15 [44];

Attelaliemme : INN/15 [44];

Attema : INN/15 [44];

Atten : BRP/13 [5];

Atten, van : INN/15 [45];

Attenburg, van : INN/15 [45];

Attenhoven, van : INN/2 [147];   INN/15 [45];   INN/17 [173];

Atteveld : GN/1992 [75, 83, 86, 128, 129];   INN/6 [181];

Attevelt : GN/1992 [7, 73, 74, 77-81];   INN/6 [20];

Attienso : MOLK [259];

Attinger : GHG/3 [381];   INN/15 [45];   VERM [130];

Attjene : INN/2 [13];   INN/8 [103];

Attkien : INN/15 [45];

Atton : BRP/15 [155];

Atzal : INN/15 [46];

Atzema : INN/15 [46];

Atzen, van : INN/15 [46];

Auartel, Lobry de : zie  Lobry de Auartel

Auberg : INN/15 [46];

Auberie : INN/15 [46];

Auberlen : GHG/3 [26];   INN/15 [46];

Aubert : BRP/3 [16, 20];   BRP/15 [36];   GN/1978 [309];   INN/15 [46];   INN/20 [140];

Aubignij, d' : INN/15 [46];

Aubin, Milet de St. : zie  Milet de St. Aubin

Aubreme, d' : INN/12 [156];

Aubremé, d' : INO/6 [45];

Aubremont, d' : BRP/14 [26];

Aubri : INN/15 [46, 47];

Aubrie : BRP/12 [37];   BRP/15 [114];   BRP/16 [12];   BRP/22 [115];   INN/15 [47];

Aubroeck : INN/7 [54];

Aubrun : INN/15 [47];

Aubry : BRP/15 [161];   INO/4 [48];

Aubrij : INN/15 [47];

Auburg : INN/15 [47];

Auca, van : INN/21 [168, 178];

Auch : BRP/1 [4];

Auchincloss : INN/15 [47];

Auchmuty : ENI/1 [73];   PSEB [491, 597, 630];

Auck : BRP/4 [125];

Auckenthaler : INN/15 [47];

Audag : INN/15 [47];

Audante : INN/15 [48];

Audard : INN/15 [48];

Aude : INN/15 [48];

Audebert : BRP/15 [102];   BRP/18 [48, 169];   INN/8 [103];   INN/15 [48];

Audenaarden : GN/1992 [74];

Audenaller van Vanevelt, van : INO/5 [98];

Audenrogge : NL/2000 [525];

Auderegg : INN/15 [48];

Auders : INN/15 [48];

Audier : INN/13 [147];   INN/15 [48];   INN/17 [142];

Audineau : INN/15 [48];

Audoetoe : INN/15 [48];

Audra : INN/15 [48];   ENWI [60, 61];

Audren : INN/15 [48];

Audretsch : INN/15 [48];

Aue : INN/20 [110];

Aué : INN/15 [131];

Auer : BRP/23 [125];   INN/15 [131];

Auerbach : INN/15 [131];

Auf der Heide : INN/15 [131];

Auf der Springe : BRP/10 [91];   GHG/1 [156];   INN/15 [131];

Aufderheide : INN/5 [172];   INN/15 [131];

Aufderheyde : INN/5 [116, 172];

Aufderheijde : INN/15 [131];

Aufderheyde, Muller : INN/5 [172];

Aufenacker : INN/15 [131];

Auff'm Ordt : INN/1 [38];

Auffmorth : BAND [471];   BRP/3 [67];   DUMA [74];   GN/1986 [382-384];   INN/8 [77];   INN/12 [101, 103];   INN/15 [132];   INN/18 [1, 84];   INN/19 [171, 172];   INO/1 [168];   PEUT [29, 266];

Aufkens : INN/15 [132];

Aufmorth : GN/2000 [89];   INN/15 [132];

Aufn'Orte : VERM [130];

Aufsfeld : GHG/3 [97];

Augaard : INN/15 [132];

Augenstein : BRP/3 [71];   BRP/5 [106, 119];   GHG/2 [366];   GHG/3 [348];   GHG/4 [327];   INN/15 [132, 133];   VERM [130];

Augentein : INN/15 [133];

Auger : INN/15 [133];

Auggard : BRP/7 [166];

Augier : BRP/11 [36];   INN/15 [133];   INO/4 [52, 53]   MRCL [33];

Augoenoet : INN/15 [133];

Augsburg : HARG [100];

Augsburger : INN/15 [133];

Augter : INN/15 [133];

Augus : BRP/21 [155];   BRP/22 [88];   INN/15 [133];

August : BRP/7 [5, 24, 176];   INN/15 [134];   INN/16 [188];   INN/21[61];

