Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Beijl - Biron ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Beijl : INN/4 [104];   INN/25 [84];

Beijl, de : INN/22 [117];

Beyl, Zegers de : BRP/8 [7];

Beijl, Zegers de : INN/9 [110];   INN/22 [117];   VERM [171];

Beyle : GN/2002 [597];

Beyleveld : KPSM [80];

Beylon : BRP/15 [88];   GHG/3 [173];   INN/6 [130];   INN/7 [164];   INO/3 [20];   KW/1958 [116];   PSEB [614];

Beijlon : BRP/17 [94, 168];   INN/8 [113, 150];   INN/19 [179, 187];

Beyma, van : JVRB [270, 294];

Beyma thoe Kingma : INO/1 [145];

Beyma thoe Kingma, van : GHG/2 [113];

Beijma thoe Kingma, van : BRP/22 [137];

Beijmert : INN/20 [81];

Beynen : GHG/1 [319];   INO/2 [18];

Beijnen : BAND [596];   DGOD [227];

Beijnes : INN/12 [70];

Beijnink : VERM [131];

Beynon : BRP/1 [11, 12, 98, 102, 108, 123, 131, 143];   BRP/5 [84];   BRP/6 [12];   BRP/10 [87];   GHG/1 [327];   GHG/2 [18, 102, 136, 287, 288, 289];   GHG/3 [38, 114, 285];   GN/1987 [171, 172];   INN/4 [68, 70-73, 106, 126, 128-133];   INN/15 [26, 27];   INO/1 [103];   INO/2 [6];   INO/4 [31, 52, 59, 71];   INO/5 [3];   MOLK [245, 246];

Beijnon : BAND [501];   BRP/12 [14];   BRP/23 [108];   BRP/25 [4];   INN/8 [139];   INN/12 [165];   INN/15 [152];   INN/18 [95];   INN/20 [106, 110-112, 133, 134];   INN/28 [250];   NL/1999 [494];

Beynon Cantz : zie  Cantz, Beynon

Beynst : INO/5 [109, 131];

Beyra : HARG [73];

Beijrer : INN/6 [17];

Beijrig : INN/21 [63];

Beyrodt, van : BRP/7 [148];

Beys : INO/3 [26];

Beysselaar : INO/4 [52, 59];

Beysselaer, van : GOIC [112];   NL/1976 [92, 93];

Beysten : GN/1946 [26];

Beijster : BRP/17 [107, 108];   INN/1 [79];   INN/19 [179];

Beijsterveldt, van : OKM/2 [207];

Beijsz : PCUR [51];

Beyts : BAND [545];   GN/1992 [8];   GOIC [191, 192];   INN/3 [172];   INN/17 [168];   INO/1 [66];   MOLK [61];   NL/1978 [436];

Beijts : GN/1992 [11, 75, 80, 82-86, 126, 136, 342-345, 347, 351];

Beytschat : GHG/2 [153];   INO/2 [95];

Beyvanck : INN/2 [88];

Beijvanck : INN/1 [79];   INN/5 [154];   INN/8 [125];   INN/20 [18, 19, 123, 124];   NL/1999 [519, 525, 544, 549, 550];

Bezem : DGOD [360];

Bezemer : GN/1988 [231, 233, 234, 241];   INN/1 [35];   INN/12 [157];   INN/13 [126];   INN/14 [118];   INN/16 [54];   INN/26 [179];   VERM [132];

Bezoet : INN/21 [134];

Bezoet de Bie : zie  Bie, Bezoet de

Bezoski : INN/17 [128];

Bezuchovß : INN/28 [146];

Bheer : INN/19 [168];

Bholl : SOER [407];

Bhone : INN/8 [117];

Bhrul, von : BAND [175];

Bhulman : INN/17 [164];

Biallosterski : INN/16 [137];   VERM [132];

Bian : INN/24 [160];

Bianchi : BRP/6 [37];   BRP/11 [76];   BRP/12 [4];   BRP/21 [3, 6, 95, 97, 98];   BRP/22 [108, 109];   BRP/23 [122];   BRP/24 [32];   BRP/25 [65, 101];   DUMA [148];   GHG/4 [81];   GN/1966 [372];   INN/16 [132, 170];   INN/18 [23];   INN/19 [139];   INN/25 [191];   NEYN [56];   RMSD [198];

Biasie : BRP/15 [30];

Bibelheme : BAND [497];

Biber : BRP/15 [64];

