Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Dunlop - Dijxhoorn ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Dunlop : BNCL [48];   BRP/3 [99, 158];   BRP/25 [132];   GHG/1 [316];   GHG/2 [313];   GHG/3 [86, 164, 292];   GHG/4 [199];   INN/9 [113];   INN/16 [172];   INN/19 [108];   INN/26 [150];   INN/27 [140];   INO/3 [94];

Dunn : BAND [413];   BNCL [54];   INN/16 [71];

Dunné : BRP/11 [33];

Dunnen, den : INN/11 [54];

Dunnermann : HARG [100];

Dunnewold : GN/1982 [63, 346, 347];   INN/5 [87];

Dünnhölter : BRP/2 [133];

Dünnwald : INN/10 [135];

Dunogué : DGOD [5];

Dunoren, van : INN/21 [159];

Dunring : INN/19 [172];

Dunselman : BRP/11 [10];   BRP/23 [10];

Dunsheath : DUMA [145];

Dunsselman : BRP/23 [10];

Dunster : BNCL [9];

Duntran : DLUX [19];

Duntz : INN/11 [123];

Dunver : GN/1992 [28];

Duost : PEUT [241];

Dupais : MRCL [f.11];

Duparc : INO/1 [145];   INO/2 [16];

Dupas : DLUX [19];

Dupe : INN/19 [19];

Duperron : BRP/14 [128, 134];   BRP/16 [56];

Dupeyrou : INN/11 [135-137];

Dupier : INN/4 [30];

Dupire : BRP/5 [97];

Dupiré : GHG/2 [95];

Dupleix : BENG [177, 559];

Dupon : BRP/13 [31, 32, 49, 53];   GHG/3 [12];   GN/2002 [578];   INN/6 [31];   INN/10 [110];   INN/21 [44];

Dupont : BRP/1 [16, 19, 78];   BRP/5 [37];   BRP/10 [166];   BRP/16 [1, 21];   BRP/22 [38, 51];   GHG/1 [126];   GHG/3 [106, 277];   GHG/4 [222];   GN/1957 [63];   HEWE [23];   INN/2 [29];   INN/3 [20];   INN/12 [156];   INN/24 [184];   PEUT [202];   VERM [137];

Dupont Noordbeek : INN/17 [59];   INO/5 [130];

Dupontnoordbeek : INN/17 [59];

Duppen : INN/19 [113];   INN/28 [193];

Dupper : DGOD [137];

Dupré : INN/3 [20];   INN/16 [174];   INO/4 [92];

Dupree : GN/2002 [602];   INO/5 [3, 4];

Dupreij : BRP/13 [130, 135];

Dupriez : DGOD [3];

Dupseldorp, van : BRP/17 [60];

Dupu : BRP/13 [93];

Dupuis : BRP/21 [25];   DGOD [290];   INO/1 [14];   INO/3 [52, 93];   INO/4 [17, 55];   INO/5 [33];   PEUT [83];

Dupuits : GN/1992 [18, 345, 348];   INN/28 [152];

Dupuy : BNCL [56];   INN/9 [49, 108];   INN/16 [188, 190];   INO/4 [21, 22];   PCUR [33, 44];   PSEB [486, 502, 510, 539, 540, 560, 568, 569];

Dupuij : BRP/13 [157];

Dupijn : INN/15 [119];

Dupuys : PEUT [73];

Duqesne : PEUT [83];

Duquesne : INN/15 [24];   INN/17 [180];

Dur : INN/22 [180];

Dur Epe : INN/21 [170];

Dür Epee : BRP/7 [72, 177];   INN/21 [144];

Dur Epée : BRP/7 [64, 177];   INN/21 [175, 176];

Dura : BAND [570];

Dura, van : BRP/6 [139];   GHG/1 [249, 264];   GHG/2 [236];   INN/15 [115];   INO/1 [30];

Duraeus : INO/5 [134];

Duralie : BRP/13 [52];

