Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Leurs - Liepenga ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Leurs : BAND [17, 38, 54, 128, 166, 219, 231-233, 236, 255, 261, 264, 271, 274, 278, 280, 303, 305, 321, 329-331, 351, 363, 370-372, 375, 380, 382, 387, 388, 567, 574, 579, 582, 598];   BRP/1 [65];   BRP/5 [99];   BRP/6 [139, 144, 148, 153];   BRP/9 [16, 34, 53, 61, 81, 82, 86, 89-91, 94, 100, 102, 115, 127, 129, 135, 137, 140];   BRP/12 [137];   BRP/24 [158];   DGOD [501];   GN/2002 [614];   INN/5 [178];   INN/7 [168];   INN/11 [107];   INN/16 [175];   INO/5 [99, 118];   MOLK [83];   PEUT [88];   VERM [149];

Leurtzen : BAND [593];   MOLK [83, 84];

Leus, de : INN/12 [111];

Leusden : BRP/5 [74];   INN/19 [111, 114];   INO/7 [59];   JUMA [111];   VERM [149];

Leusden, van : INN/17 [54];

Leusden van den Stolp : GOIC [284];

Leushuis, van : PEUT [46];

Leusing : INN/8 [146];

Leussen : BRP/11 [125];   GHG/4 [137];

Leussink : BRP/8 [110];   NEYN [39, 40];

Leuthardt : BRP/16 [62];

Leutnant : DLUX [44];

Leutner : INN/8 [70];   INN/19 [115];   RMSD [290];

Leutscher : DGOD [574];   INN/27 [156];   PEUT [177];

Leutz : MRCL [s2.10];

Leutztorf : BRP/25 [78];

Leuvasie : INN/9 [37];

Leuven : INN/5 [37];

Leuven, van : BRP/2 [118];   BRP/5 [155, 164];   BRP/10 [62, 152];   BRP/16 [7, 14, 15, 36, 45, 74, 102, 133];   BRP/17 [162];   BRP/25 [112];   DGOD [240, 295];   GHG/3 [52, 69, 292];   GHG/4 [43];   INN/4 [23];   INN/5 [84];   INN/17 [105];   INN/18 [111, 129];   INN/21 [21];   INN/26 [192];   INN/27 [140];   JUMA [111];   NLG/13 [94];  INN/21nbsp; INN/25 [96, 97];   ON/1932 [141];   ON/1933 [13];   PEUT [178];   RMSD [465];

Leuven, Backer van : zie  Backer van Leuven

Leuvenaar : BRP/16 [29];

Leuvenaard : BRP/16 [29];

Leuvenberger : PEUT [110];

Leuveren, van : INN/26 [30];

Leuverman : DGOD [410];

Leuving, van : DGOD [8];

Leuw : PEUT [178];

Leuwaarden, van : BRP/7 [145];

Leuwen, van : BELG [408];   BRP/16 [62];   INN/15 [111];

Leuwendaal, van : BRP/17 [76];

Leuwener : BRP/5 [60];

Leuwentraij : BRP/4 [176];

Leuwol : BRP/8 [2, 17, 105];   BRP/11 [20];   GHG/2 [325];

Leuwol, Rilatupa : zie  Rilatupa Leuwol

Levasier : GHG/2 [381];

Levasseur : BRP/5 [153];

Levebre : BRP/16 [54];

Leven : GHG/3 [99];

Levendig : INN/20 [73];

Levendigh : GOIC [159];

Levenier : BRP/17 [97];

Levens : VERM [149];

Lever : BRP/17 [44];   GN/1992 [343];   GN/2002 [614];   GOIC [84, 86];   INN/3 [65];   INN/7 [152];   INN/8 [2, 111, 142];   INN/12 [165];   INN/14 [117];   INN/21 [54];   KW/1958 [126, 174];   LAZL [29, 35];   MRCL [26, 28, 29, 59, 60, s1.10, s1.57, f.24, f.29];

Leverand : BRP/1 [2, 7];   MOLK [186];

Leverandt : BRP/1 [10];   INN/4 [72];

