Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Krikman - Krytenburg ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Krikman : INN/14 [160];

Krimmel : INN/2 [23, 84];   INN/19 [182];

Krimpe, van : INN/17 [44];

Krimpen, van : GN/2002 [612];   INN/1 [55];   INO/1 [46];

Krimping, Westerhoven : BRP/24 [169, 171];

Krippendorf, von : INO/3 [24];

Krips : BRP/5 [116];   DGOD [404];   INN/1 [29];   INO/4 [31];

Kris, van der : GHG/4 [190];

Krischeler : INN/6 [63];

Krischer : INO/6 [68];

Krischler : DLUX [41];

Krisen : BRP/5 [86];   PEUT [379];

Krishon : INN/4 [28];

Krisky : GHG/1 [313];

Krisman : INN/4 [112];   INN/13 [100];   INN/23 [163];   INN/25 [57];   INN/28 [244, 247];

Krispijn : INN/18 [34];

Krisson : BRP/16 [59];

Krist : INO/4 [31];

Kristal : BRP/2 [88];   GHG/2 [387];   ON/1935 [47];

Kristel : VERM [147];

Kristiaans : BRP/16 [117];

Kristiyowati : INN/19 [157];

Kristen : BRP/13 [148];   INN/6 [80];   INN/14 [58];   NL/1994 [243-245];

Krits : INN/19 [191];

Kritschmer : BAND [563];

Kröber, de Roever : DGOD [375];

Krockow, von : INN/21 [104];

Kroeden : BRP/21 [34];

Kroef : DGOD [181, 194, 448];   EYND [134];   GHG/4 [93];   INN/28 [220];   INO/4 [93, 94];

Kroeg : GHG/2 [51];

Kroeger : BAND [309, 310, 359];   BRP/4 [147];   GHG/2 [83];   GHG/3 [113];   INN/18 [77];   INO/6 [46];

Kroegman : INN/12 [156, 160];

Kroemer : BRP/3 [56];   GHG/1 [207];   INN/14 [173];

Kroenkamp : INO/6 [72];

Kroes : BAND [393];   BRP/4 [129];   BRP/6 [92];   BRP/15 [122];   BRP/25 [7];   DGOD [3, 62];   GHG/3 [272, 345];   INN/4 [21];   INN/9 [120];   INO/3 [68];   INO/6 [68];

Kroes, de : BRP/1 [150];   BRP/24 [85];   GHG/3 [115];   GN/1992 [21, 24, 351];   INN/21 [49];   PEUT [164];   SOER [410];   VERM [147];

Kroesbeek : BRP/24 [18, 19];   DGOD [288];

Kroese : BRGM [33];   BRP/2 [50, 67, 203];   BRP/3 [141];   BRP/8 [62];   BRP/11 [86];   BRP/17 [27];   BRP/22 [6];   BRP/24 [211, 212];   GHG/4 [124, 180];   GN/1967 [217];   GN/1992 [14];   HECA [68, 69];   INN/2 [84];   INN/5 [76];   INN/9 [100, 120];   INN/10 [2];   INN/12 [7, 155];   INN/15 [168];   INN/16 [70];   INN/18 [58, 79];   INN/19 [182];   INN/25 [84];   INO/4 [36];   INO/5 [47, 90];   NL/1999 [512];   VERM [147];

Kroese, de : GN/1992 [349, 357, 362, 365];

Kroesen : BRP/3 [41];   BRP/4 [99, 138, 148, 193];   BRP/21 [135];   BRP/23 [135, 139];   BRP/25 [29, 30, 37];   DGOD [105, 106, 137, 140, 145, 156, 176, 229, 235, 250, 279, 294, 295, 336, 403];   GHG/1 [250];   GHG/2 [184, 237];   GHG/4 [145];   GN/1973 [383, 385];   INN/6 [52, 57];   INN/9 [120];   INN/11 [7];   INN/13 [94];   INN/16 [106, 161, 171, 174];   INN/20 [122, 123, 135];   INN/24 [134];   INO/3 [16];   INO/4 [31, 84];   JVRB [91, 138, 205];   MARA [38/39, 64/65, 68/69];   NL/1982 [151];   ON/1935 [186, 190];   SOER [404];

