Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Barrados - Bean ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Barrados : INN/19 [147];

Barrand : DGOD [229];

Barrassi : VERM [134];

Barratt : BRP/15 [31];

Barrau : INN/18 [80];

Barre : BRP/4 [183, 215];   BRP/15 [173];   INN/19 [110];   NL/1968 [222];   ON/1932 [136];   RMSD [162-164];   VERM [131];

Barre, Dulon : GHG/2 [264];

Barreiros : INN/19 [147];

Barrell : GHG/4 [169];

Barrels : INN/16 [164];

Barrera : INN/6 [103];

Barres : BRP/17 [147];

Barret : BRP/22 [7];   INN/11 [149];

Barrett : BNCL [48];   BRP/14 [51];   BRP/24 [191, 219];   GHG/1 [141, 336, 337];   GHG/3 [77];   INN/5 [82, 108];   INN/6 [6, 132];   INN/7 [196];   INN/8 [115];   INN/10 [164, 205];   INN/14 [62];   INN/15 [103];   INN/22 [113];   INN/23 [146, 191];   INN/24 [58];   INN/25 [140, 229];   INO/1 [31];   LEWI [11, 22];   NL/1999 [518, 533];   ON/1935 [47];   PSEB [493, 646];

Barretto : INN/19 [147];

Barreveld : INN/23 [187];

Barriel : DGOD [190];   INO/4 [52, 54];   NL/1994 [326, 496];

Barriël : BAND [2, 7];   BRP/6 [160];   MOLK [30, 48, 49, 53, 54, 298];

Barrière : BRP/3 [103];

Barrieu : GN/1984 [196];

Barrink : INN/15 [101];

Barrios, de : INN/11 [72, 76, 77];

Barrirs, Henriquez de : zie  Henriquez de Barrirs

Barrje : BRP/13 [77];

Barros : BRP/2 [114];   BRP/12 [8];   BRP/24 [99];   BRP/25 [3];   GHG/3 [201];   INN/19 [147];   INO/5 [25];

Barros, Araujo : zie  Araujo Barros

Barros, de : ENI/1 [126];   GN/1978 [314];

Barrs : BNCL [27];

Barse : MRCL [15];

Barsebach : INN/12 [114];

Barselaar, van de : AMBA [259, 282];

Barselaar, van den : BRP/8 [86];

Bart : DGOD [94];   INN/5 [128];

Bart, van : INN/15 [125];

Barta : BAND [280, 462];

Barte : BAND [23];   BRP/3 [52];   BRP/13 [93];   INN/9 [61];   INN/12 [131, 136];

Bartel : BAND [536];   BRP/10 [112];   BRP/11 [95];   BRP/17 [131];   GN/1992 [369];   PEUT [156];

Bartelds : BAND [465];   BRP/9 [88];   BRP/22 [7, 8];   DGOD [310, 448];   GHG/2 [24];

Bartelings : INN/6 [121];   INN/9 [110];   NLG/12 [350, 351];

Bartelink : DGOD [290];   ESUR [43];   INN/8 [24];   INN/14 [52];

Bartelman : PEUT [33];

Bartels : AMBA [258, 282];   BAND [196, 263];   BRP/1 [95];   BRP/4 [66];   BRP/7 [2, 3, 5, 8, 9];   BRP/9 [84];   BRP/12 [8, 109];   BRP/17 [33, 118, 126, 156];   BRP/18 [70, 192];   BRP/25 [98];   DGOD [85];   GBL/1 [7];   GHG/3 [275];   GOIC [269];   GN/1987 [516];   GN/1992 [19, 30, 137, 342, 346, 349-351, 353, 355, 357, 359, 361-363, 365, 368];   GN/2002 [597, 598];   INN/5 [127];   INN/6 [20, 132, 181];   INN/7 [9, 146];   INN/10 [33, 101, 114];   INN/11 [113];   INN/13 [177];   INN/14 [59];   INN/15 [114, 162];   INN/16 [178];   INN/17 [166];   INN/19 [19, 167];   INN/22 [126};   INN/24 [14, 32];   INO/1 [149];   INO/6 [103];   JUMA [90];   MRCL [57, f.28]   NL/1964 [279];   NL/1998 [226];   NL/1999 [528, 586];   NL/2000 [520, 521, 524, 528-530, 550, 573];   OKM/1 [71];   ON/1935 [38];   PEUT [70];   PSEB [602];   VERM [131, 172];

