Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Corpus - Cransberg ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Corpus : PCUR [22];

Corput : INN/19 [28];

Corput, de : INN/10 [82];

Corput, van : INN/10 [77];

Corput, van den : BRP/6 [45];   BRP/8 [142];   INN/10 [82];

Corputty : BRP/10 [89];

Corputtij : BAND [329, 377];   JUMA [95];   VERM [135];

Correa : BRP/17 [21];   GN/1992 [24];   INN/6 [83, 88];   INN/11 [69];   INN/14 [149];   INN/19 [147];   PCUR [2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18-20, 23-25, 27-29, 36, 38, 39, 44, 46, 49, 50-55, 57, 58, 61, 62];

Correia da Silva : NL/1994 [414];

Correa de Lige : BRP/15 [42, 54];

Correa de Liger : BRP/15 [93, 111, 113];

Correch : INN/1 [88];   INN/19 [180];

Correia : INN/19 [147];

Correia de Lacerda : INN/19 [147];

Correjolles : GN/1992 [13];

Correl : INO/1 [78];

Correlje : INO/5 [52];

Correljé : BRP/6 [42];   BRP/8 [17];   BRP/10 [167];   BRP/12 [36];   BRP/22 [64];   BRP/23 [102];   GHG/1 [302];   INN/4 [150];   INN/11 [51];   INN/16 [82];

Correll : BNCL [26];

Corresch : INN/14 [118];

Corrivont, van Wicke van : zie  Wicke van Corrivont, van

Corrivont, van Wickij van : zie  Wickij van Corrivont, van

Corsel : INN/18 [21];

Corser : BRP/13 [60];   PCUR [11, 12, 27, 30, 52, 57, 62];

Corsettis : BNCL [47];

Corsey : BNCL [45];

Corsgens : INN/17 [169];

Corsmit : AMBA [274];   BRP/12 [110, 113];

Corso : INN/18 [177];

Corssen : MOLK [232, 256, 257];

Corssenaar : INN/20 [14];   INO/2 [92];

Corsz : MOLK [232, 256, 257];

Cort, de : BRP/3 [70];

Cort van der Linden : zie  Linden, Cort van der

Corte-Real, Freire : zie  Freire Corte-Real

Corte, de : BRP/2 [27, 44, 86, 98, 101, 193];   BRP/5 [166];   BRP/16 [67];   GHG/4 [276];   INO/5 [84];   MV/1977 [26];

Corteb : BRP/7 [70];

Cortegius : BAND [598];

Cortel : VERM [135];

Cortela : INN/19 [147];

Corteling : INN/21 [55];

Cortenaar : INO/1 [148];

Cortenbach : BRP/6 [117];   BRP/10 [27];   BRP/11 [177];   GHG/3 [231];   INO/6 [78];   PEUT [66];   RMSD [419, 420];   VERM [135];

Cortenhoeff : INO/1 [84, 85, 86];

Cortez : BRP/25 [40];

Cortie : INN/15 [10];

Cortjens : INN/22 [159];

Cortlever : AMBA [271];

Cortmans : BRP/1 [163];   GN/1957 [44];

Cortos INN/18 [55];

Cortromp : VERM [149];

Corts : AMBA [274];

Cortsz : MRCL [f.2];

Cortvrindt : INO/6 [69];

Corvalan : PCHL [101];

Corvans : BNCL [55];

Corvé : INN/26 [184];

Corver : AMBA [264];   BRP/8 [33];   GHG/3 [349];   GHG/4 [331];   GN/1968 [308];   INN/10 [144];   INN/17 [84];   INN/24 [175, 182, 183];   INO/5 [79];   KW/1958 [222];   NLG/8 [510];   PEUT [66];

Corver Hooft : zie  Hooft, Corver

Corvers : INO/1 [149];

Corveth : INN/19 [147];

Corvinus : BRP/7 [54];

Coryn : INN/23 [125];

Corijn : GHG/2 [258];   INN/11 [159];

