Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Iansz - Izel ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Iansz : INN/15 [123];

Ibbels : GHG/4 [229];

Ibor : BAND [1, 6, 21, 28, 368, 444, 445, 493, 552];   BRP/9 [9, 15, 90, 124];   INN/18 [53];

Iburg : BAND [534];

Ichaye : INN/4 [31];

Ichida : BRP/8 [20];

Ichikawa : BRP/12 [32];

Ickler : BRP/22 [45];

Ida : BRP/12 [74];   BRP/24 [119];

Iddekinge, van : DGOD [561];   INN/8 [173];   INN/16 [105];   INN/17 [3];   INO/2 [66];

Ide : GHG/2 [87];   MRCL [s1.10];

Idelcowitz : INN/10 [148, 162, 164];

Idema : GHG/3 [322];   GN/1968 [46, 58, 70-72, 82, 83];   INN/9 [117];   INN/12 [145];   INN/14 [12];

Iden : BRP/13 [4, 33, 41, 44, 98, 115, 123];

Idenburg : GHG/1 [4];   GHG/3 [17];   INN/20 [35];   INO/5 [67];   VERM [126];

Idie : BAND [485];

Idil : VERM [143];

Idje : BRP/4 [253];

Idoe : VERM [143];

Idsinga : BAND [152];   BRP/8 [176];   BRP/9 [89];   BRP/10 [73];   BRP/12 [45];   DGOD [253];   GHG/2 [118];   GN/1992 [59];   INN/9 [117, 179];   INN/17 [178];   INO/3 [8, 52];   ON/1933 [95];

Idsinga, van : BRP/1 [135];   BRP/8 [120, 141, 153];   INN/17 [166, 167];   INN/27 [214, 215];   INO/2 [7];   MOLK [154, 161, 162];   NL/1983 [173];   NL/2001 [344];

Idzardi : BAND [440, 441];   BRP/2 [14, 51, 54, 67, 70, 78, 80, 203];   BRP/5 [162];   GHG/2 [36, 76, 99];   GHG/4 [167];   INN/12 [61];   INO/1 [30];   INO/4 [14];   JAZZ [30, 31, 53, 54, 58, 60, 71];   JUMA [104];

Idzerda : INN/24 [158];

Ie, van der : GHG/3 [65];

Iebeles : BAND [447];

Iedema : INO/4 [62];   INO/5 [16];

Iedlitzka : INN/16 [164];

Iego : BRP/15 [108];

Iepkema : INO/4 [79];   INO/6 [70];

Iersel, van : BRP/8 [170];   INN/8 [55];

Iets : INN/21 [157, 168];

Ietswaart : INN/20 [154];

Iflť : BRP/4 [65, 103, 127, 154];   BRP/6 [124];   BRP/10 [107];   GN/1968 [312];   HOFF [81, 94];   INN/15 [95];   INN/18 [48];   INO/5 [29];

Igel : INN/2 [51];   INN/20 [17, 124, 125];   NL/1999 [593-595];   VERM [143];

Iges : INN/2 [77];   INN/19 [181];

Igesz : BRP/24 [147];   INN/8 [14];

Igl ; AMBA [281];

Igler : INO/1 [5];

Ignascios : BRP/22 [32];

Ignascius : BRP/10 [119];   BRP/12 [104];   BRP/21 [15, 62, 63, 124];   BRP/23 [25];   BRP/25 [45, 110, 142];

Igoet : VERM [143];

Iha, Patti : zie  Patti Iha

Ihalauw : BRP/24 [183];

Ihle : INN/14 [8];

Ihlow : DGOD [443];   INN/17 [75];

Ihne : BRP/3 [72];   BRP/5 [71];   INN/12 [179];

Ihnen : BRP/7 [3, 6, 8];

Ihnke : GHG/3 [150];

Ihnken : BRP/2 [30];   BRP/4 [25, 26, 47, 87, 115, 135, 153];   GHG/4 [354];   INN/5 [159];   INN/15 [26];   INN/27 [216];   INO/5 [14];   INO/6 [12];   NL/1999 [498];

Ijem : INN/12 [14];

Ijong : GHG/4 [24];

Ikeda : BRP/24 [157];

Ikematu : BRP/8 [138];

Iken : AMBA [2770];   BRP/5 [120];   GHG/2 [32];   GHG/4 [200];   INN/4 [110];   VERM [137];

Iki : BRP/24 [151];