Bartelse : INN/8 [79];

Bartelsen : BRP/3 [69];   BRP/11 [123];   GN/2002 [597];

Bartelsman : INN/14 [32];

Bartelsz : GN/1992 [87, 130, 134];   INN/4 [86];   INN/7 [9];   INO/5 [63];

Bartelz : GN/1992 [9];

Barten : AMBA [268];   GN/2002 [598];   PEUT [237];

Bartensleben, von : INO/3 [3];

Barter : BRP/11 [136];   BRP/22 [71];   GN/1946 [44];   INO/7 [11];

Barter, van : BRP/6 [103];

Barth : AMBA [275];   BRP/2 [3];   BRP/13 [67];   BRP/16 [49, 118];   BRP/23 [112];   INN/10 [45, 200];   INN/19 [167];

Barth, van : INN/20 [68];

Bartha : BAND [82, 356, 492];

Bartheld, van : VERM [172];

Bartheld, von : INN/10 [131];

Barthelemi : INO/7 [26];

Barthélemi : GHG/4 [250];

Barthelemy : BRP/4 [102];   GHG/2 [18];   GHG/3 [174];   GHG/4 [189, 191, 228];   INN/2 [64, 65];   INN/3 [114];   INN/8 [6];   INN/9 [102];   INN/10 [189, 193];   INN/11 [129];   INN/16 [12];   INN/17 [101, 107, 118, 155];   INN/22 [65];   INN/24 [161];   INN/25 [80, 84];   INN/26 [15, 16];   INN/27 [17, 27, 28, 30, 35, 41, 53, 76, 237, 246];   INN/28 [8, 54-57];   JVRB [89];   KW/1983 [398];   NLG/12 [416];   PEUT [349];

Barthelemij : DGOD [274, 345];   INN/27 [53];

Barthélemy : BRP/24 [42];   INN/26 [14];   RMSD [250];

Barthelmä : DGOD [351];

Barthels : BRP/17 [42];   INN/28 [38];  

Bartho : BAND [5];

Barthol : BRP/13 [80];   INN/15 [113];   PEUT [33];

Barthold, van : BAND [447];   BRP/3 [42];   BRP/6 [13];   GHG/1 [115];   GHG/2 [40, 87, 168];   GHG/4 [225, 362];   INN/10 [75];   INN/12 [151];   INN/16 [111];   INO/4 [52, 54];   NL/1999 [515];   ON/1935 [157];

Bartholdt, von : INN/21 [111];

Bartholmay : INO/5 [117];

Bartholome : GN/2002 [598];

Bartholomeus : BRP/17 [39, 100, 113];   BRP/18 [39, 157];   BRP/25 [66];   GHG/2 [151];   GN/1978 [314];   INN/8 [133, 163]; INN/21 [35, 38, 56];   INN/22 [166, 169, 171, 173, 178, 181, 182, 187, 188];

Bartholomeusz : INN/21 [29, 36, 51];

Bartholomi : INN/8 [107];

Bartholoms : INN/17 [18];

Bartholotti, van den Heuvel tot Beichlinge : zie  Heuvel tot Beichlinge Bartholotti, van den

Barting : BAND [9, 494];

Bartius : INN/17 [166];

Bartje : BAND [492];   BRP/17 [128];

Bartjes : BAND [245, 508, 540];

Bartling : DGOD [266];

Bartlo : BRP/17 [51];   GN/1971 [379];   INN/7 [71, 77];   INN/8 [185];   INN/12 [105];   INN/13 [172];   INN/15 [3];   INN/16 [188];   INN/19 [75, 81, 93];   INN/20 [5];   INN/21 [122];   INN/23 [176, 181];   INO/4 [52, 54];