Biccard : INN/19 [171];

Bichelen, van den : INN/2 [120];

Bichler : BRP/5 [138];

Bichon : INN/8 [115];

Bichops : BRP/13 [35];

Bick : ON/1933 [85];

Bickel : PEUT [226];

Bicker : INN/10 [16];   INO/2 [40];   INO/7 [29, 31, 41, 42];   ON/1933 [85];   ON/1935 [9];

Bicker Raye : zie  Raye, Bicker

Bickes : BRP/3 [129];   BRP/4 [16, 87, 140, 155, 230, 245, 248];   BRP/10 [79];   BRP/11 [31];   GHG/4 [220, 350, 352];   INN/16 [87, 101];   INN/27 [114];   INO/6 [75];   VERM [132];

Bickmore : ENI/1 [200];

Bicknese : BRP/8 [62];

Biddaers : DGOD [7];

Bidding : INN/4 [72];

Bidoelang : DGOD [493];

Bidroe : BRP/2 [47];

Bie : BAND [484];

Bie, de : BRP/3 [154, 159];   BRP/8 [5];   BRP/17 [90];   BRP/18 [15, 38, 70, 102, 127, 156, 191];   GHG/1 [325];   GHG/2 [28, 72, 124];   GHG/3 [78, 114, 285];   GHG/4 [64, 98, 109, 121, 124, 129, 130, 159];   GN/1992 [126];   GN/2000 [88];   INN/1 [11];   INN/2 [4, 113];   INN/9 [110];   INN/11 [183];   INN/12 [114];   INN/18 [62, 84, 130];   INN/21 [134, 140];   INN/24 [16];   NL/1960 [52];   NL/1999 [494, 536];   NLG/13 [412, 420, 421];   ON/1932 [138];   PEUT [40-41];   RMSD [308, 381, 447];   VERM [132];   VGLS [5];

Bie, Bezoet de : BRP/11 [81];   BRP/23 [21, 34];   BRP/25 [74];   GN/1973 [399];   INN/2 [120];   INN/4 [117];   INN/19 [146];   INN/20 [148];   INN/21 [134-139];   NL/1972 [148];   NL/1987 [113, 114];   OKM/2 [161];   ZIET [64, 65];

Bie, de la : BRP/16 [48];

Bie, van der : DGOD [436];   GHG/3 [143];

Bieben : GHG/4 [372];

Bieber : BRP/10 [85];   INO/6 [80];

Bieder : INO/5 [117];

Biedersteed : GN/2002 [598];

Biedinge : PEUT [351];

Bieg : BRP/15 [155];

Biegel : BRP/15 [127];   INN/3 [56];   INN/12 [107];

Biegelaar : INN/15 [113];

Bieger : BRP/16 [119];   VERM [172];   ZEND [114];

Biegman : BRP/2 [130];   GHG/3 [19];   INN/21 [160];   INN/23 [21, 22];   PEUT [41];

Biehl : DGOD [410, 428];

Biehler : DGOD [459];

Biekart : GHG/1 [4];   GHG/3 [329];   INN/17 [81];   INN/26 [159];   INO/4 [1];   RMSD [324];   VERM [132];

Biekel : INO/6 [79];

Biel, van de : PEUT [319];

Biela, von : BRP/5 [52];   INN/10 [123, 124];   INN/16 [192];   INN/27 [237];

Bielderman : INN/12 [129];

Biele : GHG/4 [377];

Bielefeld : BRP/13 [14];

Bielefeldt : BRP/13 [55, 165];

Bieler : BRP/10 [9, 55, 107];   BRP/21 [160];   BRP/25 [152];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Bielethemeijer : BRP/1 [4];

Bielfeld : BRP/13 [44, 46, 53, 165];

Bielman, von : BRP/7 [122, 176];

Bielster : BRP/12 [82];

Biema, van : INO/7 [16];

Bieman : BRP/17 [100, 106];

Biemans : VERM [132];

Biemond : BRP/5 [101];   INN/10 [115];   NEVE [21];

Bien : BRP/15 [116];  

Biende : BRP/8 [136];

Bienema : INO/2 [7];   INO/6 [46];

Bienema, van : BRP/10 [12, 31];   INN/1 [11];   INN/14 [88, 129];   INO/1 [145];   INO/4 [39];

Bienema, Roos van : INO/4 [39];

Bienen : INN/20 [48];

Bienerigs : BRP/17 [80];

