Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Groothuis - Gijzing ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Groothuis : BRP/10 [138];   BRP/22 [44];   INO/6 [92];

Groothuisen : INN/12 [157];   INO/6 [9];

Groothuizen : BAND [477];   BRP/5 [10];   BRP/8 [18];   DGOD [347];   GHG/2 [240];   INN/1 [65];   INN/14 [88];

Groothuijsen : INN/6 [28];

Groothuijzen : BRP/10 [111];

Grootings : BAND [477];   GHG/2 [111];   NEYN [47];

Grootjans : GN/1986 [254];

Grootkerk : BRP/24 [33];

Grootman : GN/1978 [312];

Grootoonk : AMBA [271];

Grootveld : BRP/7 [15, 19, 21, 23, 30, 177];   BRP/18 [21, 135];

Grootveld de Raudamie : INN/21 [155];

Grootvelt : BRP/7 [12, 177];

Grop : DGOD [11];

Gropp : DGOD [18, 24];   INO/6 [81];

Groppe : INN/8 [191];

Gros : BRP/4 [243];   BRP/10 [102, 109];

Gros, de : BRP/15 [161];   BRP/16 [41];   DGOD [6, 29, 45];   INN/11 [155];

Gros, le : BRP/4 [116];   INN/14 [109];

Grosbauer : BRP/7 [146];

Groschel : INN/20 [44];

Groskamp : BRP/11 [5];   BRP/22 [37, 81];   GHG/1 [238];   GHG/2 [110];   INN/2 [3];   INN/9 [115];   INN/24 [10, 30, 38];

Grosman : BAND [188];   BRP/24 [175];   INN/7 [73];

Gross : BRP/10 [63];   BRP/22 [162];   BRP/25 [84, 116];   GHG/2 [254, 255];   INN/10 [140];   INN/18 [139];

Grossardt : INN/14 [117];

Grossbach : DGOD [348];

Grosse : BRP/6 [17];   GHG/3 [263];   GN/1946 [45];   INO/3 [35];

Grosser : BRP/10 [24, 25];   BRP/21 [46, 47];   BRP/23 [69];   BRP/25 [37, 140];   INN/11 [190];   INN/24 [59];   NEVE [29];

Grossie : BRP/7 [40];

Grossmann : VERM [140];

Grosveld : BRP/3 [160];

Grosz : INN/6 [43];

Grote, van : BRP/21 [145];

Grote, von : DGOD [428];

Grotenboer : GHG/2 [149];   INN/2 [51];

Grotendijk : VERM [140];

Grotenhuis : BAND [600];   BRP/24 [50];   GN/2002 [606];

Grotenhuis tot Onstein, van : DGOD [336];

Grotenhuys : GOIC [211, 289];

Grotenstam : NL/1999 [283];   PCUR [2, 14, 23, 46];

Grotestam : KW/1983 [55];

Groth : BRP/16 [77];

Grothe : BRP/3 [41];   INN/3 [177];   INN/20 [89];   INN/28 [217];   INO/4 [93, 96];   INO/5 [8];   NL/1961 [367];   NL/2000 [405];   RMSD [6];

Grotjahn : BRP/6 [67];   PEUT [109];

Grottes : BRP/21 [101];

Grotus : BRP/13 [54];

Grouillard : BRP/16 [32];

Groun : BRP/6 [19];

Grousaart : INN/19 [85, 88];

Grousardt : INN/19 [85, 88];

Grouse, de : BRP/15 [66];

Grousius : GOIC [252, 253];   INO/3 [18];

Groussius : INO/5 [22, 23];

Groutil : INN/6 [83];

Grouw : BRP/2 [80];   BRP/10 [105];   BRP/22 [25, 90];   DUMA [195];   GHG/1 [150];   GHG/2 [60];   GHG/3 [204, 250];   INN/15 [178];   JUMA [100];   LEWI [11];

Grouw, la : INN/12 [135];