Bartloo : GHG/1 [118];

Bartman : BRP/24 [224];   GHG/3 [220];   INN/16 [120];

Bartnig : INN/10 [154];

Barto : NL/1962 [346];   NLG/5 [235];

Bartoche, de la : INO/4 [29];

Bartolds : INN/6 [49];

Bartolotti van den Heuvel : zie  Heuvel, Bartolotti van den

Bartolotti Rijnders, van den Heuvel tot Beichlingen gezegd : zie  Heuvel tot Beichlingen gezegd Bartolotti Rijnders, van den

Bartou : INN/4 [97];   INN/20 [68];   INO/1 [38];   INO/2 [18];

Bartouw : INN/20 [68];

Bartram : GN/1992 [75];

Bartsch : BRP/3 [162];   BRP/6 [70];   DGOD [294, 296];

Bartstra : GN/1967 [204];   INN/16 [79];   VERM [131];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Barum, van : INN/11 [147];

Barung : INN/12 [16];

Baruth, van Solms- : zie  Solms-Baruth, van

Baruts : BRGM [56];

Barvoets : BRP/1 [8];

Barvous : INN/11 [161];

Barwell : BENG [259];   BNCL [9];

Barwick : BRP/15 [123];

Bary, de : GOIC [119];   INN/5 [162];   INN/9 [85];   NL/1971 [109];   NLG/11 [371];

Barys : BRP/1 [5];

Barzilay : BRP/3 [157, 164, 169];   GHG/1 [255];   GHG/4 [254];   INN/16 [178];

Barzuma : BRP/16 [68];

Barzuwa : BRP/16 [48, 72, 95, 104];   INN/4 [160];

Bas : BRP/4 [166];   GHG/4 [112];   INN/21 [164];

Bas, de : BRP/2 [195, 196, 202];   BRP/5 [52];   BRP/8 [135];   BRP/10 [24, 28];   BRP/21 [74];   BRP/23 [74];   BRP/25 [61];   GHG/2 [147];   INN/8 [169, 195, 198];   INN/9 [14, 110];   INN/13 [104, 132];   INN/14 [33];   INN/16 [190];   INN/21 [141];   INN/23 [161];   INO/4 [52, 54];   INO/7 [50];   JUMA [90];   MRCL [f.27]   ON/1934 [176];

Bas, Reael de : BENG [294, 432, 545];

Basas : BAND [405, 415];   BRP/9 [131];

Basbag : BRP/1 [118];

Bascom : INN/5 [55];

Basden : BRP/13 [124, 150, 154, 156];   INN/5 [162];   INN/6 [78];   INN/14 [57];   PCUR [41, 60];

Base : INN/16 [189];   INN/23 [158];

Basée : BRP/15 [44];

Basel : DLUX [6];

Basel, van : BRP/17 [85, 146];   GHG/2 [183];   GN/2002 [563, 564];   INN/2 [177];   INN/3 [73, 77, 82, 84, 85, 171, 175];   INN/4 [167];   INN/5 [4];   INN/7 [15, 174];   INN/8 [99, 107, 125, 173];   INN/16 [183];   INN/17 [163];   INN/20 [16, 80, 82];   INO/1 [158, 159];   INO/4 [87];   INO/6 [8];   ON/1932 [134, 135];   ON/1935 [91, 92];

Basel, Mersen Senn van : zie  Senn van Basel, Mersen

Basel, Senn van : zie  Senn van Basel

Basele, van : BRP/22 [20];

Basen, van : GN/2002 [596];

Baserman : BAND [435, 436];   INN/5 [174];   INN/7 [69];   INN/8 [136];   INN/22 [140];

Basermann : INN/20 [88];

Bashie : BRP/5 [76];

Baskett : BNCL [6, 55];

Basler : BRP/12 [110];   BRP/15 [48];   BRP/21 [79];   GHG/2 [348];   INN/17 [40];

Basly : INO/1 [22];

Basmans : INN/17 [58];

Basoalto : RMSD [365];