Leverant : BRP/1 [11];

Leverik : INN/21 [154];

Levering : DGOD [196];

Leverland : MV/1978 [36];

Leverock : INN/5 [54];

Leverok : BRP/7 [172];

Levert : BRP/11 [128];   GHG/2 [185, 310, 316];   INN/10 [115];   INN/19 [103];   VERM [149];

Leveson : INN/12 [108];

Levett : GHG/1 [330];

Levetzow : MRCL [21];

Levicent : INN/15 [148];

Levie : BAND [598];   BRP/6 [91];   GHG/1 [134];   GHG/2 [344];   GHG/4 [94];   INN/19 [129];   INN/26 [179];   INO/6 [88];

Levier : GN/2002 [613];   GOIC [74, 76, 221];   INO/5 [47, 59, 74];   INO/6 [60];

Levin : INN/9 [35];

Levin Röder : zie  Röder, Levin

Levin, van : INN/16 [85];

Levingston : BRP/1 [76];

Levingstone : INO/1 [39];

Levinson : INO/5 [118];   JUMA [111];

Levison : INN/11 [97];

Levit : BRP/5 [76];   PEUT [39];

Levita, de : VERM [149];

Levrand : BRP/1 [3, 79];   INN/7 [51];

Levrant : BRP/1 [8, 11];   INN/7 [51];

Levy : BRP/3 [166];   BRP/5 [51];   INN/11 [97, 98];   INN/15 [157];   INN/19 [106, 107];

Levij : BRP/13 [49, 52];   INN/5 [163];   INN/13 [78];   INN/14 [28];

Levy, van : BRP/7 [85];

Levysohn, Permis : zie  Permis Levysohn

Levysohn Norman : ENI/2 [407];   RMSD [284];

Levyssohn : BRP/2 [197];   BRP/5 [166];   BRP/10 [29];   BRP/12 [122];   INN/6 [15];   INN/11 [98, 99, 101];   INN/12 [108];   INN/13 [170];   INN/26 [187];   INN/28 [221];

Levijssohn : BRP/14 [10];   BRP/18 [51, 172];

Levyssohn, Permis : zie  Permis Levyssohn

Levyssohn, Permus : zie  Permus Levyssohn

Levyssohn Norman : INN/11 [102-104];   INN/16 [161];   INN/20 [178, 181];

Levijssohn Norman : INN/16 [180];   INN/18 [7, 17];

Levyssohn van Sprang : INN/11 [99];

Lewaka : BRP/10 [155];

Lewakabesseij : DGOD [462, 469];

Lewakabessy : BAND [371, 388];   BRP/9 [115];

Lewakabessij : BAND [347, 377];   BRP/9 [142];   DGOD [563];   PEUT [382];   VERM [149];

Lewalata : BRP/18 [16, 129];

Lewalle : INN/14 [164];

Lewarila : BRP/4 [194];

Lewarissa : BRP/1 [62];   BRP/12 [28];   INN/12 [38];   VERM [149];

Lewaroe : BRP/4 [30, 100];   BRP/18 [26, 142];   DGOD [497];   INN/13 [84];

Lewaru : INN/12 [175];

Lewarun : BRP/17 [182];   BRP/18 [92];

Lewe : BRP/13 [118];   INN/7 [67, 72, 76];   MRCL [22];

Lewe van Aduard : INN/5 [124, 126];   ON/1935 [161];

Lewe van Matenesse : INN/7 [9];

Lewe van Middelstum : DUMA [196];

Lewe van Nijenstein : PEUT [112];

Lewe van Nijestein : INN/26 [54, 56];

Lewedina : BRP/9 [91];

Lewen, van : GHG/2 [150];

Lewenstein : ESUR [380];

Lewentrai : BRP/4 [207];

Lewentraij : BRP/4 [176, 207];

Leweriesa : BRP/12 [28, 46];

Lewerila : BRP/8 [88];   INN/12 [172];   INN/14 [68, 170];

Lewerisa : JUMA [111];

Lewerissa : BRP/1 [69, 71];   BRP/12 [152];   BRP/25 [48];   INN/12 [39];   INN/26 [164];

