Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Baacas - Balfoort ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Baacas : BRP/17 [69];

Baack : JUMA [90];

Baacke : GN/1978 [312];

Baade : DGOD [382]  nbsp; MRCL [f.10];

Baadilla : BRP/6 [135];   BRP/9 [101];

Baädilla : BAND [138, 191, 215, 226, 231, 238, 284, 298, 300, 581, 582];   BRP/9 [114];   MOLK [60];

Baag : GN/1992 [16];

Baak : BRP/5 [107];   DGOD [81, 90, 176, 194, 471];   GN/2002 [584, 597];   INN/2 [118];   INN/7 [204];

Baak, van : AMBA [255, 282];   BRP/3 [93];   BRP/5 [80];   BRP/8 [23];   BRP/11 [102];   BRP/12 [11, 73];   BRP/22 [104, 126];   BRP/23 [35];   BRP/24 [34];   GHG/1 [267, 319];   GHG/2 [1];   GHG/3 [344];   GHG/4 [5];   INN/2 [118];   INN/10 [31];   INN/12 [4, 70];   INN/15 [154];   INN/16 [123, 136];   INN/19 [120];   INN/21 [137];   INN/24 [11, 12, 16, 20];   INO/1 [81];   JVRB [220, 232];   NL/1999 [493];   RMSD [291];

Baake : NL/1995 [108, 110];

Baal, van : BRP/10 [90];   INN/11 [26];

Baalbergen : BRP/8 [151];

Baalde : GN/1959 [64];   INO/6 [5]   MRCL [22, 46, 55, s1.20];

Baalders : INN/22 [50];

Baalen : INN/11 [109];

Baalen, van : AMBA [271];   BRP/3 [17];   DGOD [190];   INN/13 [124];   INN/19 [107];   INN/25 [106];

Baalman : INN/15 [110];

Baan : EYND [144];   INN/24 [48];   INN/28 [61];

Baan, de : INN/17 [57];

Baanders : BRP/25 [56];   INO/3 [42];

Baane : INN/7 [69];

Baank : BRP/3 [30, 48];   INN/21 [128];   INN/22 [80, 153];

Baanstra : INO/6 [23, 71];

Baar : BRP/17 [73];   GHG/3 [299];   INN/27 [216];   NL/2000 [518];   VERM [130];

Baar van Slangenburgh : DGOD [534];

Baar, de : BRP/18 [75, 198];

Baar, van : BRP/3 [10];   BRP/16 [66];   INO/2 [73];   VERM [77];

Baar de Jong, van : zie  Jong, van Baar de

Baar van Slangenburg, van : INN/19 [160];   INN/26 [93, 94];   INO/5 [85];

Baar van Slangenburgh, van : BRP/3 [77, 164];   DGOD [410];   INN/12 [3];

Baard : INN/19 [175];

Baarda : INN/2 [72];   INO/6 [71];

Baarda, van : GHG/1 [159];

Baardewijk, van : INN/10 [144];

Baardman : VERM [130];

Baardwijk : INN/25 [70];

Baardwijk, van : BAND [532];

Baaren, van : INN/10 [58];   INN/22 [63];   INN/26 [172];

Baarens : INN/6 [20];

Baarents : BRP/24 [14];

Baarle : INN/20 [55];

Baarle, van : INN/24 [123];

Baars : AMBA [256];   BRP/2 [78, 203];   BRP/5 [141];   BRP/7 [35];   BRP/21 [19];   GHG/3 [283];   GHG/4 [259];   INN/12 [74];   INN/22 [53, 126];   INN/27 [33];   INO/1 [161];   NL/1986 [42];   NLG/8 [164];   VERM [130, 154];

Baars, van : INN/20 [187];   VERM [130];

Baarsel, van : INN/28 [18];   INO/2 [94];

Baarsen : AMBA [266];

Baarslag : INN/7 [22];

Baarslosky : INN/16 [189];

Baart : BRP/2 [167];   BRP/16 [139];   BRP/24 [156];   HECA [102];   INN/2 [72];   INN/4 [31, 176];   INN/5 [124];   INN/8 [200];   INN/9 [80];   INN/10 [60];   INO/6 [96];   VERM [130];   VVEN [48];

Baart de la Faille : BRP/22 [106];   GHG/1 [260];   JVRB [123];

Baartman : DGOD [280];

Baartsz : INN/19 [27];

