Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ La, Ode Nambo - Lammes ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


La, Ode Nambo : zie  Ode Nambo La

Laag : INN/4 [22];

Laag, ter : GHG/2 [47];

Laag, van der : BRP/3 [106];   INN/17 [112];

Laagewaard : BRP/11 [70];   BRP/22 [73, 120];   GHG/3 [301];   INN/26 [80];

Laaglant : GN/2002 [613];

Laak, de : GHG/4 [282];

Laak, ter : BRP/24 [10, 11];

Laak, van der : BRP/25 [63];

Laaken, van der : GN/2001 [36];

Laan : BRP/11 [160, 161];   BRP/13 [52, 71, 78, 92, 96, 124, 130];   BRP/21 [154, 155, 162];   BRP/22 [127];   GN/2002 [613];   INN/3 [179];   INN/19 [188];   INN/20 [152];   INN/25 [48, 49];   INO/2 [43];   INO/6 [81];   VERM [147];

Laan, ter : GHG/2 [42];

Laan, van : GN/2002 [614];

Laan, van der : AMBA [269];   BAND [7, 15];   BRP/2 [167];   BRP/3 [31];   BRP/5 [142];   BRP/6 [92];   BRP/8 [50, 83];   BRP/9 [3];   BRP/21 [54];   BRP/23 [90];   DGOD [302];   GHG/2 [277];   GHG/3 [203, 263, 324];   GN/2002 [613];   GOIC [58, 102];   INN/3 [158];   INN/4 [3, 62];   INN/6 [2, 14, 158];   INN/7 [31];   INN/11 [6, 125];   INN/12 [50];   INN/15 [112];   INN/16 [122, 132];   INN/17 [83];   INN/21 [9];   INN/23 [167];   INN/24 [];   INN/25 [113, 133];   INN/26 [165];   INO/3 [68];   INO/4 [7];   JUMA [109];   MRCL [f.16];   NLG/10 [159];   VERM [147];

Laan Droop, van der : zie  Droop, van der Laan

Laane : BRP/11 [19];   VERM [147];

Laans : GN/1984 [193];

Laanstra : INO/5 [25];

Laapattij : DGOD [230];

Laaper : VERM [147];

Laapie : BRP/16 [58, 59];;

Laar : BRP/13 [119];   BRP/22 [125];   INN/5 [163];

Laar, de : INN/10 [49];

Laar, van : BAND [318, 327, 531];   BRP/4 [61, 226, 248];   BRP/10 [15];   BRP/24 [40, 162];   BRP/25 [91];   DGOD [220];   DUMA [206, 208-211, 213];   GHG/1 [165];   GHG/2 [98];   GHG/3 [258];   GHG/4 [312, 313];   GN/1988 [234];   GN/2002 [614];   INN/7 [217];   INN/8 [124];   INN/13 [40, 137];   INN/14 [92];   INN/21 [37, 62];   INN/28 [204];   INO/5 [47, 58];   LEWI [41];   OKM/2 [139];   VERM [147];

Laar, Claus van : zie  Claus van Laar

Laar, van de : BRP/1 [68];   BRP/2 [117];   INO/5 [96];   JVRB [172];   NEYN [56];   OKM/2 [141];   VERM [147];

Laar, van der : GHG/4 [149];   INN/12 [191];   VGLS [38];

Laarhoven : BRP/24 [102, 112, 148];   GHG/3 [98];   GHG/4 [23];   VERM [147];

Laarhoven, van : AMBA [267];   INN/5 [21];

Laarhuis : BRP/2 [30];   BRP/24 [171, 183];   GHG/4 [301];   INN/28 [103, 106];

Laarman : AMBA [258, 285];   VERM [147];

Laarmann : BRP/13 [28];

Laarover : BRP/15 [86];;

Laars, van d. : INO/5 [133];

Laasem : BRP/13 [49];

Laast : BRP/13 [113];

Laat, de : BAND [446, 447];   BRP/9 [28];   INN/5 [128];   NEVE [23];

Laat de Kanter, de : zie  Kanter, de Laat de

Laats : BRP/1 [71];   BRP/12 [149];   INO/1 [121];   INO/5 [47, 59];   INO/6 [81];   PEUT [155];

Laauwbe : BRP/2 [199];

Lab : BRP/1 [28];

Labaar : BRP/3 [21];   BRP/4 [60];   BRP/12 [69];   BRP/15 [134];   BRP/22 [131];   GHG/4 [13];   GN/2000 [89];   INN/18 [85];   INN/19 [142];

