Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Janser - Jochumsz ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Janser : INN/17 [71];

Jansie : BRP/4 [27, 81];

Jansje : BRP/3 [28];

Jansma : BRP/24 [73];   INO/1 [122];   INO/4 [47];   INO/6 [9, 18];   VERM [143];

Jansoe : BRP/7 [3];

Janson : BRP/3 [57];   BRP/4 [27];   BRP/13 [42];   GN/1973 [413];   INN/23 [166];

Jansonius : BRP/3 [125];   INN/17 [36];

Jansque : INN/21 [49];

Janss : BRP/13 [33];

Jansse : GN/2002 [610];   INN/3 [172];   INN/18 [32, 63];   INN/19 [85];

Janssen : AMBA [271, 278, 279];   BAND [111];   BRP/1 [24-27, 31, 49, 75, 92, 147];   BRP/2 [144, 155];   BRP/3 [13, 85, 142];   BRP/4 [94, 102];   BRP/5 [3, 20, 47, 73, 110];   BRP/7 [2, 4, 8, 15, 17-19, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 36, 39, 48, 178];   BRP/8 [8, 51, 79, 107, 120, 126, 161];   BRP/9 [7, 48];   BRP/10 [16, 48];   BRP/11 [95, 166];   BRP/12 [48, 151];   BRP/13 [49, 79, 80];   BRP/15 [71, 134];   BRP/16 [13];   BRP/17 [36, 73, 79, 170, 182, 184];   BRP/18 [7, 29, 31, 33, 39, 47, 57, 72, 81, 90, 103, 117, 140, 146, 148, 151, 158, 168, 178, 194, 205, 206];   BRP/22 [66, 129, 149];   BRP/23 [10, 14, 90, 134];   DGOD [21, 104, 152, 298, 371, 386, 452, 468];   BRP/21 [5, 27, 71, 73, 125, 135];   BRP/24 [68, 89, 178, 209];   BRP/25 [45, 46, 166];   DUMA [109, 255];   GHG/2 [13, 84, 111, 120, 285];   GHG/3 [88, 89, 94, 95, 178, 340, 368];   GHG/4 [39, 55, 90, 143, 306];   GN/1973 [414];   GN/1983 [198];   GN/1988 [298];   GN/1995 [55];   GN/2000 [89];   GN/2002 [610];   HECA [193];   HOFF [79, 97];   INN/2 [5, 23, 67, 78, 106];   INN/3 [183];   INN/4 [29];   INN/5 [52];   INN/6 [73, 166];   INN/7 [76, 163, 165, 216];   INN/8 [23, 154, 197, 200];   INN/9 [59, 67, 69, 80, 87, 118];   INN/10 [37, 124];   INN/11 [114, 162, 172, 173];   INN/12 [111, 125, 153, 157];   INN/13 [32, 178];   INN/14 [100, 156];   INN/15 [150];   INN/16 [107, 134, 195];   INN/17 [17, 108];   INN/18 [45, 66, 71, 168, 169];   INN/19 [35, 90];   INN/20 [18, 46, 83, 123, 182];   INN/21 [69, 158];   INN/23 [63, 112, 160, 180, 181];   INN/24 [63, 137, 147];   INN/25 [113];   INN/26 [103, 166];   INO/5 [94, 129];   INO/6 [32, 47, 88];   INO/7 [47, 48];   MARA [48/49];   MOLK [109, 144];   NEVE [27];   NLG/4 [231];   NLG/7 [149];   ON/1935 [179];   PEUT [71, 137, 220];   RMSD [98-100];   SOER [409];   VERM [131, 143];   WEYN [8];

Janssen, Stroes : INO/5 [135];

Janssen, van : GOIC [221];   NL/1999 [293];

Janssen Aljes : zie  Aljes, Janssen

Janssen Andeweg : BRP/5 [59];

Janssen van Essen : PEUT [138];

Janssen Eijken Sluyters : zie  Eijken Sluyters, Janssen

Janssen Geerts : INO/6 [9];