Basoeki : INN/11 [15];   VERM [131];

Basrael : INO/5 [6];

Basraël : INO/4 [63];

Bassa : BRP/8 [24, 106];   INN/10 [26];   INN/24 [159];

Bassano : INN/21 [143, 173];

Bassano, van : INN/21 [173];

Bassant : GHG/2 [67];

Bassart : GOIC [98, 300];   JVRB [28];

Basse : INN/8 [180];   INN/19 [170];

Bassé : INN/16 [166];

Bassee : INN/8 [147];

Basseliers : ESUR [44];

Bassen Jongbloet, van : zie  Jongbloet, van Bassen

Basset : BAND [588];   BRP/11 [146];   GHG/4 [25];

Bassett : INN/8 [175];

Basslé : GN/1973 [398];

Bassompierre : INN/19 [137];

Bast : BRP/17 [161];   INN/11 [17];   INN/14 [145];   INN/21 [36];

Bast, de : BELG [404];   BRP/15 [105, 107, 117, 132];

Bastelens : INO/5 [94];

Basten : DGOD [177];   INO/5 [107];

Bastenhof : BRP/10 [148];

Bastenhoff : BRP/10 [130, 148];

Bastens : BRP/15 [106];   INN/24 [78, 81];   INN/27 [64];

Bastense : INN/27 [63];

Bastensz : INN/24 [79];   INN/27 [10, 12, 16];

Basti : GN/2002 [596];

Bastiaan : BAND [22, 36, 48, 63, 77, 437, 491, 551];   BRP/1 [99];   BRP/2 [65];   BRP/3 [59];   BRP/4 [132];   BRP/9 [48, 54, 88, 104];   BRP/10 [129];   BRP/15 [149];   BRP/16 [58];   BRP/17 [129, 132, 176];   BRP/18 [24, 29, 51, 118, 139, 145, 151, 171];   DGOD [209, 334];   GHG/3 [214];   INN/11 [163];   INN/13 [39];   INN/14 [60, 73, 169, 175];   INN/23 [159, 165, 171, 179];   INO/2 [15];   PCUR [55];

Bastiaans : BAND [175, 200, 259];   BENG [188, 433, 546];   BRP/1 [9];   BRP/3 [111, 140, 141];   BRP/4 [182, 186, 201, 206, 214, 215, 219, 224, 248];   BRP/5 [41, 79, 134, 139];   BRP/9 [68];   BRP/10 [111, 123, 160];   BRP/12 [86];   BRP/15 [15, 33];   BRP/16 [3, 13, 90, 105];   BRP/17 [13, 18, 65, 104, 127, 138, 142, 145, 167, 177];   BRP/18 [24, 59, 77, 92, 124, 139, 180, 200];   BRP/21 [152];   BRP/24 [139];   BRP/25 [129, 139];   DUMA [195];   GBL/1 [72, 73];   GHG/1 [155-157, 326];   GHG/2 [238];   GHG/3 [13, 16, 17, 152, 198, 355];   GHG/4 [17, 47, 201];   GN/1983 [18];   GN/1988 [304];   INN/1 [67];   INN/4 [102];   INN/8 [18];   INN/10 [11];   INN/11 [187];   INN/12 [27];   INN/13 [13];   INN/14 [100];   INN/17 [141];   INN/18 [58, 114];   INN/19 [35];   INN/20 [43];   INN/23 [190];   INN/24 [179];   INN/28 [114];   INO/3 [75];   INO/6 [6, 67];   ISPO [199];   NL/1972 [149];   NL/1999 [553];   NLG/7 [74];   ON/1935 [87];   PCHL [23];   VERM [131, 148];

Bastiaanse : BRP/8 [9, 14];   INN/2 [22];   INO/2 [18];

Bastiaanse, van Boudijk : INN/18 [170];

Bastiaanse, Haak : BRP/5 [147];   BRP/24 [221];   BRP/25 [143];   GHG/3 [245, 292, 318];   INN/3 [24];   INN/10 [66];   INN/21 [183, 185];   INN/24 [13, 23];   KW/1983 [336];   NL/1964 [279];