Augusta : BRP/2 [92];   INN/15 [134];

Augustain : INN/15 [134];

Auguste : BAND [571];   INN/15 [134];

Augustein : INN/15 [134];

Augusten : INN/15 [134];

Augusteijn : INN/11 [119];   BRP/16 [113];   INN/15 [134];

Augusteyns : GHG/1 [156];

Augusteijns : BRP/16 [141];   INN/15 [97, 134-136];   VERM [172];

Augustie : INN/15 [136];

Augustiene : INN/15 [136];

Augustin : BRP/11 [3];   BRP/21 [148];   DGOD [560];   DLUX [6];   GHG/2 [339];   INN/15 [136];   INN/21 [49];   LAZL [87];   MRCL [49]   PCUR [29];

Augustina : BAND [262, 469];   INN/15 [136];   INN/26 [82];

Augustine : INN/15 [137];   INN/26 [82];

Augustini : BRP/15 [42];

Augustiniok : INN/15 [137];

Augustino : INN/15 [137];

Augustinus : BAND [531, 532];   BRP/7 [46, 68, 75, 91, 118, 123, 128, 129, 170];   BRP/18 [106];   INN/1 [63];   INN/15 [137];   INN/21 [63];   PCUR [41, 44];

Augustus : BRP/7 [2, 22, 69, 85, 106, 156, 176];   BRP/13 [107];   BRP/17 [36];   INN/15 [137];

Augustus, van : BRP/7 [49];

Augustusz : INN/21 [35];

Augustyn : MRCL [32, s1.20];

Augustijn : BAND [165, 182, 253];   BRP/1 [73];   BRP/9 [63];   BRP/16 [113];   BRP/17 [31, 36, 40, 47, 75, 86, 89, 93, 94, 100, 104, 110, 121, 124, 148, 175, 184];   BRP/18 [55, 106, 112, 176];   BRP/23 [62];   GHG/4 [215, 261];   GOIC [296];   INN/7 [147];   INN/8 [151, 159];   INN/11 [119, 148];   INN/13 [79];   INN/15 [137, 138];   INN/17 [57];   INN/21 [27, 38, 51, 62];   INN/22 [172, 173, 180];   INO/1 [158];   VERM [130];

Augustijns : BRP/17 [2, 33, 40, 49, 67, 72, 75, 84, 86, 103, 106, 109, 110, 114, 128];   BRP/18 [16, 96, 99, 116, 129, 192];   INN/15 [138];   INN/19 [84];   INN/20 [18, 67];   NL/1999 [549, 550];

Augustijnsz : BRP/2 [1, 31, 43, 50, 172, 174];   BRP/15 [119];   BRP/17 [33, 52, 67, 93, 97, 165, 184];   GN/1992 [140];   INN/1 [75];   INN/15 [138];   INN/19 [33, 71];   INO/5 [48, 60, 72];

Augustijnz : BRP/17 [103, 184];

Auguz : INN/15 [138];

Auhage : INN/15 [138];

Auheim : INN/15 [138];

Auka, van : INN/21 [158];

Aukal : INN/15 [174];

Aukamp : HARG [71];

Auke : INN/15 [174];

Aukema : INN/15 [174];   INO/3 [91];   INO/4 [31];

Auken : INN/15 [174];

Auker : INO/3 [43];

Aukes : BRP/10 [73, 143];   BRP/12 [148];   BRP/21 [30];   BRP/22 [112, 133, 134];   BRP/25 [4, 36];   DGOD [471];   INN/11 [35];   INN/15 [174, 175];   INN/17 [191];   INO/2 [24];   INO/5 [110];   MARA [92/93];   VERM [130];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Aukesma : BRP/4 [27, 129];   INN/15 [175];

Aukkerbroek : BRP/7 [13];

Aukus : INN/15 [175];

Aul : INN/15 [175];

Aulifeld : INN/15 [175];

Auliveld : BRP/14 [91, 100, 102, 108, 119, 134, 143, 152, 160];   BRP/16 [35, 139];   GHG/2 [223, 245];   INN/15 [175-177];   VERM [139];

Aulnis, d' : INO/4 [52, 53];

Aulnis de Bourouil, d' : INN/15 [177];

Aulnis de Bourouill, d' : GHG/1 [343];   GHG/2 [290];   JVRB [197, 260];

Aulonius : INN/14 [35];

Aulorius : INN/21 [164, 167, 177];

Aumalal : VERM [130];

Aumerie, d' : DGOD [129];   INN/15 [177];   INN/20 [179];   INO/5 [90];

Aumont : INN/15 [177];

Aumuller : INN/15 [177];