Janssen van Raay : BRP/11 [39];   BRP/21 [33, 81];   GHG/2 [187];   GN/1980 [185-191];   INN/9 [118];   INN/22 [164];   VERM [143];

Janssen van Raaij : INN/12 [32];

Janssens : BRP/6 [105];   BRP/8 [25];   BRP/11 [82];   BRP/12 [121];   BRP/15 [63, 67];   BRP/16 [124];   BRP/22 [47, 48];   BRP/24 [92, 93];   DGOD [145, 294, 364];   ENI/2 [97, 98];   GHG/4 [207, 272];   INN/6 [54, 108];   INN/9 [65];   INN/12 [29, 160];   INN/14 [12, 133, 178];   INN/16 [27, 30, 176];   INN/17 [85, 112];   INN/19 [166, 169];   INN/23 [20];   INN/26 [23];   INO/5 [67];   NL/1974 [231, 232];   NL/1999 [500];   OTHF [87];   PEUT [138];   PSEB [487, 494, 507, 508, 537, 572, 613, 617, 630];   RMSD [31];   VERM [143, 170, 173];

Janssens Rees : GHG/2 [143];   INN/2 [78];   INN/17 [15];   INN/19 [181];   NL/1974 [231];

Janssenz : BRP/23 [139];

Janssoon : BENG [244];

Jansz : BAND [24-26, 30, 42, 59, 69-71, 78, 79, 84, 94, 124, 132, 146, 173, 185, 259, 288, 291, 299, 347, 354, 355, 357, 361, 369, 377, 389, 395, 407, 497, 535, 536, 590, 593];   BRP/1 [1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 94];   BRP/2 [73, 118, 153, 156];   BRP/3 [37];   BRP/4 [41, 65, 118, 119, 128, 145, 233];   BRP/5 [119];   BRP/9 [6, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 32, 39, 45, 50, 59, 61, 83, 103, 128, 142];   BRP/13 [19, 50, 60, 72, 79, 87, 104, 111];   BRP/14 [2-4, 6, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 28-31, 33, 43, 44, 46, 60, 65, 69, 72, 75, 77, 80, 82-84, 88-91, 98, 99, 102, 103, 105, 108-110, 116, 117, 123, 134, 140, 141, 145, 146, 153, 155, 159-161, 163-165, 168];   BRP/15 [43, 115];   BRP/17 [1, 6, 11, 13, 22, 26, 31, 37, 39, 44, 50, 52, 58, 60, 61, 81, 86, 89, 95, 98, 101, 107, 115, 116, 119, 121, 122, 125, 140, 145, 147, 149, 150, 153, 158, 163, 167, 169, 177];   BRP/18 [6, 11-14, 18, 26, 36, 44, 46, 47, 50, 51, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 75, 77-80, 97, 107, 116, 123-126, 131, 142, 154, 164, 167, 168, 170, 172, 178, 183, 184, 186, 187, 196, 199, 201, 202, 204, 205];   BRP/24 [61];   ENI/2 [98];   GHG/1 [139, 318];   GHG/2 [40, 294, 298, 300, 302, 303];   GHG/3 [225, 354];   GHG/4 [6, 139, 168, 246, 298, 354];   GN/1978 [310-313];   GN/1992 [11, 13, 20, 22, 25, 27, 74, 81-84, 86, 87, 126, 128, 129, 135, 138, 341-343, 347, 355, 357, 358, 360, 363];   GN/1994 [16];   GN/2002 [585, 590, 609, 610];   GOIC [125, 138];   HEWE [28];   INN/2 [5, 78, 117];   INN/3 [161];   INN/4 [58, 84];   INN/5 [176];   INN/6 [114];   INN/7 [51, 170];   INN/8 [132];   INN/11 [188];   INN/12 [97];   INN/14 [158];   INN/15 [123];   INN/16 [164];   INN/17 [179];   INN/18 [88];   INN/19 [24, 25, 27-29, 71, 83, 181];   INN/20 [66, 184];   INN/21 [24-28, 30-39, 44-48, 50-54, 57, 58-62, 159, 164, 177];   INN/22 [185];   INO/1 [38, 158];   INO/2 [45];   INO/3 [18];   INO/4 [18, 75, 76, 91];   INO/5 [47, 48];   INO/6 [78, 80, 89];   ISPO [197];   MOLK [84, 92, 109, 187, 214, 232, 297];   MRCL [s1.25, s1.28, s1.36, s2.4, f.15, f.16, f.18];   NL/1999 [500];   NLG/7 [276];   OKM/2 [72];   PCHL [65];   RMSD [550];   SOER [409];   VERM [133, 137, 143];