Ilcken : BAND [432, 433];   BRP/12 [47];   GHG/1 [340];   GHG/2 [73];   INN/9 [8, 117];   INN/17 [90];   INO/6 [17];   ON/1932 [137];   ON/1933 [15];   RMSD [263, 264];

Ilem : GHG/1 [221];

Ilgen : DGOD [520];   INN/1 [12];   INN/19 [141];

Ilgner : INO/3 [80];

Iliohan : PEUT [295];

Illing : BRP/1 [163];   GHG/2 [XIV, 79, 170];   GN/1957 [43];   INN/3 [125];   INN/10 [50];   INN/22 [13];   VERM [143, 165];

Illsamen : INO/5 [95];

Illy : INO/5 [130];

Illij : INN/17 [63];

Ilmer : PEUT [63];

Ilmers : INN/14 [109];

Ilsink : PEUT [246];

Im Thum : BRP/7 [144];

Imafuhu : BRP/24 [156];

Imann : JUMA [104];

Imanradji : VERM [143];

Imans : INN/2 [19];

Imasato : INN/10 [198];

Imata : BRP/24 [156];

Imbang : GHG/2 [329];   INN/12 [133];   INN/14 [79, 173];   INN/15 [143];   INN/28 [];   PEUT [133];

Imbert : GHG/2 [91, 108];   GHG/3 [84];   INN/18 [5];   INN/20 [149];   INO/1 [154];

Imbyze van Batenburg, van : BELG [389];

Imdertaelen, van : BRP/16 [103];

Imerner : BNCL [44];

Imgolst : BRP/16 [79];

Imgoundt : BRP/16 [55];

Imgrundt : BRP/16 [37];

Imhof : BRP/24 [162, 186];

Imhoff : INN/23 [159];   MRCL [f.23];

Imhoff, van : BENG [4, 84, 85, 88, 90, 92, 93, 104, 165, 277, 278, 282, 283, 553, 558];   DINI [4-6];   ENI/2 [69, 70];   GHG/1 [61, 62, 64];   GOIC [33, 38, 72];   INN/2 [145];   INN/6 [40];   INN/20 [56, 76];   INN/25 [167];   INO/1 [33, 34, 160];   INO/5 [38, 47, 48, 67];   INO/7 [42];   KRN/2 [79];   LAZL [22];   MOLK [64, 113];   MRCL [20];   NL/1998 [85];   ON/1935 [161];

Imhoff, von : INN/25 [167];

Imhoff-Hohenstein, von : INN/25 [56];

Imhoff zu Hohenstein, von : INN/25 [56];

Imholtz : INO/5 [95];

Imholz : BRP/16 [79];

Immanie : BRGM [49];

Immanuel : BRP/7 [23];

Immel : NL/1984 [38];

Immels : INN/2 [77];

Immens : BENG [106, 145, 148, 154, 231, 327, 338, 477, 547, 549, 553];   GOIC [118, 119];   INN/7 [102, 105, 106, 110, 115];   INN/8 [128, 145];   INO/1 [114];   INO/6 [89];   KW/1993 [99];   NL/1982 [39, 40, 282, 283];   NL/1983 [454];

Immers : GHG/3 [23];   INN/20 [141];

Immerseel, van : INN/27 [219];

Immerzeel : INN/11 [122];   JUMA [104];

Immes : BRP/15 [22];

Imminck : BRP/15 [9, 34, 45];

Immink : BRP/6 [54];   BRP/11 [5];   BRP/12 [101];   DGOD [166];   ENI/2 [70];   GHG/2 [184];   GN/1958 [6];   GN/1959 [205];   GN/1996 [352];   INN/3 [182];   INN/6 [132];   INN/9 [117];   INN/10 [71];   INN/13 [20];   INN/18 [24];   INN/19 [152];   INN/23 [179];   INO/1 [23];   JVRB [137];   NEVE [80];   NL/1999 [505];   NLG/10 [276, 279];   OKM/1 [144, 154];   VERM [143];

Imodjojo : INN/9 [64];

Impal : DGOD [299];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Impe, van : INN/11 [19];

Imthum : INN/21 [173];

Imus : INN/23 [162];

In den Bosch : GN/1968 [71];

In de Maur : INN/16 [168];

In der Maur : GHG/2 [89];   INN/18 [113];   RMSD [220];