Cos : BAND [128, 279, 288, 550];   BRP/1 [140];   GOIC [57, 61, 282, 283];   INO/1 [114];   INO/3 [36];   INO/4 [86, 95];   MOLK [23, 26, 84, 160, 161, 218, 222, 240, 274];

Cosaert : VERM [135, 169];

Cose : BRP/8 [26];

Cosel, von : BRP/4 [231];   BRP/10 [47, 119];   BRP/22 [48];   BRP/23 [31];   BRP/25 [78, 129];   GHG/4 [378];

Cosensie : BRP/18 [70, 192];

Cosenson, de : GN/1992 [12, 13];

Coset : DGOD [353];

Coske : BRP/16 [12];

Cosquino, le : INO/2 [43];

Cosquino de Bussy, le : BRP/24 [179];   GHG/1 235];   INO/1 [11];   OKM/2 [64];

Cossar : BNCL [44];

Cosse : INN/14 [47];

Cossen : BNCL [38];   INN/19 [42];

Cosser : BRP/13 [55];   INN/14 [58];

Cossi : NL/1986 [359];

Cossigny, Charpentier de : zie  Charpentier de Cossigny

Cossu : INN/17 [167];

Cost : GN/1992 [77];

Cost Budde : zie  Budde, Cost

Costa : INN/19 [147];

Costa : INN/19 [147];

Costa Campos INN/19 [147];

Costa Pego : INN/13 [80];

Costa Pereira : INN/19 [147];

Costa, d' : INN/5 [163];

Costa Gomez, d' : INN/5 [162];

Costa, da : BAND [484];   BRP/1 [5, 69];   BRP/5 [88];   BRP/6 [156];   BRP/8 [168];   BRP/9 [136];   BRP/10 [100, 122];   BRP/11 [167];   BRP/12 [95, 101, 104];   BRP/22 [121];   BRP/23 [19];   BRP/25 [17];   GHG/3 [45];   GN/1992 [128];   GOIC [278];   INN/4 [67, 71, 182, 183];   INN/6 [183];   INN/11 [64, 67, 75];   INN/13 [79];   INN/14 [55];   INN/19 [70];   INN/23 [126];   PCUR [13, 42];   PEUT [363];   VERM [135];

Costa, Mendes da : BENG [168, 314];   BRP/3 [111];   BRP/4 [43, 126, 140, 189];   BRP/25 [40];   GHG/3 [104, 192];   INN/12 [102];   INN/18 [131];   INN/19 [116];   NL/1972 [150];   VERM [126, 130];

Costa, Rodrigues da : PCUR [3, 10, 18, 21, 48, 51, 58, 61, 63, 64];

Costa d'Andrade, da : zie  Andrade, da Costa d'

Costa Gomez, da : BAND [233, 400, 408, 414, 417];   INN/6 [83];   INN/11 [71];   PCUR [2, 4, 11, 12, 16, 20, 29, 30, 32, 34, 36, 49, 58, 60, 62, 64];   INN/14 [59];

Costa Gomez de la Penja, da : INN/4 [176];

Costa, de : BAND [13, 60, 75, 89, 139, 151, 155, 160, 233, 252, 349, 363, 368, 400, 408, 414, 417, 448, 452, 480, 551];   BRP/1 [11, 18, 55, 57, 58, 61, 71, 76, 132, 144];   BRP/10 [152, 157];   BRP/15 [101];   GN/1992 [74, 83, 356];   HARG [73];   INN/4 [81];   LAZL [45];   MRCL [34, s1.12];   PEUT[38, 363];

Costagne : GN/2002 [601];

Coste, de : MRCL [f.9];

Coste de Watermalle, de la : DGOD [7];

Coste de Watermalle, la : INN/12 [156];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Costennan Boodt : zie  Boodt Costennan

Costenobel : BRP/16 [137, 139];

Costens : INN/25 [101];

