Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Haabe - Hageman ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Haabe : DGOD [29];

Haack : BAND [589];   DGOD [268];   GOIC [161];   INN/16 [195];   INN/19 [82];   INO/5 [22, 23];   NL/1969 [384];

Haack, an : NLG/6 [252];

Haack, van : BRP/15 [141, 157];   BRP/16 [25];   COER [10];   INN/5 [108];   INN/7 [195];   INN/28 [26];   VERM [140];

Haack, von : BRP/3 [35, 72];   BRP/4 [18, 78, 125, 235];   BRP/5 [49];   BRP/6 [108];   BRP/11 [68];   GHG/3 [385];   GHG/4 [324];   INN/6 [6];   INN/26 [99];   INO/4 [96];

Haack van der Goes : zie  Goes, Haack van der

Haacke : INN/16 [192];   INN/22 [145, 146];   INN/27 [234, 237, 240, 241];   JUMA [100];   NL/1999 [576];   VERM [140];

Haacker : BNCL [42];

Haaek, van : BRP/15 [141];

Haaf : INN/7 [28, 29];   PEUT [111];

Haaff, van : DGOD [402];   INN/15 [108];   OTHF [83];

Haafner : BENG [4, 28, 42, 43, 47, 57, 81, 83, 88, 93, 102, 108, 112, 114, 115, 133, 134, 139, 160-162, 167, 169, 170, 179, 183, 228, 266, 273];   INN/5 [8];   INO/6 [70];

Haafs : INN/17 [20];

Haaft, ten : HECA [102];

Haaften, van : AMBA [261, 269];   BRP/23 [40];   DAAL [15];   DGOD [240, 297, 309];   GHG/3 [365];   INN/4 [101];   INN/7 [168];   INN/14 [67];   INN/15 [64];   INN/16 [188];   VERM [126];

Haaften, Dutry van : zie  Dutry van Haaften

Haaften Cluwer, van : zie  Cluwer, van Haaften

Haag : BAND [441];   BRP/24 [146];   GHG/2 [77, 90];   GHG/3 [364];   INN/5 [53];   INN/11 [121];   INN/23 [23];   INN/28 [139, 141, 144, 167];   INO/4 [89];   NLG/5 [257];   RMSD [185];   VERM [140];

Haagdoorn : GN/2002 [581];

Haage : INN/11 [16];   INN/18 [65];   INN/28 [160, 166];

Haage, van der : GN/1988 [39];

Haagen : BRP/3 [22, 23, 26, 27, 41, 51, 75, 81, 90, 98, 136];   BRP/8 [58];   BRP/16 [86, 124];   BRP/24 [103];   DAAL [161];   DLUX [29];   GHG/1 [204];   GN/1988 [39];   INN/8 [14];   INN/10 [82, 119, 128];   INO/2 [92];   LEWI [35];   PEUT [172];

Haagen, van : BRP/10 [151];   GHG/2 [50];   INN/17 [89];   INN/27 [151];

Haagen, van der : DGOD [196];   GN/1988 [39];   INN/19 [114];

Haagendoorn : INN/6 [22];

Haager : BRP/2 [61];   GHG/2 [69];   INN/20 [113];

Haagman : GHG/1 [282];

Haagmans : BRP/24 [116];

Haagsma : DGOD [555];   INN/5 [119, 120];   INO/1 [78];   INO/3 [67];   INO/7 [36];   NL/1985 [349];   VERM [140];

Haai, van der : PEUT [209];

Haak : BRP/3 [105];   BRP/7 [37, 38, 46, 64];   BRP/12 [91, 112];   BRP/13 [109, 166];   BRP/15 [147];   BRP/16 [90];   BRP/17 [144];   BRP/25 [111];   DGOD [3, 427, 448];   GHG/1 [23];   GHG/3 [281];   GHG/4 [235];   GN/1976 [183];   GN/1992 [343];   GN/2002 [607];   GOIC [158, 215];   INN/3 [24];   INN/5 [167];   INN/10 [30];   INN/14 [42];   INN/15 [121, 137];   INN/17 [174, 179, 191];   INN/18 [48];   INN/19 [82];   INN/20 [149];   INN/24 [9, 10];   INO/5 [22, 23];   INO/6 [81, 102];   NL/1969 [384];   OKM/2 [86];   PEUT [42];   VERM [140, 147];