Bastiaansen : BRP/11 [29];   BRP/16 [65];   BRP/25 [6, 19];   INN/10 [128, 131];   VERM [131];

Bastiaansz : BRP/17 [88, 179];   BRP/18 [83];   GN/1992 [132, 134, 135, 137, 140, 347, 363];   GN/2002 [596, 597];   INN/21 45];   INO/2 [18];   INO/3 [34];   NL/1999 [510];

Bastiaen : INN/13 [79];

Bastiaensz : GN/1994 [16];   MOLK [229];   PCUR [40];

Bastian : BAND [1, 2, 404];   BRP/9 [10];   BRP/16 [2];   ENI/1 [126];   GN/1983 [322];   INN/12 [20];

Bastians : BRP/4 [113];   BRP/17 [51];

Bastianse : BRP/2 [194];

Bastiere : INN/11 [164];

Bastière : GHG/3 [46];   INN/16 [34];   INO/2 [93];

Bastin : INN/28 [79, 80];

Bastinck : GOIC [208, 279];

Basting : MOLK [297];

Bastings : GHG/1 [352, 367];   INN/5 [7];

Basto : INN/19 [147];

Bastos : INN/19 [147];

Bastijan : BRP/4 [249];

Bastijn : BRP/18 [90];   DGOD [11];   INN/8 [206];   INN/20 [121];   INN/21 [47, 63];

Baszano : INN/21 [143, 144];

Bastijns : BRP/18 [47, 168];

Basx : MRCL [f.14];

Bat, de la : INN/7 [113];

Bataille : INO/3 [40];

Batalha : INN/19 [147];

Batalona : BAND [114, 193];   BRP/9 [122];

Batangal : VERM [131];

Batavia, van : GN/1992 [129];

Batavier : GN/1950 [214];   VERM [131];

Batavus : INN/15 [5];

Batavus Mahieu : INO/7 [48];

Batekin : BAND [114, 193];   BRP/9 [122];

Batem, van : BRP/4 [43, 215];

Batema : INO/3 [67];

Baten : INO/5 [131];   VERM [131, 154];

Baten, van : INO/1 [90];

Batenberg : GN/1992 [25, 358, 361, 368];

Batenburg : BRP/15 [22];   HOFF [95];   INN/5 [130];   INN/10 [173];   INN/14 [34];   PSEB [630];

Batenburg, van : BRP/3 [155];   BRP/25 [129];   GN/2003 [401-405];   INN/8 [33];   INN/11 [4];   KRN/1 [63];   RMSD [380];   VERM [131];

Batenburg de Jong, van : zie  Jong, van Batenburg de

Batenburg, van Imbyze van : zie  Imbyze van Batenburg, van

Batenburgh, van : GOIC [293];   INN/8 [10];   INN/20 [171];

Batenhorst : INN/22 [175-177, 180, 183];

Batens : INN/15 [111];

Bath, Slicher van : zie  Slicher van Bath

Bathowsky : BELG [383];

Bathzeba : BAND [552];

Batian : BRP/4 [200];

Baties : BRP/6 [2];

Batist : INN/19 [113];   INN/22 [180];

Batist, de : INN/20 [18, 123];

Batowsky : GN/1956 [11];

Batri : INN/11 [150];   NL/1981 [192-194];

Batrie : GN/1968 [312];

Batris : BAND [556];

Bats : INN/15 [172];

Bats, de : BRP/14 [148, 167];   GHG/2 [297];   INN/20 [156];   INN/26 [101];   NLG/13 [93];

Batseba : BRP/8 [160, 161];   INN/23 [165];

Batsters : INN/23 [174];

Batstra : BRP/11 [109];

Batta : BNCL [46];   INN/9 [61];

Battaerd : DGOD [26];   GHG/4 [252];   INN/17 [106];   INO/4 [43];   ISPO [196];   VERM [131];

Batteke : BAND [512];

Batteké : INN/6 [4];

Batteljé : GN/1977 [203];