Kroeskamp : ZEND [116];

Kroeske : DGOD [499];

Kroesman : INO/5 [59];

Kroesse : INN/15 [40];

Kroet : BRP/14 [89];

Kroeze : BRP/8 [83];   GN/1962 [14];   INN/10 [75];   INN/17 [187, 188];   INN/21 [176];   NEYN [85];   NLG/8 [322];   ZEND [114];

Kröger : GHG/3 [316];

Krog : BRP/13 [160];

Krogt, van : GN/2002 [611];

Krogt, van der : BRP/8 [145];   INN/24 [154];

Kroh : BRP/18 [73, 164, 195];   INN/12 [18];

Krohn : BRP/1 [71];   BRP/25 [148];   DLUX [41];   INO/5 [130];

Krohne : PEUT [164];

Kroitze : BNCL [48];

Krok : INO/6 [78];   NL/1972 [127];

Krok, de : INN/20 [75];

Krokie : BRP/16 [41];

Krol : BRP/2 [15, 72, 82, 85];   BRP/5 [63, 160];   BRP/22 [61, 63, 77];   BRP/24 [35, 37, 40, 225];   BRP/25 [162];   DING [13];   GHG/1 [240];   GHG/2 [170];   GHG/3 [320];   GHG/4 [190];   INN/3 [54];   INN/4 [21];   INN/5 [165];   INN/9 [120];   INN/17 [13];   INN/18 [124];   INN/26 [66]   INO/2 [15];   INO/3 [99];   INO/4 [47];   JVRB [169];   KW/1993 [120];   PEUT [165];   VERM [147];

Krol, Walraven : BRP/2 [76, 79, 84, 88, 96];   INN/17 [189];

Krol van der Hoek : zie  Hoek, Krol van der

Krol, van : INN/21 [154];

Krol, van der : DGOD [508];

Kroll : DGOD [61, 114, 162, 164];   GHG/1 [109];   GHG/4 [176];   INN/10 [102];   INN/26 [172];   INO/4 [2];

Kröller : GHG/4 [135];

Krols : INO/1 [133];

Krolt : GHG/3 [328];

Krom : INO/2 [93];   JVRB [134, 202];

Krom, de : INO/5 [19];

Krombeen : VERM [147];

Krömer : INN/8 [71];   INN/12 [1];   INN/14 [173];

Kromhout : BAND [373, 382];   BRP/6 [13];   GHG/3 [273];   GHG/4 [129];   GN/1978 [119];   INN/16 [196, 198];   INN/21 [136];   INO/7 [40];   LUTH [69.2];   VERM [147];

Kromhout van der Meer : GN/1957 [44];

Kromkamp : DGOD [220];

Krommehoek : BRP/22 [129];

Krommenhoek : BRP/12 [112, 113];   BRP/22 [101, 129];   BRP/23 [38];   BRP/25 [122];   DGOD [280];

Kromo : DGOD [95, 96, 125, 163, 168, 191, 246, 267];   INN/9 [72, 73, 75];

Kromomihardjo : VERM [147];

Kromosito : INO/3 [76];

Kromowidjojo : DGOD [246, 267];   INN/10 [193];

Kromsigt : GHG/3 [235];

Kromton : INN/10 [77];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Krone : INN/8 [19];

Kronen : BRP/8 [127];

Kronenberg : BRP/13 [126, 166];   INN/14 [150];   INN/17 [169, 191];   INN/28 [60];   KW/1958 [299];

Kronenberger : BRP/23 [81];

Kronenburg : BRP/13 [140, 166];   INN/7 [19];   INO/3 [39, 99];

Krones : INN/10 [131];   INN/11 [16];