Coster : AMBA [259];   BAND [311, 363];   BRGM [61];   BRP/1 [65, 68, 124, 128, 132];   BRP/2 [79, 91, 193];   BRP/10 [17, 149];   BRP/11 [70, 71];   BRP/12 [63];   BRP/17 [20];   BRP/21 [38, 117];   BRP/22 [102];   BRP/23 [10, 66, 67];   BRP/25 [28, 56];   CHIR [745];   DLUX [15];   DUMA [154, 155, 163];   GHG/2 [139];   GHG/3 [2, 210];   GHG/4 [1];   GN/1992 [23, 354];   GN/2002 [600, 601];   GOIC [54, 55];   INN/5 [156];   INN/6 [84];   INN/9 [149, 153];   INN/11 [152, 155];   INN/12 [39];   INN/13 [80, 86];   INN/19 [140];   INN/21 [152];   INN/24 [20, 29];   INO/1 [79, 95];   INO/3 [59, 77];   INO/4 [81, 86];   INO/5 [2];   MRCL [s2.29];   NEVE [34];   ON/1933 [98];   RMSD [291];   VERM [135, 136];   VLOT [123];

Cöster : BRP/15 [57];

Coster, Blom : GHG/1 [2];

Coster, ten Cate : JVRB [59];

Coster, de : BRP/3 [149];   BRP/16 [89];   DGOD [27];   INN/27 [21, 22];

Coster van Lennep : zie  Lennep, Coster van

Coster van Voorhout : BRP/11 [108];   BRP/25 [74];   DING [16];   NL/1964 [53];   NLG/8 [161];   ON/1933 [95];

Coster van Vrijenhoeven : BRP/10 [14];   BRP/12 [89];

Costerius : INN/27 [206, 207];

Costerman : AMBA [257];   BRP/25 [149];   INN/4 [ 115];   INN/8 [36];

Costerman Boodt : zie  Boodt, Costerman

Costerman Booth : zie  Booth, Costerman

Costermans : INN/20 [71];   INN/25 [158];

Costers : INN/22 [117];

Costerus : BRP/1 [81];   BRP/7 [56, 143, 158, 162, 169, 170, 174, 177];   GOIC [187, 284];   INN/20 [65, 76];   INN/21 [161, 162, 166, 176];   INO/2 [28, 39];   INO/3 [54];   INO/4 [56];   NL/2000 [188];

Cösterus : BRP/7 [113, 125, 127, 128, 135, 144, 148, 164, 169-172, 177];   INN/21 [144, 146, 161];

Costerus, van : INN/21 [166];

Cösterus, van : INN/21 [146];

Costille : INN/19 [169, 172];

Costut : INN/11 [134];

Cotapary : INN/9 [98];

Cote : INN/2 [168];

Cotelet : INN/24 [78, 81];

Coter : BRP/13 [44, 165, 166];

Coterier : INO/2 [38];

Cotes : GOIC [78];   HOFF [37, 47, 48];   INN/5 [80, 81];   INN/17 [99];   INN/25 [68, 77, 180-182, 192];   INN/27 [30];   MRCL [s1.8];   PSEB [485, 486, 489, 513, 522, 523, 527, 541, 542, 548, 581, 618];

Cotey, le : BAND [392];   BRP/8 [91];   BRP/10 [88];   BRP/11 [130];   GHG/3 [195, 221];   INN/16 [124];   NEVE [72];

Cotgrave : INN/21 [61];

Cotinho : INN/14 [34];

Cotinno : NL/1981 [177];

Cotino : INN/11 [60, 73];

Cotkert : BRP/13 [140];

Cotta : BRP/6 [50];   INN/4 [79];   INN/10 [148];

Cotte : BRP/22 [115];

Cotte, de : GN/1992 [19];

Cottemie : BRP/7 [1];

Cotter : BRP/13 [50, 165, 166];

Cotters : BRP/13 [46, 165, 166];

Cottier : INN/11 [137];

Cottle : BNCL [55];

Cottrell : BRP/6 [20];

Cottril INN/19 [121];