Lewes : BNCL [30, 45];

Lewezoven : MRCL [21];

Lewi : DGOD [473];

Lewis : BNCL [13, 14, 35, 58, 62, 85];   BRP/5 [112];   BRP/6 [83];   BRP/10 [132, 153];   BRP/11 [19];   BRP/21 [140];   BRP/22 [128];   BRP/24 [145, 146, 164, 168, 172, 179, 182];   GHG/2 [155, 171, 172, 222, 253];   GHG/4 [65, 369];   GN/1992 [32];   GN/2002 [613];   INN/4 [159];   INN/11 [34];   INN/19 [190];   INN/28 [21, 184, 194];   INO/2 [87];   INO/5 [128];   JVPP [612, 613];   LEWI [5, 8-12, 22, 23, 59, 65, 86-90];   MOLK [15];   ON/1932 [138, 140];   ON/1935 [52];   PCHL [99];   RMSD [309, 316, 427-430, 495];   VERM [149];

Lewsey : BRP/5 [46];   GHG/3 [89, 95];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Lex : BRP/15 [87, 109];

Lexgraven : NL/1996 [249, 253];

Lexraven : NL/1996 [251];

Lexsgraven : NL/1996 [249];

Ley : BNCL [53];   DLUX [44];   INN/19 [169];   INN/27 [244];

Leij : VVEN [51];

Ley, de : GHG/2 [52];   GN/2002 [613];

Leij, de : BRP/17 [99, 123];   INN/2 [87];

Ley, van der : BRP/3 [102, 158];   BRP/8 [23, 37, 73];   GHG/1 [208];   GHG/2 [25];   GN/1977 [325];   INN/11 [19];   INN/12 [35];   INO/3 [40];

Leij, van der : BRP/3 [37, 40, 46, 71, 79, 89, 92, 97, 117, 122, 133, 138, 146, 150, 154, 164, 167, 173];   BRP/4 [31, 92, 93];   BRP/11 [5];   BRP/15 [126, 161];   GN/1991 [145];   INN/9 [73];   INN/10 [69];   INN/12 [184];   INN/13 [28, 33, 36];   INN/14 [76, 176];   INN/16 [9];   NEYN [16];   VERM [149];

Leyba : INN/6 [78, 79];

Leijbaert : BRP/16 [54];

Leyber : GHG/4 [96];   INN/9 [50];   INO/2 [40];

Leijber : BRP/18 [106];

Leydecker : ENI/2 [401];   GHG/2 [263];   GN/1991 [554];   GOIC [106, 107, 204, 277];   INN/3 [173];   INN/15 [120];   INO/3 [40];   INO/7 [58];   JVRB [28, 31];   KW/1983 [257, 411];   MOLK [42];

Leijdecker : INN/6 [36];   INN/20 [76];

Leijdeckers : INN/15 [111];

Leydekker : MRCL [17];

Leydel : DUMA [76];   INN/19 [170];

Leijdel : BRP/15 [44];

Leijdelmeijer : INN/18 [14];

Leyden : ENI/2 [408];   GHG/2 [187];   INN/17 [36];   PSEB [595-597];

Leijden : BRP/10 [84];   BRP/21 [61];

Leyden, van : BRP/2 [116, 122];   GHG/1 [92];   GHG/2 [120, 151];   INN/8 [70];   INN/11 [132];   INN/15 [52, 54];   INN/19 [115];   INO/5 [98];   NEVE [79];

Leijden, van : BRP/3 [48];   BRP/18 [21, 135];   DGOD [122, 171, 199, 270, 427, 477];   INN/5 [83, 84, 86];   INN/13 [78];   INN/14 [67];   INN/27 [230];

Leyden, Peronneau van : INN/22 [41];

Leydenhoop : INN/21 [154];

Leijdenroth : BRP/4 [39];

Leyder : BRP/8 [124];   BRP/10 [134];   GHG/1 [164, 270, 276, 300];   GHG/2 [210, 354];   GHG/3 [168, 385, 387];   INO/3 [43];   JVRB [173, 245];   NEVE [27];   NL/1964 [199];   NL/1968 [292];   ON/1935 [119, 180];