Grouwel INN/19 [25];

Grovestins, Sirtema van : zie  Sirtema van Grovestins

Groyer : AMBA [270];

Grozema : NEVE [24];

Grubbelaar : BRP/11 [18];

Grubben : DUMA [102];

Grube : BRP/7 [11, 14, 177];   BRP/16 [47, 93];   GHG/1 [352];   GN/1992 [242, 243, 246, 248-251];

Grubelaar : BRP/22 [4];

Gruben : BRP/21 [60];

Gruber : BRP/7 [19, 177];   DGOD [261];   INN/10 [151, 171];

Gruber, Oosterbaan : zie  Oosterbaan Gruber

Grucher : BENG [307];

Grueger : BRP/4 [72, 204];   GHG/4 [354];   INN/4 [77];   INN/16 [77];   INO/6 [62, 85];

Gruhle : BRP/22 [48, 115];

Grühle : BRP/22 [120];

Gruiger : BRP/15 [65];   INN/16 [77];

Gruis : BRP/13 [27, 166];   INN/9 [85];

Gruisen, van : INN/17 [84];

Gruiter, de : BAND [334, 408, 409];   DGOD [433];   GHG/3 [210, 211];   INN/11 [100];   INN/14 [97];   INN/18 [18];   INO/3 [75];   NEYN [26];   VERM [140];

Grullemans : INO/7 [28];

Grum : BRP/10 [145];   BRP/11 [70];

Grumbeeck, van : BRP/16 [78];

Grumbkow, von : DINI [2];   GHG/1 [180];   GHG/4 [18];   INN/15 [99];   INN/21 [90, 110];   INN/22 [132, 133, 136[;   INN/24 [8];   INO/3 [87];   ON/1934 [174];

Grumkow, von : INN/11 [142];

Grummant : GN/1992 [28];

Grumnagel : BRP/4 [82];   BRP/8 [19];   GHG/1 [328];   INN/20 [43];

Grümnagel : ISPO ]198];

Grumpe : INN/17 [70];

Grunau : PEUT [271];

Grünbaum : HOFF [86];   INN/5 [61];

Grunberg : BRP/7 [96, 153, 178];   BRP/21 [20];   BRP/23 [18];   INN/14 [31, 32, 34];   INN/21 [147, 149, 157, 159, 161, 171, 173, 175];

Grünberg : BRP/5 [140];   BRP/7 [65, 73, 131, 178];   BRP/10 [48, 86];   BRP/12 [34];   BRP/21 [19, 20, 68];   INN/9 [115];   INN/16 [123];

Grundeling : INN/19 [174];

Grundheber : DLUX [28];

Grundlehner : NLG/10 [381];

Grundmann : AMBA [279];

Grunebosch : INN/4 [72];

Grünebosch : BAND [451];   GOIC [221];   INN/28 [228];

Grünebusch : INN/28 [228];

Grunefeldt : BRP/12 [50];

Grünenberg : INO/2 [59, 66, 67];

Gruner : PEUT [110];

Grüner : BRP/5 [137];   GHG/2 [9];   INN/7 [180];

Grüneveld : PEUT [110];

Grunewal : BRP/18 [61, 183];

Grünewald : INN/4 [148];   INN/6 [135];   RMSD [150];

Grünfeld : MV/1977 [222];

Grünhaupt : INN/11 [115];

Grunholtz : DGOD [44];

Gruning : INN/14 [58];

Grunmuller : BRP/7 [94];

Grünmuller : NL/1984 [221];

Grunnagel : BRP/16 [134, 135];

Grünnagel : BRP/16 [135];

Grunningen, van : GOIC [269];

Grunow : GHG/3 [17];

Grunsven : BRP/10 [5];

Grunsven, van : BRP/25 [68];

Grunwald : BRP/15 [82];   DLUX [28];

Gruppen : BRP/7 [16, 177];