Haak Bastiaanse : zie  Bastiaanse, Haak

Haak Wegman : GN/1983 [19];

Haak Wegmann : BRP/8 [33, 135];

Haak, de : INN/2 [102];   INN/24 [97];

Haak, van : BRP/17 [45];   BRP/18 [94];   BRP/23 [132];   GHG/1 [125];   GN/2002 [608];   GOIC [256];   INN/4 [36];   INN/5 [151];   INN/6 [115];   INN/7 [175, 197];   INN/8 [103, 118, 152, 184];   INN/16 [140];   INN/20 [88];   INN/22 [17, 21, 26, 28, 30, 33, 35-42];   INN/25 [73, 190];   INO/1 [121];   INO/5 [78];   NL/1985 [299];   PSEB [626];

Haak, Pinket van : BRP/6 [100];   BRP/10 [60];   BRP/15 [25];   INN/2 [133];   INN/6 [115];   INN/7 [74];   INN/8 [152];   INN/22 [21, 26, 30, 35-37, 41, 42];   PSEB [537, 558, 559, 588];   SOER [404];

Haak, van den : HOFF [97, 101];

Haak, van der : DGOD [204];   INN/19 [134];   INO/5 [75];

Haak, von : BRP/22 [143];   INN/16 [69];

Haake : BRP/7 [38];   BRP/13 [119, 166];

Haakemans : GHG/3 [44, 45];

Haakma van Rooyen : zie  Rooyen, Haakma van

Haakman : BRP/2 [195];   GHG/2 [150];   GHG/4 [121, 153];   INN/3 [37];   INN/17 [70];   OKM/2 [70];

Haakmeester : INN/5 [167];

Haaksma : BRP/6 [58];   DGOD [336];   GHG/1 [364];   GHG/4 [65];   INN/6 [172, 174];

Haal, van : INN/8 [171];

Haalebos : INN/16 [66];   INO/6 [51];   JVRB [235];

Haalen, van : DGOD [448];   GHG/4 [52];

Haalman INN/21 [174];

Haalmeijer PEUT [111];

Haalst, van : GHG/2 [116];

Haan : BRP/13 [47, 61];   BRP/15 [119];   BRP/18 [97];   DGOD [78, 123];   GHG/1 [51];   GHG/2 [193, 195];   GN/1968 [70];   GN/2002 [606, 608];   INN/2 [37];   INN/9 [115];   INN/20 [106, 107, 119, 134];   INN/22 [170];   ZEND [115];   VERM [140];

Haan, Rimba : INN/27 [109];

Haan, de : AMBA [259, 265, 272, 279];   BAND [6, 7, 14, 15, 21, 34, 46, 47, 49, 66, 76, 124, 140, 179, 184, 193, 196, 198, 207, 212, 224, 242, 276, 277, 281, 290, 322, 357, 359, 399, 539, 598, 599];   BENG [161, 166, 178, 269, 557];   BRP/1 [2, 4, 8, 11, 16-18, 20, 21, 23, 30, 31, 34, 39, 46, 49, 50, 52, 63, 69, 75, 87-89, 93, 94, 102, 103, 107, 114, 116, 120, 127, 134, 145, 158];   BRP/3 [130];   BRP/4 [32, 66, 77, 84, 101, 126, 137];   BRP/7 [5, 13, 60, 71, 75];   BRP/8 [50, 120];   BRP/9 [13, 16, 17, 22, 23, 30-32, 38, 42, 49, 65, 72, 106, 111];   BRP/10 [9, 104, 107, 137];   BRP/11 [29, 51, 71, 120, 140, 142, 177];   BRP/12 [19, 103];   BRP/14 [82, 88, 102, 104, 109, 117, 131];   BRP/17 [12, 43, 51];   BRP/18 [3, 111];   BRP/22 [8, 30, 31];   BRP/24 [21, 22, 27];   BRP/25 [152];   DGOD [68, 79, 145];   ENI/2 [2];   GHG/1 [157, 162];   GHG/2 [27, 87, 145];   GHG/3 [74, 261, 288, 346];   GHG/4 [200, 201, 341];   GN/1956 [64];   GN/1957 [63];   GN/1958 [252];   GN/1986 [391];   GN/1994 [19];   GN/2002 [606, 608];   GOIC [70];   HOFF [102];   INN/2 [37];   INN/3 [24, 63];   INN/4 [5, 166];   INN/5 [77, 100, 109, 127];   INN/6 [150];   INN/7 [222];   INN/9 [40, 115];   INN/11 [84];   INN/12 [115, 156];   INN/13 [118, 186];   INN/14 [114];   INN/16 [11, 63];   INN/17 [62];   INN/18 [96, 99, 102, 103, 107-109];   INN/19 [19, 88, 170, 172];   INN/20 [15, 54, 63, 67, 68, 72];   INN/21 [143];   INN/23 [162];   INN/25 [26, 32, 231];   INN/28 [226];   INO/1 [78, 90, 99, 100, 148];   INO/2 [6];   INO/3 [68];   INO/4 [7, 82];   INO/5 [22, 23, 67, 74, 104, 106, 110, 129];   INO/6 [17, 18, 40, 83];   JUMA [100];   JVRB [270];   KRN/2 [78];   MARG [65];   MOLK [160];   MRCL [s1.7, s1.16];   NL/2000 [260];   NLG/3 [162];   ON/1933 [16];   PEUT [84, 111];   SOER [409];   VERM [140, 143];