In 't Veld : BAAY [78];   BRP/5 [49, 90];   BRP/12 [99];   GHG/1 [102];   GHG/3 [158];   GN/1973 [381];   GN/1997 [361];   GN/1999 [686];   INN/2 [14, 62-67, 156];   INN/3 [147, 148];   INN/5 [78, 81];   INN/6 [170];   INN/7 [80];   INN/8 [6];   INN/9 [57];   INN/14 [170];   INN/17 [97, 98, 103-106, 108, 111-113, 117-121, 153-156];   INN/18 [41];   INN/19 [141]   INN/23 [143, 149];   INO/4 [40];   KW/1958 [261];   KW/1983 [398];   NL/1982 [149, 150];   VERM [168];   ZEND [118];

In 't Veldt : OTHF [89];

In 't Velt : INN/6 [71];   INN/9 [132];   INN/17 [118, 156];

Inamoto : BRP/5 [92];

Inaray : BRP/4 [238];   INN/12 [171];

Inaraij : DGOD [524];

Inchertus : BRP/16 [35];

Inckel : INN/7 [30];

Inckele : INN/6 [134];

Indeweij : BRP/23 [26];

Indewey Gerlings : zie  Gerlings, Indewey

Indewij : BRP/23 [27];   PEUT [178];

Indorf : BRP/4 [60];   GHG/2 [36];   INN/9 [117];   INN/19 [61, 62];   INO/4 [34];

Indrawati : INN/24 [71];

Indijck : INO/1 [79];   INO/6 [83];

Indijk : GOIC [144, 145];   INO/3 [17];

Inem : BRP/1 [37];   INN/11 [17];

Inen : BRP/2 [143];   BRP/3 [149];   BRP/8 [68, 74];   BRP/10 [64, 68, 81, 129];   BRP/12 [67, 138, 147];   BRP/21 [37];   BRP/25 [81];   GHG/1 [9, 160, 164];   GHG/2 [311];   GHG/3 [210, 211];   INN/3 [159];   INN/10 [40];   INN/12 [106];   INN/23 [163, 164, 170, 171];   NEYN [31];   VERM [143];

Inet, d' : INN/27 [50];

Ingelaere : BRP/3 [30];

Ingelair : GN/1952 [158];

Ingelaire : BRP/3 [30];

Ingelbrecht : BRP/16 [97];

Ingels : INN/15 [124];

Ingelse : BRP/12 [25];

Ingen Housz : INO/5 [85];

Ingen, van : BAND [446, 447];   BRGM [12];   BRP/1 [2, 3, 6, 7];   BRP/2 [63];   BRP/3 [42];   BRP/4 [26, 61, 128, 218, 225, 240];   BRP/6 [130];   BRP/7 [3];   BRP/9 [28];   BRP/10 [27, 62, 86];   BRP/11 [35, 158];   BRP/15 [4, 9, 19, 40, 51, 60, 63, 64, 81, 104];   BRP/16 [50];   BRP/21 [90, 117];   BRP/22 [28, 41, 80, 148];   BRP/23 [113];   BRP/24 [33, 159];   BRP/25 [76, 80, 108, 135];   DGOD [6, 12];   GHG/2 [42, 176];   GHG/4 [346];   GN/1948 [147];   GOIC [184];   INN/3 [182];   INN/5 [112, 121];   INN/7 [30];   INN/8 [109];   INN/9 [8];   INN/14 [117, 137, 138];   INN/15 [156];   INN/16 [107, 112];   INN/18 [79, 124];   INN/19 [79, 141];   INN/20 [141];   INN/21 [150];   INN/23 [65, 157, 158];   INN/25 [58, 201];   INN/26 [37];   INO/4 [22];   INO/7 [43];   NL/1961 [88];   NL/1994 [215];   NL/1996 [439];   VERM [143];

Ingenhoes : AMBA [273];   VERM [143];

Ingenhousz : INO/3 [52];

Ingenkamp : GN/2002 [609];

Ingenluyff : GHG/3 [183, 269, 273];   INN/16 [126];   INO/2 [95];

Ingenluijff : BRP/25 [119];   INN/18 [114];   VERM [143];

Ingenohl : BRP/11 [46];   BRP/22 [19, 35];

Ingenool : GOIC [60];

Ingerman : BRP/3 [163];   BRP/4 [74, 124];   BRP/6 [74];   BRP/11 [7, 119];   BRP/24 [65];   GHG/2 [294];   NL/1999 [510];   NLG/12 [306];

Inglis : BNCL [5, 41, 48, 53];   BRP/6 [83];   BRP/10 [163];   INN/27 [244];   JVPP [614];