Bienfait : INO/7 [54, 55];   KW/1983 [201];

BienhŘsler : PEUT [179];

Bienkens : BRP/16 [18, 35, 49];

Bientjes : NLG/10 [279];

Bier : BRP/11 [6, 106];   BRP/22 [88];   BRP/23 [23, 116, 117];   BRP/25 [2, 18, 28, 71, 79, 83, 96, 131];   DGOD [378];   INN/14 [116];

Bierbaum : BRP/15 [2, 58, 85, 89];   INN/12 [185];

Bierenbroodspot : BRP/22 [67];   GN/1967 [353-355];   HNNY [259];

Bierens : BAND [411];   BRP/17 [49, 59];   BRP/18 [139];   GOIC [84];   INN/3 [68, 86];   INN/4 [73];   INN/5 [109];   INN/8 [109, 111];   INN/19 [78, 87];   INN/20 [167];   INN/25 [18, 19];   INN/28 [229];   INO/1 [151];   INO/2 [18];   INO/3 [18, 31];   LAZL [13];   MRCL [15, s1.5]   NL/1996 [257];

Bierfelder : GHG/3 [24];

Bierhaus : DUMA [74];   GN/1986 [383];   INN/8 [77];   INN/12 [103];   INN/15 [132];   INO/2 [18];   INO/4 [2];   PEUT [29];   SOER [405];

Bierhorst : DGOD [337];

Bierhuizen : BRP/8 [106];

Bierhuys : AMBA [274];

Bierhuijs : BRP/2 [118];

Bieri : GHG/4 [261];   INN/17 [82];

Biering : INN/2 [120];

Bierk, van : INN/19 [167];

Bierkman : BRP/13 [161];

Bierlee : DUMA [112, 113, 115];   INN/18 [26];   VERM [132, 170];

Bierlinger : DGOD [387];

Bierman : BRP/1 [54, 60, 123];   BRP/7 [2, 176];   INN/5 [134];   INN/13 [3];   INN/27 [46];   INO/2 [18];

Biermann : DLUX [8];   GHG/3 [21];   INN/9 [110];   PEUT [41];   VERM [132];

Biermans : BRP/7 [15, 176];   GN/1978 [311];

Bierschel : BRP/4 [193];   INN/12 [187];

Bierschil : DGOD [205];

Bierstedt : BRP/24 [52];

Bieruma Oosting : zie  Oosting, Bieruma

Biervillas, de : BENG [102, 166, 175, 178];

Biervriend : GN/1992 [127, 129, 130, 132, 134, 136, 137];

Bierwirth : BAND [507];   BRP/9 [37];

Bies, de : GHG/4 [275];   JUMA [91];

Bies, van der : INN/14 [57];

Biese : INN/2 [120];   INN/10 [73];

Biesem, van den : GHG/4 [327];

Bieseman : BRP/24 [5];   GHG/4 [138];   INN/11 [17];   INN/15 [164];

Biesen : INO/7 [40];

Biesen, van : INN/6 [134];

Biesen, van den : GN/1948 [140];   LUTH [59.1];

Biesen, van der : GHG/2 [276];   INO/6 [29, 41];

Biesenbroek : INN/17 [13];

Bieser : INN/9 [39];

Bieshaar : DGOD [270];   GHG/3 [217];

Biesheuvel, van den : INN/15 [112];

Bieshorst : BRP/3 [81];  

Biesmer : INO/5 [84];

Biesmeyer : GHG/4 [174];

Biesot : BRP/8 [153];

Biessen, van der : INN/16 [54];   INO/2 [93];

Biest, van de : INN/14 [150];

Biest, van der : BRP/13 [47, 68, 70, 108];   INN/5 [164];   INN/13 [79];   INN/14 [150];

Biesterbos : INN/4 [176];

Biesterbosch : GHG/2 [30];

Biesum, van : GN/2002 [597];   INN/20 [73];   KW/1983 [230];

Biesvanger : INN/20 [54, 68];

Bieswanger : BAND [593];   MOLK [83, 89];

Biet, de : INN/19 [31];

Bietja : BRP/11 [139];

Biets : BRP/25 [94];

Bietz : BRP/4 [61];   BRP/25 [134];

Bietz van Guliaan : INN/9 [59];

Bietz van Quiliaan : DUMA [143, 147];

Bievaart : INN/19 [23];

Bievanger : INO/4 [52, 59];

Biezen, van : INN/17 [172];

