Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Faa - Ferwerda ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Faa : GOIC [264];

Faaber : GN/1987 [489];

Faane, van : INO/1 [132];

Faarup : INN/3 [108];   INN/14 [59, 60];

Faas : INN/17 [60];   INN/19 [78, 87];   INO/3 [65];   OKM/1 [83];

Faase : INN/5 [38];

Faasen : GN/2002 [604];

Faassen : BRP/2 [94];   GHG/3 [145];   INN/19 [113];   INO/2 [16];

Faassen, van : DGOD [387];

Fabber : BRP/13 [81];

Fabel : BRP/1 [4];

Faber : AMBA [277];   BRP/1 [89];   BRP/2 [5, 6, 8, 11, 13, 31, 34, 56, 80, 191, 196, 197];   BRP/5 [13, 160];   BRP/7 [58, 64];   BRP/10 [84];   BRP/13 [51, 62, 81, 92, 93, 102];   BRP/22 [133];   DGOD [104, 241];   DLUX [20];   GHG/2 [154];   GHG/3 [78];   GHG/4 [153];   GN/1973 [79, 83];   GN/1984 [305];   GN/1985 [243];   GN/1992 [343, 346];   GN/2002 [604];   INN/3 [149];   INN/6 [22];   INN/8 [207];   INN/11 [101];   INN/14 [26, 118];   INN/17 [128, 163, 177];   INN/18 [7];   INN/21 [153, 158, 175];   INN/22 [167];   INN/23 [27, 162];   INN/28 [27];   INO/1 [47, 162];   INO/2 [78];   INO/3 [75];   INO/4 [8, 18, 47, 69];   INO/5 [26, 55, 75, 110, 122, 126];   INO/6 [71, 80];   KW/1983 [61];   NL/1999 [504];   PEUT [95];   RMSD [3, 417, 418, 556];   VERM [137, 173];

Faber Huijs : zie  Huijs, Faber

Faber van Riemsdijk : zie  Riemsdijk, Faber van

Faber, la : INN/23 [161];

Faber, von : BAND [441];   BRP/2 [51, 54, 67, 70, 78, 80, 83, 87, 203];   BRP/10 [42, 69, 123];   BRP/12 [19];   BRP/25 [116, 118];   DINI [3];   GHG/2 [76, 84, 106];   INN/7 [214];   INN/9 [7, 8, 10];   INN/15 [27, 157];   INN/17 [27, 30];   INN/21 [109];   INN/22 [132, 133];   NEVE [24];   NL/1999 [501, 577, 588];

Fabius : BRP/6 [92];   BRP/10 [134];   BRP/11 [3];   BRP/22 [104];   BRP/23 [67, 94];   BRP/24 [205];   BRP/25 [75, 126];   DGOD [68];   INN/1 [32];   INN/7 [19];   JVRB [232];

Fabre : GOIC [227];   INO/3 [39];   INO/5 [4, 5];   PCUR [50];

Fabré : DGOD [412];

Fabri : INO/5 [110];

Fabrici, von : ON/1934 [172];

Fabricius : BRP/7 [85, 147];   GN/2002 [586];   INN/3 [9, 10, 152];   INN/7 [165];   INN/8 [158];   INN/13 [14];   INN/18 [98, 100];   INN/21 [157];   INO/2 [78];   INO/3 [40];   INO/4 [96];   INO/5 [7, 8, 124];   MRCL [f.3, f.5];

Fabricius, van : BRP/7 [58, 95, 105, 106, 148];

Fabriek : INN/16 [193];   OKM/2 [155];

Fabritius : GOIC [210];   INN/23 [63, 113];   MRCL [s1.30];

Fabugair : BRP/8 [141];

Fachinger : BRP/13 [79];

Fackert : BRP/7 [150, 155];

Facklam : DGOD [505];

Fackler : INN/4 [103];

Factor : DGOD [319];

Faddel : BRP/13 [107];

Faejet : BAND [184, 253];   BRP/9 [40];

Faerber : INN/21 [142, 152, 173];

Faes : BRP/24 [56];   INN/20 [78];   INO/1 [50];   INO/4 [23, 79];   [95];

Faesch : NL/1996 [258];   PCUR [35];

Faesselsen : BRP/1 [4];

Fage, de la : INO/7 [26];

Fagg : BRP/23 [];   INN/10 [204];