Grupping : BAND [311, 336];

Grusalla, von : INN/19 [161];

Grüschke : VERM [141];

Gruslin : DLUX [28];

Grüsser : VERM [139];

Grusshausen : INN/10 [97];

Gruter : BRP/3 [148, 149, 155];

Gruters : INN/25 [121];

Gruthausen, van : INN/17 [173, 176];

Grutterink : GHG/4 [62];

Grutters : INN/25 [121];   JUMA [100];

Grutting, van : INN/22 [32];

Gruttings : GN/1972 [54];

Grütz, van : INN/21 [158];

Grutzmacher : BRP/3 [148, 149, 155];

Grützmacher : BRP/8 [33];   GHG/4 [35];

Grutzner : BRP/25 [79];   INN/14 [135];

Gruwel : BRP/3 [101, 128, 139, 147];   BRP/4 [121];   BRP/15 [51, 111];   GHG/4 [215];   GN/1965 [3, 4];   INN/9 [58];   INN/11 [118, 120];   INN/12 [121, 129];   INN/13 [88];   INN/14 [127];   INN/25 [137];   INN/28 [234];   INO/2 [31];   VERM [156];

Gruwier : BELG [390];

Gruys : BRP/13 [161];   INO/2 [18];   NL/1961 [14];   PCUR [13, 38];

Gruijs : BRP/13 [67, 86, 97];

Gruys, van der : NL/1981 [176];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Gruyter : BRP/6 [6];

Gruijter : BRP/1 [67];   INN/20 [111];

Gruyter, de : BRP/5 [40];   BRP/8 [34];   GHG/1 [45];   GN/1946 [45];   INN/7 [184];   INN/24 [17];   INO/5 [22, 23];

Gruijter, de : DGOD [437, 499];   INN/18 [78];   INN/28 [146];   ISPO [196];

Gruijthuizen : DGOD [244];

Grijfrath : INN/22 [72];

Grym : BRP/11 [93];

Grijm : BRP/22 [38];   GHG/2 [170];   INN/3 [24];   INO/1 [130];

Grijn : BRP/1 [7];

Grijn, van der : GN/2002 [605];

Grijnaeus : INN/7 [180, 187];

Grijnen : BRP/21 [29, 150];   BRP/25 [79];

Grijner : BRP/10 [103, 111, 117, 122];   BRP/11 [63, 173];   BRP/12 [57, 111];   BRP/21 [7, 20, 22, 33, 81, 124];   BRP/22 [47];   BRP/25 [45, 93, 110, 129, 131, 134, 165];   GHG/2 [319];   INN/23 [163, 173, 185, 186, 188];   INN/25 [62];   INO/7 [48];   SOER [409];

Grijnsbach : INN/21 [60];

Grijp, Specht : BRP/2 [97];   BRP/4 [111];   DGOD [428];   GHG/3 [158];   INN/18 [17];   INO/2 [93];   INO/4 [24];

Grijp, de : JUMA [100];

Grijp, Bergen van der : VERM [172];

Grijp, van Bergen van de : NL/1969 [152, 153];

Gryp, van der : INN/16 [189];

Grijp, van der : BRP/13 [92, 114, 126];   GN/1992 [130];   INN/8 [191];   INN/10 [133];   INN/12 [86];   INN/14 [58];   NLG/8 [315];

Grijp, van Bergen van der : BRP/6 [104];   BRP/8 [119];   BRP/13 [85, 101, 114, 144];   INN/6 [20];   INN/18 [32];   INO/3 [56];   INO/4 [94];   INO/5 [22, 23];   NL/1969 [220];   NL/1996 [482];   NL/2000 [199, 203, 204];   RMSD [30];

Grijpmoed : INN/17 [4];

Grijpskerke : INO/7 [36];

Grijs, de : DGOD [189];   VERM [139];

Grijsaart : GN/1949 [325];   INN/17 [21];

Gryse : BELG [407];