Leijder : BRP/1 [132];   BRP/11 [96];   BRP/14 [157, 166];   BRP/21 [13];   BRP/23 [28, 76, 98, 108];   BRP/25 [25, 71, 88, 103, 116, 165, 166];   INN/4 [119];   INN/8 [133];   INN/16 [130];   INN/18 [79];   INN/20 [110];   INN/23 [34];

Leyder Havenstroom : zie  Havenstroom, Leyder

Leydesdorff : VERM [149];

Leijdie Melville : BRP/25 [110];

Leijding : BRP/6 [52];

Leyds : BRP/3 [162];   INN/9 [121];   INN/14 [52];   INN/21 [138];   TRSV [86];

Leijds : INN/10 [172, 173];   INN/17 [189];

Leijdsman : INN/10 [37];

Leye, van der : BRP/10 [52];

Leije, van der : NLG/7 [149];

Leijen : BRP/18 [133];

Leyen, van : INN/16 [170];   INN/26 [145];   RMSD [502, 503];

Leijen, van : INN/16 [179];   INN/18 [7];   INN/22 [44, 45, 52];

Leyenaar : BRP/12 [89];

Leijenaar : BRP/21 [61];   VERM [149];

Leyendecker : BRP/3 [13];   NL/1971 [162];

Leijendecker : BRP/24 [187];

Leyendekker : NL/1971 [165];

Leijendekker : BRP/15 [129, 130];

Leijendekkers : INN/27 [153];

Leyenveder : INN/9 [10];   INN/21 [109];

Leyer : INN/6 [82];   INN/9 [86];   INN/14 [58];

Leijer : BRP/13 [111, 156];   INN/5 [164];

Leyerdorp : INN/17 [176];

Leijers : BRP/12 [137];   BRP/25 [37, 73];

Leijfeld : INN/23 [152];

Leyfeldt : BRP/3 [103];   BRP/8 [122];   BRP/11 [54];   GHG/3 [170, 182, 196];   PCHL [13];

Leijfeldt : BRP/11 [54];   DGOD [51, 64];   INN/12 [127];   INN/18 [86];   INN/22 [125];   INN/23 [152-154];   INN/26 [187];

Leijffeldt : INN/23 [152];

Leygraaff : BRP/10 [168];

Leijgraaff : BRP/23 [115];

Leygrave : GHG/4 [325];

Leyh : GHG/2 [10];

Leijh : BRP/1 [73];

Leyhamers : INO/3 [40];

Leijing : BRP/4 [54];

Leijk : BAND [82, 107, 131, 138, 156, 158, 172, 206, 259, 318, 348, 368, 402, 403];   BRP/6 [148];   BRP/9 [13, 41, 60, 94, 100, 116, 121, 129, 139];

Leyman : BRP/11 [62];

Leijman : BAND [309, 310, 359];   BRP/11 [62];   BRP/21 [33, 133, 134];   INN/26 [103, 114];

Leijmans : JUMA [111];

Leijmena : BRP/17 [132, 148];

Leijn : BRP/17 [9, 55, 59];

Leynen : GHG/2 [54];   INN/16 [194];

Leyner : INN/8 [189];

Leyningen, van : INO/2 [70];

Leijns : GOIC [103];

Leijnse : HOFF [85];   INN/3 [111];

Leynssen : ON/1935 [154];

Leynsz : INN/17 [173, 176];

Leys : BRP/3 [145];

Leysen : INN/10 [113];

Leijsen : BAND [575];

Leyser : INN/16 [77];   INO/6 [62];

Leysner : BRP/7 [100, 108, 121, 145, 173];   INN/21 [160];

Leysner, Stoelman : zie  Stoelman Leysner

Leyssen : ON/1935 [154];   INN/11 [24];

Leijssen : INN/11 [14];