Aumund : INO/1 [137];

Aumunt : INN/15 [177];

Aunalai : INN/15 [177];

Aunalol : PEUT [356];

Auné : INN/15 [177];

Aunumete : INN/15 [177];

Aupel : INN/15 [177];

Aupers : INN/15 [177];

Aupez : INN/15 [177];

Aurangzeb : BENG [109];

Auret : INN/16 [24];   INN/19 [166, 169];

Aurich, van : AMBA [265];   DGOD [489];   INN/15 [177];

Aurie : NLG/10 [286];

Aurin : INN/15 [177];

Auriol, de l' : BRP/7 [56, 58, 62, 69, 176];

Auriol, l' : BRP/7 [114, 176];

Aurous : INN/17 [11];

Auschütz : INN/15 [177];

Ausema : VERM [130];

Ausems : INN/15 [178];

Auserch : INN/15 [178];

Auserwinkler : INN/15 [178];

Ausin, de : INN/15 [178];

Auslag : MRCL [f.22];

Ausschütz : INN/15 [178];

Aussel : INN/15 [178];

Aussems : BRP/5 [21];   INN/15 [178];   INN/16 [33];

Aussen : INN/15 [178];

Aussenis : INN/15 [178];

Ausset : INN/17 [69];

Aussingh : INN/15 [179];

Aust : INN/15 [179];

Austen : INN/15 [179];

Austerman : BAND [505];   BRP/22 [136];   INN/15 [179];

Austermann : AMBA [275];   BRP/10 [155];   GHG/1 [235];   GHG/3 [71, 190];   INN/2 [6];   INN/15 [179, 180];   INN/16 [14];   INN/23 [132];   RMSD [406];   VERM [130];

Austermühle : AMBA [276];   INN/15 [180];

Austett : INN/15 [180];

Austin : DUMA [182];   INN/21 [161];

Austruy : PEUT [30];

Austruij : INN/15 [180];

Austijn : INN/26 [189];   INN/27 [239];

Auten : BRP/12 [59];   INN/15 [180];

Autena, van : NL/1995 [109];

Autenboer : INN/15 [180];

Autgaaren, van : INN/15 [181];

Authier : BRP/12 [81];   BRP/23 [113];   GHG/3 [323];   INN/15 [181];

Autier : BRP/25 [153, 172];   INN/15 [181];

Autilaar, van der : INN/15 [181];

Autin : HOFF [99];

Auton : INN/15 [181];

Autran : INN/15 [181];

Auwema : INN/15 [181];

Auwemer : INN/15 [181];

Auwen : INN/15 [181];

Auwer : BRP/11 [145];

Auwera, van der : INN/15 [181];

Auwerd : BRP/1 [154];   GN/1956 [62];

Auwerda : BRP/1 [142];

Auwers : NLG/8 [165];

Auwers, von : LUTH [31.2];

Aux Brebis : GOIC [143, 145, 146, 285];

Auxbrebis : INN/20 [64];   NL/1962 [143];

Auzemberger : INN/15 [182];

Auzon, d' : BAND [196, 263];   BRP/9 [84];   INN/15 [182];

Avarre, van : MRCL [s1.19];

Avé : BRP/11 [157];   BRP/21 [28, 120];   INN/11 [53];   INN/12 [25];   INN/15 [182];   INN/16 [121, 137];   INN/25 [129];   ISPO [197];   PCHL [51];

Avegaart : INN/15 [182];

Avelin : INN/10 [150];

Aveling : BRP/10 [66];   BRP/11 [31];   BRP/12 [79];   BRP/22 [9];   GHG/4 [81, 346];   INN/13 [32, 35];   INN/15 [182];   INN/16 [11, 42];   VERM [130];

Avelingh : INN/16 [42];

Avelino : INN/16 [42];

Avello : INN/16 [43];

Avenarius : INN/11 [103, 104];

Avenhorn : INO/5 [39];

Avenhoven, van : DGOD [104];

Avemann : INN/16 [43];

Avenarius : INN/16 [43];

Avenhorn van Nauta : zie  Nauta, Avenhorn van

Avenhoven, van : INN/16 [43];

Avenstroij : INN/16 [43];

Averes : INN/15 [29];   INN/16 [43];   INN/20 [131];   NLG/4 [98];

Averill : INN/16 [43];

Averman : INN/4 [184];

Avertij : INN/16 [43];

Avesaat, van : INN/16 [43];

Avesaet, Vosch van : zie  Vosch van Avesaet

Avest, ter : INN/16 [43];

Avezaath, van : INN/5 [153];

Aviet : INN/16 [43];

Avilar, d' : INN/11 [62, 68];