Haan, Boterhoven de : BRP/5 [95];   GN/1991 [115];

Haan, van Breda de : BRP/24 [93];

Haan, Eilerts de : BRP/8 [23, 84];   ENWI [279, 280];

Haan, Vroesom de : BRP/21 [1];

Haan, den : INN/9 [115];   INN/20 [174, 180];   INN/21 [69];   NLG/10 [226];   ON/1932 [140];   RMSD [446, 447];   VERM [140];

Haan Hettema, de : zie  Hettema, de Haan

Haan Thomann, de : VERM [140];

Haandrikman : GN/1964 [39];

Haanmeijer : BAND [607];

Haanraadts : INN/11 [22];   INN/24 [148];

Haanstra : INN/20 [41];   INO/2 [7];

Haantjes : INN/6 [22];

Haanzen, van : BAND [514];

Haar : BRP/5 [116];   BRP/16 [78];

Haar, ter : BRP/8 [63];   DGOD [334];   GHG/3 [292];   INN/13 [6, 7];   INN/19 [160];   INN/26 [175];   INO/4 [16];

Haar, van : INN/17 [21];

Haar, van de : INN/13 [90];   INN/19 [113];

Haar, van der : BRP/3 [82, 86];   DUMA [130];   INN/3 [24];   INN/12 [51];   VERM [140];

Haar Romeny, ter : zie  Romeny, ter Haar

Haarbosch : JUMA [100];

Haarbrink : GN/1988 [250];   INN/1 [35];

Haard, de : INN/20 [182];

Haardt, de : GN/2002 [589];

Haare, van Suchtelen van de : zie  Suchtelen van de Haare, van

Haaren, van : INN/18 [75];   INN/25 [179];   INN/27 [128];   INO/1 [103];

Haarhuys : INN/6 [159];

Haarhuysen : INN/6 [159];

Haaring : VERM [140];

Haarlem : VERM [140];

Haarlem, van : DGOD [8];   INN/18 [102, 107];

Haarloo : GHG/3 [363];

Haarsma : BRP/6 [50];

Haarsma, van : INN/17 [179];

Haarman : PEUT [103];   VERM [140];

Haarmans : BRP/11 [45];   INN/15 [108, 110, 112];

Haars : INN/20 [78];

Haarselhorst : INN/9 [16];

Haarsma : BRP/24 [27, 57];   INN/20 [22];

Haarsman : BRP/16 [78];

Haarst, van : INN/18 [129];   MV/1975 [220];

Haarstra : BRP/4 [75];