Leyssius : BRP/3 [48, 63, 67, 118, 139, 145, 168, 170];   DUMA [78];   GHG/3 [392];   GN/1973 [69];   GN/1994 [108];   INN/4 [61];   INN/5 [158];   INN/6 [112];   INN/8 [64, 77, 122];   INN/10 [60];   INN/12 [2];   INN/13 [35];   INN/14 [144];   INN/15 [72];   INN/19 [120];   INO/1 [167, 168];   INO/4 [22, 29];   KW/1958 [153];   NL/1999 [602];   ON/1932 [133, 138];   ON/1935 [154, 155];   RMSD [24, 269, 292, 297];

Leijssius : BRP/2 [7, 36];   BRP/4 [227];   BRP/24 [86, 136, 164];   DGOD [348];   INN/14 [170];   INN/16 [171];   VERM [149];

Leyssius, van Rheineck : KW/1958 [153];   NLG/4 [8];

Leijssner : INN/27 [238];

Leijten : BRP/24 [169];   INN/4 [23];

Leijtenberg, van : INN/4 [23];

Leyting : BRP/6 [117];   GHG/4 [7, 317];   GN/1994 [570];   HEWE [18, 32];   VERM [149];

Leijting : BAND [33, 74, 88, 132, 148, 150, 235, 248, 249, 287, 301, 303, 332, 351, 398, 546, 572-574, 579, 580, 582, 583];   BRP/1 [57];   BRP/2 [149, 157, 164, 167];   BRP/4 [32, 84, 116];   BRP/8 [128];   BRP/9 [39, 66, 84, 97, 103, 119, 125, 140];   BRP/10 [28, 161];   BRP/16 [49];   DUMA [106];   INN/11 [100];   INN/13 [171];   INN/18 [46];   INN/26 [30];   PCHL [41];

Leijtse : INN/21 [190];

Lezaire : INN/11 [130];

Lezer : JUMA [111];

Lezeur : BRP/13 [113];

Lezius : BAND [474, 475];   BRP/9 [116];

Lezwijn : INN/15 [98];

Lhunissen : BRP/9 [19];

Liah : VERM [146];

Lian : INN/19 [14];

Lianders : BRP/17 [119];

Liando : JUMA [111];

Liang : VERM [149];

Liang, Theing : zie  Theing Liang

Liard : PEUT [227];

Liasaij : BRP/17 [160, 185];

Liassai : BRP/17 [160, 185];

Liat : VERM [149];

Liaususz : VVEN [51];

Libau : BRP/25 [21];

Libbertz : BRP/5 [111];

Libeer : PEUT [178];

Libeking : INN/21 [43];

Libener : GOIC [243];

Libenouw : INN/21 [44];

Libenswager : GN/1992 [363];

Libeo : BRP/7 [44];

Libera, de : GN/1992 [20];

Liberfeld : INN/4 [27];

Liberg : VERM [142];

Libertus : INN/21 [36, 37];

Liberveld : INN/4 [31];

Libessant : INN/6 [98];

Libigh : INN/4 [85];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Liboes : INN/22 [183];

Liborelle : BRP/16 [25, 54];

Libos : INN/24 [185, 186, 188, 192];

Libosan : DGOD [327];   GHG/4 [307];

Libourel : DGOD [83];   INN/5 [99, 153];   VERM [149];

Libowits : BRP/1 [21, 22, 28, 30, 46, 59, 104, 109, 117, 119, 122];

Librecht : BRP/17 [85, 185];   BRP/18 [76, 94, 200];   INN/15 [98];

Librechts : BRP/17 [121, 185];

Libregelt : BRP/15 [62];

Libregt : INO/6 [26];

Libsius : INO/7 [22];

Libswager : GN/1992 [369];

Libus : INN/24 [185, 186, 188-191];

Licas : BRP/25 [155];

Licent : INN/17 [173];

Lich, Wighers Haselhoff : GHG/4 [57];

Lichnowsky : INN/23 [170];

Licht : BAND [82, 107, 158];   BRP/9 [13, 41, 60, 94];   INN/12 [102];

Lichtart : BRP/2 [32];