Cottrill : GHG/2 [167];   INN/8 [75];   KW/1983 [266];   ON/1935 [2];

Cottrij : BRP/13 [41];

Cotzhuizen, van : INN/8 [128];

Coucarts : GOIC [265];

Couchtrie : BRP/5 [78];

Coucke, Brunie : DGOD [16];

Couderc : INN/11 [131, 133, 136];

Couderon : GHG/4 [112];

Coudray, Guex de : zie  Guex de Coudray

Coudreau : ENWI [231];

Couffert : BRP/7 [80];

Coul, op de : GHG/4 [376];

Coule : AMBA [279];

Coulen : BRP/24 [54];

Coulet : BRP/24 [181];

Coulier : INN/16 [174];

Coulon : INN/9 [72];   INN/11 [29, 30];   INO/1 [121];   INO/6 [88];   INO/7 [51];   NL/1996 [209, 210];

Coulon, Vitringa : INN/11 [30, 33];

Coulster : BRP/17 [165, 174];   BRP/18 [3, 15, 33, 80, 100, 110, 119, 127, 150, 205];   INN/19 [93];   INO/7 [15, 59];

Coulster, van : GOIC [29, 179, 180];   INN/15 [121];   INN/19 [81];   INN/20 [70];   INN/27 [206];   INO/5 [63];

Coultre, de : INN/16 [69];

Coumond : BRP/17 [73];

Coumou : VERM [119];

Counand : BRP/1 [127];

Coup, de : GN/2002 [600];

Coupain : INN/21 [147];

Couper : GOIC [103, 200, 264, 265];   INN/5 [1];   INN/20 [68];   INN/27 [224];

Couperus : BRP/10 [22];   BRP/23 [126];   BRP/25 [52, 108];   DGOD [176];   GHG/1 [12, 291];   GHG/2 [38, 277, 368];   GHG/3 [299];   GN/1955 [21];   GN/1998 [659, 664];   GOIC [228-230];   INN/1 [35];   INN/2 [25, 168];   INN/3 [81];   INN/5 [1-8];   INN/6 [126];   INN/7 [155, 192];   INN/8 [27, 156, 168, 174];   INN/9 [7, 107];   INN/11 [104, 175];   INN/12 [108];   INN/13 [161];   INN/14 [107];   INN/15 [22, 153];   INN/16 [106];   INN/17 [49];   INN/18 [95, 96];   INN/19 [180];   INN/20 [129, 171, 172, 174];   INN/21 [137];   INN/22 [128];   INN/27 [246];   INO/3 [98];   INO/4 [86];   INO/5 [2, 103];   INO/6 [8];   JVRB [41];   KW/1958 [245, 249];   KW/1993 [141];   NL/1972 [152];   NL/1977 [26];   NL/1985 [126];   NL/1999 [601];   ON/1935 [10];   PSEB [524-526, 531, 606, 645, 652, 660];   RMSD [30];

Couppé : BENG [544];

Coupijn : INN/14 [31, 35];   INN/21 [163, 165, 170, 173, 175];

Couquerque, Rollin : BRP/2 [1];   GN/2001 [107];

Couquerque, Roulin : INN/3 [38];

Cour, de la : BRP/22 [134];

Cour, la : INN/11 [131];

Courant : BRP/10 [70];   BRP/15 [151];   BRP/16 [16, 101];   GHG/2 [367];   GHG/4 [62, 72, 73, 171];   INN/11 [166];   INN/16 [65, 66];   INN/28 [205];   INO/6 [50];   VERM [135];

Courbusier : INN/10 [8];

Courcelles, de : INO/4 [56];

Courcelles, le Clercq de : zie  Clercq de Courcelles, le

Courcelles, le Clerq de : zie  Clerq de Courcelles, le

Courcelles, Leclercq de : zie  Leclercq de Courcelles

Courche, de : BRP/7 [155];

Courd : BRP/2 [178];   INO/5 [61];

Couree : BRP/4 [114];