Lababa : VERM [147];

Labad : BRP/7 [122, 147, 156, 178];   INN/14 [34];   INN/21 [165, 170];

Labaddie Rouleau : BRP/7 [123];

Labadi : INN/14 [33];   INN/21 [173];

Labadie : BRP/7 [21, 23, 134];   INN/11 [132, 134, 136];   INN/17 [130];

Labadie Cordova : BRP/7 [155, 156];

Labadoe : BRP/13 [58];

Labadt : BRP/7 [136, 178];

Laballo : JUMA [109];

Laban : AMBA [260, 285];   BNCL [39];   BRP/5 [4];   BRP/10 [88];   BRP/17 [12];   INN/24 [16];

Labangs : BRP/17 [39];

Labat : BRP/7 [63, 69, 70, 98, 178];   INN/21 [147];

Labat, de : INN/7 [113];   INN/19 [171, 172];

Labbé : VERM [173];

Labberton : INN/22 [117];

Labberton, van Hinloopen : INN/9 [120];   INO/6 [17];   ON/1933 [17];

Labe : BRP/15 [167];   INN/4 [22];

Labé : BRP/10 [5];

Labe, de : BRP/15 [138];;

Labek : INN/8 [138, 164];

Laber : BRP/12 [121];   INN/6 [152];

Labernadie : BENG [29];

Labers : INN/11 [15, 17];

Labiestrate, de : INN/6 [36];   INO/7 [53];

Labiniau : GHG/3 [210];

Labistrate, de : BENG [157, 303, 486, 554];   INN/6 [36];

Lablans : PEUT [170];

Labobar : VERM [147];

Labohm : BRP/21 [95];

Labordus : INN/11 [7];

Labotz : GHG/4 [224];

Labouchere : INN/14 [88, 129];

Labouchère : INN/6 [150];

Laboyrie : PEUT [170];

Labree : INN/8 [58];

Labrie : AMBA [257];

Labruyere : BRP/12 [47];

Labruijère : BRP/22 [63];

Labrijn, Tak : INN/18 [137];

Laby : GN/2002 [613];

Labij : INN/20 [71];

Lacam, du Theil de : zie  Theil de Lacam, du

Lacave : GHG/3 [388];

Lacaze : INO/3 [40];

Lacerda, Correia de : zieCorreia de Lacerda

Lacerda, Pereira de : ziePereira de Lacerda

Laceuille : GN/1986 [384];   INN/15 [132];

Laceulle : DGOD [323, 513];   OKM/2 [160];

Lach : GHG/3 [257];

Lach de Bère : zie  Bère, Lach de

Lachaij : INN/21 [54];

Lachinsky : INN/16 [193];

Lachman : BRP/18 [76, 200];

Lachmon : ESUR [360];

Lachon : MRCL [f.21];

Lacida : INN/9 [69];

Lacke : BRP/5 [135];

Lackenau : INN/11 [150];

Lackrum : BRP/13 [99];

Läcks : JUMA [109];

Lackum : BRP/13 [96, 166];

Lacle : BRP/13 [90];

Laclé : BRP/7 [115];   INN/16 [189];   INO/5 [22, 47, 59];

Lacom, van : INN/18 [71];

Lacombé, de : BRP/25 [79, 151];   DGOD [336];

Lacon : INN/14 [69];   INN/18 [25];

Lacoudré : INO/6 [31];

Lacour : BRP/11 [108];   BRP/16 [119];

Lacouture, de : GHG/3 [215];   GN/1977 [188, 189];

Lacroes : INN/16 [165];

Lacroes, de : BRP/17 [140, 154, 156];

Lacroix : DGOD [452];   GHG/4 [72];   INN/3 [132, 164];   INN/16 [165];   INN/17 [182];

Lacrooy : INO/3 [42];

Lacroux : GHG/4 [206];

Lacrum : BRP/13 [85, 123, 166];

Lacrus, de : BRP/17 [28, 53];

Lacrusz, de : BRP/17 [49];

Lacruz, d' : BRP/17 [164, 177, 185];

Lacset : BRP/1 [5];

Lactée : MOLK [164];

Lacuelle : BRP/15 [172];

Lacunes : INN/20 [152];

Lacuulle : INN/15 [132];

Lacy : INN/12 [148];   INN/21 [19];