Biezeveld : BRP/5 [72];   INO/2 [90];   INO/3 [32, 33];   VERM [132];

Bigatto, von Juncker : zie  Juncker Bigatto, von

Bigelbach : DLUX [8];

Biggelaar : BRP/4 [159];   BRP/16 [125];

Biggelaar, van den : BRP/3 [48, 80, 84, 169];   BRP/23 [105];   GHG/3 [98];   INN/9 [60, 67-69, 72];

Bigler : INN/16 [126];

Biglowe : GHG/2 [383];

Bignell : BRGM [35];   INN/13 [137];   INN/25 [60];   JVRB [210];

Bignol Parrant : GHG/2 [196];

Bigot : BRP/5 [69];   BRP/10 [84];   BRP/12 [47, 117];   BRP/23 [95];   BRP/25 [26];   GHG/4 [245];   INN/10 [86];   NLG/13 [107];

Big˘t : BRP/10 [64];   INN/10 [86];   INN/18 [24];   NLG/12 [214];   PCHL [89];

Big÷t : BRP/10 [84];

Bihl : GN/1956 [11];

Bihl, van : INN/10 [75];

Bihl, von : DGOD [25, 30];   INN/19 [167];

Bik : BAND [455];   BRP/5 [71, 144];   BRP/11 [170];   BRP/14 [41];   GHG/1 [367, 368, 369];   GHG/2 [34, 151];   GHG/3 [47, 49, 51, 54, 58, 60, 166, 221, 287];   GN/1973 [379];   GN/1996 [586];   GN/1999 [703];   GN/2002 [563];   GN/2006 [323];   INN/2 [22];   INN/3 [114];   INN/5 [100];   INN/6 [15];   INN/7 [199];   INN/8 [15, 22, 52, 59, 60, 121];   INN/9 [56, 155, 157, 161, 165, 191, 199, 203, 205, 207];   INN/11 [37, 172];   INN/12 [69, 154];   INN/13 [180, 184];   INN/14 [1];   INN/15 [23];   INN/17 [49, 50];   INN/19 [136, 191];   INN/20 [105, 106, 113, 124, 129];   INN/25 [86, 87];   INO/1 [32, 44, 96];   INO/2 [22];   INO/4 [50];   INO/5 [36];   INO/6 [80, 100];   KW/1958 [217];   KW/1993 [131];   MOLK [93, 109];   NL/1982 [150];   ON/1933 [85-100];   ON/1935 [2, 9, 117];   RMSD [16, 206];   VERM [132];

Bik, Arnold : BRP/2 [16, 53, 76, 83];   GHG/3 [47];   INN/1 [29];   INN/6 [102];   INN/17 [87];   INN/20 [113];   INN/22 [147];   NL/1982 [150];   NL/1999 [545];   ON/1933 [90-92, 94];   ON/1935 [9];

Bik, Berckel : BRP/25 [108];

Bik, van Berckel : BRP/10 [58];   BRP/12 [64];   BRP/25 [108];   GHG/2 [93, 291, 305];   INN/5 [6, 101];   INN/7 [192, 199];   INN/9 [157];   INN/27 [130];   ON/1933 [89, 92-95, 97];   ON/1935 [10, 11];

Bik, van Beugen : GHG/2 [143];   GN/2000 [461];

Bik, Butin : BRP/2 [78];   BRP/23 [71];   GHG/1 [359];   GHG/2 [34, 271, 275];   GN/1994 [117];   GN/1996 [586];   GN/1999 [703];   GN/2002 [562];   GN/2006 [323];   INN/5 [99-101, 114, 121];   INN/9 [3, 157, 159];   INN/11 [172];   INN/12 [52, 69, 154];   INN/13 [6];   INN/14 [132];   INN/20 [157];   INO/5 [36];   NL/1999 [520];   ON/1933 [88, 89, 93-97, 100];   ON/1935 [10, 11, 92];

Bik, Mulock van der Vlies : ON/1933 [93];   ON/1935 [11];

Bik, de Nys : ON/1933 [89, 91, 92, 94, 95, 97];

Bik, de Nijs : GHG/2 [34, 192];   INN/1 [29];   INN/9 [110];   INN/17 [87];   ON/1935 [10, 11];

Bik, de Perez : ON/1933 [95];

Bik, Vreede : GHG/2 [157];   INN/5 [156];   INN/8 [58];   INN/9 [147, 149, 151, 153, 155, 165, 175, 191, 193, 195, 197, 203, 207];   INN/15 [27];   INN/18 [13];   INN/24 [29];   ON/1933 [88, 89, 98, 99];   ON/1935 [10];   SOER [404];