Grijsen : BRP/10 [19];   VERM [139];

Gschwind : BRP/8 [112];   BRP/23 [80];

Guaff, de : BRP/3 [33];

Gualtheri : INN/14 [13];

Gualtherie : ON/1935 [158];

Guard : BRP/21 [32];

Guardeloupe y Andrade : INN/13 [79];

Guasco, de : INO/2 [82];

Gubbels : AMBA [268, 291];   GHG/3 [381, 382];   GHG/4 [280];   INN/5 [77];   INN/10 [78];   VERM [140, 173];

Guchard : INO/1 [152];

Gucht, van der : BAND [569];   INN/21 [45, 51-53];

Gudde : GN/2002 [606];

Gudden : BAND [185, 243, 283];   BRP/9 [93, 112];   INN/12 [68];

Gude : GHG/2 [153];   INN/13 [12];

Guden : DLUX [29];

Gueinzius : INN/14 [14, 15];

Guelton : BELG [390];

Guenant : BRP/17 [123];

Guénellon : GN/1957 [156];

Guenther : DGOD [185];

Guentin : BRP/5 [74];

Guenzis : NLG/9 [286];

Guericke : MOLK [17];

Guericke, van : BAND [93, 168, 169, 591];   GHG/1 [80, 187];   INN/22 [190];   INO/5 [22, 23];   MOLK [139-141, 149, 150, 223];

Guericke, Enklaar van : zie  Enklaar van Guericke

Guerin : BRP/3 [20, 23, 34];   BRP/16 [28];   INN/11 [132];   ZHG/II [48];

Guérin : BENG [294, 302-304, 306, 460, 550];   BRP/3 [93];   GHG/2 [111];   INN/7 [100, 108, 190];   INN/14 [151];   INO/6 [91];   VERM [140];

Guerint : INN/16 [22];

Guerrero : INN/3 [107];   NLG/11 [366];

Guesne, du : BRP/17 [31];

Guet, le : INN/8 [18];

Guex de Coudray : BRP/4 [219];   GHG/1 [250];   INN/16 [106];

Gueyner : INO/2 [84];

Guffroy : BRP/8 [80];   INN/11 [120];

Guffroij : DGOD [240];

Gugelmann : BRP/5 [15];

Gugh, van der : GN/1978 [312];

Gugten, van der : VERM [138, 173];

Guhl : BRP/7 [167];

Guichart Henriques de Castro : zie  Castro, Guichart Henriques de

Guicherit : BRP/1 [93];   BRP/7 [123];   INN/5 [132];   INN/17 [33];   INN/19 [134, 170, 172];

Guicherit, 's Gravesande : GHG/3 [374];

Guichet : BRP/7 [149];

Guidamour : GHG/1 [222];

Guigné, de : BRP/24 [96];

Guilbaud : INO/5 [22, 23];

Guilbaut : INO/4 [19];

Guilhoux : INN/14 [56];

Guiliam : BRP/1 [48, 145];

Guiljamsz : GN/2002 [605];

Guiljome : BRP/15 [167];

Guillame : BRP/15 [167];

Guillaume : BRP/2 [48, 50, 54, 65, 68, 199];   BRP/15 [96];   BRP/16 [64, 125, 126, 135];   DLUX [29];   GHG/1 [19];   INN/5 [116];   INN/9 [58, 65];   INN/15 [147];   INN/17 [126];   PEUT [66];   RMSD [335];   ZEND [115];

Guillettes, Golisch de : zie  Golisch de Guillettes

Guilliams : BRP/17 [35];   GOIC [106];

Guillot : GOIC [110];   INN/16 [130];   INO/5 [22, 23];   NL/1999 [292];

Guilonard : BRP/23 [14];

Guilote : BRP/21 [23];

Guilloud, de Graaff : zie  Graaff Guilloud, de

Guiluim : BRP/16 [125];

Guimaraes : INN/19 [147];