Ladage : BRP/10 [11, 32];   BRP/12 [109];   BRP/21 [9];   BRP/22 [7, 85];   BRP/25 [29];   GHG/2 [242];   INN/7 [21];   INN/27 [109];   JVRB [187];   VERM [147];

Ladages : INN/10 [117];

Ladan : BRP/22 [89];

Ladbrooke : INO/6 [92];

Ladderman : GN/2002 [612];

Ladderus, de : DGOD [265];

Ladech : BRP/13 [51, 58, 166];

Ladeg : BRP/13 [67];

Ladenberg : DGOD [337];

Ladendorff : INN/10 [37];

Ladenius : MRCL [f.7];

Ladewich : INN/21 [30, 46];

Ladewig : INN/21 [36, 41, 50, 51];

Ladian : INN/27 [148];

Ladich : BRP/13 [1, 24, 25, 27, 29, 161, 166];

Ladiges : BRP/15 [21];   INN/10 [31];

Ladjan : BAND [541];

Ladonowits : BRP/15 [87];

Ladouw : DGOD [470];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Laduk : VERM [147];

Lae Lae : VERM [147];

Laemlin : DGOD [3];

Laen, van der : INO/7 [58];   NL/1960 [193, 314];   NL/1961 [156, 157];   NL/1969 [339, 400];

Laenda : INN/13 [37];

Laenen : INN/19 [190];

Laer, Toe : GHG/2 [34, 116];   INN/16 [183];   KW/1958 [296];   NL/1999 [513];

Laer, van : BRP/13 [123];   GHG/3 [180];   INN/16 [157];   INN/19 [152];   INN/20 [36];   INO/1 [104];   JUMA [109];   PEUT [317];

Laer, von : BRP/6 [42];   INN/2 [116];

Laerhoven : INN/21 [180];

Laërne, van Delden : GHG/3 [292];   INN/21 [183];   4 [14, 21, 23];

Laet, de : BRP/1 [64, 148];   BRP/10 [6];   BRP/25 [138];   ENWI [439];   ESUR [360];   GN/1983 [16];

Laeten, van : INN/6 [2];

Laethem, van : BRP/16 [26];

Laey, op de : zie  Op de Laey

Laeij, op de : zie  Op de Laeij

Laeijendecker : BRP/24 [187];

Lafaille : GHG/1 [125];

Lafard : BRP/22 [18];

Lafeber : BRP/1 [13];   BRP/17 [181];   BRP/18 [86];   GN/1957 [60];   GN/1992 [86];   INN/3 [146];   INN/9 [120];   INO/6 [71];   VERM [134];

Lafebre : GHG/1 [98];

Lafèbre : INO/1 [80];

Lafère : INN/6 [169];

Lafever : BRP/10 [148];

Laffertu : INN/18 [2];

Laffra : INN/7 [58];

Laffree : INN/16 [170];

Laffressange, de : VERM [147];

Lafge : GN/2002 [612];

Lafiltiere : BRP/7 [54];

Lafleur : BRP/8 [20, 84, 136];   VERM [147];

Lafoe Inoe : VERM [147];

Lafoit : BRP/13 [157];

Lafont : BENG [147, 302, 487, 554, 562];   BRP/24 [127];

Lafontain : INN/18 [12];

Lafontaine : BRP/3 [58, 109];   BRP/4 [13, 118];   BRP/8 [9];   BRP/15 [134];   BRP/16 [36, 38, 91, 111];   GHG/1 [257];   GHG/2 [162, 207];   GHG/3 [184, 207];   GHG/4 [15, 204, 222, 281];   INN/3 [61];   INN/9 [59, 66];   MOLK [81];   RMSD [351];   VERM [147];

Laforkade : INN/19 [78];

Lafors : INN/22 [168];

Laga de Ornay : INN/19 [189];

Lagaaij : DGOD [92];   INN/25 [70];

Lagache : INN/4 [22];

Lagaisse : BELG [406];

Lagaran : INN/22 [187];

Lagarde : BRP/5 [17];   BRP/10 [17];   BRP/12 [48];   BRP/22 [146];   BRP/25 [73, 74];   DGOD [201, 204];   INN/6 [103];   INN/7 [54];

Lagast : INN/12 [152];

Lagaune : INN/25 [113];   INN/26 [77, 78];

Lagaunne : BRP/10 [42];   DUMA [133, 134];   INN/10 [103];   INN/12 [53];   INN/21 [11-13];   INN/25 [113];   INN/26 [77-82];