Jansze : BRP/13 [105];   BRP/17 [83, 84, 184];   NL/1964 [162];

Janszen : BAND [18, 21, 35, 46, 63, 99, 114, 115, 274, 490];   BRP/7 [27, 178];   BRP/9 [3, 7, 10];   BRP/13 [85];   GHG/4 [374];   GN/1992 [18, 21, 23, 30, 84, 126, 356, 360];   INN/12 [111];   INN/14 [158];   INN/23 [14];   SOER [405];   VERM [143];

Janszen, Bos : BRP/23 [105];

Janszon : INN/3 [163];

Janthial : INO/7 [36, 37];

Janties : INN/3 [151];

Jantji : INN/22 [171, 177];

Jantreck : INN/6 [85];

Jantrek : INN/6 [79, 88];

Janty : INN/3 [37];

Jantzen : BRP/8 [127];   BRP/18 [88];   GHG/3 [170];   INN/23 [163, 164];   KRN/1 [97, 98, 100];

Janz : BAND [485];   GN/1972 [54];   GN/1992 [81];   NLG/12 [437];

Janze : BRP/13 [105];   BRP/17 [32];

Janzeberger alias Jrokot : VERM [143];

Janzen : BAND [20, 21, 49, 50, 60, 75, 118, 467, 469, 470, 588, 604];   BRP/1 [23];   BRP/9 [12, 13, 84, 133];   BRP/15 [66, 72];   BRP/17 [29, 40, 66, 145];   BRP/18 [54, 175];   BRP/22 [17];   BRP/25 [106];   GHG/1 [118, 131];   INN/19 [173];   INN/22 [169, 170, 180, 181, 186];   MOLK [107];   VERM [143];

Janzon : INO/5 [47, 48];

Jap : BRP/5 [123];

Japikse : BRP/12 [129];   BRP/21 [114];   BRP/25 [53, 108];   INN/9 [118];

Jappes : INN/13 [152];

Jaquenot : INN/17 [124];

Jaquet : BRP/1 [100];   BRP/12 [57, 72, 147];   BRP/21 [100];   BRP/22 [101, 146];   BRP/23 [80];   GHG/3 [152, 182, 184];   INN/9 [118];   NLG/12 [418];   RMSD [505];

Jaqulenberg : BRP/1 [91];

Jaquis : BRP/15 [66];

Jaquis, Weiss : zie  Weiss Jaquis

Jaqx : BRP/11 [162];

Jardel : GN/1973 [371];

Jardin : BRGM [59];   BRP/12 [16];   GHG/2 [100];   INN/8 [194, 199];

Jardin, de : DLUX [36];

Jardon : BRP/2 [20, 26, 179];   INO/5 [62];

Jarges : INN/7 [9];

Jarigse : HOFF [79];

Jarlum : INN/20 [150];

Jarman : BRP/10 [20];   BRP/12 [26];   BRP/21 [76, 90, 107];   BRP/25 [4, 112];   GHG/1 [11, 284];   INN/3 [110];   INN/5 [128];   INN/12 [163];   VERM [143];

Jaroschka Pohl : zie  Pohl, Jaroschka

Jaroschka Pohl, van : zie  Pohl, van Jaroschka

Jaroschka Pohl, von : zie  Pohl, von Jaroschka

Jaroska, von : INN/26 [141];

Jarrett : BNCL [5];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Jarval : DGOD [12];