Guinje, de : INN/12 [152];

Guinot : GN/1992 [27, 357];   INN/7 [144, 146];

Guiqné, de : BRP/24 [55];

Guise : BRP/12 [25];   BRP/22 [106, 153];   BRP/23 [97];   GHG/3 [216, 235];   GHG/4 [275];   INN/11 [121];   INN/12 [95];   KW/1983 [478];   KW/1993 [149];

Guise, Romswinckel : zie  Romswinckel Guise

Guisnon : INN/4 [98];

Guit : BRP/22 [117];   INN/13 [10];   JUMA [100];

Guitard : INN/20 [4];

Guitare : INN/16 [189];

Guitman : BRP/13 [13];

Guittard : BRP/24 [97];   INN/8 [130];

Guittet : BRP/5 [66];   NEYN [70];

Guitton : BRP/15 [84, 88];   INN/20 [94];

Guivris : GHG/3 [292];

Gülcher : INN/19 [1];   KW/1983 [448];

Guldeman : BRP/5 [112];

Guldemeester : BRP/15 [111, 150];   BRP/16 [42, 51, 98];   INN/6 [72];   INN/10 [36];   INN/16 [51];   INO/6 [26];

Guldemeister : INN/14 [161];

Guldemond : GN/2001 [36];   INN/26 [185];   INO/7 [52];

Guldemont : DGOD [386];   INN/26 [164, 180];   INO/4 [2];

Gulden : BRP/12 [124];   INN/3 [10];   INN/11 [9];   INN/17 [141];   INN/18 [100];   JUMA [100];   MRCL [f.15, f.16];   VERM [140];

Guldenaar : BRP/1 [57];   BRP/2 [9, 98, 107, 195, 203];   BRP/3 [111, 138, 141];   BRP/4 [1, 3, 10, 26, 35, 48, 60, 69, 72, 131, 132, 187, 188, 213, 228, 230, 232];   BRP/6 [96];   BRP/8 [42];   BRP/10 [81, 85];   BRP/11 [96, 99];   BRP/12 [4, 10, 54, 131];   BRP/21 [6, 129, 130];   BRP/22 [14, 20, 21, 35, 137, 138];   BRP/23 [107, 123];   BRP/24 [138];   BRP/25 [14, 41, 60, 99, 142];   DUMA [78];   GHG/1 [3, 150];   GHG/2 [325, 368];   GHG/3 [220];   GHG/4 [29, 60, 269, 343];   INN/8 [83];   INN/10 [66, 133, 134];   INN/11 [7, 12];   INN/16 [51, 122, 155];   INN/19 [62];   INN/20 [43];   INN/23 [162, 170, 172];   INN/25 [141];   INN/26 [33];   NLG/13 [85, 92];   VERM [161];

Guldenarm : GOIC [219];   INN/3 [174];   MOLK [137];   MRCL [16];

Guldener, van : VERM [140];

Guldenhoek : INN/19 [22];

Guldewagen : GOIC [214];   INO/5 [6, 26, 27];   INO/6 [58];

Guliaan, Bietz van : zie  Bietz van Guliaan

Guliams : GHG/2 [275];

Guliams, Lespau : zie  Lespau Guliams

Gulick : BRP/7 [96, 178];

Gulick, van : BRP/7 [62, 154, 178];   INN/28 [59];   VERM [140];

Guliek, van : BRP/7 [72, 77, 105, 178];

Gulien : INN/11 [131];

Gulik, van : BAND [359, 381];   BRP/7 [65, 178];   BRP/22 [78];   BRP/25 [78];   GN/1969 [274];   INN/26 [146];   INO/4 [56];   VERM [140];

Gulik, van der Waart van : BRP/10 [73];   INN/24 [48];   VERM [169];

Gulin : BRP/15 [17];

Gulix : INO/2 [68];

Guljé : HOFF [91];   KW/1983 [445];