Haart, de : BAND [584, 598];   BRP/3 [105, 116];   BRP/6 [140];   BRP/12 [40];   BRP/17 [64];   BRP/18 [74, 79, 197, 203];   BRP/21 [146];   GHG/2 [41];   GHG/3 [214];   GN/2002 [608];   HNNY [138];   INN/2 [37];   INN/3 [24];   INN/4 [74];   INN/6 [152, 160];   INN/8 [38];   INN/11 [51];   INN/18 [97, 103, 109, 124];   INN/19 [133, 181];   INO/3 [26, 34];   INO/4 [38];   INO/6 [78, 92];   KW/1958 [126];   NL/1999 [529];   PSEB [667];

Haart, Schmidt de : zie  Schmidt de Haart

Haarting : BRP/13 [101];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Haartsbergen, van : BRP/7 [28];

Haarvlegter : INN/9 [34];

Haas : BRP/1 [20, 23, 25];   BRP/4 [42, 57, 77, 84, 120, 134, 152, 164];   BRP/5 [11, 93];   BRP/12 [149];   BRP/15 [9];   BRP/22 [122];   BRP/24 [45, 46];   DLUX [29];   GHG/2 [353];   GHG/4 [283, 351];   INN/8 [143];   INN/10 [33];   INN/11 [118];   INN/19 [158];   INN/22 [196];   INN/23 [163];   INN/27 [230];   INN/28 [245];   INO/6 [38];   PEUT [122];   SOER [409];   VLOT [184];

Haas, d' : BRP/1 [139];

Haas, de : AMBA [266, 291];   BAND [322, 438, 439, 507, 513, 522, 523, 536, 540, 577, 590, 608];   BRP/1 [20, 23, 26, 27, 29, 38, 63, 71];   BRP/2 [185];   BRP/3 [127, 129, 130, 147];   BRP/4 [158, 211];   BRP/5 [32, 64, 123, 130];   BRP/6 [73, 126];   BRP/8 [6, 18, 78, 100, 128];   BRP/9 [3, 5, 11];   BRP/10 [73, 82, 123, 129];   BRP/11 [4, 79, 121];   BRP/12 [48, 140];   BRP/16 [26, 62];   BRP/17 [13, 157];   BRP/18 [105];   BRP/23 [85];   BRP/24 [66, 100];   BRP/25 [157];   DGOD [93, 205, 243, 262, 265, 340, 444, 499, 500, 511, 517];   DUMA [136];   GHG/1 [214, 227];   GHG/2 [352, 353];   GHG/3 [269, 279, 284];   GHG/4 [254, 344];   GN/1957 [44];   GOIC [33, 98, 147, 148, 238];   INN/2 [19, 37];   INN/5 [121, 134];   INN/6 [54];   INN/10 [24, 88];   INN/11 [124];   INN/13 [30, 55, 81, 127];   INN/14 [62];   INN/16 [36, 58, 142, 194];   INN/17 [12, 62, 103, 155, 176];   INN/18 [63, 64, 169, 174];   INN/19 [58, 161];   INN/22 [128, 196];   INN/23 [160, 163, 167, 173];   INN/25 [170];   INN/26 [53];   INN/27 [140, 142, 175, 236];   INO/1 [64];   INO/5 [22, 23];   INO/7 [59];   JUMA [100];   JVRB [28];   LUTH [60.4];   MOLK [132, 157-159, 168, 200, 218];   NL/1972 [7];   NL/1986 [8, 14, 15, 18, 20, 21];   PEUT [111, 236];   VERM [140, 173];

Haas, Tromp de : AMBA [277];   BRP/11 [4, 47, 79];   BRP/12 [69];   BRP/21 [21, 23, 109];   BRP/22 [16];   BRP/23 [125];   BRP/25 [36];   GN/1983 [196];   INN/18 [152];

Haas, Udo de : BRP/21 [118];   INO/6 [49];

Haas, van der : INN/3 [24];   ON/1932 [136];   RMSD [185, 186];

Haasberg : INN/21 [64];

Haasbroek : INN/27 [218];   INO/7 [27, 28, 38];

Haasdijk : AMBA [260];

Haase : BRP/3 [173];   BRP/12 [5];   BRP/18 [59, 181];   BRP/21 [40];   BRP/23 [96];   BRP/25 [15, 29];   DLUX [29];   GHG/2 [158, 340];   GHG/3 [184, 194, 246];   GHG/4 [88, 89, 223];   INN/2 [117];   INN/4 [99];   INN/5 [58, 59, 99, 109];   INN/7 [177];   INN/10 [125, 134];   INN/11 [54];   INN/26 [92, 108];