Lichte : BRP/3 [23, 30, 42, 45, 55, 66, 73, 80, 98, 109, 118, 122, 127, 144, 166];   BRP/10 [73];   BRP/16 [63];   GHG/4 [362];   INN/9 [61, 64, 66, 67];   INN/12 [129];   INN/13 [35];   INN/17 [149];   INN/24 [140];

Lichte, d' : INN/15 [125];

Lichte, de : INN/15 [125];

Lichten : INN/23 [159];

Lichtenbelt : BRP/5 [122];

Lichtenberg : DLUX [44];   ENWI [452, 453];   ESUR [382];   GN/1996 [130];

Lichtenberg, van der Burcht van : BRP/2 [77, 82, 88, 97];

Lichtenbergh, van : KW/1983 [352];

Lichtenbergh, van der Burcht van : BRP/23 [105];   INN/5 [84];

Lichtendahl : INn/16 [170];

Lichtenfoort : INO/3 [40];

Lichtenvoort : INN/15 [179];   RMSD [406];

Lichtenvoort, Star : KW/1958 [150];   NL/1987 [355];

Lichtevoort : INO/5 [87];

Lichtew, van : GN/2002 [612];

Lichthelm : INN/11 [184];

Lichtveld : DUMA [205];   ESUR [270, 271];   GN/1962 [343];

Lickint : INO/4 [6];

Licktemberek : BRP/23 [76];

Lictemberck : BRP/1 [52, 62];   PEUT [178];   VERM [149];

Lictemberek : BRP/10 [124];   BRP/22 [147];   ON/1935 [99];

Lictemberik : BRP/23 [76];

Licumahuwa : VERM [149];

Liddell : GHG/4 [133];

Liddle : BNCL [42];   DUMA [125];   GHG/2 [55, 331, 372];   GHG/3 [316];   INN/12 [54];   INN/13 [51];   INN/16 [121];   INN/17 [192];   INN/23 [66];   INO/1 [39];   VERM [149];

Lidenie : BRP/16 [2];

Lidgerwood : BRP/11 [155];   BRP/23 [106];   JVRB [92, 140, 141];   LUTH [62.1];

Lidovisie : GN/2002 [614];

Lidt, van : NL/1982 [241];

Lidt de Jeude, van : NL/1988 [390];

Lidth de Jeude, van : INN/18 [78];   INO/4 [22];

Lie : BRP/11 [59];   ESUR [382];   HOFF [66, 83];   INN/17 [134];   INN/27 [237];   ISPO [197];

Lie, van : INN/6 [73];

Lieb : JUMA [111];

Liebau : BRP/25 [61];   GHG/2 [114];   GHG/4 [37];

Liebaut : INN/6 [98];

Liebegut : DUMA [254];

Liebeherr, van : INN/17 [173];

Liebeherr, von : GHG/1 [121];   INN/3 [13];   INN/7 [151];   INN/18 [182];   INN/19 [40-42];   INN/20 [95];   INN/22 [134];   INN/21 [111};   INO/5 [60, 69];   NL/1983 [453, 454];   PSEB [514, 648];

Liebelt : INN/9 [121];

Liebenberg : INN/19 [176];

Liebenschütz : BRP/5 [111];   BRP/10 [16];   GHG/1 [277];   INN/6 [3];   INO/6 [14];   ON/1933 [15];

Liebenstein : INN/22 [141];

Liebenstein, de : INN/22 [141];

Liebenstein, van : INN/16 [195];

Liebenstein, von : BAND [436];   BRP/10 [77];   BRP/21 [115];   BRP/24 [170];   DINI [3];   INN/3 [157];   INN/7 [75, 82];   INN/8 [137];   INN/9 [121];   INN/14 [10];   INN/21 [90, 111];   INN/22 [132, 134, 139-151];   INN/23 [126];   INN/27 [17, 37, 55, 76, 85, 92, 193, 237, 246];   INN/28 [28, 49];   VERM [149];

Liebenswager : GN/1992 [359, 361];

Lieber : BRP/24 [18];

Lieberfeld : INN/8 [194, 195];

Liebergelt : BRP/15 [47, 68, 103];