Courgelon : HARG [99];

Courier : BRP/1 [79];

Courier dit Dubekart : BRP/11 [69];   DGOD [175, 192];   GHG/4 [54];   GN/1988 [296];   INN/6 [18];   INN/10 [148, 197];

Courier Dubicart : INN/2 [168];

Courland : INO/7 [57];

Courrech : BRP/23 [97];   BRP/25 [35];

Courreur, le : INN/14 [33];

Course : INN/25 [134];

Court : BAND [442];   BRP/2 [4, 90, 97, 165, 167];   BRP/14 [103, 111];   BRP/25 [127];   GHG/2 [285, 323];   GN/1980 [188];   INN/1 [13, 17];   INN/11 [113];   INN/13 [16];   INO/4 [10];   PSEB [631];

Court, de la : GN/1973 [404];   INN/4 [37];   INN/10 [13];   INN/18 [175];   INO/4 [47];   INO/6 [103];   KW/1958 [251];   MOLK [134];   MRCL [s1.23];

Court, del : GOIC [239, 240];   INO/1 [105];   INO/5 [100];

Court de Jonge, de la : BRP/5 [62];

Court Onderwater, de : zie  Onderwater, de Court

Courteaux : INN/24 [89];

Courten, Boudaen : zie  Boudaen Courten

Courtenay, de : INN/25 [160];

Courtenay, Belle de : zie  Belle de Courtenay

Courtenier : INN/25 [160];

Courtenier, Belle de : zie  Belle de Courtenier

Courtenius : GN/2002 [600];

Courtequis : BAND [599];

Courtet : BRP/7 [73, 97];

Courtinat : INN/11 [135, 136];

Courtois : BRP/22 [79];   INN/15 [17];

Courton, de : BRP/7 [47];

Courval : BRP/7 [16, 177];

Courval, de : BRP/7 [2, 98, 112, 128, 130, 133, 136, 144, 149, 155, 160, 172, 177];

Courville : GN/1992 [27];

Cousaert : BRP/2 [201];

Cousens : BNCL [54];

Cousin : BRP/2 [24];   BRP/10 [28];   BRP/12 [66, 71, 90, 95, 145];   BRP/21 [103];   BRP/22 [49, 52, 104, 111, 115];   BRP/23 [94, 110, 122];   BRP/25 [33];   GHG/1 [189];   INN/4 [125];   INN/14 [87];

Cousins : BRP/11 [14];

Couson : GN/1992 [126];

Coussais, Deltheil : GHG/3 [8];   INN/10 [131];

Cousse, d'Arcelot de la : zie  Arcelot de la Cousse, d'

Couster, van : INO/5 [95];

Coustriol : BRP/13 [133];

Coustu : INN/11 [136];

Cousijns : BRP/17 [55];

Cousijnse : PEUT [229];

Coute : INN/1 [13];   INN/20 [60];

Coutelier : BRP/16 [23];

Couterau : BRP/3 [21];

Couteron : BRP/3 [88, 132];   BRP/22 [94];   INN/10 [73];   INN/15 [169];   KW/1983 [221];

Coutier : BRP/7 [8, 27, 35, 177];   MRCL [75];

Coutina : BRP/7 [13];

Coutinho : INN/10 [185];   INN/11 [73];

Coutinis : BRP/7 [116];

Coutino : INN/11 [73];   PCUR [12];

Coutis : MRCL [s1.9, f.19];

Couto : INN/19 [147];

Coutrier : BAND [500];   INN/10 [109, 110];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Couttis : GOIC [82];

Coutto, de : GN/1992 [27];

Coutura : DGOD [521];

Couture, de la : INN/2 [168];

Couturier : PEUT [66];

Couvee : BRP/4 [46, 76, 114, 131, 167, 183];   BRP/23 [31];   DGOD [499];   INN/12 [115];

Couvée : BAND [348, 411];   BRP/2 [138, 143, 146];   BRP/11 [118, 119];   BRP/22 [57];   GHG/2 [291, 303];   GHG/3 [68];   INN/16 [131];   INN/17 [23];   INN/26 [36, 37];   VERM [135];