Baas : BRP/12 [48];   DGOD [138];   DUMA [97];   GHG/4 [259];   INN/3 [56];   INN/4 [57];   INN/9 [35];   INN/10 [60];   INN/12 [107];   INN/13 [185];   INN/15 [108];   INN/16 [11];   INO/5 [117];   VERM [130];

Baas, de : DGOD [18, 23];   INN/23 [164];

Baas Becking : zie  Becking, Baas

Baaten : INN/18 [118];

Baatke : INN/21 [28]   MRCL [f.10];

Baatz : BRP/25 [87];

Baay : BAAY [12, 13, 73, 77-80, 89, 93, 96, 101-104];   BRP/8 [142];   GHG/3 [277];   GHG/4 [55, 58];   INN/7 [53];   INN/17 [101];   INN/23 [145];   INN/27 [110];

Baaij : BAAY [13, 16, 33, 71, 72, 81, 84, 91, 94, 95, 98, 158];   BRP/4 [193];   BRP/22 [51, 62];   DGOD [79, 104, 200];   INN/14 [100];   INN/19 [4];   INO/6 [24];

Baaykes : GN/2002 [596];

Babar : BRP/24 [183];

Babay : BRP/4 [174, 211, 243];   GHG/3 [355];   NL/1964 [279];

Babel, van : GN/1977 [154];

Babele : BRP/8 [29, 79];   INN/16 [131];

Babest : BRP/13 [95, 107, 110];

Babington : BRP/1 [138];   MOLK [156];

Babjian, di : BRP/7 [71];

Babke : BRP/6 [72];

Babock : BRP/3 [116];   GHG/4 [76];

Baboe : VERM [130];

Babok : BRP/3 [116];

Babtist : INN/7 [71];   INO/5 [104];

Babtistz : BRP/17 [46];

Babuschkina : GN/1966 [371];

Babut du Marès : INN/5 [157];

Bac : INN/14 [118];

Bacas : BRP/8 [34];   BRP/17 [114, 183];   BRP/18 [25, 93, 141];   GHG/3 [147];   INO/6 [30, 32, 43, 56];

Bach : BRGM [20];   BRP/2 [64];   BRP/3 [36];   BRP/4 [209];   BRP/10 [23];   BRP/14 [68];   BRP/15 [25, 43, 156];   BRP/22 [89, 90];   BRP/24 [88];   DGOD [290, 468, 489, 522];   DLUX [6];   GHG/2 [282];   GHG/3 [4];   GN/2002 [599];   INN/3 [50];   INN/10 [25];   INN/11 [121];   INN/15 [30, 39, 115];   INN/16 [8];   INN/19 [43, 191];   INN/23 [76, 160, 164, 177, 183, 185];   INO/5 [108, 129];   KW/1958 [217];   PSEB [491];   ZIET [58];

Bach Kolling : zie  Kolling, Bach

Bachas : BRP/17 [142, 151, 184];   BRP/18 [20, 38, 133, 134, 156];

Bachellez : INN/23 [31];

Bacherach : KW/1983 [353];

Bacheracht : BENG [22, 86, 87, 93, 100, 101, 106, 122, 129, 150, 166, 167, 169, 182, 279, 280, 289, 302, 306, 313, 314, 323, 254, 338, 430, 545];   GOIC [48, 49];   INO/4 [52, 53];   INO/7 [3];   NL/1994 [326];   NL/2001 [46];

Bachet : BEGM [25];   BRP/10 [95];   BRP/12 [117];   DUMA [104];   GHG/2 [42];   GHG/3 [382];   GN/1958 [251];   INN/15 [150, 155-157, 159];   INN/16 [62];   INN/22 [111, 113, 162];   INN/23 [30];   INN/25 [20];   INO/2 [24];   INO/4 [40];   INO/5 [27];   INO/6 [40];

Bachiene : INN/28 [198, 202, 209];   INO/6 [5];

Bachman : BRP/4 [31];   INN/15 [113];   INO/5 [61];   KW/1993 [9];

Bachmann : BRP/2 [175];   BRP/5 [106];   DGOD [363];   JUMA [90];

Bachmaijer : BRP/15 [49];

Bachmeijer : BRP/15 [41, 141];

Bachöffener : INN/21 [178];

Bachöfner, Robertson : zie  Robertson Bachöfner

Bachri : INN/19 [66];

Bachschmit : BRP/7 [127, 176];

Bachsmidt : BRP/7 [95, 176];