Duran : BAND [386];   BRP/7 [15, 177];   BRP/11 [107];   BRP/12 [70];   BRP/18 [25, 139];   BRP/21 [9, 87];   BRP/22 [101, 161];   BRP/23 [13, 21];   GHG/2 [284];   GHG/4 [178];   INN/6 [103];   INN/13 [178];   INN/18 [114];   INN/20 [83];   INN/25 [89, 203];   INN/26 [192];

Durand : BRP/10 [9];   BRP/13 [27];   BRP/22 [19, 124];   GHG/4 [324];   INN/2 [13];   INN/12 [157];   INN/13 [79];   INN/15 [161];   INN/20 [85];   NL/1996 [251];   VERM [137];

Durant : BRP/4 [195];   BRP/5 [113];   BRP/13 [4, 51];   BRP/17 [10];   GHG/4 [320, 330];   INN/16 [176];   NL/1981 [177];

Durante Esperance : INO/7 [15];

Durau : BRP/23 [21];

Durbernhard : BRP/13 [24];

Duree : GOIC [186];

Durein : BAND [479];

Duren : DLUX [19];   INN/11 [190];

Düren : GHG/4 [321, 323];   INN/11 [10, 26];   VERM [137];

Duren, van : BAND [96, 104, 136];   BRP/9 [48];   BRP/11 [133];   BRP/23 [55, 102];   GN/1992 [80, 84];   INN/16 [82];   INN/17 [47];   INO/4 [96];   INO/7 [52, 59];   VERM [137];

Durens : MRCL [s1.2];

Durepée : INN/21 [176];

Durer : BRP/13 [69];   PCUR [9, 22, 28];

Dürer : INO/2 [3];   INO/4 [6];

Durer Webb : zie  Webb, Durer

Duret : BRP/15 [118];   GHG/2 [76];   GHG/3 [386];   INN/9 [103];   INN/11 [102];   INN/16 [64];   INN/20 [152];

Dureus : INO/2 [18];

Durfort : INO/3 [83];

Durham : INN/12 [149];   INN/14 [11];

Durhee : GN/1978 [315];   MRCL [15, 43, 50, 56, s1.12, s1.13, s1.17, s1.18];

Durieu : INO/5 [106];

Durieutz : INN/17 [177];

Durieux : INO/7 [29, 39];

During : BAND [592];   BRP/6 [108];   BRP/7 [9, 12, 13, 18, 177];   DGOD [259];   INN/8 [133];   INN/22 [195];

Düring : MOLK [35];

During, van : BRP/7 [47];   BRP/12 [37];   INN/23 [177];   SOER [408];

Durlen : BAND [461, 462];

Durleu : GN/1967 [199];   INN/7 [203];

Durner : INN/2 [29];

Duron : BRP/13 [112, 118, 134];   INN/5 [151];

Duroud : BRP/22 [19];

Durr : BRP/23 [25];   INN/8 [133, 163, 183];   INN/22 [177, 181;

Dürr : BAND [420, 421];   BRP/9 [6];   BRP/23 [25];

Durrow : GN/1983 [18];

Durus : BRP/4 [234];

Durven : ENI/1 [479];   GOIC [37, 157, 158];   INN/20 [55, 72];   INO/2 [42];   INO/5 [67];   INO/6 [84];

Durville : BAND [530];

Durvis : INN/10 [169];

Dury : INN/4 [32];   INN/8 [202];

Dusansoît : BRP/16 [73];

Dusansoite : BRP/14 [9];

Dusarich : INN/14 [117];

Dusart : INN/19 [189];

Dusausoit : BRP/15 [122, 132];

Dusche : BRP/3 [134];

Duschet : BRP/7 [88];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Duselle : BRP/7 [170];

Duselle, van : BRP/7 [170];

Duske : BRP/24 [56];

Dusker : GN/1992 [18, 355];

Dusont : BRP/16 [96];

Dusouv : BRP/3 [78];

Dussant : BRP/4 [94];

Dusschoten, van : GN/1973 [413];

Dusse, van der : GN/1992 [5];   PCUR [46];

Dusseldorp, van : BRP/16 [54];   GOIC [30];   INN/6 [151];   INN/19 [112];   KW/1983 [472];