Battem, de : MRCL [s1.37]

Batten : BRP/12 [92, 138];   BRP/22 [160];   BRP/23 [108];   BRP/24 [105];   DGOD [566];   GHG/1 [252, 327];   GHG/2 [63, 83, 87, 95];   GHG/3 [370];   INN/5 [110];   INN/8 [38];   INN/11 [162];   INN/20 [183];   INN/28 [15];   VERM [131];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Battiau : DUMA [179-181];   INN/3 [114];   INN/19 [66];

Battoek : INN/19 [13];

Battum, van : JUMA [90];

Batz : BRP/5 [6];

Batz, de : BRP/6 [91];   HOFF [52];   VERM [131];

Bauckes : GOIC [285];

Baud : BRP/5 [151, 155];   BRP/6 [15];   BRP/12 [32];   BRP/22 [162];   BRP/24 [38];   ENI/1 [148-150];   GHG/1 [107, 113, 174, 253];   GHG/2 [335];   GHG/3 [116];   GN/1998 [659];   INN/5 [4, 7];   INN/6 [124];   INN/8 [168, 174];   INN/11 [175];   INN/12 [108];   INN/14 [111];   INN/16 [106];   INN/17 [49];   INN/18 [181];   INN/19 [179];   INN/20 [115, 129];   INO/3 [88];   INO/5 [67];   JVRB [111, 244, 290];   KW/1958 [210, 245];   ON/1932 [135];   ON/1935 [3, 184];   PSEB [493, 495, 506, 507, 560, 598, 615, 645];   RMSD [30-39, 42, 43, 45, 46, 50-53, 64, 75, 78, 80, 81, 554, 556];

Baudemaas : INO/5 [104];

Baudoin : BAND [341, 488];   BRP/1 [28, 49];   BRP/2 [131];   BRP/4 [24, 106, 137, 186];   BRP/11 [11, 145];   BRP/12 [62];   BRP/22 [64, 107, 129, 133];   BRP/23 [40];   BRP/24 [129];   DGOD [25, 29, 44, 51];   DING [24];   GHG/1 [188, 268];   GHG/2 [13, 205, 208, 219, 337];   GN/1988 [303];   INN/1 [67];   INN/4 [101];   INN/8 [54];   INN/9 [100];   INN/12 [94];   INN/15 [17];   INN/16 [141];   INN/17 [117];   INN/18 [9];   INN/19 [143];   INN/25 [59, 188];   INN/26 [63];   MV/1977 [26];   NLG/5 [259];   ON/1935 [38];   PEUT [33];   RMSD [318];   VVEN [97];

Baudrenghien, de : GHG/3 [40];

Baudrier : INN/19 [139];

Bauduin : DGOD [414];   INN/19 [98];   KW/1958 [137];

Bauens : GOIC [93];

Bauer : BRP/2 [108, 110];   BRP/4 [159, 181];   BRP/5 [56, 134];   BRP/7 [54, 65, 70, 105, 140, 163, 164, 168];   BRP/8 [21];   BRP/10 [39];   BRP/16 [130, 133];   BRP/23 [90];   BRP/25 [117, 141];   DGOD [3, 6, 15, 19, 105];   DLUX [7];   GHG/3 [129, 147];   GHG/4 [73, 96];   HARG [74];   INN/1 [77];   INN/2 [16];   INN/3 [154];   INN/4 [71, 75, 132, 146, 153];   INN/5 [38];   INN/9 [155];   INN/10 [2, 28, 133, 135];   INN/12 [148];   INN/15 [157, 160];   INN/16 [104];   INN/19 [179, 185];   INN/21 [150, 176, 177];   INN/23 [179, 180];   INO/5 [25, 41, 71];   LEWI [35];   NLG/7 [177];   PSEB [486, 489, 490, 495, 496, 500, 505, 510, 540, 636];

Bauerle : BRP/18 [67, 68];   INN/20 [124];   NL/1999 [533, 550];

Bauermann : BRP/6 [34];   INN/2 [163];   INN/9 [110];   INN/12 [67];