Ingram : BAND [390];   BRP/5 [12];   BRP/10 [88];   DING [21];   GHG/3 [115];   GHG/4 [342];   INN/8 [84];   INN/11 [43];   INN/15 [28];   INO/5 [101];   JVRB [110, 170];

Ingversen : NL/1981 [443];

Inia : GOIC [191];   INN/20 [183];

Inio, d' : BRP/4 [177, 194];

Inkiriwang : BRP/8 [74];   INN/3 [58];   INN/27 [160];

Inklaar : BRP/5 [118];   INN/18 [7];   INN/25 [81];

Inlander : INN/3 [183];

Innes : INN/13 [22];

Inoe, Lafoe : zie  Lafoe Inoe

Insinger : GN/1967 [13];   INN/4 [176];   INN/16 [156];   VERM [143];

Insten : BAND [599];   DGOD [3];

Insulani : INN/15 [127, 128];   JUMA [104];   VERM [143];

Insulanie : INN/15 [127];

In't Veld : INN/17 [121];

In't Veldt : INN/17 [120];

Intal : BRP/5 [99];

Intema : INN/4 [2];

Intress : BRP/13 [40];

Intresse : BRP/13 [40];

In'tveld : BRP/22 [136];   BRP/23 [65, 67];   BRP/25 [117];   DING [23];   INN/17 [97-104, 106-110, 113-116, 118, 121, 153-156];   INN/18 [50];   INN/20 [187];   INN/24 [75, 78, 81, 161];   INN/25 [80, 84, 182, 192, 196, 197];   INN/27 [12, 29-31, 53, 64, 66, 246];   PEUT [4];

Intveld : BRP/2 [14];   BRP/4 [88, 106];   BRP/8 [128];   BRP/10 [3];   BRP/11 [26];   GHG/2 [66];   GHG/3 [21, 158];   GHG/4 [34, 249, 348];   INN/8 [88, 90];   INN/13 [87];   INN/17 [98, 102, 104-106, 111-115, 117-121, 153-156];   INN/23 [143, 148];   INN/24 [80, 81];   INN/25 [80, 182, 192, 196];   INN/26 [13, 14, 16];   INN/27 [87, 242-245];   INN/28 [54-56, 73];   ON/1933 [91];   ON/1935 [35];   VELD [67];

Intvelt : GHG/3 [103];

Iongh, de : INN/2 [102];   INN/24 [99];   INO/5 [29];   VERM [143];

Ionker : INN/18 [23];

Ioppin : INN/5 [53];

Ipem : PEUT [375];

Ipema : VERM [173];

Ipenburg : DGOD [427];   GHG/2 [246];

Ipenburg, van : BRP/6 [41];   GHG/1 [142];

Iperen, van : BAND [29, 69, 79, 135, 143, 145, 178, 193, 194];   BRP/1 [13, 51, 96];   BRP/9 [23, 39];   BRP/17 [24, 25, 33, 68];   ENI/2 [96];   GN/1957 [60];   GN/1959 [203];   GN/1973 [381];   INN/7 [76];   INN/9 [117];   INN/19 [19, 34, 87];   INO/3 [17];   INO/5 [47, 48];

Ipes : INN/17 [191];

Ipkens : INN/13 [152];

Ippenburg, von dem Bussche : DGOD [274, 325];

Ipsen : BRP/4 [19, 41, 48, 73, 103, 127, 128, 144, 165, 168, 170, 203, 231];   BRP/15 [123];   GHG/4 [342];   INN/4 [77];   INN/8 [106];   INN/13 [152];   INN/16 [52, 67, 87, 95, 102];   INO/6 [26, 50, 62, 75, 85];   INO/7 [51];   JUMA [104];   VERM [143];

Irah : INN/23 [124];   VERM [173];

Irawan : OKM/2 [174];

Ireland : GHG/3 [108];

Iridikromo : ESUR [304];

Iring : BRP/10 [109];

Irion : INN/23 [14];

Irish : INN/1 [17];

Irnique : INN/26 [162];

Iroes : INN/12 [14];

Iroro : INN/10 [60];

Irot : BRP/4 [125];

Iruesdale : NEVE [21];

Isa : INN/11 [15];

Isaac : BAND [333, 367];   BRP/5 [76];   BRP/7 [66, 178];   BRP/17 [132];   INN/13 [65];   INN/20 [94];   INN/22 [157];

Isašc : GHG/2 [344];

Isaack : BRP/17 [90];   BRP/18 [3, 110, 126, 145];

Isaacks : INN/1 [19];   INN/20 [120];