Dusseljee : INN/16 [126];

Dusseljée : VERM [133];

Dussen, van : INN/7 [140];   INN/20 [87];

Dussen, van den : BAND [590];

Dussen, van der : BRP/1 [145];   BRP/5 [89];   BRP/10 [152];   BRP/13 [74, 81, 89, 151, 155, 156];   BRP/16 [97];   DGOD [426];   GHG/4 [301];   GOIC [100, 181, 245];   INN/3 [154];   INN/9 [113];   INN/10 [149, 150, 167, 171, 199];   INN/14 [81];   INN/18 [159, 166, 174];   INN/19 [3, 132];   INN/23 [11];   INO/1 [80];   INO/2 [45];   INO/3 [58];   INO/4 [20];   LUTH [62.2];   MOLK [112, 113, 277];   NL/1962 [174];   ZIET [63];

Dusser de Barenne : zie  Barenne, Dusser de

Dutack : BRP/5 [20];

Duteruix : BRP/16 [16];

Dutilh : INN/17 [129];   INN/28 [152];   KW/1983 [393];

Dutri : BRP/7 [32, 177];

Dutriecux : BRP/15 [162];

Dutrieux : BRP/8 [13, 120, 143];   BRP/11 [82, 132, 147, 166, 174];   BRP/12 [110, 116];   BRP/15 [162];   BRP/21 [49];   BRP/22 [101];   BRP/23 [28, 30, 42, 98, 108];   BRP/25 [5, 78];   GHG/1 [253, 276];   GHG/2 [210];   GHG/3 [181, 190, 387, 389];   GN/1983 [16, 18];   INN/9 [8];   INN/16 [133];   INN/26 [52];   JUMA [96];   OTHF [114];   VERM [137, 140];

Dutrom : GN/2002 [602];

Dutry : BENG [243];   BRP/7 [30, 45, 69, 71, 75, 90, 98, 132, 160, 165, 169, 177];   INN/6 [38];   INO/1 [28];

Dutry van Haeften : BRP/7 [119];   GN/1998 [565];   GOIC [219];   INN/6 [38];

Dutrij van Haeften : DGOD [499];

Duttermeijer : BRP/13 [153];

Duttroo : INN/16 [174];

Duur : BAND [515];   BRP/9 [3];

Duuren, van : BRP/3 [101, 139];   BRP/23 [46];   GHG/1 [35];   GHG/4 [213];   GN/2002 [602];   GN/2006 [466];   HOFF [97, 101];   INN/5 [166];   INN/18 [65];   INN/23 [166];   LAZL [83];   MRCL [46];

Duuren, van der : GN/2002 [602];

Duurhagen : BRP/7 [174];   INN/21 [153];

Duuring : BRP/17 [125];   INN/8 [38];   INN/19 [169];   INN/28 [15];   RMSD [183];

Duuringen : BRP/7 [6, 177];

Duurkoop : DGOD [8];   GHG/3 [367];   GN/2002 [602];   GOIC [172, 173, 176];   INN/27 [221];   INO/3 [55, 56];   INO/4 [61];   INO/5 [3, 4];   RMSD [545];

Duurman : BRP/7 [164];

Duursma : INN/22 [129];

Duurveld : INN/16 [164];   INN/20 [15];   INN/23 [157];   INO/2 [37];   INO/4 [13];

Duurvelt : INN/20 [15];

Duval : BRP/7 [132];   BRP/25 [43];   INN/5 [59];   NEYN [35];

Duve : INO/6 [25];

Duve, de : INN/19 [21];

Duveen : NLG/4 [159];

Duvel : INN/17 [168];

Duvelaar : BENG [547];   INN/7 [124];   INN/8 [141];   INN/28 [215];

Duvelaar van Campen : zie  Campen, Duvelaar van

Duvelaer : GOIC [35, 52];

Duvelaer van de Spiegel : zie  Spiegel, Duvelaer van de

Duvenee : BRP/2 [192];

Duvenvoorde, van : INO/1 [80];

Duvernier : INO/7 [15];