Bachum, van : VERM [81];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Back : DGOD [9, 199];   DLUX [6];   GHG/3 [230];   INN/11 [50];   INN/16 [69];   INN/24 [151];   PEUT [31];

Bäck : INN/9 [109];   INN/16 [69];

Back, Krieger de : zie  Krieger de Back

Backas : BRP/17 [22, 52, 82, 90];   BRP/18 [108];

Backer : BRP/4 [154, 220, 221];   BRP/5 [92];   BRP/7 [165];   BRP/10 [92];   BRP/11 [93];   BRP/12 [39];   BRP/17 [181];   BRP/18 [87];   BRP/22 [38];   BRP/23 [36];   BRP/24 [8];   GHG/1 [135];   GHG/3 [209];   GHG/4 [119];   GOIC [27, 188, 251, 252];   INN/2 [118];   INN/3 [105];   INN/5 [126];   INN/7 [115, 211, 215];   INN/13 [80];   INN/16 [161];   INN/27 [208, 209, 242];   INN/28 [225];   INO/2 [18];   INO/4 [52, 53];   INO/6 [58, 75];   INO/7 [15, 55, 58];   JUMA [90];   KW/1983 [427];   KRN/2 [73, 74];   MOLK [112, 234];   NL/1999 [141, 282];   NLG/11 [32];   ON/1935 [187];   PCUR [34];

Backer, Dam : INN/9 [109];

Backer, Overbeek : zie  Overbeek Backer

Backer Leegstra : GHG/1 [165, 195];   ON/1935 [187];

Backer van Leuven : KW/1983 [427];

Backer, de : BRP/24 [131];   INN/13 [89];   INN/19 [164];

Backere, de : INN/17 [103];

Backers : GHG/4 [89];   GOIC [157];   INN/12 [113];   INN/22 [18, 21];   INN/23 [125];   INO/3 [72];   VERM [130];

Backerus : DGOD [65, 121, 176, 242, 254];

Backhaus : BRP/6 [29];   BRP/10 [119];   GHG/4 [281, 293];   PEUT [195];

Backhoven : VERM [130];

Backmaijer : BRP/15 [23];

Backmeijer : BRP/15 [166];

Backs : BRP/15 [161];

Backsen : INN/13 [151];

Backstrom : INN/19 [173];

Bacude : VERM [167];

Backx : INN/22 [21, 22];

Bacx : INN/10 [15];

Bada : BRP/16 [80];

Badagas : INN/22 [176, 180];

Badaraco : INN/19 [147];

Badart : BRP/8 [118];   BRP/12 [76];   INN/4 [61];   INN/9 [109];   VERM [130];

Badden : VERM [130];

Bade : BRP/5 [165];   DGOD [112, 276];   GHG/4 [5];

Badebroek : PCHL [25];

Badel : HARG [99];

Baden : BRP/8 [23];   BRP/10 [146];   INO/5 [107];

Baden, van : BRP/7 [24];

Badenbroek : BRP/4 [18, 46, 90, 151, 162, 183, 192, 227];   BRP/8 [27, 146];   BRP/14 [1-3, 7, 21, 35, 37, 68, 69, 89, 108, 109, 121, 141, 150, 160];   BRP/15 [25, 43];   GHG/1 [224];   GHG/2 [304];   GHG/3 [204];   GHG/4 [343];   INN/10 [35, 53];   INO/6 [56];

Badendick : INO/1 [31];

Badendijk : BRP/2 [5];

Badenhorst : INN/19 [175];

Badenhuyer : INO/5 [96];

Badenhuyzen : GN/2002 [598];

Bader : BAND [562];   GN/1992 [353];

Badet : BRP/23 [81];

Badings : DGOD [467];   INN/11 [122];

Badjoh : PEUT [357];

Badoe : VERM [130];

Badon : INN/10 [153];   INO/4 [58];

Badot : BRP/22 [19];

Badoux : INN/14 [108];

Baduel : INN/19 [147];

Baeckers van Netzen : GHG/1 [119];

Baeckx : PEUT [298];

Baedge : INN/26 [159];

Baehr : BAND [448, 449];   DGOD [150];   DLUX [6];   JAZZ [12, 13, 37, 38];

Baëhr : BRP/8 [121];   GHG/1 [149];

Baekelmans : DGOD [18, 23, 44, 51];

Baekhaever : GHG/1 [98];