Bikenhorst : INN/22 [183];

Bikkers : BRP/16 [110];

Bikkes : INN/16 [1012];

Bil, van : INO/5 [121];

Bilardie : BAND [299, 346, 349, 377, 394, 395, 407];   BRP/6 [135];   BRP/9 [130, 142];

Bilderbeek : MOLK [162];   VERM [149];

Bilderbeek, van : BRP/1 [61, 120, 143, 161];   BRP/10 [28];   GHG/3 [17];   GN/1956 [66];   INN/16 [132];   VERM [132];

Bilderdijk : INN/21 [10];

Bile : BNCL [58];

Bilfinger : INN/18 [175];

Bilfinger, de : INN/23 [186];

Bilfinger, von : GHG/1 [246];   GHG/3 [237];   GN/1973 [386];   INN/18 [175];   INN/24 [135, 136];

Bilgen : GN/1984 [248];   PCUR [7, 31];

Bilgen, Spillenaar : GN/1984 [248];

Bilius : INN/11 [132];

Biljaert : BRP/17 [89];

Biljardt : BRGM [26];   BRP/22 [21, 66];   DGOD [334];   GHG/2 [242];   INN/25 [156];

Biljart : BRP/17 [76];

Biljouw : GHG/3 [227];   INN/23 [154];

Biljouw, van : GHG/3 [96];

Bill : BNCL [53];   INN/12 [150];

Bill, de : BAND [272];

Billaerd : BAND [558];

Bille : INN/16 [106];

Bille van den Dungen : zie  Dungen, Bille van den

BillÚ : GHG/3 [129];

Bille, van den Dungen : BRP/8 [63];   BRP/11 [138];   GHG/1 [344];   GHG/3 [329, 332];   INN/3 [57];   INN/16 [47];

BillÚ, van den Dungen : GHG/3 [190];

Billefeld : GN/1992 [30];

Billegas : BAND [375, 388];   BRP/9 [127];

Billeh, Thobias : DGOD [543];

Billem : BAND [56, 494];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Billemeijer : BRP/2 [175];

Biller : DGOD [242];

Billet : INN/20 [91];

Billing : INN/7 [153];   INN/8 [2]   MRCL [s1.13, f.23];

Billioen : BRP/16 [138];

Billman, van : BRP/7 [123, 152, 176];

Billows : GHG/3 [318];

Billroth : GHG/4 [282];

Billy : BRP/16 [117];

Bilt, van der : GN/1978 [314];   INN/5 [170];   INO/7 [59];   ISPO [200];   VERM [132];

Biltgen : DLUX [8];

Biltman : BRP/4 [52];

Bilveldt : GN/2002 [598];

Bilyam : BRP/24 [188];

Bilijam : BRP/24 [188];

Bimbahati : JUMA [91];

Bimmerman : INN/2 [106];   INN/24 [111];

Bin, Pinan : zie  Pinan Bin

Bin Toedoe : VERM [132];

Binckhuijsen : BRP/22 [108];

Bindend : BRP/15 [137];

Binder : CLRK [3];   GHG/4 [162];   INN/16 [135];

Bindernagel : INN/21 [186];

Bindervoet : BRP/3 [54];   INN/8 [70];   INN/14 [98];

Bindervoet van Nahuis : zie  Nahuis, Bindervoet van

Bindervoet van Nahuijs : zie  Nahuijs, Bindervoet van

Bindewalt : VERM [132];

Bineman : BRP/13 [1, 162];

Binet : INN/13 [85, 87];

Bineto : INN/6 [78];

Bing : BRP/13 [151];   INN/6 [82];

Bingel : GHG/4 [293];   INN/9 [103];   INN/20 [151, 152];   INN/26 [186];

Bingham : BRP/11 [30];  

Bingley : PSEB [499];

Bingosconde, de : INN/10 [70];

Bingsik : BRP/4 [161];

Bingum, van : NL/1999 [523];

Bink : AMBA [258, 282];   GHG/4 [255];   GN/2001 [106];   MARA [154/155];   SOER [407];

Bink, de : INN/11 [127];

Binkelberg : INN/20 [68];

Binken : INN/24 [149];   NEVE [20];

Binkert : GN/2002 [599];