Duvin : INN/23 [156];

Duviveau : BRP/16 [24];

Duvivier : BRP/14 [26, 36];   BRP/15 [97, 133];   INN/11 [13];

Duvuneu : BRP/13 [14];

Duwaer : PEUT [84];

Duwan : BRP/13 [34];

Duwani : BRP/13 [157];

Duwanij : BRP/13 [31, 48, 72, 84, 97, 104, 113, 166, 168];

Duwary : NL/1981 [179, 180];

Duwee : BRP/16 [112];

Duwerd : INN/10 [23];

Duy : GN/1946 [44];

Duijck, van : BRP/13 [137];

Duycker : INO/3 [58];

Duijcker : INN/20 [63];

Duyckinck : INN/5 [161];   INN/6 [84];   OKM/1 [82];   PCUR [24, 50];

Duijckinck : BRP/13 [80, 82, 89, 130, 138, 148, 166];

Duycking : INN/14 [57];

Duijckink : INN/5 [162];

Duijden, van : VVEN [49];

Duijf : BRP/1 [12];

Duyff : BENG [244];   GN/2002 [603];   INN/5 [3, 128];   SOER [408];

Duyffhuijs, van : INN/7 [102];

Duijfhuijs, van : BENG [547];

Duyfjes : INN/28 [19];

Duijk, van : INN/13 [79];

Duykalyn : GN/2002 [602];

Duykelaar : INO/7 [4];

Duyker : GOIC [130];   INN/19 [156];

Duijker : INN/20 [61];

Duykers : AMBA [280];   BRP/6 [117];   GHG/1 [237];   GHG/2 [222, 239, 246];   VERM [137];

Duijkers : BAND [197, 216];   BRP/11 [116];   INN/20 [157];

Duijkinck : BRP/13 [128];

Duyking : INN/14 [54];

Duijking : BRP/13 [59, 62, 166];

Duyl, van : GHG/2 [147];   INN/3 [179];

Duijl, van : INN/9 [187];

Duym : GHG/4 [14];   INN/6 [21, 25];   INO/5 [14];

Duijm : BAND [467];   BRP/16 [78];   GN/1966 [371];   INN/13 [55];

Duijm, van : NL/1969 [153, 154, 219, 220];

Duijm, Ameijden van : INN/9 [42];

Duym, van Ameyden van : GHG/1 [150, 151];   GHG/2 [190];   INN/13 [138];   INN/24 [34];   INN/26 [95];   INO/6 [63];   ON/1933 [92];

Duym, van Ameijden van : VERM [130];

Duijm, van Ameyden van : DGOD [570];

Duijm, van Ameijden van : BRP/10 [160];   BRP/12 [104];   BRP/21 [29, 50];   BRP/22 [134];   BRP/24 [71];   INN/2 [118];   INN/9 [43];   INN/17 [189];   INN/21 [117];     INN/23 [31];

Duym, van der : LAZL [12];   MRCL [14];

Duymaer van Twist : zie  Twist, Duymaer van

Duijmaer van Twist : zie  Twist, Duijmaer van

Duyn : INN/28 [121];

Duijn : BRP/8 [103];

Duyn, van : GHG/1 [219];   GHG/2 [145];   INN/12 [37];   INO/7 [21, 22, 24];

Duijn, van : BAND [459];   BRP/3 [74];   BRP/21 [14];   INN/4 [26, 112, 162, 165];   INN/8 [135, 144, 192];   INN/14 [111];   INN/21 [36, 40, 60];   INN/27 [32, 33];   JUMA [96];   PSEB [662];

Duijn, van Ameyden van : INN/26 [112];

Duijn, van Ameijden van : INN/9 [44];

Duyn, van Amijden van : INN/16 [130];

Duyn, van der : BRP/24 [164];   GN/2002 [603];   GOIC [92, 187];   INO/1 [167, 168];   INO/2 [70];   INO/5 [109];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Duyndam : INO/5 [3, 4];

Duyne, van : BRP/10 [22];   GN/1966 [375];   INN/11 [2];   INN/16 [121];   INO/7 [23];