Baelde : BRP/24 [80];   GN/1959 [64];   INN/19 [140];   INO/6 [5];   INO/7 [58];   PEUT [66];

Baelen : DGOD [110, 113];

Baelen, van : DGOD [46];

Baelius : INO/4 [52, 53];

Baene, de : INN/17 [57];

Baenst, de : INO/5 [21];

Baer : INO/3 [48];

Baere, del : BRP/4 [140];   BRP/21 [84];

Baerends : BRP/1 [98];

Baerents : INN/20 [149];

Baerken : GN/1997 [470];

Baerle : INO/6 [48];

Baerle, van : BRP/22 [34];   DGOD [349];   GHG/3 [313];   INN/2 [108];   INN/5 [53];   INN/7 [141];   INN/20 [73];   INO/6 [48];

Baermann : BRP/24 [199];

Baermayer : INN/21 [122];

Baermayer von Barienkhofen : GN/2000 [88];   INN/6 [120];   INN/21 [108, 122, 123];   NLG/12 [346, 348];

Baermayer van Bariënkhofen : INN/22 [133, 135];   GHG/3 [66];

Baermaijer von Barienkhofen : DGOD [367];   INN/17 [36-38];   INN/19 [157];   NLG/13 [5, 12, 16];

Baermayer von Bariënkhofen : GHG/4 [82];   INN/17 [38];   INO/3 [65];   INO/4 [40];

Baërmayer von Bariënkhoven : DUMA [163];

Baermayer von Barienkhoven : BRP/11 [89];

Baermeyer van Bariënkhofen : BRP/1 [43];   GHG/1 [269];   INO/2 [70, 71, 73, 74, 75, 86];

Baermeyer von Barienhofen, von : DINI [3];

Baers : INN/22 [190];

Baerselman, Klopman : BRP/25 [160];

Baerselman, Koopman : BRP/25 [160];   GHG/3 [292];

Baert : BRP/5 [6];   BRP/14 [7, 8];   BRP/18 [47];   BRP/24 [174];   DGOD [109];   BRP/16 [83];   GHG/3 [383];   GOIC [209];   INN/5 [136];   INN/12 [73, 75];   INN/15 [98-101];   INN/17 [88];   INN/19 [114];   INN/27 [175, 199];   INN/28 [145];   INO/5 [62];   ON/1935 [88];   RMSD [437];   PEUT [31];   VERM [130];

Baert, van Benthem : BAND [396, 410];

Baert de Jong, van : zie  Jong, van Baert de

Baertmans : GN/2000 [88];   INN/18 [82];

Baerts : GHG/1 [148, 159, 160];   INO/4 [64];

Baerveldt : BRP/5 [48];   BRP/24 [109];

Baes : BRP/12 [144];

Baes, Alderse : zie  Alderse Baes

Baesa : INN/11 [78];

Baesjou : BRP/25 [109];   GHG/2 [207, 333];   GHG/3 [289];

Baesler : BRP/2 [116, 117];   INN/23 [32];

Baessler : BRP/2 [56, 106, 131];   BRP/5 [168];   BRP/14 [69];   GHG/1 [317];   INN/4 [5];   INN/10 [133, 134];

Baeten : BRP/22 [128];   NEVE [23];

Baeza : INN/11 [64, 73];

Baffart : INN/15 [125];

Bag : INN/15 [110];

Bagaga : VERM [130];

Bagaya : GHG/2 [115];

Bagaija : INN/10 [152, 201, 202];

Bagchus, de Zeeuw : zie  Zeeuw Bagchus, de

Bage : INO/6 [79];

Bagelaar : RMSD [58];

Bagelen : INO/6 [19];

Bager : BRP/2 [199];

Baggaert : GOIC [38];

Baggaerts : BENG [548];

Bagge : BRP/13 [32];   GN/1987 [490];   INN/7 [171];   INN/21 [143];

Baggelaar : GHG/3 [16];   INN/14 [119];

Baggen : BRGM [57];   INN/16 [186];

Baggen, Pook van : zie  Pook van Baggen

Bagger : SOER [407];

Baggerman : VERM [130];

Baggers : BRP/15 [40];   GHG/1 [89];   GHG/3 [112];   INN/1 [76];   INN/13 [179];   INN/19 [179];   INO/1 [38, 130];   INO/4 [81];   INO/5 [1, 102, 115];   NL/1999 [524, 528, 529, 590];   ON/1933 [10];   ON/1935 [182];

Baghley : BRP/7 [72]];