Couverden, van : GN/2002 [600];

Couvert du Roth et de la Sagne : INN/7 [198];

Couvreur : BRP/7 [148];   BRP/12 [115];   BRP/15 [74, 166, 172];   BRP/16 [33, 63];   BRP/25 [141];   DGOD [403];   GHG/1 [335];   GHG/3 [104];   GHG/4 [28, 371];   INN/5 [53, 55];   INN/12 [142, 147];   INN/15 [92];

Couvreur, le : BRP/7 [148];   INN/21 [142, 148];

Couwelaar : INN/15 [114];

Couweliers : INO/3 [20];

Couwenberg : BAND [228];   BRP/5 [142];   BRP/6 [109];   BRP/8 [21, 29, 46, 55];   BRP/11 [35, 99];   BRP/15 [142];   BRP/16 [14];   BRP/21 [38];   BRP/23 [11, 47];   BRP/25 [49];   INN/12 [98];   INN/17 [149];   INN/27 [207];   INN/28 [47];   JUMA [95];   VERM [135];

Couwenburg : INO/4 [64];

Couwenburgh : GN/2002 [600];

Couwenhoven, van : MRCL [10];

Couzee : INN/21 [174];

Couzez : INO/5 [100];

Couzon : GN/1992 [128];

Couzy : BRP/12 [135];

Couzij : BRP/22 [101];

Couzijn : BRP/3 [37];   BRP/8 [61];   BRP/21 [49];   BRP/24 [64];   GHG/4 [184, 305, 323, 330-332];   INN/9 [62, 64-66, 69];   INN/26 [99];

Cover : INN/28 [204];

Cövern, von : INO/2 [82];

Coverus : BAND [5, 63, 73, 502];

Covijn : BAND [456];

Cowan : BNCL [30];   BRP/22 [84];

Cowe : INO/4 [2];

Cowé : INN/26 [161];

Cower : INO/6 [17];

Cowly : INN/12 [149];

Cowper : INN/22 [126];

Cox : BNCL [3, 5, 13, 15, 32, 35, 40, 49, 51, 53, 84];   BRP/2 [111];   BRP/6 [83];   BRP/7 [105];   BRP/10 [131, 166];   BRP/11 [110, 131];   BRP/18 [96];   BRP/22 [153];   BRP/23 [46];   BRP/25 [39, 74];   GHG/2 [109];   GN/1979 [342];   INN/2 [25, 168];   INN/7 [73, 75];   INN/10 [102];   INN/17 [191];   INN/18 [178];   INN/19 [96, 180];   INN/20 [94, 103, 134];   INN/22 [119];   JUMA [95];   JVPP [614];   NLG/8 [162];   RMSD [550, 551, 554, 556];   VERM [135];

Cox van Spengler : DGOD [6];   INN/17 [56];

Coxfort : INN/21 [42];

Coxinga : GOIC [130-135, 205, 264, 279];

Coxingha : INN/4 [17];

Coxius : NL/1981 [420];

Coyet : INO/7 [14];   NL/1986 [14];

Coijet : INN/20 [65];   INN/27 [209];

Coyett : BAND [593];   BRP/1 [141];   GN/2002 [565];   GOIC [127, 130-133, 141, 142, 158];   INN/4 [17];   INN/18 [94];   INN/19 [72];   INO/1 [90];   MOLK [124, 160, 164, 169, 200, 297, 298];

Coymans : GOIC [156];   INO/7 [58];   MRCL [21];

Cozij : INN/14 [69];

Cozijn : BRP/12 [27];

Cqeljoe, de : BRP/18 [61, 183];

Craach : GHG/1 [131];

Craamer : INN/23 [168];