Avink : INN/16 [43];

Aviragnet : BRP/24 [136];

Avis : BRP/8 [144];   BRP/12 [127, 128];   INN/4 [100];   INN/16 [43, 44];   INN/27 [165];

Avoird, van den : INN/16 [44];

Avoirt, van der : INN/16 [44];

Avoine, d' : DGOD [178];

Avon, von : INN/16 [44];

Avondhuisen : INN/4 [32];

Avondhuijzen : INN/8 [201];

Avonds : INN/26 [158];   INO/4 [2];

Avonture : INN/16 [44];

Avontuur : INN/16 [44];

Avoocaat : AMBA [279];

Avoort, van den : INN/16 [44];

Avot : INN/16 [44];

Avoux : INN/16 [44];

Avreij : INN/16 [44];

Avrincourt, de Vignon d' : zie  Vignon d'Avrincourt, de

Avijs : INN/16 [44];

Awaji : INN/16 [44];

Awalij : INN/16 [44];

Awater : INN/16 [44];

Awater : INN/16 [44];

Awaij : VERM [130];

Awdal : GHG/2 [43];   GHG/4 [251];   INN/16 [45];

Aweet : INN/16 [45];

Awit : INN/16 [45];

Awith : INN/1 [75];

Awnij : INN/16 [45];

Awoie : INN/16 [45];

Awon : INN/16 [45];

Awooij : BRP/4 [199, 200];

Awuij : INN/16 [45];

Ax : INN/16 [45];

Axberg : INN/16 [45];

Axcher : BRP/7 [150];

Axel : BRP/7 [20, 55];   BRP/24 [214];   INN/16 [45, 46];

Axel, van : INN/16 [46];

Axelbo : MV/1976 [106];   INN/16 [46];

Axelsen : INN/16 [46];

Axen : BRP/7 [4, 6, 16, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 115];   INN/16 [46];

Axersloot : BRP/7 [22, 176];

Axeson : BRP/13 [103, 165];

Axkeen : INN/20 [76];   INO/4 [94];

Axmann : INN/16 [46];

Axon : BRP/13 [76, 165];   INN/6 [78];

Axsen : BRP/7 [3];

Axson : BRP/13 [70, 90, 104, 113, 165];   INN/14 [56];

Axt : BRP/5 [139];   BRP/10 [83];   BRP/21 [16, 134];   BRP/22 [118];   BRP/23 [111];   BRP/25 [31, 50];   GHG/3 [258];   INN/16 [46, 47];

Axten, van : BRP/17 [146];

Aija : INN/16 [47];

Ayako : INN/16 [47];

Ayal : INN/16 [47];   INN/18 [83];   INN/26 [18, 41];   PEUT [356];

Aijal : BAND [536];   BRP/8 [93];   INN/10 [156];   INN/12 [25];   INN/13 [47];   INN/26 [18, 19];   VERM [129, 130];

Ayalogo : INN/12 [119];

Ayanno : INN/16 [47];

Aijenmaijer : INN/16 [47];

Aijhuwan : BAND [335, 375, 408];   BRP/9 [132];   INN/11 [93];   INN/16 [47, 48];

Aijlion : INN/5 [162];

Aylora : INN/16 [34];

Aylsworth : BAND [413];

Aijmoij : INN/20 [53, 59];

Aijouw : INN/16 [48];

Aijpasa : BAND [583];

Aijpassa : BRP/6 [135];   INN/16 [48];

Aijreron, van : INN/16 [48];

Ayres : INN/19 [147];

Ayres da Silva : INN/19 [147];

Aijselt, van : INN/16 [48];

Aijsma, van : INN/16 [48];

Aysma, Lauta van : zie  Lauta van Aysma

Ayton : INN/2 [65, 156];   INN/17 [99];   INN/27 [30];

Aytsma, van : INN/20 [4];

Ayubi : INN/5 [167];

Azaert : INN/16 [48];

Azarke : INN/16 [48];

Azarko : INN/16 [48];

Azedo : INN/19 [147];

Azeel : BRP/1 [16];   GN/1957 [63];

Azeh, van : INN/16 [48];

Azevedo : INN/19 [147];

Azinheira : INN/19 [147];

Aziz, Abdoel : zie  Abdoel Aziz

Azon : INN/18 [81];

Azon Jacometti : GN/1962 [296];   INN/3 [19];   INN/13 [183];   INO/2 [71];

Azuma : BRP/8 [105];

Azumaija : INN/16 [48];

Azumaija Soema : INN/16 [48];

Azun : INN/18 [74];

Azweiler : INN/10 [150];   INN/16 [48];

Azijnman : GN/1963 [156];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?