Haase, de : INN/18 [114];

Haaseman : INN/5 [55];

Haasen, van : BRP/6 [102];   BRP/8 [2, 14];   BRP/10 [4, 5, 47, 77, 153];   BRP/11 [10, 25, 64, 69, 102, 110, 148, 155, 177];   BRP/12 [29, 49];   BRP/21 [2, 110, 119];   BRP/22 [25, 29, 38, 48, 56, 57, 73, 92];   BRP/23 [14, 15, 69, 70];   BRP/25 [36];   DUMA [75];   GHG/2 [18, 272, 370];   GHG/4 [188];   INN/2 [158];   INN/8 [75, 78];   INN/9 [77];   INN/10 [70];   INN/11 [13];   INN/13 [118];   INN/23 [152];   INN/26 [142];   INN/28 [62, 74];   NL/1975 [165];

Haasen van Frankenberg, van : zie  Frankenberg, van Haasen van

Haasen von Frankenberg, van : zie  Frankenberg, van Haasen von

Haasmann : GHG/3 [48];

Haasse : BRP/21 [52];   NLG/8 [327];

Haassis : INO/5 [117];

Haast : ZEND [116];

Haast, de : DGOD [318];

Haaster : BRP/7 [134];

Haaster, van : BRP/8 [24];   INO/5 [7];   LEWI [37];

Haasteren, van : INN/17 [8];

Haastert, van : BEGM [26];   BRP/15 [97, 123, 158];   BRP/16 [79];   DGOD [29];   GHG/1 [280, 282, 283];   GHG/4 [6, 9, 12, 29, 253];   GN/1956 [259];   INN/10 [161, 162];   INN/16 [35, 127, 129, 130, 174];   INN/25 [16];   INO/5 [10];   NLG/9 [179];

Haastra, van : BRP/21 [6];

Haastrecht, van : INN/27 [233, 235, 238];

Haastrigt : GHG/3 [36];

Haastrigt tot Grevenbroeck : INO/6 [76];

Haastrigt tot Grevenbroek : INO/6 [87];

Haat : BRP/13 [125];

Haaverzak : INN/2 [137];

Haaxman : AMBA [264, 271, 272];   BAND [433, 512];   BRP/8 [125];   BRP/12 [81];   BRP/25 [79];   GHG/2 [66, 243];   GHG/4 [228];   INN/22 [129];   INN/24 [142];   INN/25 [72, 190];   INN/28 [19];   INO/1 [145];   INO/2 [94];   INO/6 [98];   VERM [136, 140];

Haaij : INN/14 [170];

Haayen : INN/14 [55, 58];

Haaijen : BRP/13 [112, 118, 127, 132];

Haaijer : BRP/24 [102];   NL/1999 [506];

Haaijer, de : BAND [491, 492];   BRP/9 [2, 4];

Haaze, de : BRP/17 [78];

Haazebroek : INN/12 [152];

Haba : INN/19 [14];

Habbema : BRP/6 [56];   BRP/24 [57];   DGOD [538];   ENI/2 [2];   INN/11 [8];   INO/1 [146];   INO/2 [24];

Habbord : INN/2 [37];

Habekotté : NEVE [22, 75];   NLG/3 [156];

Habel : BAND [158, 367, 368, 402, 452, 453];   BRP/9 [17, 35, 94];   DGOD [430];   PEUT [111];

Habeler : GHG/1 [332];

Habels : BAND [452, 453];   BRP/9 [17];

Haberbier : BRP/11 [8];

Haberink : BRP/7 [41];

Haberland : GHG/3 [364];   INN/12 [146];   INN/14 [157];

Haberli : BAND [530, 531];

Häberlin : INN/3 [54];

Haberman : INO/5 [96];

Haberstok : BAND [565];   GHG/4 [334];

Haberstroh : INN/5 [86];

Habet : GN/1968 [338];   KW/1983 [351];

Habets : DGOD [109];   KW/1983 [272];