Craan : BRP/13 [43, 65, 68, 76, 91, 115, 145, 165];   BRP/17 [11, 22, 38, 74, 87];   GHG/1 [60, 61];   GHG/2 [377, 378];   GN/1978 [248, 250, 336];   GN/1992 [137];   GOIC [195];   INN/3 [71, 85, 88, 132, 164, 177];   INN/5 [100];   INN/7 [196];   INN/8 [102, 120, 173];   INN/16 [3];   INN/20 [58, 83, 85, 112, 128, 129];   INN/23 [179];   INO/4 [74];   KW/1983 [437];   NL/1966 [444, 445];   NL/1969 [126, 128-130];   NL/1981 [176];   NL/1986 [176, 177];   ON/1932 [130];   RMSD [8, 29, 271];

Craan, d' : GN/1978 [310];

Craandijk : BRP/11 [134];

Craane : BRP/13 [102, 144];   INN/16 [188];   INO/6 [80, 90];

Craanen : JUMA [95];

Craanenburg : INO/3 [34];

Craanleendersgeel : MOLK [242];

Craats, van der : INN/6 [12];

Craay : INN/17 [179];

Craaijenbruil : DGOD [120];

Craaijvanger : INN/27 [217];

Crab : INN/20 [70];   INN/27 [206];

Crab, van der : BRP/1 [38, 42, 144, 161];   BRP/2 [6];   BRP/18 [4, 111];   GHG/3 [34];   GN/1956 [66];   INN/3 [133, 165];   INN/6 [3, 19, 129];   INN/17 [142];   INN/18 [148];   INN/19 [78, 87, 93];   INN/20 [82, 105, 116];   INO/4 [43];   JVRB [224];   KW/1983 [364];   MOLK [98, 255, 263];

Crabbe : INN/11 [1];   INN/26 [193];   INN/28 [206];

Crabbé : INN/26 [193];

Cracau : INN/14 [27];   INN/21 [167];

Crackouw, van : GOIC [58];

Craenen : DGOD [289];

Craey : INO/3 [35];

Craeye : BELG [398];

Craffort : BRP/7 [5, 8, 10, 12, 16, 177];

Craft : INN/21 [30, 35, 51];

Craiaenhoff : MRCL [f.29];

Crain : INN/10 [56];   INN/22 [143];   VERM [135];

Craivat : BRP/4 [106];

Crakau : INN/21 [157, 159, 162, 170];

Cralen, van : LAZL [93];   MRCL [51];

Crama : INN/10 [130, 132];

Cramer : AMBA [264];   BAND [200, 207, 224, 236, 286, 290, 301, 312, 321, 478];   BRP/1 [19, 50, 86];   BRP/2 [107, 110, 115, 119, 150];   BRP/3 [76];   BRP/4 [9, 24, 37, 44, 106, 110, 161];   BRP/5 [72, 111, 127];   BRP/6 [6, 47, 95];   BRP/7 [14, 169];   BRP/8 [31, 37, 54, 85, 127];   BRP/9 [5, 111];   BRP/10 [8, 26, 38, 40, 46, 75, 118, 128];   BRP/11 [17, 19, 47, 74, 107, 115, 122-124, 168, 172, 177];   BRP/12 [2, 18, 25, 37, 54, 67, 129, 144];   BRP/13 [38, 42, 43, 45, 77, 166];   BRP/15 [63, 172];   BRP/17 [3, 78];   BRP/18 [46, 70, 121, 133, 167, 191];   BRP/21 [42, 43, 75, 100, 126];   BRP/22 [21, 23, 35, 37, 40, 43, 49, 50, 52, 81, 104, 105, 124, 129, 139, 151, 152];   BRP/23 [36, 54, 57, 95, 116, 124];   BRP/24 [24];   BRP/25 [8, 12, 16, 22, 46, 56-58, 70, 134, 141, 154, 160];   DGOD [171, 241, 303, 515];   DUMA [255];   GHG/1 [123, 335, 336, 364];   GHG/2 [27, 44, 77, 151, 256, 313, 349];   GHG/4 [283];   GN/1973 [384, 385];   GN/1992 [16, 78-80, 126, 127, 132, 133];   GN/1997 [361, 365];   GN/2002 [582, 590, 600, 601];   GOIC [296];   HARG [99];   INN/2 [106, 168];   INN/3 [154, 158];   INN/4 [7];   INN/5 [55];   INN/7 [104, 147];   INN/8 [151];   INN/9 [19, 112];   INN/10 [14, 39, 104, 107];   INN/11 [24, 37, 107];   INN/12 [27, 92, 93];   INN/13 [19];   INN/14 [26, 36, 95, 183];   INN/15 [2, 31];   INN/16 [7, 40, 46, 94, 127, 156, 185];   INN/20 [153];   INN/21 [24, 46, 56, 57, 163, 173];   INN/22 [127];   INN/23 [157-159, 161, 166, 167, 169, 171];   INN/24 [109];   INO/2 [43, 45, 84];   INO/3 [39];   INO/4 [15];   INO/6 [57];   JUMA [95];   JVPP [477];   KW/1958 [217];   MRCL [f.1-f.3, f.7];   NEYN [19];   NL/1963 [236];   NL/1972 [128];   NL/1983 [454];   NL/1999 [586];   NLG/9 [235];   NLG/12 [352];   ON/1935 [52];   RMSD [261];   SOER [408];   VERM [135, 138, 147];