Jarvis : BNCL [42];

Jas : BAND [390];   BRP/16 [128];   GHG/2 [181];   INN/18 [80];   INN/19 [111];   PEUT [138];

Jas, van : INN/21 [173];

Jas, van der : BRP/7 [50, 133];

Jasco : BRP/15 [103];

Jaski : BRP/11 [72];   BRP/24 [151];   GN/1999 [292, 293];   INO/4 [24];

Jaski de Boer : zie  Boer, Jaski de

Jason : INO/1 [139, 140];   INO/2 [21];

Jaspar : BRP/16 [80];

Jasper : BRP/4 [137, 251];   BRP/10 [55];   BRP/11 [79, 129];   BRP/12 [43, 60, 141];   BRP/21 [80];   BRP/23 [69, 92, 93, 95, 102];   BRP/25 [2, 19, 69, 76, 80, 107, 114, 143];   GHG/4 [165];   INN/1 [61];   INN/7 [188];   INN/10 [103];   INN/12 [26, 27, 93, 188];   INN/15 [152];   INN/16 [75];   INN/25 [206];   INN/27 [231];   INO/4 [41];   INO/5 [96];   OKM/2 [89];

Jaspers : BAND [445];   BRP/2 [44];   BRP/4 [48, 141, 248];   BRP/16 [80];   BRP/22 [151];   GHG/1 [164, 193];   GHG/2 [139];   GHG/3 [65];   GHG/4 [51, 53];   INN/8 [60];   INN/10 [81];   INN/11 [17, 37, 39];   PEUT [98];   VERM [135, 143, 173];

Jaspers, Burhoven : zie  Burhoven Jaspers

Jasperse : GN/1977 [204];   INN/22 [21];

Jaspersen : BRP/7 [32, 178];

Jaspersz : INN/19 [22];   INN/21 [190];   INO/5 [47, 48];

Jassey : INO/1 [73];

Jassini : GHG/3 [3];

Jassinie : BRP/6 [21];

Jasson : INN/7 [74];

Jassoy : INN/7 [111];   INO/6 [92];

Jassoij : ISPO [27, 143];

Jassy, Dewy : zie  Dewy Jassy

Jastus : BRP/24 [24];

Jasuda : BRP/10 [116];

Jatin : VERM [143];

Jaubert : BRP/13 [108, 129, 145, 148];

Jauffre : BRP/15 [1];

Jauffret : INN/7 [70];   INN/24 [135];

Jaufret : NL/1999 [591];

Jaume : INO/2 [82];

Jaup : INN/16 [165];

Jautze : AMBA [275];   GHG/3 [320];   OKM/1 [178, 179];

Jauw : BRP/10 [109];   PCHL [93];

Java, van : INO/2 [25];

Jaijé : BRP/16 [75];

Jayers : INO/5 [75];

Je Boa : BRP/7 [66];

Jean : BRP/10 [161];   INN/11 [134];

Jean, de : INN/12 [152];

Jean, Berthauld de St. : zie  Berthauld de St. Jean

Jeanne : INN/10 [160];

Jeanneret : BRP/6 [7];

Jeannet : BRP/16 [4];

Jeannin : BRP/10 [116];

Jeanningros : INN/11 [165];

Jeanor : BNCL [30];

Jeanpierre : DLUX [36];

Jeanty : BRP/5 [14];   BRP/11 [161];   GHG/1 [354];   INN/14 [144];   INN/26 [145];

Jebsa, van : BRP/7 [59];

Jebsen : GN/1986 [352];

Jebson : GHG/3 [101];

Jeckel, van : BRP/7 [126];

Jeckel des Borgnes, von : BRP/7 [144];   NL/1989 [413];

Jedes : INN/19 [39];

Jedonee : INN/22 [186];

Jeejeebhoy : INN/28 [154];