Krönig : RMSD [163];

Kroning : BRP/24 [59];

Kronjäger : INN/10 [157, 192];   INN/16 [198];

Kronouer : BRP/23 [25];   BRP/25 [90, 91];   DGOD [402];   GN/1973 [383];   INN/9 [77];

Kroode, ten : BRP/5 [92];

Krooimans : INN/4 [62];

Krook : BRP/10 [89];   GHG/1 [273];   INN/13 [190];   INO/3 [13];

Krook van Harpen : zie  Harpen, Krook van

Krookwit : INO/6 [84];

Kroon : BAND [290, 351, 360, 365, 491];   BRP/1 [71];   BRP/2 [87, 98, 102, 108];   BRP/3 [123];   BRP/4 [77];   BRP/5 [118, 160, 162];   BRP/6 [52, 116];   BRP/9 [23, 57, 80];   BRP/11 [58];   BRP/14 [6, 20, 23];   BRP/15 [60];   BRP/16 [101];   BRP/22 [42, 51, 115];   BRP/24 [24];   DGOD [163, 318, 444, 502];   GHG/1 [150];   GHG/2 [57, 102, 136];   GHG/3 [229];   GHG/4 [41, 46, 64, 91, 124, 156, 168, 257];   GN/1957 [131];   INN/2 [84];   INN/3 [52, 53];   INN/4 [21];   INN/6 [24, 62];   INN/7 [59];   INN/8 [147];   INN/10 [3, 66, 107];   INN/11 [122];   INN/13 [170];   INN/15 [162];   INN/17 [63, 162];   INN/19 [124, 162, 182];   INN/21 [47];   INN/23 [167, 173, 174, 176, 177, 180, 183, 192];   INN/24 [28, 146, 197];   INN/28 [12];   INO/4 [67];   JUMA [108];   KW/1958 [182];   NEVE [27];   NL/1999 [504];   RMSD [178, 180];   VERM [147, 173];

Kroon, de : BRP/4 [39];   BRP/25 [15];   DGOD [200];   DUMA [172];   INN/14 [182];

Kroon, van : JVRB [228, 281];

Kroon, van der : INN/4 [21];

Kroonemeijer : GN/1992 [78];

Kroonen : BRP/11 [33];   VERM [147];

Kroonenberg : BRP/9 [70];

Kroonenburg : BAND [120, 182];   JAZZ [94];

Kroonmeijer : GN/1992 [20, 129, 340];

Kroonraad : INN/6 [149];

Kroonstraat, van : BRP/17 [131];

Kroos : INN/7 [102];   VERM [147];

Kroos, de : GN/1946 [60];

Kroost : PEUT [333];

Krop : INN/14 [98];   BRP/24 [139];   INO/1 [14];   INO/6 [84];   JAZZ [38, 87, 88, 94];   VERM [147];

Kröpelin : INN/5 [134];

Kropff : VGLS [21];

Kropman : BRP/8 [126];

Kropmans : BRP/15 [73];

Kroppies : INN/12 [174];

Kroput : BRP/16 [82];

Kroq : GN/2002 [587];

Kröse : BAND [409, 411];

Kross : BRP/7 [167];   INN/21 [171];

Kross, van : BRP/7 [167];

Krott : INO/3 [75];

Kroug : GOIC [49];

Krous : BRP/3 [31];

Krouse : GN/1992 [86, 349, 365];

Krouse, de : GN/1992 [83-87, 136-139, 341, 342, 353-355, 359, 361, 363, 365];   GN/2002 [582];

Krouse, van : GN/1992 [344];

Krousen : BRP/15 [81];

Kroussen : BRP/3 [7];

Krouw : BAND [334, 382];   BRP/9 [132];

Krouwel : BRP/3 [45];

Kruchts : INN/15 [111];

Kruck, van der : INO/1 [148];

Kruckenberg : BRP/24 [66, 67];

Kruckiens : INO/3 [70];