Bauermeester : INO/5 [117];

Bauert : INN/17 [167]   LAZL [70];   MRCL [43, s1.13, s1.15, s2.25, f.4, f.10];

Bauffe : BRP/15 [75];

Bauffer : INN/14 [31];

Bauffremont, de : INO/1 [67];

Bauher : INN/23 [171, 175];

Bauhof : BRP/8 [131];

Baukema : HECA [67];   INO/6 [23];

Baukes : GOIC [32];

Bauleuth : INN/1 [77];

Baum : BRP/21 [162];

Bauman : INN/16 [190];   INN/26 [184];   INO/6 [90];   PEUT [34];

Baumann : AMBA [272];   BRP/12 [153];   BRP/13 [1];   BRP/25 [37, 130];   DGOD [412];   GHG/3 [325];   HOFF [102];   INN/26 [159];   INO/4 [1];   PEUT [34];

Baumbach : GHG/4 [126];   INN/9 [97];   INN/15 [22];   INN/20 [141];   PCHL [49];

Baume : BRP/3 [141];   BRP/11 [60];   BRP/23 [81];   BRP/25 [153, 169, 172];   INN/11 [19];   INN/13 [53];

Baumeister : INN/17 [113];

Baumer : BRP/18 [100];

Bäumer : INN/19 [124];

Baumert : INN/20 [81];

Baumeyer : BRP/3 [2, 6];

Baumgardt : BENG [195, 320, 548, 556, 557, 561];   BRP/3 [13];   GHG/4 [167];   INN/7 [104];   INO/4 [52, 54];

Baumgarte : BRP/21 [7];   BRP/23 [89, 102, 103];   INN/18 [153];

Baumgarten : BAND [431];   BRP/3 [2, 4, 6, 8, 12, 15, 17-20, 22, 24, 27-29, 32, 37, 41, 43, 45, 55-57, 59, 64, 66, 68, 70, 76, 80, 81, 91, 92, 95, 97, 98, 110, 112, 113, 124, 134-136, 138, 140, 144, 147, 150, 152, 154, 156, 159, 168];   BRP/4 [182];   BRP/10 [3, 91];   BRP/12 [150];   BRP/13 [1];   BRP/15 [18, 31];   BRP/16 [123];   BRP/24 [62, 65, 66];   BRP/25 [161];   DGOD [18, 24];   DINI [2];   GHG/1 [205, 207-209, 361];   GHG/2 [158, 163];   GHG/4 [208];   GN/1946 [44];   INN/2 [12];   INN/3 [114];   INN/4 [12, 26, 27, 158];   INN/6 [160];   INN/8 [64, 71, 76, 193];   INN/9 [110];   INN/10 [40, 70];   INN/11 [10, 22];   INN/12 [1, 5, 7, 10, 11, 32, 33, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 118, 120, 121, 130, 131, 133, 170, 171, 173, 178, 181, 182, 183];   INN/13 [21, 23, 28, 33, 37, 38];   INN/14 [69, 79, 80, 173, 176, 177];   INN/15 [12];   INN/16 [64, 185];   INN/17 [92, 93, 95];   INN/18 [27, 93];   INN/20 [41, 150];   INN/24 [8, 74];   INN/26 [102];   JAZZ [76, 77, 80, 81];   KW/1993 [149];   NEVE [25];   NL/1968 [219, 220, 224];   NLG/13 [60];   WEYN [4];

Baumgarten, Cramer von : zie  Cramer von Baumgarten

Baumgarten, Kramer van : zie  Kramer van Baumgarten

Baumgarten Weijnschenk : zie  Weijnschenk, Baumgarten

Baumgartner : BRP/1 [59];   GN/1946 [44];   INN/12 [164];   INN/21 [172];   PEUT [34];

Baumhauer : BAND [593];   INO/6 [32];   MOLK [69, 115];

Baumhauer, van : INN/16 [165];   MOLK [17];

Baumhauer, von : KW/1958 [200];   RMSD [48];

Baumler : NL/1999 [493];

Baums : INN/3 [102];   INN/22 [21];