Binkhorst : AMBA [260];   BRP/2 [183];   BRP/24 [160];   GHG/1 [14];   GHG/2 [72, 160];   GHG/3 [334];   JUMA [91];   RMSD [250, 265];

Binkhorst Maaldrink : zie  Maaldrink, Binkhorst

Binkhorst van Oudcarspel en in Koedijk : INO/5 [85];

Binkhorst van Oudkarspel en in Koedijk : INN/4 [9];

Binkhuizen : BRP/22 [71];   INN/12 [44];

Binkhuizen, Barneveld : BRP/23 [101];

Binkhuysen : AMBA [282];   BRP/6 [95];   BRP/8 [11, 163];   GHG/1 [149, 159, 229, 270, 271];   GHG/2 [205, 222, 307, 320, 367];   GHG/3 [218, 219, 225, 305, 326, 354];   GHG/4 [174];   INN/12 [35];   INN/16 [84, 119, 137];   INO/6 [39];   JUMA [91];

Binkhuijsen : BRP/11 [45, 62, 67, 120, 135, 152, 168];   BRP/12 [6];   BRP/22 [8, 12, 93, 108, 109, 139, 154];   BRP/23 [101];   BRP/25 [5, 25];   INN/4 [119];   INN/6 [112];   INN/8 [70];   INN/11 [52];   INN/14 [183];   INN/15 [152, 155];   INN/16 [62, 83];   INN/19 [117];   NL/1999 [524];

Binkhuysen, Barneveld : GHG/1 [149, 159];   GHG/4 [191];

Binkhuijsen, Barneveld : BRP/11 [44, 135, 168];   BRP/23 [101];   BRP/25 [5, 108, 109, 154];   INN/11 [24];   INN/18 [24];

Binkhuyzen : BRP/21 [94];   INN/12 [25];   RMSD [233];

Binkhuijzen : BRP/11 [44, 67, 141];   BRP/21 [82];   INN/16 [75];   INN/18 [113];

Binkhuijzen, Barneveld : INN/9 [78];   INN/18 [76];

Binkhijsen : BRP/22 [8];

Binkhijsen, Barneveld : BRP/11 [44];

Binksma : INO/3 [19];   INO/6 [23];

Binneb÷ch : INN/6 [111];

Binnema : DGOD [86];   PEUT [125];

Binneman : INN/24 [66];   INN/25 [76];

Binnenberg : INN/10 [148];

Binnendijk : BAND [326];   BEGM [21];   BRP/5 [151];   BRP/8 [58];   BRP/10 [57];   INN/15 [22, 156];   INN/16 [193];   INO/7 [22, 23];   JUMA [91];   NL/1960 [55];   PCHL [101];   PEUT [41];   VGLS [15];

Binnerts : INO/1 [20, 47];

Binneveld : BRP/4 [183];

Binneweis : GHG/4 [78];

Binney : INN/19 [160];

Binninghausen : INN/16 [51];

Bins : GHG/4 [26];

Binsberg : BRP/7 [41, 176];

Binsbergen : BRP/7 [46, 176];   GN/1984 [436];

Binsbergen, van : VERM [162];

Binsfeld : INN/19 [108];

Bintner : DLUX [8];

Bioamasu : VERM [132];

Bioch : INO/5 [117];

Biog : GN/2002 [599];

Biolio : VERM [132];

Bion : INN/11 [134];   NL/1984 [223];

Biorn : DGOD [198];

Biou : INN/11 [135];

Bippen, van : BRP/13 [36];

Birahij : VERM [132];

Biran : BRP/8 [117];

Biratoe : BRP/1 [78];

Birchhaver : INN/16 [131];

Birchler : INO/5 [117];

Birckel : DUMA [156];

Birckenhauer : BRP/3 [132];

Birdener : DLUX [9];

Birhuis : DGOD [270];

Birkenfeld : AMBA [272];   INN/12 [155];   INO/5 [12, 13];   PEUT [361];

Birkenholz : INN/18 [45];

BirklÚ : GN/1984 [307];   INN/14 [182];   INO/2 [7];

Birmingham : INN/5 [53, 54];

Birnie : BRP/8 [61, 74];   BRP/25 [137, 172];   GHG/1 [158, 187, 188];   GHG/2 [274];   INN/9 [110];   INN/18 [93];   INO/1 [63];   NLG/11 [232];   ON/1934 [173];   VERM [132];

Birnstingel : GHG/4 [214, 240];

Biron : INN/12 [148];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?