Faggot : BNCL [52];

Fagnott : GHG/1 [259];

Fagnotti : BRP/11 [110];   BRP/12 [121];   GHG/3 [168, 191, 211, 391];   INN/7 [169];   INN/16 [88];

Fahik : INN/12 [32];

Fahrenbag : BRP/13 [162];

Fahrenhorst : BRP/23 [132];

Fahrenkohl : HARG [99];

Fährmann : DGOD [427];   INN/2 [31];

Fahyal : BRP/4 [226];

Faille, de la : GOIC [69];   INN/3 [177];   INN/4 [38];   INN/7 [135];   INN/17 [173];   MOLK [159];   RMSD [4];

Faille, Baart de la : zie  Baart de la Faille

Faille, Benelle de la : zie  Benelle de la Faille

Faillet : INN/17 [164];

Faintuch : BRP/21 [91];   GHG/4 [359];

Fairbairn : INN/16 [24];

Faissier : BRP/15 [142];

Fajks : ESUR [198];

Faket : INN/21 [34];

Falck : BENG [60, 61, 157, 171, 175, 183, 193, 224, 247, 251, 256, 270, 302, 306, 309, 325, 457, 546, 549];   BRP/15 [68, 90];   ENI/1 [518];   GHG/1 [235, 237, 238, 366];   GHG/4 [XIII];   GN/2002 [588, 604];   GOIC [44, 82-84, 86, 295];   INN/3 [70, 134, 166];   INN/4 [39];   INN/7 [107, 108];   INN/15 [179];   INN/26 [69];   INO/1 [38];   INO/2 [38];   INO/5 [40, 57];   INO/6 [57];   INO/7 [41];   KW/1983 [121];   LAZL [30, 31];   MRCL [26, 27, 43, s1.10, s1.15, s1.37, s1.58, s2.25-s2.28, f.26, f.27];   NL/1983 [454];   VERM [137];

Falcon : GHG/2 [382];

Falek : INN/11 [121];

Falenteijn : BAND [81];

Falentini : BRP/7 [66];

Falentijn : BAND [25, 547];   BRP/9 [65];   INN/21 [57];

Falger : BRP/2 [174];   INO/5 [60];

Falhaber : PEUT [95];

Falize : INN/16 [92];

Falk : BRP/6 [86];   GHG/4 [179];   INN/17 [168];   INN/19 [168];   GN/1973 [415];   INN/3 [73];   INN/20 [160];   INN/23 [168];   LAZL [70];

Falkama : BRP/22 [12];   INO/1 [161];

Falke : DGOD [214];

Falkenberg : BRP/8 [6, 68];   BRP/10 [89];   INN/15 [11];   VERM [137];

Falkenberg, de : GHG/1 [91];   JUMA [97];

Falkenburg : DGOD [523, 537];   EYSL [6a] Falkman : BRP/12 [110];   GHG/2 [311, 351];   INN/9 [114];

Falkman : BRP/22 [16];   INN/17 [87];   INN/19 [43];

Fallon : NEYN [46];

Fallot, Laurillard dit : zie  Laurillard dit Fallot

Falours : INN/13 [78];

Faluta : BAND [559];

Famars, de : GOIC [67];

Familleureux, Carton de : zie  Carton de Familleureux

Fancourt : INN/7 [175];

Fanggi : VERM [137];

Fanggidae : NL/1999 [597];

Fangman : INN/24 [19];

Fannay : NL/1999 [502];

Fannijoe : MARG [63];

Fanoy : BRP/5 [92];   GHG/2 [94];   VERM [137];

Fany : BRP/1 [88];

Faraco : INN/10 [63];

Farainawy : LEWI [33];

Faralicq : BRP/7 [154];

Farase : BAND [307, 367];   BRP/1 [72];

Farber : GHG/2 [137];   INO/3 [75];   NEYN [29, 30];

Färber : BRP/10 [162];   BRP/23 [134];   OKM/2 [39];

Farck, van : BRP/7 [143];

Farenber, de : GHG/2 [134];

Farenhorst : BRP/11 [10];   BRP/22 [65];

Farensbach : INN/3 [37];

Farewell : INN/16 [24];

Fargue, de la : INN/17 [171];

Fargue, la : INN/20 [75];

Faria : GN/1992 [25];