Jeekel : BAND [476, 477];   BRP/3 [67, 77, 126];   BRP/4 [36, 43];   BRP/5 [84];   BRP/6 [52];   BRP/8 [99];   BRP/9 [92];   BRP/11 [37];   BRP/14 [102, 114, 130, 132, 133];   DGOD [83, 185, 217];   GHG/1 [246];   GHG/2 [237];   GHG/4 [127, 309];   GN/1976 [208];   GN/1988 [302];   INN/1 [67];   INN/5 [76, 99, 101, 113, 114];   INN/8 [39];   INN/9 [26, 118, 157];   INN/14 [173];   INN/15 [116];   INN/19 [135];   INO/5 [101];   JVRB [110];   KW/1958 [220];   NL/1999 [520];   NLG/13 [103];   OTHF [55];

Jeems : INN/5 [53, 54];   NL/1978 [93];

Jeer, de : INN/5 [172];   INN/16 [11];   INN/18 [118];   INO/2 [47];   KW/1983 [140];

Jeerens : GN/1992 [87];

Jeestman : BRP/2 [204];

Jeffereys : INN/27 [55];

Jeffereijs : INN/18 [140];

Jefferson : INN/27 [65, 243, 244];   INN/28 [86];

Jefferys : DAAL [163];   GHG/2 [96];

Jeffrey : INN/11 [159, 167];

Jeffreys : BRP/1 [28, 29];

Jeffreijs : INN/18 [116, 141];

Jeffries : GN/1965 [89];   INN/18 [116, 141];

Jefta : BAND [556];

Jeger : BRP/7 [99, 106, 117];

Jekee : BRP/13 [17];

Jekel : INN/3 [183];

Jekel, van : BRP/7 [31];

Jekkel : BRP/13 [133, 140, 166];

Jelema : GHG/4 [336];

Jeleus : BRP/2 [152];   INN/18 [179];

Jelger : INO/1 [112];

Jelgerhuis : INN/19 [133];   INO/6 [46];   PEUT [44];

Jelgerhuis Swildens : zie  Swildens, Jelgerhuis

Jelgershuis Swildens : zie  Swildens, Jelgershuis

Jelgersma : INN/8 [14];   INO/2 [95];

Jelier : BRP/24 [218];

Jelke : BRP/15 [107];   GHG/4 [246];

Jelkman : VERM [143];

Jelleke : BRP/17 [57, 78];   BRP/18 [12, 88, 92, 124];   INN/10 [106];   INN/20 [57, 81];   INN/23 [15];   INO/6 [31];   PSEB [591];

Jellema : BRP/10 [91];   BRP/11 [11, 38, 158];   BRP/12 [56, 61, 105, 128];   BRP/22 [10, 22];   BRP/23 [81];   BRP/25 [106];   GHG/2 [353, 371];   GN/1961 [149];   INN/5 [21];   INN/9 [118];   INN/18 [136];   INO/1 [112, 167];   INO/3 [75];   INO/4 [7, 79];   INO/5 [75];   INO/6 [70];   NEYN [16];

Jellerts : INO/3 [18];

Jelles : BRP/16 [111];

Jellesma : BAND [202, 302, 367];   INN/24 [23];

Jellinghaus : BRP/2 [76, 85];   BRP/6 [87, 90];   GHG/2 [120];   INN/5 [160];   INN/8 [101];   INN/19 [52];

Jellinghause : PCHL [75];

Jeltes : BRP/2 [180];   BRP/23 [40];   DAAL [31, 127, 128];   DGOD [317, 324, 452];   GHG/2 [239];   GHG/3 [176];   GN/1983 [18];   INN/5 [122];   INN/8 [18];   INN/16 [154];   INN/18 [64];   INN/26 [23, 123];   INO/1 [64];   INO/5 [70];

Jeltjes : GN/1988 [302];

Jeltsema : INO/1 [14];   INO/5 [57];

Jen : GHG/4 [221];

Jena : BRP/25 [150];   INO/4 [44];

Jenae : BRP/25 [64, 112, 150];   DGOD [515, 523, 529];   GHG/3 [78];   INN/9 [69, 71];   PEUT [376];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Jende : INN/5 [152];

Jene Kunst : GHG/4 [379];