Krudop : INO/1 [125];

Krug : BAND [532];   HARG [72];

Krugel : INN/19 [174];

Krugenbergh : INN/16 [32];

Kruger : BRP/1 [94, 110];   BRP/7 [94, 137, 178];   BRP/13 [38];   BRP/17 [26];   GN/1992 [7];   INN/7 [51];   INN/10 [119];   INN/14 [58];   INN/18 [66];   INO/6 [102];   PEUT [379];

Kruger Mossembekker : BRP/11 [108];   BRP/12 [12];   BRP/23 [43, 44, 113];   BRP/25 [9];   INN/21 [122];   INN/22 [86, 92, 94, 98-102];

Krüger : BRP/7 [99, 107, 178];   BRP/12 [130];   HARG [72, 100];   INN/5 [24];   INN/6 [6];   INN/16 [70];   INN/17 [102, 155];   PEUT [55];   SKKK [159];

Krüger Mossembekker : INN/16 [125];   INN/22 [86, 100-103, 108];

Krugers : BAND [574];   BRP/11 [143];   BRP/23 [74, 75];   GN/1978 [186];   INN/4 [21];   VERM [147];

Krügers : BRGM [32];   INN/23 [62];

Krugt : BRP/17 [157];

Kruid : BAND [315];

Kruidbos : BRP/5 [9];

Kruidenier : NLG/8 [466];   PCHL [41];

Kruidering : BRP/11 [171];   PEUT [313];

Kruiderink : DGOD [113];

Kruidhof : INN/26 [172];   INO/4 [1];

Kruidt : INN/10 [24];

Kruidwagen : INN/4 [21];

Kruif, de : GHG/4 [20];   INN/15 [157, 170];   JUMA [108];

Kruiff, van de : BRP/7 [140];

Kruiger : BRP/24 [93, 117];   DGOD [106];

Kruik : INN/22 [171, 187];

Kruikenbak : BRP/1 [97];

Kruikenberge, van : BELG [407];

Kruimel : BRP/10 [137];   BRP/16 [133];   INN/9 [120];   INN/26 [145];

Kruiming : PEUT [167];

Kruinagel : BRP/16 [134];

Kruiningen, van : INN/14 [157];

Kruipenburg : INO/3 [26];

Kruis : BRP/11 [166];   GN/1992 [140, 340, 343, 367];   JUMA [108];

Kruis, van der : GN/1992 [76, 361, 363];

Kruis, van 't : BRP/1 [148];   INN/14 [34];

Kruisbeek : JUMA [108];

Kruisboom : DGOD [462];

Kruisbrink : BRP/5 [59];

Kruisen, van der : GN/1992 [19, 26, 364, 367, 368];

Kruisheer : DGOD [419, 456, 539];   INO/5 [12];   MARA [48/49];

Kruisinga : BRP/11 [113];   INN/21 [66];

Kruisland : ESUR [357];

Kruismann : INN/4 [21];

Kruissen, van der : GN/1992 [11];

Kruistum, van : INN/28 [18];

Kruit : GHG/3 [393];   INO/6 [71];

Kruit, van der : BRP/10 [93];

Kruithof : INN/19 [121];   VERM [147];

Kruithoff : BRP/5 [84];   INN/7 [74];   INN/8 [184];

Kruitpenning : BRP/15 [68];

Kruitser : BRP/1 [34];

Kruitzer : BRP/1 [62, 63, 121];

Kruitzinger : INN/4 [29];

Kruize : NEYN [58, 59];

Kruk : BRP/17 [37, 167];

Kruk, van der : BRP/10 [84];   DGOD [295];   GHG/2 [130];   GHG/3 [22, 318];   INN/16 [123, 127];   INN/20 [72];   PEUT [167];

Krukius : GOIC [165, 285];