Faria Neves : INN/19 [147];

Faria, de : GN/1992 [14, 25, 27];

Faria, Lobato de : zie  Lobato de Faria

Farimanata : BRP/15 [153];

Fark, van : BRP/7 [143];

Farley : BRP/5 [78];   INO/1 [31];

Farmer : BNCL [9, 60];   INN/8 [52];

Farnando : INN/2 [146];   INN/21 [56];

Farnijanan : VERM [137];

Faro : DGOD [336];   INN/11 [68, 73, 74];

Faro, Vaz : zie  Vaz Faro

Faroque : INN/11 [68];

Faroque, Vaz : zie  Vaz Faroque

Farquhar : MOLK [34];   PSEB [533];

Farquharson : INN/16 [24];   PSEB [544, 597];

Farrell : BNCL [24];

Farrer : BRP/7 [125];

Farret Jentink : zie  Jentink, Farret

Farrett : INO/1 [31];

Farro : INN/11 [64, 69, 73, 74];

Farro, Vaz : zie  Vaz Farro

Farrup : BRP/13 [78];

Fartuur : JUMA [97];

Farvacque : BAND [524, 525];

Farwol : VERM [173];

Fasbinder : INN/2 [117];

Fasian : INN/12 [8];

Fasinah : INN/19 [119];

Fasolt : BRP/1 [41];   BRP/12 [124];   GHG/2 [309];   INN/12 [187];   INN/16 [128];   INO/2 [6];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Fass : BRP/12 [114];

Fassbender : DGOD [519];   GHG/2 [16];   INN/13 [96];

Fassiaux : BRP/3 [32];

Fassig : VERM [137];

Fassin : INN/14 [105];

Fassnem : INO/5 [102];

Fassotte : PEUT [119];

Fast : VERM [137];

Fatalot : BRP/2 [1, 19];   BRP/14 [38];   BRP/16 [44, 56, 106];   INN/9 [9];

Fatre INN/28 [217];

Fatré INN/28 [217];

Fatzgerald : BRP/7 [125];

Fauard : BRP/10 [51];

Faubel : BRP/21 [112];   DGOD [541];   INN/10 [57];   OKM/1 [109];

Faucherau : INN/4 [75, 128];

Fauchereau : BRP/17 [46];   INN/4 [71];   INN/11 [136];   INN/20 [82];

Fauchereaux : INN/20 [82];

Fauchet : INN/12 [160];

Faucheij : DGOD [194];

Fauck : GHG/4 [207, 237];   INN/19 [121];   INN/26 [99];

Fauconier : INN/19 [21];   INO/1 [58];   INO/5 [4, 5];

Fauconnier : GN/2002 [566];   GOIC [153, 158];   INN/3 [114];   INN/12 [148];   INN/20 [65];   NL/1965 [266];   NL/1969 [155];

Faudenkamer, van : BRP/17 [108];

Fauël, Emondt : INN/9 [97];

Faulenbach : BRP/12 [62];   BRP/22 [109];   BRP/23 [32];

Faulhaber : BRP/2 [148, 158];   BRP/3 [132];   BRP/4 [19, 86];   BRP/6 [4, 9, 11, 21, 103];   BRP/14 [14];   BRP/15 [6, 124, 127, 130, 145];   BRP/16 [43];   GHG/3 [24, 26];   GHG/4 [64, 362];   INN/12 [36];   INN/16 [51];   INO/6 [98];

Faulkner : GHG/3 [34];   PSEB [602];

Faunay : INN/7 [67];

Faupell : BRP/3 [2, 6, 8];   GN/1991 [146];   INN/12 [84];   NLG/10 [283, 285];

Faupelle : INN/4 [28];   INN/8 [193, 195];

Faure : BENG [130, 148, 152, 173, 297, 302, 303, 323, 458, 549];   BRP/16 [102];   DGOD [218];   GHG/1 [35, 87];   GOIC [47, 48, 74];   INN/4 [163, 167];   INN/7 [68, 72];   INN/8 [107, 108, 114];   INN/14 [59];   INN/17 [175];   INN/19 [168, 175, 186];   INO/5 [4, 5];   KW/1983 [323];

Faure, Mom : INN/8 [108];

Faure, Verselewel : INN/7 [164];

Faure Beeckman : INN/15 [59];

Fauret : GN/1946 [44];