Bagilet : GN/2002 [597];   NL/1980 [203];

Bagimana : BRP/4 [196];

Bagley : BNCL [6, 41, 50];

Bagman : GN/2002 [599];   INN/4 [31];   INN/8 [15];   INN/27 [157];   INO/4 [52, 53];

Bagnol : GHG/1 [339];

Bagong, Sastro : zie  Sastro Bagong

Bagrat : BRP/1 [12];

Bagijn : BRP/1 [1, 8];

Baharoe : VERM [130];

Bahbut : NEYN [38];

Baher : BRP/5 [76];

Bahlman : BRP/1 [38, 40];   KW/1983 [345];

Bahr : INN/7 [204];   INN/28 [20];

Bähr : INO/5 [117];

Bähre : BRP/5 [87];

Bahrens : INN/12 [159];

Bahrt : BAAY [73, 78];

Baich : BRP/24 [15];

Baidenmann : VERM [130];

Baier : BRP/2 [181, 182];   BRP/4 [42, 250];   BRP/8 [68];   GHG/3 [191];   INO/5 [29];

Baierlein : INN/6 [181];

Bailan : DGOD [434];

Bailie : INN/16 [24];

Baillargeat : INN/6 [103];

Baillet : GHG/1 [265, 266];   INN/20 [187];   INO/3 [39];

Bailleux : BRP/22 [81];   INN/12 [181];   INN/13 [29];   ZHG/II [76];

Baillie : BNCL [6, 13, 14, 52, 54, 85];   BRP/6 [83];   INN/4 [159];   JVPP [612, 613];

Baillié : INN/1 [76];

Baillieux : BRP/15 [84];   BRP/16 [109];   GHG/1 [358, 359];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Baillon, van : DGOD [45];   INN/17 [57];

Bailly, le : INO/1 [77];

Baily : INN/28 [82];

Bain : GHG/4 [140];   INN/16 [113];

Baints : BRP/22 [155, 156];

Bair, del : GN/1977 [203];

Baird : BRP/14 [131];

Baird Young : INO/6 [68];

Bais : BRP/5 [95];   INN/7 [18];

Baisser : BRP/4 [155];

Baitto, de : INN/21 [178];

Baize, de : BRP/7 [163];

Baje : INN/14 [68, 170];

Bajens : VERM [141];

Bajetto : DGOD [509];   GHG/3 [152];   GN/1998 [142];   GN/1999 [671];   INN/16 [180];   INN/18 [7];   INO/5 [10];

Bak : BRP/4 [10];   INN/8 [24];   INN/9 [88];

Bak, de : INN/2 [118];

Bak, den : INN/12 [64];

Bakabessij : INN/13 [45];

Bakar, Aboe : zie  Aboe Bakar

Bakara : INO/7 [59];

Bakarbessy : BRP/2 [168];   INN/12 [17];   OTHF [104];

Bakarbessij : BAND [368, 402];   INN/13 [45];   VERM [130];

Bakarie : INN/15 [146];

Bakas : BRP/17 [142, 151, 170, 184];   BRP/18 [45, 166];   INO/6 [30, 42, 56];

Bakboord : GN/1950 [213];

Bake : BRP/11 [42, 129];   GBL/1 [99];   GHG/2 [176, 292];   GN/1955 [8];   GOIC [176, 217-219];   INN/3 [174];   INN/7 [158];   INN/8 [148];   INN/17 [164, 179];   INN/18 [14];   INN/19 [171];   INN/20 [80, 86];   INN/26 [22];   INN/28 [228, 229];   INO/1 [38, 42, 84];   INO/2 [38];   INO/3 [19];   INO/4 [52, 53];   INO/5 [3];   KW/1958 [155];   KW/1993 [99];   MOLK [137];   MRCL [16]   NL/1960 [80, 120];   NL/1995 [49];

Bake, van den Wall : HECA [130];

Bakel, van : BRGM [35, 46];   BRP/3 [14, 33];   BRP/22 [24];   BRP/25 [33];   DGOD [420];   GHG/1 [28];   HOFF [52];   INN/5 [52];   INN/11 [24];   INN/13 [137];   INN/19 [139];   INN/25 [61, 93, 174];   KW/1983 [263];

Bakelaar : INN/17 [7];

Bakels : BEGM [37];   BRP/6 [20];   INN/10 [56];

Bakeman : INN/4 [30];