Duijne, van : INN/4 [155, 156];   INN/6 [72];   INN/12 [43];   INN/13 [49-56];   INN/16 [94];   VERM [137];

Duijnen, van : INN/16 [94, 102];

Duyneveld : INN/10 [59];

Duijneveld : NLG/13 [270];

Duijnhooven, van : INN/10 [29];

Duijnhoven, van : INN/17 [59];

Duynstee : INN/26 [133];

Duijnstee : JUMA [96];

Duyren, van : ON/1935 [159];

Duys : GHG/1 [161];

Duijs : INN/27 [235];

Duysen, van : INO/2 [15];

Duyser : BAND [48];

Duyshart : BRP/10 [73];   BRP/12 [32];   GHG/2 [368];   GHG/3 [187, 213, 314];   GHG/4 [304];   INN/4 [124];

Duijshart : BRP/6 [100];   BRP/10 [61, 104];   BRP/11 [81, 136];   BRP/12 [93];   BRP/22 [15, 56];   BRP/23 [4];   ISPO [198];

Duijsman : DGOD [218];

Duyst : INO/7 [53];

Duijst : BRP/24 [85];

Duyster : GHG/3 [170, 272];   INO/4 [40];

Duyt : GOIC [237, 238, 270];   INN/17 [163, 165];   INO/5 [3, 4];

Duyts : AMBA [256];   INO/5 [80];   JVRB [55];

Duijts : BRP/25 [83];   DGOD [489];   INN/10 [109];

Duijtscher : INN/21 [63];

Duijtsen : INN/21 [189];

Duytsen, den : INN/17 [132];

Duijtsen, den : VERM [172];

Duytshoff : AMBA [269];

Duijvelaar : DGOD [140];   INN/20 [155];

Duijveland : INN/6 [25];

Duijveland, van : BRP/17 [60];

Duijvenbode : INN/18 [86];

Duyvenbode, van : INN/10 [72];   INO/1 [18];   MOLK [246, 247];

Duyvenbode Varkevisser, van : zie  Varkevisser, van Duyvenbode

Duijvenbode Varkevisser, van : zie  Varkevisser, van Duijvenbode

Duyvenboden, van : INN/16 [13];

Duyvenboode Varkevisser, van : zie  Varkevisser, van Duyvenboode

Duijvenboode Varkevisser, van : zie  Varkevisser, van Duijvenboode

Duyvendijk, van : VERM [169];

Duijvendijk, van : INN/16 [4];

Duyvene : BRP/1 [50];

Duijvene : BRP/23 [12];

Duyvené : BRP/5 [148];   BRP/22 [13];   GHG/1 [2];   INN/9 [157, 205];   INN/24 [23];   ON/1933 [89];   ON/1935 [10];   RMSD [366];

Duijvené : INN/15 [40];

Duyvené de Wit : zie  Wit, Duyvené de

Duijvens : INN/20 [79];

Duyvensz : INO/1 [91];   INO/4 [82];   MRCL [10];

Duyvenvoorde : INO/7 [52];

Duyvenvoorde, van : GN/1984 [332];

Duyvenvoorde, Sterrenburgh van : zie  Sterrenburgh van Duyvenvoorde

Duyverman : AMBA [264];   VERM [137];

Duyvetter : AMBA [270];   BRP/11 [109];

Duijvetter : BRP/21 [109];   BRP/23 [50];   BRP/25 [39];   INN/17 [83];

Duijvis : JVRB [190];

Duyvis, Donker : INN/9 [113];

Dwanna : BAND [176, 472];

Dwarsvelt : INN/19 [32];

Dwarswaard : INN/7 [57];

Dworschak : BRP/24 [215];

Dwijs : BRP/1 [62];

Dijck : BRP/15 [78];

Dyck, van : GHG/2 [59, 99, 117, 126, 308, 333];