Faurie, la : INN/11 [133];

Fauro : INN/14 [34];

Fauser : GHG/3 [298];   INN/26 [72];   INO/6 [86];   VERM [171];

Faust : BRP/11 [22];   DGOD [136];   INN/3 [21];   INN/17 [70];   INN/21 [30, 40];

Faust, de : INN/25 [232];

Faut von Monsberg, Brun genaamd : zie  Brun genaamd Faut von Monsberg

Fauten : INN/8 [206];   INN/19 [180];

Fauvargue : INN/11 [133];

Fauwe, de : GHG/2 [68];   GHG/4 [50];

Faux : GHG/3 [89, 95];   INN/3 [53];

Favauge, de : INN/16 [111];   INO/7 [11];

Favejee : INN/15 [10];

Faverey : INN/21 [142, 152, 173];

Faveri : INN/21 [155];

Favery : INN/21 [152, 159, 161, 174];

Faverij : INN/14 [28];

Favery, van : INN/21 [156];

Favier : BRP/10 [128];   BRP/17 [3];

Favier du Parc : INN/7 [108];

Favoriet : INN/18 [38];

Favory, van : INN/21 [167];

Favrat Jacquier de Bernay, von : INN/5 [157];

Favre : BRP/21 [145];

Fawade : BAAY [104];

Fawcett : BAND [417];

Faxson : INN/14 [59];

Fay : BENG [160];   GHG/1 [219];   INN/3 [154];

Faij : KPSM [92];

Fay, de : INO/5 [21];

Faij, du : NL/1986 [22, 23];

Fay, Noch du : PCUR [40, 47];

Faija, de : GN/1978 [313];

Faijan Vlielander : zie  Vlielander, Faijan

Fayan Vlielander Hein : zie  Hein, Fayan Vlielander

Faijan Vlielander Hein : zie  Hein, Faijan Vlielander

Fea : GHG/1 [278];   INN/11 [158, 164];   INN/12 [103];   INN/16 [34];   NL/1964 [51];

Fearon : INN/15 [39];

Fearson : BNCL [32];

Feber : DGOD [382];   INN/9 [68];   PEUT [95];

Feber, de : INO/5 [4, 5];

Feber, la : BRP/2 [9];   DGOD [375];   GN/1992 [135];   INN/5 [30];   INN/14 [2];

Féber, la : BRP/5 [64];

Feber, le : BRP/2 [42];   BRP/3 [21, 31];   DGOD [323];   GN/1992 [127];

Febre : INN/17 [162];

Febré : DGOD [12];

Fèbre, la : INO/2 [18];   INO/4 [16];

Febre, le : BRP/3 [82, 96, 100, 116, 171];   BRP/15 [165];   BRP/16 [20, 88];   DGOD [18, 24];   DINI [8];   INN/4 [65];   INN/14 [117];   INN/23 [123];   INN/27 [237, 238, 240];   KRN/2 [80];

Fébre, le : MOLK [234, 271-273];

Fèbre, le : BRP/3 [146];   BRP/4 [82];   BRP/12 [137];   GN/1973 [79, 80];   INN/9 [71];   INN/10 [53];   INN/11 [91];   INN/16 [192];   INN/20 [182];   INN/23 [140];   ISPO [197];   KW/1983 [61, 145];   KW/1993 [154];   NL/1972 [149];   NL/1991 [414];   NL/1992 [61];   NL/1993 [365];   VERM [137];

Febure, le : MOLK [234];

Fèbvre, la : INN/5 [60];

Fechner : INN/6 [149];

Feddema : BRP/8 [44];   HOFF [97, 101];   INO/6 [22];

Fedder : BAND [30, 44, 68, 69, 73, 78, 83, 91, 92, 103, 133, 135, 144, 149, 151, 157, 169, 176, 259, 278, 282, 287, 292, 343, 347, 353, 370, 425, 446, 480, 512, 520, 555];   BRP/6 [139];   BRP/9 [1, 9, 13, 14, 23, 41, 72];   INN/2 [31];   MOLK [17, 84, 119];   MRCL [f.9];

Feddersz : INN/21 [30, 41];

Feddes : INN/22 [117];   INO/1 [23];   VERM [137];

Federsen : INO/5 [95];

Federspiel : DLUX [21];

Fedler : DLUX [21];