Habiboe : INN/26 [180];   INN/27 [7];

Habibu : BRP/4 [229, 242];   INN/12 [180];

Habibun : BRP/4 [97];

Habibuw : BRP/4 [30];   INN/12 [18];   INN/18 [63];

Habich : BAND [510];   BRP/6 [163, 164];   BRP/10 [57];   BRP/13 [30, 35];   INN/19 [168];   MOLK [20, 56];

Habiecht : INN/18 [62];

Habig : GN/1992 [29, 366];

Habing : VERM [140];

Habitulan : VERM [140];

Hablutzel : INN/19 [173];

Hablützel : GHG/2 [163];

Habnit : BRP/10 [78];

Habraken : AMBA [267];   DGOD [427];   INN/5 [36];   PEUT [111];   VERM [173];

Habraeken : BRP/4 [109];

Habsburg, van : INO/1 [61];

Habstenberg : BRP/15 [143];

Haby : INO/6 [80];

Haccou : AMBA [274, 276, 277];   BRGM [19];   BRP/5 [55];   BRP/8 [38, 41, 103];   BRP/10 [143, 151];   BRP/11 [10, 15, 40, 75, 76];   BRP/12 [120];   BRP/22 [25];   BRP/25 [109, 171];   GHG/2 [353];   INN/3 [156];   INN/6 [10];   INN/12 [32];   INN/15 [153];   INN/23 [75, 76];   INN/25 [21];

Hacfort, Ketel tot : zie  Ketel tot Hacfort

Hacgenderg de Jong : zieINN/19nbsp: Jong, Hacgenberg de

Hachenberg : BRP/1 [82];   BRP/7 [53];   INO/6 [6];

Hachenberg de Jong : zie  Jong, Hachenberg de

Hachet : INN/11 [103];

Hachet, de : INN/6 [79];

Hachette, de : BRP/13 [143];

Hachez : DGOD [77, 109];

Hachmann : HARG [72];

Hachtman : BAND [246, 266];   BRP/4 [7];   BRP/5 [151];   BRP/10 [61];   BRP/23 [26];   INN/6 [8];   INN/27 [127];

Hachtmann : DGOD [342];

Hack : INN/7 [170];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Hackaart : GOIC [194];

Hacke : INN/10 [111];   INN/16 [198];   INN/25 [108, 213];

Hacke, von : DGOD [204];   INN/20 [107];

Hackenberg : GHG/1 [31];

Hacker : BRP/17 [40];   INN/8 [106];

Hackers : BRP/7 [153];

Hacket : DGOD [93];   GN/1991 [83];

Hackett : NL/1961 [153];

Hackford : INN/24 [50];

Hackius : INO/7 [15];

Hackjes : GN/2002 [606];

Hacks : VERM [140];

Hackstroh : INN/20 [164];   JVRB [274];

Hacobian : BRP/10 [132];

Hacquebard : INO/5 [6, 27, 39, 50, 111, 112];

Hacquébard : BRP/5 [81];

Hacquebart : INO/5 [111];

Hacquebord : INO/5 [111, 112];

Hacquibord : INO/1 [162];

Hacwolte : INN/17 [56];

Hadady von Eörhalma : VERM [135];

Hadaway : BRP/22 [4];

Haddenbrock : INO/4 [90];

Haddi : INN/12 [11];

Hadeck, von : INO/6 [91];

Hadewegg Scheffer : zie  Scheffer, Hadewegg

Hadfield : GN/1976 [280];   GN/1979 [52];

Hadfild : INO/1 [31];

Hadi : INN/12 [14];

Hadie : INN/12 [14];

Hadiman : GBL/1 [80];

Hadiri : VERM [140];

Hadomers : PEUT [371];

Hadorn : INO/2 [84, 91];

Hadow : INN/20 [26];

Haefely : INN/7 [214];   INO/5 [105];   NL/1999 [493];

Haeff, ten : INN/10 [15];

Haeffly : INN/7 [75];   INO/2 [91];

Haeffely : INN/6 [134];

Haeffelij : INO/6 [92, 103];

Haeftelij : INN/16 [184];

Haeften : INN/17 [62];