Jenegen : BRP/18 [2, 107];   INN/2 [79];

Jenekes : INN/25 [109];

Jenen : ISPO [115];

Jenigen : ISPO [28, 144];

Jenike : BRP/11 [72];

Jenke : GN/2002 [587];

Jenkins : BNCL [45];   INN/3 [53];   VERM [143];

Jenna : NL/1999 [510];

Jennay : INN/17 [32];

Jenne : BRP/15 [6];

Jenné : BRP/1 [90, 91];

Jenneman : INO/6 [1];   RMSD [509];

Jenner : GHG/1 [240];   INN/18 [48];   PCHL [103];

Jennet : GN/2002 [583];

Jenni : BRP/24 [15];

Jenning : BNCL [55];   BRP/18 [106];

Jennings : BNCL [14];   BRP/6 [83];   JVPP [612];   NEVE [21];

Jennissen : GHG/3 [340];   INN/11 [26];   VERM [173];

Jenny : GHG/2 [106];   INN/16 [38];   INO/3 [18];

Jens : INN/8 [102];   INN/11 [135];   INN/20 [126];   INO/1 [158];   INO/5 [47, 48, 115];   ON/1933 [5, 6];

Jense : HOFF [96];

Jensen : BRP/12 [155];   BRP/24 [119];   DGOD [534];   GHG/1 [253];   GHG/3 [224];   INN/8 [52];   SKKK [159];

Jenta : BRP/10 [156];

Jentink : BRP/6 [69];   BRP/25 [123];   DAAL [31];   GHG/3 [169, 297];   GN/1988 [296-298, 300, 302, 303];   INN/1 [67];   INN/10 [175, 177];   INO/6 [36];   KW/1983 [247];   NL/1970 [250];   PEUT [180];   VERM [171];

Jentink, Farret : GN/1988 [302-304];   MV/1976 [89];

Jentjes : INN/21 [48];

Jentsch : BRP/25 [136];

Jeodocus : BAND [76, 122, 157];

Jepkema : INO/5 [75];

Jepma : INO/1 [64];

Jeppes : GHG/1 [302];   INO/1 [64];

Jepsen : BRP/11 [20];

Jequier : INN/7 [151];

Jerdroot : PEUT [70];

Jeremias : BRP/13 [10];   BRP/15 [93];   BRP/16 [53, 59, 79];   BRP/17 [15, 58, 95, 100, 123, 144, 154, 162, 168];   BRP/18 [75, 80, 105, 198, 204, 205];   ON/1935 [93];

Jeremiasz : MOLK [58];

Jerens : GN/1992 [130];

Jermo : DGOD [338];

Jermon : INN/7 [74];

Jerome : INN/12 [151, 158];

Jeronimus : BRP/17 [43, 142];   GN/1998 [142];   GN/1999 [671];   INN/9 [118];   INN/24 [50];

Jeronymus : MRCL [s2.23, f.17];

Jersdorph : INN/11 [135];

Jerssen : INN/7 [68];

Jesaijes : INN/21 [18];

Jeseroen : INN/13 [79];

Jeseroen Henriq : INN/13 [79];

Jesinger : GHG/4 [85];

Jesner : DLUX [36];

Jesperson, van : BRP/7 [34, 178];

Jesse : BRP/5 [32];   BRP/24 [27];   GHG/3 [254];   GN/1969 [346];   GN/1972 [50];   INN/18 [44];   INN/19 [111];   VERM [160];

Jessen : INN/2 [79];   INN/19 [181];   INO/1 [31];

Jessurun : BRP/7 [112, 130];   GN/1985 [125];   GN/1987 [490];   INN/5 [162, 163];   INN/6 [77-80, 82, 85, 87];   INN/11 [62, 65, 74];   INN/19 [4];   VERM [123];

Jessurun van Lobo : INN/21 [141];

Jestädt : BRP/3 [154];

Jesurun : INN/9 [85];   NL/1996 [254];

Jesurun de Oliveira : INN/9 [85];