Gullen : BRP/23 [3];

Gulliams : BRP/1 [112];

Gulloud : GHG/1 [333];

Gulpen, van : INN/9 [115];   NL/1968 [128];

Gumay : INN/26 [82];

Gumbee : INN/5 [124];

Gumber : PEUT [110];

Gumbes : INN/5 [136];   NL/1978 [89];

Gumes : BRP/17 [54];

Gumogar : PEUT [370];

Gumpel : BRP/4 [190];

Gumsten, van : INN/14 [151];

Gumster, van : BRGM [37];   BRP/4 [157, 177];   BRP/8 [156];   BRP/22 [133];   INN/3 [24];   INN/9 [81];   INN/14 [150-153];   INN/23 [58];   INN/25 [133];   NL/1999 [493];   VERM [140];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Gun : GOIC [48];

Gunchi : BRP/2 [168];

Gundelach : INN/25 [136];

Gunder : GN/1992 [28];

Gundesen : GHG/2 [253];

Gunkelsbergen : INN/7 [23];   INN/26 [80];

Gunkelsberger : HEWE [10, 16, 23];

Gunn : BRP/11 [126];   BRP/22 [108];   VERM [140];

Gunne, ter : INN/9 [115];   INN/17 [191];

Gunnée : BRP/15 [115];

Gunner : BRP/1 [97];

Gunnewick, Klein : zie  Klein Gunnewick

Gunning : INN/5 [169];   INN/10 [179];   INN/14 [48];   INN/19 [112];   KW/1993 [48];   NLG/10 [247];

Gunnio : BRP/23 [50];

Gunot : GN/1992 [366];

Guns : BRP/8 [103];   INN/17 [4];

Gunsch : BAND [546];   BRGM [27];   BRP/2 [101];   BRP/10 [75, 78];   BRP/11 [72, 111, 122];   BRP/21 [160];   BRP/22 [22, 76];   BRP/23 [15];   BRP/25 [101];   GHG/2 [354];   GHG/4 [33];   INN/15 [14];   INN/18 [29, 33, 35];   SOER [409];

Gunsel : BRP/11 [122];

Gunst : BAND [502];   INN/24 [166];

Gunst, de : BAND [481, 482];   BRP/1 [158];   BRP/9 [77];   GN/1956 [65];   ON/1935 [119];

Gunst, van : DGOD [196];   INO/4 [79];   INO/6 [70];

Gunsten, van : INN/14 [151];

Gunstenperger : BRP/15 [76, 77];

Gunster, van : BRP/4 [220, 221];   INN/14 [153];

Gunstrum : BNCL [55];

Guntaker : BRP/16 [73];

Guntenspergen : DGOD [199];

Gunter : GN/2002 [605];   INN/14 [167];

Gunterman : INN/17 [70];

Gunters : BRP/24 [118];

Gunthardt : BRP/10 [51];   BRP/11 [38];   BRP/25 [76, 159];

Günthardt : BRP/25 [122];   GHG/1 [238];

Gunther : BRP/7 [63, 69, 89, 178];   BRP/15 [172];   BRP/21 [116];   GN/1992 [17, 22, 26, 80, 83, 129, 130, 132, 136, 138, 354, 356, 360, 363, 364];   INN/10 [150, 156, 159, 163, 172, 176, 177, 181, 188-190, 192, 197, 201];   INN/12 [113, 150];   INN/27 [89];   INO/2 [38, 84];

Günther : BRP/5 [108];   BRP/7 [97, 114, 178];   BRP/21 [116];   INN/5 [14, 81, 82, 151];   INN/6 [151];   INN/10 [163, 177, 182];   INN/22 [163];   INN/23 [146, 147];   INN/24 [8, 60, 61, 66-73];   INN/25 [76];   INN/27 [43, 88];   VERM [140];

Gunther Mohr : zie  Mohr, Gunther

Günthr : INN/10 [176];