Feeger : INN/20 [82];   INN/22 [188];

Feegers : INN/20 [82];

Feekes : NLG/5 [260];

Feen, van der : INN/17 [29];   INO/5 [110];   INO/7 [54, 57];

Feenstra : BRP/10 [16];   BRP/12 [42, 43];   BRP/21 [54];   BRP/24 [82];   DGOD [375, 485];   INN/9 [114];   INN/11 [119];   INN/13 [86];   INN/16 [155];   INO/4 [24, 56];   INO/6 [70];   PEUT [44];   VELD [203];   VERM [138];

Feenstra Kuiper : BENG [29];

Feenstraf : INN/16 [174];

Feer : INO/5 [4, 5];

Feer, de : INN/2 [18];   INN/11 [134];

Feertman : BRP/2 [188, 190];

Feesdik : INN/21 [49];

Feesel : GN/1992 [12];

Feest : BRP/5 [65];

Fegens : GOIC [254];

Feger : INN/20 [82];

Fegers : BAND [564];

Feher : BRP/5 [48];   BRP/24 [160];   GHG/4 [368];   GN/2000 [88];   INN/11 [95];   INN/13 [119];   INN/16 [72];   INN/19 [135];   INO/6 [53];

Feher, Anthonijs : zie  Anthonijs Feher

Fehman : INN/19 [180];

Fehr : BRP/5 [120];   BRP/12 [118];   BRP/23 [41];   DGOD [84];   GHG/2 [326];   INN/14 [103];   INN/16 [134];   INN/17 [117];   VERM [138];

Fehrembach : BELG [388];

Fehres : HECA [170];

Fehrman : NL/1960 [114];

Feichter : BRP/5 [28];   NL/1964 [51];

Feickens : BRP/2 [89];   INN/14 [166];

Feige : DLUX [21];

Feiger : INN/20 [82];

Feigneaux : INN/17 [128];

Feignham : BNCL [29];

Feikema : BRP/24 [12, 42, 228];   INN/14 [78];   INO/1 [167];   JUMA [97];   KW/1958 [153];

Feikens : INO/4 [13];

Feil : INN/19 [167];

Feilberg : BRP/24 [30];   SKKK [159];

Feilingius : INO/2 [78];

Feinberg : BENG [80, 264, 265];

Feipel : DLUX [21];

Feis : INN/9 [114];

Feisser : GHG/3 [266];

Feisser, Louet : zie  Louet Feisser

Feist : BRP/2 [11, 13, 16, 47, 62, 65, 73, 79, 87, 89, 93, 95, 97, 101, 204];   BRP/5 [161];   BRP/23 [139];   GHG/2 [66];   INO/4 [13];   KW/1993 [79];

Feitama : ON/1935 [89];

Feitberg : BRP/24 [30];

Feites : GHG/3 [159];

Feites Diekstra : zie  Diekstra, Feites

Feith : BENG [560];   BRP/2 [137];   BRP/7 [51];   GN/1963 [71];   GN/1968 [353];   GN/1992 [73, 74, 80];   GOIC [45, 171-173];   INN/7 [117];   INN/8 [167];   INN/23 [173];   INO/5 [4, 5, 78];   INO/6 [70, 100];   INO/7 [29];   NL/1998 [316, 324];   NLG/8 [317];   PSEB [507];

Feitsma : INN/26 [165];

Feitzes : INO/5 [75];

Fek : INN/17 [174];

Feketté : INN/2 [31];

Fekkes : VERM [138];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Felbier : NL/1994 [387-389];

Felbinger : BRP/7 [17, 177];

Felbinger, van : BRP/7 [113];

Felchlin : VERM [138];

Feld, van den : BRP/18 [54, 175];

Feldbaek : BENG [29];

Feldbrugge : VERM [174];

Felde, von : INO/2 [21];

Feldhusen : VERM [138];

Feldman : BRP/7 [90];   BRP/21 [26];   GN/1960 [7];

Feldmann : BRGM [62];   BRP/4 [166, 197];   BRP/21 [26];   BRP/24 [154];   BRP/25 [157, 158];   INN/19 [144];   INN/21 [29, 170];   OTHF [81];   VERM [138];

Feldschau : INN/2 [31];   INN/13 [179];

Feldschauw : GHG/3 [369];   INN/13 [179];