Bakenesse, Geldsack van : zie  Geldsack van Bakenesse

Baker : BRP/10 [24];   BRP/11 [146];   GN/1992 [134];   INN/16 [45];   INN/24 [20];   PSEB [491, 492, 592, 659];

Bäker : BRP/11 [146];

Bakerbessil : NL/1994 [328];

Bakergem, van : GN/1994 [568];   INN/20 [24];   JVRB [153];   NL/2000 [188, 196-212, 325-329];   NLG/12 [50-53, 65, 81-83, 86-88, 91-94];   ON/1935 [158];   VERM [131];

Bakergem, de Gieter van : NLG/12 [53];

Bakes : INN/28 [93];

Bakhausen : INN/21 [165];

Bakhausen, van : INN/21 [152];

Bakhof : BRP/17 [158];

Bakhoff : INN/17 [12];

Bakhoven : BRP/25 [151, 157, 160];   GHG/2 [81];   GHG/4 [76];   INN/7 [59];   INN/16 [83];   INO/6 [73];

Bakhoven, Leignes : INN/22 [121];

Bakhuis : BRP/1 [70];   BRP/2 [53, 69, 197];   BRP/14 [112, 113, 122, 130, 168];   GHG/1 [33, 150];   GN/1992 [16, 345];   INN/10 [117];   INN/14 [56];   INO/4 [13];   SKKK [158];

Bakhuis, van : INN/25 [85];

Bakhuizen van den Brink : zie  Brink, Bakhuizen van den

Bakhuys : GN/2002 [597];

Bakhuijs : BAND [286, 312];   BRP/3 [47, 50, 122, 123, 126, 164];   BRP/8 [86];   GN/1992 [13, 85, 127, 129];   INN/8 [72];   INN/12 [5, 6];   INN/14 [76];   INN/17 [89];   INN/19 [141];   INN/25 [200];   INN/26 [93];

Bakhuijs, van : INN/25 [85];

Bakhuysen : BRP/7 [57];

Bakhuijsen : INN/23 [158];

Bakkenes : INN/5 [74];   INN/24 [196];   VERM [170];

Bakkenes, van : BRP/22 [57];   BRP/24 [10, 11];   INN/15 [104];

Bakkenist : MV/1975 [11];

Bakker : AMBA [257, 279];   BAAY [103];   BAND [91, 157, 564, 576];   BRP/1 [29, 35, 39, 50, 51, 53, 64, 77, 99-101, 107, 108, 119, 129, 142, 146, 148, 151, 155];   BRP/2 [129, 136];   BRP/3 [2, 8, 75];   BRP/4 [75];   BRP/5 [98, 115];   BRP/6 [36, 66, 91];   BRP/7 [37, 131, 139];   BRP/8 [51, 58, 72, 109, 129, 144, 145, 157, 160];   BRP/9 [1];   BRP/10 [35, 76, 94, 160];   BRP/14 [2, 164];   BRP/24 [19, 20, 30, 43, 104, 106, 161, 189, 212];   BRP/25 [53];   DGOD [6, 44, 60, 63, 85, 93, 242, 414, 442, 518];   BRP/15 [16, 21, 65, 91, 166];   BRP/16 [10, 135];   BRP/17 [122, 134, 172];   BRP/18 [16, 25, 34, 46, 114, 128, 141, 152, 167];   BRP/22 [19];   BRP/23 [18];   DUMA [118, 126, 133, 137, 189];   GHG/1 [333, 345];   GHG/2 [146];   GHG/3 [172, 206, 274, 334, 350];   GHG/4 [9, 58, 85, 117, 206];   GN/1946 [44];   GN/1956 [63];   GN/1973 [382];   GN/1992 [7, 13, 25, 26, 32, 82, 131-135, 137, 140, 346, 348, 357, 360];   GN/2002 [598, 599];   HOFF [92];   INN/1 [76];   INN/2 [118];   INN/4 [148];   INN/5 [151];   INN/6 [31, 167];   INN/7 [75, 204];   INN/8 [9];   INN/9 [109];   INN/10 [101, 173];   INN/11 [184];   INN/12 [10, 53, 104, 153, 165, 166];   INN/13 [89, 90];   INN/14 [43, 44, 113, 118, 134];   INN/16 [66, 90, 110, 170];   INN/17 [89];   INN/18 [69, 74, 133, 172];   INN/19 [102, 115, 140, 188, 190];   INN/20 [150];   INN/21 [65, 108];   INN/22 [123];   INN/23 [46, 157, 182];   INN/26 [159, 176];   INN/27 [230, 238];   INO/1 [79, 88, 156, 169];   INO/2 [18, 80];   INO/4 [23, 27, 52, 54];   INO/5 [34, 43];   INO/6 [23, 69, 90];   JVRB [226];   MARA [108/109];   NL/1999 [142, 182];   NLG/10 [283];   OKM/2 [84];   ON/1935 [147];   PCHL [25];   PCUR [4, 56];   PEUT [31, 299, 357];   RMSD [197, 482];   VERM [77, 123, 131, 137, 138, 152, 153, 162];   ZEND [113];