Guntsch : INN/15 [14];

Güntzel : INN/27 [175];

Gunz : DGOD [388];

Günzel : BRP/23 [134];

Guoard : INN/27 [244];

Gupta, Das : zie  Das Gupta

Gurchom, van : BRP/8 [126, 149];

Gurin : BRP/16 [105];

Gurp, van : BAND [546];

Gurrent : INN/16 [22];

Gusdorf : BRP/2 [155];   DGOD [460];

Guslin : INN/17 [60];

Guss : BRP/6 [93];

Gussem, de : GHG/3 [391];

Gussman : BRP/6 [125];

Gussum, de : BRP/3 [118];

Gustav : BRP/21 [120];

Gustenhoven : INO/6 [30];

Gustin : INO/7 [59];

Guszewski : NEYN [62];

Guterres : INN/19 [147];

Gutersohn : DGOD [128];

Guth : INN/22 [49];

Guthrie : BRP/5 [30];

Gutierrez : INN/19 [147, 162];

Gutmann : PEUT [370];

Gutslaff, von : NL/1999 [591];

Gutsloo : BAND [569];

Gutteling : GHG/2 [151];   INN/9 [165];   ON/1933 [98, 99];

Gutten : BAND [297, 319];   BRP/9 [118];

Guttenberg : BAND [390];   BRP/5 [6];   BRP/6 [93];   BRP/10 [151];   BRP/11 [87];   BRP/21 [30, 45, 119];   BRP/25 [108, 137];   DUMA [250];   GHG/1 [147];   GHG/2 [352];   GHG/3 [234];   INN/5 [6];   INN/6 [108];   INN/7 [192, 193];   INN/11 [20];   INN/24 [8];   INN/27 [246];   ON/1933 [93];   ON/1935 [10];   VERM [140];

Gutter : BRP/4 [228];   BRP/8 [14, 85];

Gutteres : VERM [135];

Guttig : BAND [504];   BRP/1 [16, 18, 22, 24, 26-28, 31, 45, 47, 51, 52, 54, 58, 82, 84, 92, 104, 106, 126];   GHG/2 [118];   GN/1957 [63];

Gutting : BRP/1 [113];

Gutz : NEYN [60];

Gutzlaf : INN/13 [167];

Gutzlaff : DINI [9, 11];   INN/23 [189];

Gutzlaff, van : BRP/17 [100];   INN/1 [24];

Gutzlaff, von : GHG/2 [386];   INN/6 [126];   INN/17 [49];   INO/6 [32, 102];   PSEB [538, 625, 626];

Gützlaff, von : INN/7 [18, 72];   INO/4 [11];

Gutzloe : VERM [154];

Gutzlof : INN/13 [166];

Guy : BRP/10 [83, 149];   GHG/3 [269];   GN/1969 [234];   INN/12 [61];   INN/13 [35];   INN/19 [104];

Guykens : GHG/4 [365];   GN/1965 [91];   INO/1 [167];

Guijkens : BRP/12 [137];   JUMA [100];

Guyot : BRP/6 [140];   BRP/11 [113];   INN/3 [24];   INN/15 [164];   PCUR [53];

Guijot : BAND [445, 446];   BRP/13 [51];   DGOD [10];

Guijslar : INN/21 [153];

Guyt : INO/3 [17];   OKM/2 [80];

Guijt : INN/22 [83];

Guyter, de : INN/17 [173];

Guijzen : BRP/1 [18, 19];

Gyapia : INN/13 [213];

Gijbeland Oosterhoff, van : zie  Oosterhoff, van Gijbeland

Gijbels : GHG/4 [69];   INN/9 [55];   MV/1976 [7];

Gybland Oosterhoff, van : zie  Oosterhoff, van Gybland

Gijbland Oosterhoff, van : zie  Oosterhoff, van Gijbland

Gyën : BRP/11 [49];