Felger : DLUX [21];

Felhoen : INN/15 [167];   INO/2 [15];

Feling : GN/1992 [7, 11, 78];   INN/6 [29];

Felius : BAND [64];

Felix : AMBA [266];   BAND [474];   BRP/3 [159];   BRP/10 [18, 35, 44, 47, 63, 64, 112, 141];   BRP/11 [105-108, 132, 168, 169, 173];   BRP/12 [3, 9, 56, 147];   BRP/17 [63, 86, 89, 108, 134];   BRP/18 [39, 158];   BRP/21 [2, 24, 27, 43, 44, 83, 92, 93, 111];   BRP/22 [30, 91, 93, 133, 158];   BRP/23 [30, 63-65, 103, 127, 132];   BRP/25 [20, 25, 28, 42, 46, 54, 58, 59, 82, 83, 91, 113, 128, 142, 156, 168];   GHG/2 [315, 362];   GN/1958 [147, 148, 150, 151];   INN/3 [21];   INN/9 [15];   INN/10 [59];   INN/11 [11, 134];   INN/12 [21];   INN/14 [97, 100, 161];   INN/17 [142];   INN/19 [166];   INN/21 [21];   INN/26 [189];   INO/3 [36];   INO/4 [3, 76];   INO/6 [89];   VERM [138];

Felix, Bergonnchan de St. : zie  Bergonnchan de St. Felix

Félix Devetter : BELG [404];

Felkema : INN/14 [78];

Felkendey : INN/21 [156];

Fellek : BRP/1 [9];

Fellekamp : INN/25 [81, 124];   INN/28 [199];

Fellenberg : INN/19 [76];

Feller : DLUX [21];   GHG/2 [185];   INN/26 [162];   INO/4 [2];

Fellestine, de : DGOD [12];

Fellinger : INN/16 [120];

Fellings : INN/19 [98];

Fellman : BRP/7 [15, 51, 177];

Fellmann : BRP/7 [97];

Fellows : GN/1992 [30];

Felman : BRP/7 [15, 19, 21, 177];

Fels : BRP/5 [128];   BRP/22 [93];   GHG/2 [186];   INN/16 [119];

Fels Carels : zie  Carels, Fels

Felsen, van : DGOD [180];

Felser : BRP/24 [176, 227];

Felst, van der : BRP/11 [109];

Felt : BRP/15 [90];   BRP/23 [100];

Felten : DLUX [21];   INO/4 [95];   NL/2000 [351];

Felthaak : GN/1992 [25];

Feltkamp : BRP/1 [99];   BRP/3 [43];   DGOD [180];   INN/13 [32, 35];   INN/16 [42];   INN/17 [79];

Feltman : INN/21 [53];

Felts, van der : INN/27 [227];

Feltsz, van der : JUMA [98];

Feltz, van der : BAND [13, 27, 57, 74, 85, 364, 602];   BRP/9 [20, 21, 27];   INN/3 [21];   INN/5 [154];   INN/12 [156, 159];   INN/18 [2];   INN/20 [101];   INN/23 [182];   INN/27 [213, 214];   INO/1 [106];   INO/5 [4, 5];   JVRB [214];   KW/1983 [88];   NL/1998 [85];

Femer : BRP/4 [30];   DGOD [80];

Femmens : INN/14 [34];

Femmer : INN/17 [183];   INO/1 [22];

Femming : INN/14 [29];

Fems : VERM [133];

Fenasse : PEUT [95];

Fenaux : GHG/2 [351];

Fendall : ENI/1 [518, 519];   PSEB [483, 505, 506, 523, 530, 544, 546, 568, 595, 620, 636, 638, 654, 662];

Fender : INN/10 [132];

Fenema : BRP/15 [55];   INN/11 [191];

Fenemans : BRP/13 [129];

Fenenga : BRP/6 [76];   [191];

Fenger : GHG/3 [29];

Fenicks, de : NLG/7 [340];

Fenier : GN/2002 [604];

Feniks : VERM [146];

Feniks, de : BRP/24 [223];   INN/10 [197];   INN/24 [60];

Fenix : INN/19 [75, 79];

Fenix, de : RMSD [338];

Fenn : BRP/10 [50];

Fenneberg, von : BAND [599];

Fennekol : NL/2000 [189];