Dijck, van : BRP/5 [67];   BRP/6 [54];   BRP/12 [102];   BRP/14 [23];   BRP/16 [52, 127];   BRP/21 [39];   BRP/22 [19];   GHG/4 [218, 283];   GN/1965 [89-93];   GOIC [150];   INN/1 [60];   INN/4 [52];   INN/8 [55];   INN/11 [19, 25];   INN/14 [117];   INN/15 [167];   INN/20 [70];   INN/22 [57, 80];   INO/1 [30];   INO/2 [16, 31];   NL/2000 [550];   OTHF [80];   PEUT [84];

Dijck, van der : BRP/2 [95];

Dijcken : INN/19 [22];

Dijckman : NL/1969 [134];

Dijckmeester : INN/16 [63];   INN/20 [174];

Dijen : INN/12 [18];

Dijen, van : INN/10 [63];

Dyhr : BRP/7 [59];

Dyjon : BRP/7 [169];

Dijk : DGOD [136, 155, 375, 386, 491];   GN/2002 [603];   INN/5 [33];   INN/12 [68, 69];

Dijk, ten : INN/25 [132];

Dyk, van : BENG [157, 306];   INN/17 [178];   INN/18 [24];

Dijk, van : AMBA [263, 270, 279];   BAND [563];   BRP/1 [4, 79, 112];   BRP/2 [30, 187];   BRP/3 [53];   BRP/4 [9];   BRP/5 [115];   BRP/6 [12, 60, 62];   BRP/7 [4];   BRP/8 [110, 122, 130, 139, 164];   BRP/10 [42];   BRP/11 [5, 13, 27, 52, 144];   BRP/14 [89, 97, 98, 107, 116];   BRP/15 [52, 96];   BRP/16 [42, 64, 85, 105, 140];   BRP/21 [45, 90, 115];   BRP/22 [68];   BRP/24 [50, 106];   BRP/25 [4, 50, 82, 90];   DGOD [12, 17, 18, 21, 22, 24, 172, 382];   DUMA [241, 250];   GBL/1 [76, 77];   GHG/2 [29, 63, 85];   GHG/3 [32, 51, 75, 203];   GHG/4 [130, 152, 218, 265, 283, 334];   GN/1992 [245, 246, 248-251];   GN/2002 [602];   HOFF [94];   INN/1 [18];   INN/3 [112];   INN/4 [57, 64, 114, 118];   INN/5 [11, 163];   INN/6 [21, 151, 184];   INN/7 [60, 181];   INN/8 [22, 23];   INN/9 [113];   INN/10 [24];   INN/11 [22];   INN/12 [98, 111];   INN/13 [92];   INN/14 [38, 47, 67, 103];   INN/16 [8, 82, 104, 174, 176, 196];   INN/17 [22, 59];   INN/18 [38, 65, 77, 173];   INN/19 [25, 136];   INN/20 [5];   INN/21 [10];   INN/23 [154];   INN/24 [29, 141];   INN/26 [58, 163];   INN/27 [145, 237];   INN/28 [110, 126];   INO/1 [77];   INO/3 [68];   INO/4 [23, 47, 88];   INO/5 [3, 4, 51, 75, 99, 105];   INO/6 [18];   JUMA [96];   LEWI [29, 41];   NEVE [22];   NL/1981 [178, 180];   NL/1999 [523];   OKM/2 [45];   PCUR [2, 51];   PEUT [32, 84, 135];   VERM [136, 167];

Dijke, van : BRP/17 [46];   GN/1980 [44];

Dijkema : BRP/5 [122];   GN/1962 [14];   INN/1 [31];   INN/18 [77];   NLG/8 [322];   OKM/1 [197];   ZEND [115];

Dijken : BRP/13 [31-33, 39, 40, 166, 168];   INO/5 [3, 4];   VERM [173];

Dijken, van : BRP/8 [123];   BRP/24 [157];   DGOD [418];   GHG/4 [86, 257];   INN/14 [82];   NLG/8 [310];   VERM [136];

Dijker : GHG/3 [191];   INN/23 [128];

Dijkerhoff, Holtmark van : zie  Holtmark van Dijkerhoff

Dijkerman : INN/10 [115];

Dijkers : BRP/5 [81];   KW/1958 [220];   KW/1983 [54, 55];   NL/1978 [83];