Gijen, van : BRP/4 [12];   BRP/6 [102, 109];   BRP/10 [40, 61];   BRP/11 [49, 99];   BRP/22 [84];   BRP/23 [26, 29, 47, 52, 55];   BRP/25 [14, 49];   DUMA [133];   INN/4 [101];   INN/8 [147];   INN/10 [70];   INN/12 [52];   INN/19 [187];

Gijen, Klunder van : zie  Klunder van Gijen

Gyer : BRP/7 [51, 177];

Gijger : INN/8 [194, 197];   INN/20 [66];   INO/5 [22, 23];

Gijgers : INO/5 [46];

Gijgli : DGOD [288];

Gijkema : INN/21 [156];

Gijkur : BRP/15 [95];

Gijl, van : GN/2002 [606];

Gijn : GN/2002 [604];

Gijn, van : BRP/8 [2, 71, 74];

Gijnen, van : INN/23 [45];

Gijo : VERM [139];

Gijoh : VERM [139];

Gijs, de : DGOD [266];

Gijsbers : BRP/5 [23];   BRP/8 [64, 87];   BRP/12 [92];   BRP/18 [88];   BRP/23 [98];   GHG/1 [116, 279];   GHG/2 [25];   GHG/3 [107, 111, 112, 154];   GHG/4 [192];   INN/2 [37];   INN/3 [55];   INN/4 [6, 109];   INN/6 [120];   INN/9 [33];   INN/16 [125];   INN/17 [93];   JUMA [100];   KW/1983 [93];   NL/1999 [511];   NLG/12 [346];   ON/1935 [152, 153];

Gijsberthzen : INN/8 [200];

Gijsberti : INN/20 [73];   INO/4 [88];

Gijsberti Hodenpijl : BRP/5 [42];   DGOD [352, 354];   INN/8 [109];   INN/23 [109];   INO/5 [23];

Gijsberts : BAND [371, 395];   BRP/12 [142];   BRP/25 [130];   GN/1967 [107];   INN/6 [22];   INN/11 [173];   INN/20 [15];

Gijsbertse : INN/28 [18];   JUMA [100];

Gijsbertsz : GOIC [125];   INN/19 [38];   INO/2 [12];

Gijsbertzen : INN/4 [31];

Gijsbrechts : BRP/3 [45];   INO/2 [91];

Gijsel, van : GN/2002 [581];   INO/1 [69];

Gijselaar : BRP/7 [43, 146, 157, 177];   BRP/18 [58, 179];   GN/1992 [27];

Gijselaar, de : GHG/2 [292];

Gijselman : BRP/12 [2, 129];   BRP/21 [12];   BRP/23 [30];   BRP/25 [19];   GHG/2 [182];   GHG/4 [153];   INN/7 [167];   INN/22 [121];

Gysels : MOLK [132, 163, 192, 211];

Gijsels : INO/5 [22, 23];   PEUT [110];

Gijsen : BRP/2 [199, 200];   DGOD [339];   GHG/2 [94];   GN/2002 [604];   INN/13 [78];   INN/26 [59];   LEWI [40];

Gijsens : PEUT [236];

Gijsepijl : INN/19 [88];

Gijsing : BRP/6 [96];   BRP/11 [64];   INN/24 [91];

Gyspersen : INN/16 [184];

Gysrechts : MOLK [247];

Gijsseling : INN/19 [78];

Gijssens : INN/22 [113];

Gijszelaar : BRP/7 [36, 177];

Gijtenbeek : BRP/7 [162];

Gijtenbeek, van : BRP/24 [143];

Gijzel, van : GN/2002 [587];   INN/8 [53];

Gijzelaar : BRP/7 [65, 75, 88, 101, 134, 139, 175, 177];   BRP/18 [58, 179];   INN/5 [151];

Gijzelen : INO/6 [43];

Gijzen : VERM [139];

Gijzing : BRP/2 [190];   INN/27 [153];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?