Baumuller : BRP/15 [47];

Baur : BRP/3 [163];

Baurens : DLUX [7];

Baurlet : BRP/16 [78];

Baurmann : GHG/3 [98];

Baus : INN/27 [125];   NLG/5 [232];   NLG/12 [354];

Bausch : GHG/2 [236];   GHG/4 [372];   INN/4 [16];   INN/7 [205];   INN/9 [19];   INN/12 [94];   INN/16 [185];   INN/28 [202, 209];   NLG/13 [105];   VERM [131];

Bautels : INN/2 [118];

Bautista : GN/1992 [349];

Bautzen : INO/3 [94];

Bauvois : BRP/23 [81];

Bauw : INO/2 [17];

Bauwens : BRP/3 [91];   BRP/12 [87];   GHG/4 [1, 46];   INN/15 [19];   INN/19 [60];   PEUT [71];

Bauwer : BRP/13 [8];

Bauwin : BRP/6 [14];   BRP/8 [36];

Bauwmeester : BRP/15 [10];

Bavais : BRP/4 [33];   INN/17 [181];

Bavel, van : BRGM [62];   BRP/10 [131];   BRP/25 [63];   RMSD [428];

Bavelaar : BRP/5 [92];   MV/1976 [201];

Bavinck : GN/1991 [116];   ZEND [113];

Bavingh : GHG/4 [52];

Bawel : BRP/17 [147];

Bawengel : INN/12 [34];

Bawoek : VERM [131];

Bax : BAND [123, 190, 253, 440, 500];   BRP/5 [4];   BRP/10 [78, 86];   BRP/11 [160];   BRP/12 [155];   BRP/13 [83, 94, 110];   BRP/15 [147];   BRP/21 [2, 80];   BRP/23 [37, 136];   BRP/25 [20, 138];   CLRK [5];   DGOD [18, 23];   GHG/2 [12, 197, 373];   GHG/4 [65, 83, 236];   INN/8 [60, 183];   INN/9 [103];   INN/10 [14, 51];   INN/11 [37];   INN/14 [178];   INN/16 [27, 181];   INN/18 [5, 136];   INN/22 [168, 169, 173];   INN/24 [62];   INN/27 [127, 128, 157];   INO/4 [12];   LEWI [17, 18];   MRCL [67, s1.21, s2.30, s2.31]   NLG/12 [186];   OTHF [71, 94];   VERM [131];

Baxter : BNCL [25];   DGOD [27];   INN/28 [82];

Bay : BAAY [158];

Baya : AMBA [264];

Baija : INN/11 [10];   INN/14 [68];

Bayard, de Meuron : KW/1958 [126];

Baije : BRP/15 [111];

Baye, de la : GOIC [183]   MRCL [66];

Bayen, van : GHG/1 [49, 102];

Baijen, van : INN/20 [73];

Bayencourt, de : INO/6 [116];

Bayens : INN/5 [34];

Baijens : INN/12 [100];   PEUT [320];

Bayer : BRP/11 [32, 49];   GN/1968 [161, 163];   INN/2 [66];   INN/7 [66];   INN/17 [107];   INO/6 [80];   KW/1983 [341];

Baijer : BRP/7 [79];   BRP/10 [155];   BRP/11 [49, 117];   BRP/22 [24];

Bayle : GN/1973 [414];

Baijler : INN/21 45];

Bayot : INN/19 [147];

Bazarne : BRP/13 [82, 125, 127, 165];   PCUR [8, 9, 27, 48];

Bazarre : BRP/13 [82, 165];

Bazel : INN/3 [120];

Bazel, van : INN/16 [189];   INN/20 [57];   JUMA [90];

Bazel, Senis van : zie  Senis van Bazel

Bazel, Senn van : zie  Senn van Bazel

Bazendijk : INN/2 [119];

Bazin : VERM [131];

Bazzoni : DGOD [347];

Beagham : BNCL [3, 4];

Beal : GHG/2 [324];

Beam : GN/1992 [31];

Bean : GHG/1 [21];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?