Haeften, van : BRP/2 [111];   BRP/5 [119, 171];   BRP/6 [7, 16];   BRP/11 [67, 89];   BRP/12 [73];   BRP/17 [153];   BRP/22 [135];   BRP/23 [40, 58];   DGOD [180, 368, 501, 532, 541];   GHG/1 [224];   GHG/2 [126, 165];   GHG/3 [86, 144, 204, 310, 312];   GN/1992 [27, 30, 140, 344, 348, 354, 357, 363];   GOIC [37, 198];   INN/5 [83, 150];   INN/6 [40];   INN/9 [87];   INN/10 [111];   INN/13 [89];   INN/14 [52];   INN/19 [88];   INN/20 [69, 72, 77];   INN/25 [213];   INN/26 [117];   INO/1 [90];   INO/3 [25];   NL/1982 [151];   NL/1999 [600];   ON/1935 [89];   VERM [131, 140];   VLOT [116];

Haeften, Dutry van : zie  Dutry van Haeften

Haegen, Schultz van : zie  Schultz van Haegen

Haegen, van der : DGOD [49];   INO/6 [29];

Haegh, ten : INO/5 [133];

Haelbeek : GN/2002 [607];

Haelen, van : BRP/6 [121];   VERM [140];

Haemstede, de Witte van : zie  Witte van Haemstede, de

Haen, de : DGOD [175];   GN/1974 [84];   INN/23 [56, 162];

Haene, d' : BAND [320];   INO/5 [129];   VERM [162];

Haenel : BRP/7 [114];

Haenel, van : BRP/7 [114];

Haenelt : PEUT [112];

Haenen : BRP/24 [19];   DGOD [113];   INO/1 [168];   LEWI [53];

Haenschen : GHG/2 [260];   INN/4 [54];

Haenszgen : INN/24 [158];

Haentges : DLUX [29];

Haentjens : DGOD [394];

Haentjens Dekker : zie  Dekker, Haentjens

Haentjes : INN/23 [56];

Haer, de : VERM [140];

Haer, van der : INN/3 [24];   INN/19 [41];   INN/20 [95];   PEUT [112];

Haeren : AMBA [266];

Haerdtl, von : INN/21 [110];   INN/22 [132, 133];   ON/1934 [170];

Haersegers : INN/6 [10];

Haersma, van : INN/27 [214];   MOLK [162];

Haersma de With, van : zie  With, van Haersma de

Haersolte, de : INN/17 [56];

Haersolte, van : GBL/1 [99];   GOIC [175];   INN/5 [133];   INN/6 [118, 134];   INN/7 [122, 157];   INN/17 [56];   INN/20 [169];   INN/24 [10];   INO/7 [42];

Haersolte tot Staverden, van : INN/8 [148];

Haertlein : ARDS [12];   BRP/10 [15];   BRP/11 [84];   BRP/22 [102];   INN/9 [52];

Haertlin : DUMA [74];

Haes, de : BRP/4 [166];   DGOD [184, 217];   INO/4 [50, 55];   OKM/1 [76];

Haes, Udo de : BRP/4 [166, 210];   BRP/6 [27];   BRP/21 [118];   BRP/24 [100, 101];   INN/19 [11];

Haesbaert : INO/6 [114];

Haesbergen : PEUT [179];

Haese, d' : PEUT [199];

Haese, de : BRP/6 [160];   INO/2 [8, 24];   INO/5 [22, 23];

Haesebroeck : GHG/3 [134];   INO/1 [22, 32];   INO/3 [84];

Haesebroek : DGOD [138];   INO/2 [91];

Haesebrouck, van : DGOD [40, 51];

Haesendonk : INO/5 [129];

Haeslers : BRP/13 [4];

Haesmans : BRP/15 [60];

Haesnoot : INO/7 [22];

Haestenberg : BRP/16 [5];

Haestert, van : INO/4 [96];

Haestrigt Grevenbroek : INO/5 [22, 23];

Haeymann : BRP/7 [53];

Haeze, de : BENG [461];   MOLK [45, 46, 298];

Hafeld : GHG/4 [293];

Hafeli : BRP/23 [49];

Häfeli : BRP/2 [86, 89, 94, 177];   BRP/23 [49];   DGOD [177, 280, 284];   PEUT [112];