Lageman : GHG/1 [363];   INN/18 [149];

Lagenda : INN/9 [62];

Lagendijk : BRP/10 [49];   BRP/11 [14, 174];   BRP/21 [56, 57];   BRP/23 [23];   GHG/2 [338];   INN/10 [134];

Lagerbrug : INN/5 [170];

Lagers : BRGM [33];

Lagerstee : INN/16 [156];

Lagerwaard : BRP/21 [78];

Lagerweg : GHG/4 [206];

Lagerwerff : AMBA [278];   INN/4 [22];   INN/9 [120];   INN/13 [8, 9];   INN/18 [78];

Lagerwey : AMBA [258];   GHG/4 [89];   HECA [103];   INO/5 [95];

Lageveen : ISPO [199];

Lagewaart : INN/11 [158];

Lagh, de : VERM [147];

Laging : INN/6 [57];

Laging Tobias : zie  Tobias, Laging

Laging Tobias Brok : zie  Brok, Laging Tobias

Lagmulder : INN/21 [171];

Lagnier : BRP/12 [38];   BRP/15 [170];   BRP/16 [105];   BRP/22 [112];   GHG/2 [80];   GHG/4 [169];   INN/7 [194, 206];   INO/2 [93];

Lagou, Vrede : zie  Vrede Lagou

Lagourque : BRP/24 [55];

Lagracinière, Werr de : zie  Werr de Lagracinière

Lagragne : DLUX [42];

Lagrange : DLUX [42];

Lagreiet : VERM [173];

Lagrouw : DUMA [160];   PEUT [170];

Laguna : INN/6 [79];   INN/21 [149, 160];

Lahade : INN/9 [120];

Lahaix : BRP/3 [74];

Lahaize : BRP/4 [23];

Lahallo : DGOD [341];   PEUT [381];   VERM [147];

Lahatompessy : BRP/1 [1];

Lahay : ON/1935 [12];

Lahaije : VERM [147];

Lahaye, la : DLUX [42];

Lahee : INN/25 [113];

Lahenda : BRP/4 [217];   INN/12 [85, 119];   INN/14 [71];   INO/4 [32];   PEUT [381];

Lahinda : INN/14 [71];

Lahmeijer : INN/18 [33];

Lahnemann : GHG/4 [185];

Lahr : DLUX [42];

Lahrman : BRP/16 [78];

Lahure : BELG [391];   BRP/15 [172];   BRP/16 [16, 31];

Lahuta : INN/24 [185];

Lahweg : INN/18 [33];

Lai : VERM [147];

Laibahas : INN/19 [13, 17];

Laimeheriwa : BAND [584];   BRP/6 [145];

Laine, Halder de la : zie  Halder de la Laine

Lainsamputtij : VERM [147];

Lainsauputty : BRP/12 [88];

Laird : BRP/10 [131];

Lais : INN/25 [84];

Laisatamu : DGOD [508];

Laisina : BAND [595];   INN/12 [18, 37];   VERM [147];

Laisz : INN/25 [84];

Laiwakabessij : VERM [147];

Lak : INN/20 [71];

Lak, de : GN/2002 [613];

Lakatoewah : BAND [539];   BRP/9 [35];

Lakatua : INN/12 [13];   VERM [147];

Lakeman : BRP/1 [96];   INN/17 [171, 175];   INN/20 [63];   INO/4 [79, 96];   INO/5 [7, 8, 112, 133];   ON/1932 [137];   ON/1935 [37];   RMSD [283];

Laken, van der : NLG/10 [254];

Lakenberg : PEUT [328];

Lakens : BRP/24 [12];

Lakerveld : BRP/25 [1];

Lakerveld, van : BRP/8 [38];   BRP/11 [123, 133];   BRP/12 [26];   BRP/16 [136];   BRP/25 [114];   DGOD [468];   GHG/2 [75];   GHG/3 [266];   GN/1996 [583];   INN/4 [3];   INN/5 [12];   INN/10 [116];   INN/11 [24, 166];   INN/21 [137];   KW/1958 [61];

Lakerveld Bisdom, van : zie  Bisdom, van Lakerveld

Lakke : GN/1999 [558, 559];   INN/8 [114];   INN/19 [75, 82];   INO/5 [47, 59];   NLG/3 [110];

Lakkerum : BRP/13 [58];