Fennema : BRP/10 [29];   BRP/22 [44];   DGOD [220];   ENI/1 [519];   GN/1994 [112];   INN/17 [41];   INN/25 [27];   INO/2 [78];

Fens : INN/4 [108];   INO/5 [75];   PEUT [95];

Fensohn : INN/14 [59];

Fenstra : VERM [138];

Fentener van Vlissingen : zie  Vlissingen, Fentener van

Fenton : BRP/24 [34];   INN/20 [45];

Fentzel : GOIC [29, 32, 134];

Fenwick : GN/1946 [44];

Fenijn : HOFF [96];

Fenzi : GHG/1 [39];

Ferand, van : INN/21 [146];

Feras : GN/1978 [313];

Ferbach : BRP/15 [6, 7, 35, 114, 138];   BRP/16 [46];   KW/1993 [109];   INN/13 [108];   INN/16 [8];   INN/25 [57, 169];   INN/28 [245, 249, 249];   NLG/11 [192];

Ferber : BRP/7 [8];   INN/10 [24];   INN/15 [114, 157];

Ferbes : BRP/23 [82];

Fercken : INN/22 [20];

Ferdegaal : INN/11 [1];

Ferdenhout : INN/28 [199, 208];

Ferdinand : BAND [537];   BNCL [39];   BRP/9 [31];   BRP/17 [54, 99, 103, 122, 136, 160, 174];   GHG/3 [161];   INO/6 [42];

Ferdinando : GN/1992 [12, 140, 345, 357, 361];   INN/21 [33, 38, 39, 41, 48, 52, 55, 61];

Ferdinandus : AMBA [264];   BAND [60, 79, 88, 91, 101, 134, 151, 152, 155, 165, 205, 235, 252, 264, 300, 313, 314, 328, 332, 350, 356, 370, 375, 387, 388, 394, 403, 406, 506, 507, 540, 553, 554, 583, 591];   BRGM [41];   BRP/1 [10, 27, 45, 53, 91, 122, 134];   BRP/2 [84];   BRP/5 [67];   BRP/6 [135, 139, 140];   BRP/8 [100];   BRP/9 [33, 39, 103, 108, 130, 136, 137, 140, 141];   BRP/10 [112];   BRP/12 [38];   BRP/14 [149, 150];   BRP/17 [19, 30-32, 38, 41, 78, 88, 93, 124, 137, 143, 157, 162, 163, 172, 181];   BRP/18 [5, 11, 22, 23, 30, 31, 35, 46, 57, 58, 61, 68, 70, 75, 88, 95, 105, 113, 117, 118, 123, 125, 128, 136, 138, 144, 146, 148, 152, 167, 179, 183, 189, 190, 192, 199];   BRP/24 [188, 204, 207, 208, 217];   DGOD [232, 490, 533];   GHG/3 [157];   INN/2 [31];   INN/5 [178, 183];   INN/12 [15, 28, 29, 31, 38, 39];   INN/13 [181];   INN/14 [63];   INN/15 [25];   INN/16 [17];   INN/19 [14, 47, 49, 54, 58, 63, 64, 180];   INN/25 [63, 152];   INN/26 [145];   INO/2 [78];   INO/6 [68, 79, 80, 88, 90, 101];   ISPO [198];   LAZL [76];   PEUT [95, 367];   VERM [138];

Ferdinandusz : BRP/18 [45, 166];

Ferdinant : BNCL [39];

Fereira : GN/1992 [127, 361];   INN/11 [67];

Fereira d'Almeida : INO/2 [78];

Ferera : GN/1978 [310];

Ferere : GN/1978 [310];

Fereyna : INN/21 [158];

Fereyrde : INN/11 [67];

Ferez : BRP/2 [178];   INO/5 [62];

Fergoun : INN/11 [137];

Ferguson : BRP/8 [33];   BRP/12 [112];   DGOD [87];   GHG/2 [188];   INN/2 [21];   INN/5 [99, 105];   INN/10 [181];   INN/14 [58];   NL/1994 [244];   OKM/1 [92, 152, 172];   PCUR [1];   PEUT [96];

Fergusson : INN/13 [62];

Ferhagen : GN/1988 [39];

Ferhard : BRP/17 [30];

Ferian : INN/15 [15];

Ferieer : BRP/13 [121];

Feriet : NL/1962 [174];