Dykes : BNCL [49];   INN/11 [5];

Dijkgraaf : BRP/2 [2];   DGOD [21];   INN/18 [169, 173];   LEWI [78];   NL/1975 [202];   PEUT [85];

Dijkgraaf Bomhof : zie  Bomhof, Dijkgraaf

Dijkhof : BENG [451];   PEUT [85];

Dijkhoff : BRP/17 [8];   GN/2002 [602];   INO/6 [71];

Dijkhout : DGOD [136];

Dijkhuis : DGOD [351];

Dijkhuisen, van : BRP/8 [55];

Dijkhuizen : DGOD [49];   INN/6 [151];

Dijkhuizen, van : BRP/8 [2, 32, 46];

Dijkhuijsen : BRP/23 [1, 56];

Dijkland : BRP/8 [55];   VERM [146];

Dykman : MRCL [s1.3];

Dijkman : BRP/10 [7];   BRP/17 [160];   BRP/22 [5];   BRP/25 [132];   GHG/4 [326, 370];   GOIC [152, 236];   INN/1 [63];   INN/3 [20];   INN/9 [187];   INN/12 [39, 148];   INN/15 [92];   INN/16 [174];   INN/23 [170];   INO/4 [7, 34];   INO/5 [18];   INO/6 [23];   PEUT [85];  VERM [129];

Dijkmans : BRP/1 [28, 49, 96, 100];   BRP/16 [66];   GHG/3 [39];   INN/21 [187];   INO/3 [66];

Dijkop : INN/4 [28];

Dijks : INN/21 [79];

Dijkshoorn : INN/21 [55, 57];   NEVE [75];   NLG/3 [160, 162];

Dijkslag : INN/9 [40];

Dijksma : DUMA [201];

Dijksman : INN/25 [215];

Dijksterhuis : INN/4 [104];   JUMA [96];   VERM [136];

Dykstra : LUTH [60.2];

Dijkstra : BAND [375, 383];   BRP/1 [82];   BRP/2 [94, 141, 143, 145, 150];   BRP/4 [219, 243];   BRP/5 [106, 166];   BRP/6 [9, 48, 74];   BRP/8 [46, 67, 123];   BRP/16 [27];   BRP/21 [163];   BRP/22 [54];   BRP/23 [39];   DGOD [18, 23, 49, 243, 371, 402, 430, 493];   DUMA [161];   GHG/1 [251];   GHG/3 [276, 324];   GHG/4 [36];   GN/1973 [383];   HOFF [82, 95];   INN/3 [20];   INN/5 [35, 87, 88];   INN/6 [163];   INN/8 [21];   INN/9 [113];   INN/12 [87];   INN/13 [147];   INN/14 [3];   INN/17 [59];   INN/20 [132];   INN/21 [107];   INN/23 [125];   INN/26 [133-135];   INO/1 [30, 63, 129, 168];   INO/2 [16];   INO/3 [67, 75];   INO/4 [16, 47];   INO/5 [75];   INO/6 [36, 70];   JVRB [179];   MARA [38/39, 76/77];   NEYN [18, 84];   OKM/2 [176];   PEUT [43, 85-86, 365];   RMSD [262];   VERM [132, 136];

Dijkstra, Egberts : INO/6 [36];

Dijl : INN/27 [227];

Dijl, van : INO/6 [57];

Dijroff : INO/6 [29];

Dijs, van de : BRP/13 [90];

Dys, van der : INN/14 [149];

Dijs, van der : BRP/13 [63, 77, 88, 94, 109, 124, 128, 129, 132-134, 137, 140, 143-145, 149, 153, 154, 157-159];   INN/9 [86];   INN/14 [54-56, 58, 59];   NL/1994 [244, 245];   PCUR [15, 23, 39, 63];

Dijserinck : BRP/2 [8, 39, 187, 188, 192];   DGOD [194, 416];

Dysselinck : INO/5 [94];

Dijst : INN/14 [47];

Dysten, van : BRP/13 [8];

Dijxhoorn : BRP/24 [63];   HECA [129];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?