Lakle : BRP/13 [80];

Lakoeteroe : INN/12 [12];

Lakroes, de : BRP/17 [65, 185];

Lakruis, de : INN/16 [161];

Lakwijk, van : GHG/3 [181];

Lala : PEUT [170];

Lalau : INN/4 [22];

Lalause : INN/6 [98];   KW/1958 [88];   KW/1983 [354];

Lalause du Cloux : zie  Cloux, Lalause du

Lalawi : PEUT [170];   VERM [147];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Lalehatu : BRP/1 [9];

Lalihatu : DGOD [545];

Lalisierre : BRP/7 [108, 178];

Lalivier, de : BRP/7 [155];

Lalk : PEUT [273];

Lalleman : INN/14 [91, 92];

Lallemint : BRP/23 [104];

Lally : GHG/2 [380];

Laloan : DGOD [454, 490];

Laloe : BRP/8 [78, 82];   DGOD [546];

Laloon : PEUT [170];

Laloow : BRP/4 [194];

Lalopua : BAND [543];   BRP/1 [145];   BRP/6 [149];   INN/19 [58];   PEUT [381];

Lalos, de : INN/22 [192];   INN/24 [185];

Lalpay : INN/9 [100, 104];

Lalskij, de : DGOD [440, 510];

Lalue : BRP/2 [29];

Laluhiken : INN/14 [69];

Lalujan : DGOD [441];   VERM [147];

Laluw : DGOD [485];

Lam : BAND [563];   BRP/7 [104];   GN/2002 [614];   PEUT [170];

Lam, 't : GN/1976 [184];   GOIC [254];   INN/19 [77, 78, 86, 87];   INO/5 [47, 59];   MOLK [112];

Lamaar, de : INN/15 [165];

Lamain : AMBA [286];   BRP/8 [105];

Lamaire : INN/14 [167];

Lamaison : BRP/6 [4];   BRP/8 [16];   BRP/10 [20];   BRP/13 [141];   BRP/25 [96];   GHG/3 [80, 341];   INN/3 [156];   INN/5 [126];   INN/11 [12];   INN/14 [5];   INN/18 [154];

Lamaisonneuve, de : BRP/7 [25];

Lamaker : BRP/8 [3, 105];   KW/1958 [177];

Lamals : BRP/4 [97];

Laman : BRP/3 [147];   BRP/24 [159];   INN/11 [9];   INN/12 [9];   INO/1 [139, 140];   INO/2 [21];   INO/7 [54];

Lamant : BRP/16 [74];

Lamara, d' : BRP/7 [155, 178];

Lamare, de : BRP/7 [125, 129, 178];

Lamarubun : VERM [147];

Lamars : INN/22 [184];

Lamb : BRP/6 [89];   BRP/10 [114];   BRP/25 [23];   INN/14 [129, 130];

Lambach : DGOD [513];   INN/17 [191];   NL/1972 [126];

Lambalk : BRP/4 [14];

Lamballais : INN/8 [84, 159];   INN/27 [223];

Lamballais Tessensohn : zie  Tessensohn, Lamballais

Lambang : GHG/3 [344];

Lambeau : BRP/24 [39];

Lambeek : INN/10 [58];   VERM [147];

Lambekker : BRP/15 [34, 46, 76, 77, 152];

Lambelaer : INN/17 [64];

Lambelain : INN/17 [64];   INO/5 [62];

Lambergen : INO/4 [19];

Lamberger : BRP/15 [38, 44];   INN/6 [4];   INN/25 [120];

Lambergts : INN/19 [174];

Lambermont, de : INN/6 [24];

Lambernon : BAAY [33];

Lambers, Hille Ris : BRP/8 [11, 74, 111];

Lambert : AMBA [269];   BRP/7 [120];   BRP/8 [101];   BRP/11 [6];   BRP/12 [41];   BRP/13 [126, 129];   BRP/17 [137];   BRP/18 [33, 150];   BRP/23 [70, 75];   BRP/25 [167];   DGOD [94, 100];   DLUX [42];   GHG/3 [9, 239];   GN/1946 [60];   INN/4 [22];   INN/8 [155];   INN/11 [131, 134];   INN/12 [154];   INN/20 [115];   INN/21 [155];   INN/22 [73];   INN/23 [161, 167, 171, 177];   INO/5 [84];   INO/6 [31];   SKKK [159];

Lambert, von : INN/4 [72];