Häfely : GHG/1 [90];

Hafer : BAND [392, 413];

Haffert : BAND [381, 401];

Haffhide : BRP/7 [80, 104, 128, 142];

Haffhide, van : BRP/7 [80, 134];

Hafkenscheid : BRP/10 [156];   BRP/12 [15, 133];   BRP/21 [41];   BRP/24 [91];   BRP/25 [72];   GHG/1 [17, 30, 31];   GHG/2 [44];   GHG/4 [4, 10, 14];   INN/11 [9, 12, 23];   ISPO [198];   VERM [173];

Hafner : BRP/3 [120];   BRP/4 [222];

Hafnets : INO/3 [26];

Haft : INN/17 [174];

Haften, van : BAND [584];   BRP/3 [67];   BRP/6 [140];   BRP/23 [77];   INN/4 [99];   INN/16 [171];   INO/2 [48];   NEVE [63];

Haga : BAND [434, 435];   BRP/1 [8];   BRP/5 [25];   BRP/8 [14];   BRP/18 [115];   DGOD [198, 337, 567];   ENI/2 [6, 7];   GHG/1 [84, 118];   GHG/4 [13];   GN/1973 [383, 385];   INN/2 [22, 38];   INN/8 [111, 112, 131];   INN/9 [115];   INN/16 [170];   INN/25 [16];   INO/1 [38];   INO/2 [46];   KW/1958 [186, 187];   MARA [56/57];   MOLK [20, 47, 56, 58, 87, 153, 219, 298];   NLG/5 [249];   PEUT [112];   VERM [126];

Hagadamius : BENG [302, 304, 462, 550];   INN/17 [176];

Hagatong : INN/19 [147];

Hagart : INN/13 [73];

Hage : ARDS [7];   BAND [532];   BRP/1 [73];   BRP/13 [80];   BRP/17 [77];   GHG/1 [29, 199];   INN/16 [79];   INN/26 [101];   INO/5 [38];   NLG/7 [333];   VERM [140];

Häge : BAND [407, 415];

Hage, van : INN/17 [177];

Hage, van der : GOIC [161];   INN/8 [164];   INN/19 [142];   INN/24 [190, 191];

Hagebout : BRP/17 [117, 161];   NL/1995 [42];

Hagebrugge : BAND [320];

Hagedoorn : BAND [252];   BRP/1 [75];   GHG/2 [38, 213];   GHG/3 [76];   GN/1966 [156];   INN/5 [127];   INN/8 [14];   INN/21 [153, 165, 174, 175];   INO/1 [161];   INO/2 [93];   INO/6 [18];

Hagedoornbantjes : INN/3 [24];

Hagedorn : BRP/7 [30, 43, 122, 127, 131, 133, 140, 144, 156, 158, 171];   BRP/24 [203];   GN/1993 [151];   INN/21 159, 168];   ON/1935 [122];

Hagel : BRP/13 [12];   INN/4 [177];   INN/19 [145];

Hagelaars : BRP/23 [18];   NEYN [83];   VERM [140];

Hagelaers : INN/12 [98];

Hagelen : GHG/4 [49];

Hagelt, van : GHG/1 [28];

Hageman : BAND [469, 499, 500];   BRP/1 [77];   BRP/4 [35, 66, 137];   BRP/6 [7, 163];   BRP/10 [14];   BRP/12 [50];   BRP/13 [57, 60, 65, 105, 113, 129];   BRP/17 [120];   BRP/21 [14];   BRP/22 [139];   BRP/23 [97];   DGOD [231, 363];   ENI/2 [7];   GHG/3 [271, 277, 299];   INN/1 [61];   INN/2 [38];   INN/3 [24];   INN/4 [79];   INN/8 [136];   INN/10 [157, 167, 170, 172, 174, 175, 192-195, 199, 204];   INN/12 [33];   INN/13 [119];   INN/15 [152];   INN/25 [231];   INN/26 [52];   INN/27 [249];   JUMA [100];   KW/1993 [36];   MOLK [20, 47, 48, 58, 298];   MRCL [s2.18];   NEYN [9, 47];   PEUT [113];   VERM [140, 173];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?