Krul : BRP/1 [57, 112];   BRP/6 [14];   BRP/8 [122];   BRP/10 [33, 50, 58, 85];   BRP/13 [70, 84, 104];   BRP/15 [23, 29, 88, 112];   BRP/21 [101, 120];   BRP/22 [103, 104];   BRP/23 [57, 104, 106, 122, 139];   BRP/25 [147, 168];   GBL/1 [74];   GHG/2 [190];   GN/1992 [16, 132];   GOIC [118, 161];   INN/11 [2];   INN/12 [158];   INN/16 [181];   INN/21 [33];   INN/26 [176];   INO/5 [118];   LEWI [89];   OKM/1 [146];   ON/1932 [140];   PCHL [93, 95];   RMSD [449];

Krul van Stompwijk : GHG/2 [209];   KW/1983 [301];   RMSD [118];

Krul, van der : GN/2002 [612];

Krulage : BRP/1 [84];   INN/22 [86];

Krull : BRP/3 [4];   BRP/15 [52];   INN/4 [21, 27, 100];   DGOD [327, 371, 382];   INN/8 [193, 196];   INN/13 [10];   INN/16 [171];   PEUT [379];

Krulle : BRP/4 [153];

Krullebol : INN/13 [79];

Kruls : AMBA [273];

Krumdick : GHG/1 [286];

Krumpelman : BRP/22 [97];

Krumpelman, van Dulmen : BRP/22 [97];

Krumphaar : BRP/11 [144];   BRP/22 [41, 69];   GHG/2 [209];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Krusche : AMBA [275];

Krüsche : BRP/5 [140];

Kruse : AMBA [267];   BRP/25 [125];   DGOD [6];   HARG [71];   INN/4 [21];   INN/17 [179];   INN/18 [66];   INN/21 [57];

Kruseman : BAND [465];   BRP/1 [148];   BRP/3 [27, 79, 90];   BRP/4 [16];   BRP/5 [33];   BRP/6 [145];   BRP/9 [88];   BRP/11 [114];   BRP/14 [132, 136, 143, 148, 153];   BRP/21 [83];   BRP/22 [12, 60, 70, 100, 109];   BRP/23 [13, 14, 21];   BRP/25 [70, 103, 121, 166];   DGOD [131];   GHG/2 [278, 340];   GHG/3 [284, 292];   GHG/4 [343];   GN/1973 [399];   INN/1 [23];   INN/3 [152];   INN/4 [21];   INN/12 [94];   INN/16 [179];   INN/18 [147];   INN/20 [145, 147];   INO/1 [146];   INO/2 [78];   INO/3 [99];   INO/5 [67];   KW/1958 [185];   NL/1961 [369];   NLG/5 [34];

Kruseman, Masdorp : BRP/9 [88];

Kruseman, Muller : BRP/3 [84];   BRP/4 [164];   PEUT [331];

Kruseman, Nieuwenhuyzen : ARDS [8];   INN/20 [176];

Krusemann : BRP/23 [8, 9];   INN/2 [84];

Krüsemann : INN/19 [134];   INN/21 [135];

Krusemeijer : INN/7 [19];

Krusen : INN/14 [49];

Kruss : JUMA [108];

Krüss : BRP/5 [113];   BRP/10 [92];

Krüst Muller : INN/10 [204];

Kruthoffer : GHG/2 [290];   GHG/4 [365];   GN/1993 [53];   KW/1958 [291];

Kruuk : GHG/4 [41];   PEUT [168];

Kruyd : INO/1 [32];

Kruijdenberg : INN/16 [196];

Kruydenhof : BRP/5 [133];

Kruydwagen : BRP/11 [32, 136];

Kruyen : INN/1 [63];

Kruyer : HEWE [38];   INN/15 [162];   INO/1 [48];

Kruijer : BRP/12 [130];

Kruijf : BRP/15 [23];   BRP/21 [55];   BRP/22 [28];

Kruyf, de : BRP/7 [33];   INN/24 [146];

Kruijf, de : BRP/24 [92];   INN/7 [84];

Kruyf, van de : BRP/7 [76, 178];