Lamberti : INO/5 [47, 59];

Lamberts : AMBA [255];   BAND [386];   BEGM [25];   BRP/17 [37, 145];   BRP/18 [93];   BRP/22 [7, 137];   BRP/23 [90];   DGOD [430, 491];   GHG/3 [84, 379];   GHG/4 [225];   INN/3 [146];   INN/5 [28];   INN/8 [155];   INN/17 [191];   INN/19 [175];   INN/25 [15];   INO/5 [25];   MRCL [s1.22];   ON/1933 [15];   PEUT [321];   RMSD [57];

Lamberts Thedens : zie  Thedens, Lamberts

Lambertse : INN/13 [78];

Lambertsz : GN/1992 [14];   GN/2002 [613];   INN/19 [31, 32];

Lambertus : BAND [81, 85, 90, 96, 125, 309, 332, 548, 588, 601, 608];   BRP/1 [30];   BRP/2 [42, 43, 50, 60, 61, 66, 191];   BRP/5 [131];   BRP/9 [14, 58];   BRP/17 [105];   GHG/1 [372];   GHG/4 [27, 202, 343];   INN/2 [108];   INN/3 [130];   INN/4 [103];   INN/6 [120];   INN/8 [182];   INN/11 [14];   INN/15 [98, 99, 101, 146];   INN/16 [71];   INN/24 [123];   INO/6 [88, 102];   NLG/12 [349];   RMSD [437];   VERM [147];

Lambertyn : LAZL [72];   MRCL [43];

Lambertz : INO/4 [3];

Lambertzen : INN/23 [169];

Lambesseg : BRP/8 [147];

Lamblin : PCHL [97];

Lamboo : INN/8 [18, 29];   INN/10 [134];   JUMA [109];

Lambooy : GN/2002 [613];   INN/4 [105];

Lambour : BRP/10 [37];

Lambrecht : BRP/16 [36, 103];   BRP/22 [118];   DGOD [218];   INN/12 [145];   INN/14 [157];   INO/5 [124];

Lambrechts : BRP/4 [214];   BRP/16 [12, 36, 103, 113];   DGOD [185];   INN/22 [22];   INN/24 [25];   INO/6 [22];   PEUT [196];

Lambrechtsen : INN/7 [124];

Lambregt : BRP/6 [106];   BRP/11 [111];   INN/23 [186];   SOER [410];

Lambregts : BRP/24 [149, 150];   DGOD [319];

Lambregtse : INN/19 [26];

Lambrich : PEUT [171];

Lambut : INN/12 [40];

Lameberigts : INN/2 [4];

Lamech : INN/23 [161, 163, 166-168, 174, 175, 177];

Lameer : INN/12 [154, 156];   INN/14 [92];   INN/15 [115];   INO/5 [107];

Lamenta : INN/3 [159];

Lamers : AMBA [267];   BRP/2 [118];   BRP/10 [81, 99, 154];   BRP/15 [52];   BRP/22 [98];   DGOD [295];   GHG/1 [261, 289];   GHG/4 [27];   INN/5 [167];   INN/12 [32];   INN/24 [132];   INO/4 [34];   ISPO [198];

Lamert : INN/22 [171];

Lamertsz : GN/1978 [312];

Lameijn : INN/9 [120];

Lamfers : BRP/4 [86];

Lamia : VERM [147];

Lamie : BRP/5 [88];   GHG/1 [287];   GHG/3 [254];   INN/23 [159];

Laming : INO/5 [47, 59];

Laminga : INN/12 [140];

Lamisch : PEUT [199];

Lamkamp : VERM [173];

Lamm : INN/19 [133];

Lammars : INN/22 [184];

Lamme : INO/6 [14];

Lammen : BRP/3 [154];   INN/12 [10];

Lammens : BRP/24 [29];   ESUR [361];   GHG/1 [101];   GN/1966 [372];   GOIC [80, 117, 194, 196];   INN/4 [34];   INO/3 [20];   INO/5 [47, 59];   INO/7 [21, 28];   NL/1962 [349];

Lammeraal : INN/16 [188];

Lammeraas : INN/6 [24];

Lammerding : BRP/3 [91];   BRP/4 [143, 157, 158, 172, 189];   BRP/5 [15, 20];   BRP/8 [123];   BRP/12 [45];   BRP/16 [108];   BRP/23 [7, 52];   BRP/24 [74];   GHG/2 [67, 304];   GHG/4 [228, 344, 351];   INN/16 [76, 174];   INN/18 [136];   INN/27 [146, 147];   INO/1 [55];   OKM/2 [195];   VERM [147];