Isaacksz : GN/1978 [311, 313];

Isaacqse : INN/19 [39];

Isaacqz : GN/2002 [582];

Isaacs : BRP/15 [42];   PEUT [375];

Isšacs : GHG/2 [372];

Isašcson : GHG/2 [124];

Isaacsz : GOIC [66];   INN/14 [160];

Isaacz : INO/3 [39];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Isaak : BAND [554];   BRP/7 [115, 178];   BRP/16 [117];   BRP/17 [44, 52, 58, 66, 102, 119, 129, 160, 174, 183];   BRP/18 [6, 14, 26, 45, 61, 65, 88, 93, 95, 116, 126, 142, 145, 165, 182, 187];   INN/14 [160];   INN/17 [84];   INN/22 [176, 178];   INO/6 [56];   PCHL [25];   VERM [143];

Isaaks : BRP/15 [24];   BRP/17 [7, 11, 16, 18, 24, 59, 61, 70, 86, 94, 108, 113, 126, 128, 133, 138, 152, 157, 158, 184];   BRP/18 [14, 24, 30, 36, 39, 77, 126, 139, 147, 154, 158, 201];   GHG/4 [277];   INN/21 [53];   INN/22 [168, 179];   INO/6 [103];   NL/1999 [547];

Isašks : GHG/2 [156];

Isaaksz : BRP/17 [16, 86];   INN/15 [24];   INN/19 [71];   INN/21 [24, 30, 36, 41, 44, 47-49, 52, 55, 56, 59, 60];

Isack : INO/6 [30, 56];

Isaeck : INO/6 [31];

Isai, d' : GN/1992 [354, 355, 357];

Isak : BRP/7 [129, 178];   BRP/9 [4];

Isakh : BRP/18 [20, 133];   DUMA [117];   HEWE [42];   INN/16 [90];

Isaks : BRP/17 [68];   INN/21 [141];

Isauw : BAND [177, 211, 316];   BRP/9 [67, 109];   GHG/3 [62];

Isay, d' : ON/1935 [44];

Isaij, d' : GN/1992 [346];

Isbrantsz : GOIC [93, 94];

Isebree : INN/3 [175];

Iseger : INN/12 [106];   INN/16 [192];   INN/23 [48];   JUMA [104];   PEUT [46];

Isel : BRP/12 [104];   SOER [409];

Iseli : INN/10 [151, 155, 156, 162, 164, 172, 175, 179, 185, 188, 201];

Iselie : INN/10 [159, 161, 162];

Isenbart : HARG [54, 72, 100];

Isenberner : INN/4 [114];

Isenberg : BRP/5 [87];

Isenbrandt : DUMA [138];   INN/12 [53];

Isenburg : INO/5 [96];

Isendoorn, van : INN/6 [36];

Iser : BRP/3 [142];

Isermann : BRP/16 [21, 27];

Isgera : INN/22 [174];

Ishida : BRP/24 [203];

Ishii : BRP/12 [89];

Ishikura : BRP/8 [30];

Ishimatsu : BRP/24 [182];

Ishoven, van : DGOD [296];

Isiam : VERM [143];

Isien : BRP/15 [120];

Isiero : BRP/13 [137];

Ising : INN/5 [136];   INN/21 [162, 176];   OKM/1 [137];

Isink : BENG [175, 302, 306, 323, 478, 553];

Iskandar : BRP/6 [119];

Iske : INN/5 [53];

Isle, de l' : BRP/7 [82, 121, 136, 178];   INN/14 [31];   INN/21 [146, 173];

Isle-Minyer, de l' : INN/11 [136];

Isler : INO/6 [68];

Isli : INN/15 [13];

Israel : BRP/2 [134];   BRP/10 [144];   BRP/11 [135];   BRP/15 [43, 78, 100, 102, 106];   BRP/16 [11, 19, 30, 84, 99];   BRP/21 [10];   BRP/23 [50, 51];   DGOD [326, 400];   INN/4 [31];   INN/5 [29];   INN/11 [70, 77, 111-116, 156];   INN/13 [33, 51, 173];   INN/14 [56, 74];   INN/19 [139];   KW/1993 [110];