Kruijf, van der : DAAL [133, 144];   DGOD [123];

Kruyff : AMBA [257, 285];   GHG/2 [230];   INO/2 [43];   NLG/4 [92];   ON/1933 [93];

Kruijff : BAND [316, 374];   BRP/6 [146];   BRP/9 [125];   BRP/22 [42];   VERM [147];

Kruyff, de : INN/9 [120];   INO/3 [16, 40];

Kruyff van Dorssen, de : zie  Dorssen, de Kruyff van

Kruijff, de : BRP/12 [138];   DGOD [107, 109];   INN/20 [148];   INN/26 [94, 112];   NLG/5 [112];

Kruyff, van : BRP/7 [99, 178];

Kruyff, van de : BRP/7 [76, 117, 178];

Kruyie : INN/15 [119];

Kruijk, de : BRP/24 [207];

Kruijkeboom : BRP/4 [184];   BRP/15 [46, 76];

Kruykius : INN/28 [214];

Kruymel : BRP/6 [49];

Kruijmel : BAND [110, 182];   BRP/9 [69];   BRP/22 [8];   BRP/24 [82];   BRP/25 [143];   INN/15 [167];

Kruyne, van : GHG/1 [149];   OKM/1 [90];   RMSD [227];

Kruijne, van : BAND [310, 345];   INN/8 [162];   INN/10 [28];   INN/15 [113];

Kruijnen, van : INN/23 [185];

Kruys : GHG/2 [264, 324, 372];   GHG/3 [308, 311];   GHG/4 [204];   GN/1982 [287];   INN/9 [120];

Kruijs : BRP/3 [163];   BRP/13 [74];   GN/1992 [15, 79, 132, 134, 136, 343];

Kruys, van : BRP/7 [125, 178];

Kruys, van der : BRP/7 [59];

Kruijs, van der : DGOD [457];

Kruijs, van 't : BAND [37, 49];   BRP/1 [32, 107];   BRP/9 [38];

Kruysboom : GHG/3 [201, 310];   INN/10 [10];   INN/16 [127];

Kruijsboom : BRP/6 [133];   BRP/11 [38];   INN/5 [84, 86];   OTHF [91];

Kruijskerke, van : INN/20 [63];

Kruijslander : GN/1999 [446];

Kruijsler : INN/8 [181];

Kruysse : INN/8 [24];

Kruijsse Pilaar : zie  Pilaar, Kruijsse

Kruyssen, van : AMBA [260, 285];

Kruyssen, van der : GN/2002 [611];

Kruyswijk : BRP/6 [57];   GHG/3 [10];   GN/2000 [564];

Kruijswijk : BAND [297, 319];   BRP/9 [118];   HOFF [91];   PEUT [111];

Kruyt : AMBA [265];   BRP/5 [50];   BRP/8 [118];   GHG/3 [258, 381];   INN/19 [189];   MARA [48/49];   VERM [147];

Kruijt : BAND [190, 224, 310, 311, 337, 391];   BRP/1 [65];   BRP/4 [210, 254];   BRP/6 [150];   BRP/9 [98];   BRP/12 [133];   BRP/23 [28];   BRP/24 [73];   DGOD [205];   GN/1973 [381];   JUMA [108];   PEUT [87, 168];

Kruijtbosch : INN/11 [166];   INN/13 [138];

Kruytenbrouwer : GN/2002 [611];

Kruythoff : INO/5 [98];

Kruijthoff : BRP/13 [71, 72];

Kruythoff, Tielenius : BRP/1 [141];   BRP/8 [3, 37];   BRP/12 [145];   GHG/3 [287];   GHG/4 [183, 220];   GN/1990 [412];   INN/5 [124, 136];   INN/9 [131];   INO/5 [98];   MOLK [149, 166];   ON/1935 [123];   PSEB [508, 536, 645];

Kruijthoff, Tielenius : INN/2 [84];   INN/19 [182];