Jesurun Sasportas : INN/9 [85];

Jesus : INN/19 [147];

Jesuwiet : 4 [188];

Jeswiel : INN/8 [183];

Jeswiet : BRP/8 [89];   GN/1966 [156];   INN/22 [171];

Jets : INN/7 [111];

Jett, von : BRP/15 [4];   INN/1 [22];   INN/5 [105];   INN/7 [75, 166, 210];   INN/8 [141];   INN/15 [24];   INN/21 [100, 126];   INN/25 [200];   INN/26 [106];   NL/1999 [591];

Jett de Bruijn, von : zie  Bruijn, von Jett de

Jett von Mindenberg, von : BRP/15 [4];

Jett von Münzenberg, von : BRP/15 [4];   INN/21 [126];   INN/22 [134];   INN/26 [87, 88, 106];

Jetten : INO/2 [79];

Jettes : BRP/25 [47];   INO/6 [59];

Jetze : INO/6 [9];

Jetzema : INO/6 [80];

Jeuck : GN/1973 [414];

Jeude, van Lidt de : zie  Lidt de Jeude, van

Jeude, van Lidth de : zie  Lidth de Jeude, van

Jeude, van Lith de : zie  Lith de Jeude, van

Jeune : INN/12 [111];

Jeune, le : INN/13 [77];   NL/1996 [482];

Jever, van : INO/3 [18];

Jeveren, van : BRP/4 [138, 149];   BRP/11 [10];   INN/4 [52];

Jewel : BNCL [42];

Jeypes : INN/2 [19];   INN/8 [121];   RMSD [10];

Jiara : BAND [483];   BRP/9 [122];

Jilawunabessij : VERM [143];

Jilderda : AMBA [255];

Jilke : BRP/18 [7, 117];

Jillessen : INN/8 [59];

Jiloko : GHG/3 [185];

Jindervater : BRP/7 [107];

Jirdo : INO/1 [104];

Joachim : BRP/7 [6, 181];   GHG/1 [219];   INN/5 [30];

Joachims : PEUT [296];

Joakim : BRP/10 [122, 132];   BRP/22 [146];   BRP/23 [7];

Joakina : BRP/21 [44];

Joannelli : INN/21 [52];

Joannes : GHG/3 [21];   INN/16 [173];

Joannis : BRP/15 [8, 51];

Joanouw : BRP/17 [58];

Joaquim : BRP/12 [118];   BRP/16 [71];

Joaquin : BAND [373, 394];   BRP/9 [119];

Job : BRP/17 [1, 3];   GN/2002 [610];   INN/16 [194];

Jobse : BAND [533];   BRP/3 [54];   DGOD [166, 323];   GN/1980 [44];   INO/4 [35];   ON/1935 [115];   PEUT [138];   VERM [143, 173];

Jöbsis : INN/17 [134, 191];   OKM/1 [203];

Jobst : BRP/6 [27];   BRP/12 [16];   GHG/1 [215];   GHG/2 [146];   INN/16 [18];

Jobsz : INN/21 [32, 50, 52, 56];

Jochchems : BRP/7 [6, 8, 26, 178];

Jochem : BRP/15 [161];   INN/16 [86];

Jochems : BAND [530];   BRP/1 [3, 4, 8, 11];   BRP/7 [5, 9, 56, 61, 67, 73, 103, 154, 175, 178];   BRP/8 [60, 103, 106];   BRP/18 [35, 153];   DGOD [195];   GN/2000 [460];   INN/8 [191];   INN/16 [71];   INN/22 [170, 178];   INO/4 [4];

Jochems, van : BRP/7 [56];

Jochemse : BRP/7 [4, 178];

Jochemsz : BRP/1 [76, 77, 100, 125, 128];   GN/2002 [609, 610];   INN/4 [56];   INN/19 [86];

Jochemus : INN/9 [84];

Jochim : GHG/4 [155];

Jochman : GN/1989 [387];

Jochum : BRP/15 [135];   BRP/17 [43, 184];

Jochumsz : GN/1978 [313];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?