Lieberknecht : BRP/3 [151];   DGOD [324];   INN/12 [9];

Liebert : GHG/2 [118];   INN/9 [88];   INN/22 [121];

Lieberveld : INN/8 [201];

Liebeswager : GN/1992 [20, 352];

Liebman : INN/18 [21];

Lieborelle : GHG/1 [229];

Liebos : INN/24 [185, 191];

Liebouts : INN/24 [194];

Liebrechts : GHG/1 [225];   NEVE [27];

Liebregt : INN/10 [36];

Liebscher : BRP/24 [161];

Liebschwager : INN/5 [151];

Liebswager : GN/1992 [354, 358, 362, 365, 366, 368];

Liechti : DGOD [51];

Liedel : BRP/10 [114];   BRP/12 [153];

Liedenburg : INO/3 [27];

Lieder : BRP/11 [111];   BRP/22 [86];   BRP/23 [78];   INN/14 [56];

Liederich : BRP/1 [62];

Liedermooy : INN/14 [117];

Liedermooij : BAND [32, 34];   BRP/9 [7, 19];   INN/13 [181];   INN/15 [36];   INN/18 [169, 174];   INN/19 [35, 36];   INN/20 [154];   INN/23 [85];

Liedjem : BRP/2 [56];

Liedstrum : BRP/7 [2];

Liedsveld : BRP/1 [122];

Liedts : ON/1935 [95];

Liefde, de : GHG/1 [81];   GN/1977 [154];   NL/1982 [117];

Liefde Meyer, de : zie  Meyer, de Liefde

Liefde, van der : BRP/17 [149];   INN/2 [87];

Liefering : NLG/6 [293];

Liefferink : VERM [149];

Lieffers : INO/1 [90];

Liefhebber : GN/2002 [614];

Liefheid : VERM [149];

Liefkens : GN/1978 [311];   INN/21 [38];

Liefrinck : BRP/24 [182];   DGOD [517, 522];   ENI/2 [411, 412];   INN/9 [121];   INO/5 [83, 133];

Liefrink : DGOD [513];   GHG/3 [185];

Lieftinck : BENG [301, 488, 555];   BRP/7 [53];   INN/21 [28, 150];   INO/3 [40, 41];   INO/4 [79, 89, 96];   INO/5 [85];   JVRB [155];   KW/1958 [223];

Liefting : BRP/11 [160];   INN/21 [141, 158];   INO/6 [32];

Lieftink : BRP/3 [58];   INN/7 [124];

Liege, de : VERM [149];

Liegten, van : INO/6 [92];

Liekam : BRP/18 [5, 113];

Liekenawaka : BRP/18 [4, 112];

Lieket : INN/23 [170];

Liele, de : BRP/7 [65, 68, 178];

Liele, van de : BRP/7 [65, 178];

Liem : INN/19 [156];   NEYN [65, 66];   NLG/12 [357];

Liem, de : BRP/17 [2, 14, 66, 102, 109, 137, 145, 155, 159, 165, 168, 173, 180];   BRP/18 [35, 36, 58, 63, 78, 85, 109, 153, 154, 180, 185, 203];   INN/13 [91];

Liemacher : BRP/22 [89];

Lieman : INN/16 [53];   INO/6 [27];

Liemes : INO/5 [60, 69];

Liemona : JUMA [111];

Liempd, van : INN/4 [23];

Liempt, van : BRP/8 [120];

Lien, van : BRP/8 [135];   INN/18 [55];

Lienaerts : VERM [149];

Lienard : BELG [383];

Liendberg : BRP/13 [47, 167];

Lienden, van : GHG/3 [191];   INN/1 [55];   JUMA [111];

Lienesch : DGOD [18, 24];

Lienhaardt : GHG/3 [370];

Lienhard : INN/7 [22];   INN/16 [173];

Liens : INN/5 [18];   INN/8 [122];   RMSD [222];

Lientjaart : INN/25 [184];

Lieon : INN/2 [87];

Liepelt : BRP/16 [11];

Liepenga : BRP/6 [33];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?