Feringa : GHG/2 [53];

Ferka : BRP/15 [96];

Ferlan : INN/4 [115];

Ferman : GN/1982 [351];   INN/9 [114];   JUMA [98];

Ferment : INN/20 [64];

Fermin : BENG [265, 327];   ENWI [296];   VERM [138];

Fermijn : BRP/7 [31, 177];

Fernades : INN/14 [29];

Fernand : INN/17 [178];   INO/2 [78];

Fernanda : INN/2 [146];

Fernandes : BRP/7 [124, 146];   GN/1992 [28];   INN/4 [105];   INN/11 [66, 70];   INO/5 [73];   NLG/4 [139];

Fernandez : BRP/24 [225];   DUMA [162];   VERM [138];

Fernando : GN/1978 [310];   GN/1992 [31, 343, 344, 348, 365];   INN/21 [24, 27, 31, 34, 41, 42, 48, 49, 59, 61];   INO/5 [84, 93];   PCUR [14];

Fernands : INN/21 [45];

Fernandus : INN/21 [35];   VERM [138];

Fernandus, Senna : zie  Senna Fernandus

Fernant : INN/7 [68];   INN/17 [179];

Fernekorn : INN/4 [145];

Fernex, de : INO/5 [86];

Fernhout : INN/20 [163-165];   INN/28 [199, 208];

Ferno : INN/20 [165];   INN/21 [165];

Ferns : GHG/2 [292];   VERM [136];

Fernij, van : NL/1965 [292];   NL/1987 [510];

Ferouge : BRP/8 [22, 64, 132];   BRP/10 [71];   BRP/12 [55];   BRP/15 [81, 107];   GHG/1 [190];   GHG/2 [319, 323, 331];   INN/26 [147];   INN/28 [155];   JUMA [98];   VERM [138];

Ferrand : BRP/7 [92, 114, 126, 130, 160, 170];   BRP/24 [83];   INN/14 [31];   INN/21 [163, 172, 178];   INN/23 [177, 179, 182];

Ferrand, van : BRP/7 [52, 60, 118, 128, 144];

Ferrant : INN/7 [70];

Ferrante, de : AMBA [258, 284];   GHG/1 [239];   VERM [138];

Ferrarao : INN/19 [147];

Ferrare, de : INN/10 [13];

Ferrari : BRP/5 [121];   DGOD [452];

Ferrari, de : GHG/4 [142];

Ferrarius : PCUR [21];

Ferras : INN/19 [147];   INN/21 [24, 42, 47];

Ferraz : INN/19 [147];

Ferre : INN/19 [78];

Ferreira : GN/1992 [23];   INN/19 [147];   INN/21 [152];

Ferreira, Santos : zie  Santos Ferreira

Ferreira de Castro : BRP/15 [65];

Ferreira Gordo : INN/19 [147];

Ferrens : BRP/15 [99, 121, 129, 136, 153];   BRP/16 [15];

Ferrera : GN/1978 [314];   INN/25 [19];   MRCL [s1.11];

Ferreris : GN/2002 [604];

Ferrero : INN/14 [56];

Ferres : INN/9 [60];

Ferreyra : BRP/7 [57];

Ferrier : ESUR [204];   INN/5 [55];   INN/21 [147, 156, 160, 164, 173];   INO/1 [22];

Ferrières, de : INN/6 [98];

Ferrières, du Bois de : zie  Bois de Ferrières, du

Ferris : BNCL [44];

Ferro : INN/11 [66];

Ferro y Neiro : INN/13 [81];

Ferron : DGOD [294];   DLUX [21];   NEYN [90];

Ferry : DLUX [21];

Fersen, von : BRP/7 [43];

Fersveld : INN/19 [176];

Ferté, la : GOIC [127];

Fervers : PEUT [96];

Ferwerda : BRP/4 [96, 172, 215];   BRP/5 [149];   BRP/6 [113];   BRP/8 [10];   BRP/11 [42];   BRP/22 [25];   DGOD [373, 394];   GHG/1 [28];   GHG/2 [221];   GHG/3 [219];   GN/1997 [365];   GN/2002 [604];   INN/10 [68];   INN/14 [49];   INN/15 [114];   INN/23 [9];   INO/1 [38, 78, 103, 112];   INO/2 [80];   ON/1935 [84];   VELD [189];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?