Crämer : GHG/1 [302];   INN/2 [17];

Cramer Bornemann : BRP/10 [31];   INN/11 [186];   VERM [135];

Cramer Nieuwenhuis : zie  Nieuwenhuis, Cramer

Cramer, Putman : BRP/2 [105];   BRP/10 [86];   GHG/2 [291];   GHG/4 [92];   JVRB [76, 120, 184, 185];   KW/1958 [185];

Cramer von Baumgarten : DGOD [195, 317];   GN/1966 [370];

Cramer, de : MRCL [f.1];

Cramerheym : GN/2002 [600];

Cramers : INO/1 [112];

Cramerus : BRP/6 [89];   BRP/23 [9];   DUMA [79];   GHG/3 [126];   INN/19 [146];   INN/21 [138];

Cramfers : GOIC [98, 149, 263];

Cramm : BRP/5 [116, 157];   GHG/2 [139];   INN/11 [21];   INN/27 [159];   LEWI [36];   VERM [135];

Cramm, van : INO/4 [90];

Cramm, von : INO/3 [3, 10];

Crams : GN/1992 [138, 140, 344];

Cramwinckel : DGOD [460, 479];

Cramwinkel : INO/5 [109];

Cranckson : INN/11 [29];   NL/1996 [209];

Crane : BAND [325];   BRP/13 [122, 165];   PCUR [28];

Crane, de : BENG [545];   INN/5 [18];   INN/17 [175];   NL/1982 [150];

Cranefeld : INN/6 [76];

Cranen : BRP/11 [12];   DGOD [50, 353];   INN/24 [47];

Cranendonck : GOIC [192];   INN/20 [69];

Cranendonk : INN/8 [185];   INN/17 [177];

Craner : BRP/25 [90, 109];

Craneveld : BRP/13 [61, 166];   INN/9 [85];   INN/13 [79];   PCUR [13, 26];

Craneveldt : BRP/13 [75, 77, 79, 82, 85, 88, 90, 94, 98, 100, 101, 103, 108, 110, 112, 117, 127, 132, 139, 142, 145, 152, 156, 158, 159, 166];   INN/9 [86];   INN/14 [55, 149];

Crankbeek : GN/2002 [600];

Crankson : INN/11 [29, 30];   NL/1996 [209, 210];

Crans : BRP/10 [166];   BRP/13 [18];   DGOD [296];   GN/1971 [341];   GN/2002 [539];   GOIC [169, 170, 225, 226];   INN/2 [168];   INN/13 [138];   INN/16 [123];   INN/19 [24];   INO/6 [57];   VERM [135];

Cransberg : BRP/10 [100];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?