Lammeree : BEGM [8];   DGOD [157, 159];

Lammerée : BRP/4 [29];   BRP/5 [19];   BRP/8 [3, 12, 59, 60, 96];   GHG/4 [103];   INN/9 [151];   VERM [147];

Lammeren, van : BRP/8 [87, 102];   BRP/22 [69];   INN/12 [68];   INN/16 [160];   INO/5 [130];

Lammering : INN/4 [57];

Lammers : AMBA [257, 286];   BAND [314, 385];   BRP/1 [89, 148, 159];   BRP/3 [2-4, 6, 12, 16-18, 20, 24, 42, 43, 46, 49, 51, 53, 55-58, 63, 64, 67-69, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 87, 89, 95, 97, 98, 100, 103, 109, 111, 112, 126, 131, 134, 135, 138, 146, 151, 160, 163, 173];   BRP/5 [136];   BRP/10 [2, 62, 92];   BRP/12 [41];   BRP/22 [67, 68];   BRP/25 [132, 167, 168];   DGOD [337];   GHG/1 [165, 207, 209, 210];   GHG/2 [267, 295];   GHG/3 [278];   GHG/4 [32, 106, 175, 224, 232, 369];   GN/1956 [65];   GN/2002 [613];   INN/1 [60];   INN/2 [12];   INN/3 [115];   INN/4 [27, 30, 79, 158];   INN/5 [119, 120, 129, 152];   INN/7 [73, 168, 171];   INN/8 [16, 66, 76, 194, 199];   INN/9 [60, 63];   INN/10 [32, 52, 65];   INN/11 [13, 22];   INN/12 [20, 72, 75, 77, 79, 87, 99, 119, 120-123, 126, 129-133, 135, 147, 170, 177, 179-183];   INN/13 [28-30, 32, 35];   INN/14 [37, 79, 80, 169, 184];   INN/15 [158];   INN/16 [38, 175];   INN/17 [29, 64];   INN/18 [66, 153];   INN/19 [111];   INN/20 [140];   INN/22 [159, 182];   INN/23 [175-178];   INN/26 [102];   INO/5 [123, 125];   KW/1993 [149];   NEVE [30];   NL/1995 [42];   NLG/5 [229];   ON/1932 [141];   ON/1933 [15];   PEUT [171];   RMSD [120, 477, 488];   VERM [147, 158, 173];

Lammers, Toekamp : zie  Toekamp Lammers

Lammers Brijl : zie  Brijl, Lammers

Lammers Keyzer : RMSD [493];

Lammers Lisnet : BRP/8 [172];   GHG/2 [216];   GN/1994 [119];   INN/9 [122];   INN/16 [123];

Lammers van Toorenburg : BAND [441];   BRP/4 [2-4, 35, 72, 89, 114, 115, 122, 137, 142, 169, 177, 179, 196, 198, 200, 241, 251, 254];   BRP/5 [42, 67];   BRP/8 [3, 5, 15, 113];   BRP/12 [47];   BRP/14 [62, 72, 83, 90, 98];   GHG/2 [296, 339];   GHG/3 [220];   GHG/4 [36, 372];   GN/1960 [5];   INN/1 [60-66];   INN/5 [77];   INN/6 [10, 153];   INN/7 [188, 209];   INN/13 [117];   INN/14 [127];   INN/16 [174];   INN/17 [77];   INN/20 [114];   INN/26 [91];   INO/3 [40];   INO/4 [50];   INO/6 [39, 49, 50];   JUMA [109];   NL/1999 [497];   SOER [405];   VERM [147];

Lammers van Toornburg : BRP/8 [113];

Lammerse : BRP/21 [94, 95];

Lammersma : GHG/4 [224, 241];

Lammert : INN/23 [162];

Lammerting : INN/10 [79, 81, 86];

Lammerts : BRP/11 [126];   BRP/13 [25];   BRP/21 [73, 74];   INN/12 [104];   INN/18 [146];   INN/25 [164];   MRCL [f.14];

Lammerts van Bueren : zie  Bueren, Lammerts van

Lammerts van Buren : zie  Buren, Lammerts van

Lammertsma : DGOD [167];   INO/3 [74];   INO/4 [16];

Lammes : BRP/4 [61];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?