Kruijtzer : BRP/1 [26, 90, 91, 105];

Kruyvens : BRP/7 [5, 178];

Kruyvers : BRP/7 [4, 178];

Kruywers : BRP/7 [7, 11, 178];

Kruijzen, van der : GN/1992 [16];

Krydal : BRP/1 [76];

Krijg : INN/19 [30];

Kryger : MRCL [60];

Krijger : BRP/6 [74];   BRP/10 [92];   DGOD [329];   GHG/2 [214];   GN/1992 [77];   GN/2002 [611];   INN/4 [98, 108];   INN/7 [194, 215];   INN/11 [52];   INN/21 [32];   INO/3 [19];   PEUT [168];   ZEND [117];

Krygsman : INN/16 [189];

Krijgsman : AMBA [264];   BAND [295, 344];   BNCL [57];   BRP/2 [12, 51, 67, 68, 70];   BRP/3 [66, 105, 107, 137];   BRP/4 [16, 18, 76, 87, 144, 155, 159, 175, 200, 202, 233];   BRP/5 [6, 49, 84, 94, 96, 110, 118];   BRP/6 [20, 87, 88];   BRP/8 [47];   BRP/9 [104];   BRP/10 [18];   BRP/11 [13, 38, 72, 78];   BRP/12 [81, 119];   BRP/14 [38, 136, 145, 157, 164];   BRP/15 [2, 8, 41, 89, 114, 133];   BRP/16 [43, 46];   BRP/18 [17, 131];   BRP/22 [138];   BRP/24 [160, 166];   DGOD [220, 305];   DUMA [159];   FRAC [5];   GBL/1 [80];   GHG/1 [17, 20];   GHG/2 [108, 159, 172, 312];   GHG/3 [175];   GHG/4 [196, 240, 364];   GN/1973 [414];   HOFF [92];   INN/1 [23];   INN/2 [85];   INN/3 [157];   INN/4 [112];   INN/7 [17, 40, 56, 78, 82];   INN/8 [26, 87, 88, 90];   INN/9 [120];   INN/10 [27, 154, 159, 164, 166, 168, 170, 171, 173, 175, 176, 180, 184, 185, 187, 189, 190, 198, 201-204];   INN/12 [188];   INN/13 [100, 108, 149, 150];   INN/14 [3, 10, 181];   INN/15 [174];   INN/16 [8, 87];   INN/18 [87];   INN/20 [41];   INN/21 [111];   INN/22 [145];   INN/23 [169, 176-179, 181-187];   INN/24 [69, 79-81];   INN/25 [57, 69, 125, 185];   INN/26 [20, 27, 41];   INN/27 [12, 31-42, 45, 50, 58, 60, 62, 67, 70, 82-86, 99, 116, 119, 120, 122, 137, 138, 149, 152, 161, 171, 178, 182, 185, 198, 242-244];   INN/28 [8, 66, 244-249];   INO/6 [75];   JUMA [108];   KW/1993 [109];   NEVE [82];   NEYN [91];   NL/1975 [179];   NLG/9 [562];   NLG/11 [192];   ON/1935 [6];   PSEB [592, 593, 640];   RMSD [127, 128];   SOER [410];   VERM [147];   ZEND [115];

Krijgsman Ernst : INN/14 [118];

Krijgsman van Spangenberg : BRP/5 [111];   BRP/24 [166];   INN/9 [120];   INN/11 [23];

Krijgsna, van : BAND [608];

Krijn : DGOD [373];

Krijnauw : INN/20 [132];   NLG/8 [173];

Krijnen : AMBA [271];   DGOD [502];   GN/1980 [187];   INN/12 [30];   VERM [147];

Krijnsen : JUMA [109];

Kryon : GN/2002 [612];

Krijs, van 't : BRP/7 [155, 178];

Krijser : BRP/1 [2, 10];

Krijt : BRP/17 [154];

Krytenburg : INO/3 [96];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?