IsraŽl : BRGM [42];   BRP/3 [7, 9, 13, 16, 22, 25, 28, 40, 49, 50, 56, 62-64, 72, 81, 82, 86, 101, 108, 115, 130, 131, 135, 136, 142, 148, 150, 154];   BRP/4 [62, 94, 95, 117, 204, 228];   BRP/6 [111, 114];   BRP/10 [82, 157];   BRP/15 [5, 22, 26, 31, 32, 50, 61, 62, 73, 82, 107, 141];   BRP/18 [50, 171];   BRP/22 [4, 80];   BRP/23 [51];   BRP/24 [105];   BRP/25 [39, 111];   GHG/1 [16, 205, 206, 210];   GHG/2 [46, 233];   GHG/3 [20, 287, 378];   GHG/4 [185];   INN/2 [58, 77, 152-154];   INN/6 [66-74, 154, 155];   INN/8 [72, 77, 201];   INN/9 [60, 69, 117];   INN/10 [52];   INN/12 [72, 77, 79, 80, 84-87, 118, 119, 125, 126, 128, 131, 133, 169];   INN/14 [65, 95, 156];   INN/15 [92];   INN/16 [51];   INN/18 [22];   INN/19 [100, 187];   INN/25 [165, 169];   INN/28 [24, 207, 211];   INO/4 [58];   INO/6 [26];   NLG/9 [27, 29, 45];   PEUT [133];

Israel Mello : GN/1985 [125];

Israels : BRP/15 [70];   BRP/16 [73];   BRP/17 [30];   GN/1973 [412-414];

IsraŽls : BRP/16 [97];   INN/9 [12];   INO/3 [93];

Israil : BRP/23 [50, 51];

Isrel, van : VVEN [50];

Isrop : VERM [143];

Issak : BRP/17 [10];

Isselmuden, van : BRP/8 [114];   DGOD [185, 217];   INN/6 [150];   INN/12 [101];   INN/16 [111];   INO/7 [17, 19];   JVRB [183];

Isselmuiden, van : INO/5 [85];

Isselt van Dam, van : zie  Dam van Isselt, van

Issendorp : INN/7 [67];   INN/9 [2];

Istika : VERM [143];

Isvelt, van : INN/19 [117];

Ita : PEUT [134];

Italiaander : DGOD [185];

Italie : VERM [143];

Itallie : AMBA [270];   BRP/21 [93];   BRP/25 [162];

Italey : GHG/2 [377];

Italilpessij : VERM [143];

Itam : INN/15 [39];

Item : BRP/12 [103];   PEUT [375];

Iterson, van : DGOD [403];   INN/5 [130];   INN/16 [56];   INN/27 [35];   VERM [143];

Iterson, Roessing van : BRP/4 [3, 36, 45, 51, 126, 140, 189];   GHG/4 [353];   INN/24 [25, 37];

Iterson, Roessingh van : GHG/3 [192];   INN/4 [174];   KW/1993 [14];

Ito : BRP/10 [157];

Ittema : INO/1 [137, 138];   INO/2 [12];   INO/3 [17, 18];   INO/5 [74];

Ittersum, van : HNNY [182];   INN/14 [53, 118];   INN/18 [177];   INN/19 [181];   KW/1958 [210, 211];   KW/1983 [478];   LUTH [66.1];   RMSD [85];

Itzardt, van der : INN/14 [117];

Itzig : BRP/4 [25];   BRP/15 [116, 140];   DGOD [29];   INN/16 [8];

Itzig Heine : BRP/4 [119];   INN/3 [183];   INN/9 [157];   INN/12 [145];   INO/2 [31, 32];   NLG/12 [463];   NLG/13 [536];   VERM [143];

Iuite : INN/5 [53];

Ivaneich : VERM [173];

Ivatts : BRP/6 [54];   INN/2 [77];   INN/7 [80-82];   INN/8 [89, 90];   INN/12 [116];   INN/27 [17, 23, 34, 76, 78, 82, 83, 119];   PSEB [571, 587];

Ivens : INN/14 [14];

Iwamoto : BRP/24 [173];

Iwasaki : PEUT [375];

Izaack : BRP/18 [14];

Izaak : BAND [488, 523];   BRP/1 [63];   BRP/17 [132, 140, 166, 168];   BRP/18 [2, 8, 34, 38, 47, 48, 107, 118, 152, 156, 168, 169];   DGOD [427];   PEUT [375];

Izaaks : BRP/2 [196];   BRP/17 [140, 143, 150, 184];   BRP/18 [5, 62, 114, 184];   INN/4 [58];

Izak : BAND [29, 60, 69, 511, 601];   BRP/9 [12];

Izard : BNCL [32];

Izeboud : VERM [143];

Izel : BRP/25 [172];   INN/4 [59];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?