Bakker, Lubbe : zie  Lubbe Bakker

Bakker, ten Noever : GHG/3 [257];

Bakker, Zuidmulder : zie  Zuidmulder Bakker

Bakker, de : BRP/15 [16];   INN/9 [109];   INN/11 [137];   INN/12 [98, 99];   INO/5 [107];   MV/1977 [22];   NL/1984 [224];   PEUT [175];

Bakker Burger, Brias : zie  Brias Bakker Burger

Bakker Schut : zie  Schut, Bakker

Bakkerbessij : VERM [131];

Bakkers : BAND [526];   BRP/1 [93];   BRP/2 [100, 104];   BRP/6 [15];   BRP/17 [76];   DGOD [198, 204, 281, 340, 378, 404];   GHG/2 [315];   GHG/4 [89];   GN/1973 [381];   INN/8 [60];   INN/9 [173, 177];   INN/11 [53];   INN/13 [89];   KW/1993 [142];   NL/1999 [282];   OKM/1 [143];   RMSD [153];

Bakkes : DING [24];

Bakkok : BRP/17 [120];

Bakoendi : INN/12 [181];

Bakri : INN/14 [98];   VERM [131];

Baks : BRP/5 [136];   BRP/13 [110];   BRP/15 [33, 72];   BRP/17 [47];   GHG/3 [278];   INN/19 [35];

Bakse : BRP/16 [112];

Baksman : BRP/1 [87, 88];   BRP/15 [18];   INN/8 [198];

Baksteen : BRP/17 [76];

Bakus : INO/2 [18];   INO/4 [4];

Bakvis : GHG/1 [271];   GHG/4 [173];

Bakx : BAND [296, 346];   BRP/9 [113];   GHG/4 [347];   INN/4 [148];   INN/16 [139];

Bal : BAND [313, 320];   BRP/6 [50];   BRP/12 [153];   BRP/16 [15];   BRP/24 [176, 219];   GHG/1 [188];   GHG/4 [35];   INN/2 [5];   INN/6 [151];   INN/21 [139};   INO/7 [27];   VERM [131];

Balabun : PCHL [45];

Balage : BRP/16 [131];

Balance : DLUX [6];

Balans : BAND [552];   BRP/17 [117, 144];   INN/16 [189];

Balbani : INO/7 [1];

Balber : MV/1977 [62];

Balbiac : INN/17 [169];

Balbian Verster, de : zie  Verster, de Balbian

Balce : INN/21 [176];

Balcet : INN/11 [135-137];

Balckum : GN/1978 [312];

Balcomb : BNCL [29];

Bald : INN/8 [188];

Baldaeus : ENI/1 [82];

Baldassarie : BRP/12 [100];

Balde : GOIC [165];   INN/4 [40];   INO/6 [5];

Balde, de : ON/1935 [124];

Baldenschwieler : INN/16 [122];   VERM [131];

Baldensen : GN/1992 [73, 74];

Baldingen : BRP/9 [72];

Baldinger : BAND [15, 34];   BRP/9 [72];   VERM [160];

Baldner : GN/1992 [356, 359];

Balduff : INN/14 [29];

Baldwyn : BNCL [28];

Bale INN/26 [180];

Bale Devi : INN/12 [32];

Bale Dewi : VERM [131];

Balemans : DGOD [502];

Balen : INN/25 [109];

Balen, van : AMBA [257, 282];   BRP/7 [71, 140];   BRP/21 [108];   GHG/4 [105];   INN/8 [14];   INN/13 [127];   INO/3 [26];   NL/1969 [339];   VERM [131];

Balen, Struchtmeijer van : zie  Struchtmeijer van Balen

Baleros : INN/19 [147];

Balezer : PEUT [37];

Balfoort : JUMA [90];   VERM [131];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?