Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Maack - Mahgijn ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Maack : BRP/13 [79, 82, 100, 139, 145, 152, 156];

Maaden, van der : BRP/23 [73];

Maader : SOER [410];

Maagdenberg : BAND [197, 216];   BRP/5 [84];   BRP/6 [20, 55];   DGOD [499];   GHG/2 [108];   INN/10 [177];   INN/24 [47];   INN/27 [153];   INO/6 [2];   NLG/10 [137];   VERM [131];

Maagdenberg, van den : INN/4 [8];

Maagdenburg : INN/10 [151, 174, 175, 177, 179];   INN/16 [197];

Maagh : INO/1 [79];   INO/4 [72];

Maahalie : DGOD [368];

Maail: VERM [150];

Maak : BRP/13 [2, 3, 25, 27-29, 31, 161];

Maakay : BRP/15 [89];

Maaker : DGOD [220, 255, 296];

Maaker, de : INN/16 [162];

Maal : GHG/3 [302];   INN/14 [55, 56];

Maaldrink, Binkhorst : INN/8 [56];

Maale, van : INN/8 [151];

Maalen, van : INN/8 [151];

Maalstroom : BRP/15 [75];

Maan : GHG/3 [1];   NL/1961 [34];

Maandag : BRP/4 [196];   BRP/16 [54];   BRP/22 [106];   NLG/12 [434, 487];   VERM [150];

Maane : PEUT [298];

Maanen : BRP/21 [78];

Maanen, van : BAND [332, 363, 372, 380];   BRP/2 [119, 126];   BRP/3 [109];   BRP/4 [21, 29, 30, 58, 62, 63, 83, 152];   BRP/6 [51, 92, 101, 102];   BRP/8 [146];   BRP/10 [68, 71];   BRP/12 [89];   BRP/16 [21];   BRP/21 [129, 148];   BRP/23 [26];   BRP/24 [3, 4, 121, 214, 215];   DGOD [8, 17, 22, 77];   DUMA [150];   GHG/1 [291, 343];   GHG/2 [354, 355];   GHG/3 [266, 279, 290];   GHG/4 [94, 213, 214, 280, 373];   INN/3 [115];   INN/5 [118, 178];   INN/9 [122];   INN/10 [98];   INN/11 [155];   INN/13 [135];   INN/17 [114, 151, 156, 188, 191];   INN/20 [152];   INN/22 [122];   INO/1 [72];   KW/1983 [287];   NLG/13 [81];   RMSD [268];   VERM [150, 174];

Maange, van : BRP/1 [100];

Maanligt : INN/21 [51, 53, 55-57, 61];

Maanster : BRP/8 [121];

Maaren, van : GHG/3 [259, 317];   INO/6 [48];

Maaren, van der : DGOD [135];   GHG/4 [127, 159];

Maarlen, van : NL/1994 [244, 245];

Maars : GN/2002 [614];

Maarschalck : NL/1992 [470];

Maarschalk : DGOD [112, 131];   GHG/1 [129];   GHG/3 [195, 262];   INN/2 [122];   INN/17 [54];   INN/19 [182];   INN/20 [17];   INO/6 [67];   PEUT [185];

Maarschalk, van Steenhoven : zie  Steenhoven Maarschalk, van

Maarsche, van de : GOIC [232];

Maarseveen : GHG/1 [91];   PEUT [185];

Maarseveen, van : BRP/1 [29, 30];   BRP/2 [44, 48, 62, 196];   BRP/3 [84];   BRP/5 [168];   BRP/12 [115];   BRP/24 [204, 227];   GHG/4 [16, 289];   INN/9 [52];   INN/17 [189];   KW/1983 [345];

Maarsman : INN/28 [27, 49];

Maarsseveen : INO/5 [9];

Maarsseveen, van : INO/3 [52];   RMSD [117];

Maartens : BRP/1 [46];   BRP/7 [112];   INN/19 [174];   INO/3 [52];

Maartense : INN/22 [72, 73];

Maartensz : INN/3 [6, 15];   INN/7 [49];   INN/19 [30];   INN/21 [28, 36, 53, 55, 56];   MRCL [f.9];

Maas : BRP/1 [4, 90, 122];   BRP/4 [15, 51, 52, 86];   BRP/8 [38, 68, 86, 101, 104, 162];   BRP/10 [126];   BRP/11 [87, 137];   BRP/12 [48];   BRP/15 [155, 166];   BRP/16 [11, 37, 56, 125];   BRP/17 [143, 182];   BRP/18 [43, 58, 77, 90, 163, 180, 200];   BRP/22 [158];   BRP/23 [13, 24, 55];   BRP/24 [22, 74];   BRP/25 [132];   DGOD [66];   GHG/1 [100, 125, 133];   GHG/4 [19, 111, 232, 261];   GN/1992 [17, 24];   INN/2 [122];   INN/4 [16, 25, 76];   INN/8 [206];   INN/11 [9, 22];   INN/12 [68, 155];   INN/13 [15, 180];   INN/14 [97];   INN/16 [105, 188, 189];   INN/17 [64];   INN/18 [118];   INN/19 [36, 145, 147, 170, 172];   INN/21 [158, 176];   INN/22 [61];   INN/23 [175];   INN/28 [191];   INO/3 [39];   INO/5 [8, 27, 68-70];   INO/6 [80];   NL/1964 [289, 414];   NL/1967 [250];   NL/1968 [227];   NL/1975 [165];   NL/1997 [204, 205];   NL/1999 [497];   NLG/4 [208];   NLG/13 [104];   RMSD [408, 448, 560];   SOER [410];   VERM [150];   VGLS [7];

Maas, van Bockom : BAND [305, 341, 569];   BRP/4 [4, 115, 122, 179, 241];   BRP/5 [120];   BRP/10 [79];   BRP/23 [27];   BRP/25 [158];   DGOD [330];   GHG/2 [280, 297];   GHG/4 [36, 155];   GN/1960 [5-8];   INN/1 [60, 61];   INN/13 [117];   INN/18 [12];   INO/6 [13];   JAZZ [75];   MV/1976 [199];

Maas, van Boekom : BRP/4 [122];

Maas, van : BRP/17 [57];   GN/1999 [558];   INN/8 [114];   INN/19 [75, 82];   INN/21 [158];

Maas, van de : INN/24 [79, 81];

Maas, van der : BAND [183, 212, 473];   BENG [301, 490, 555];   BRP/3 [58, 63];   BRP/9 [71, 119];   BRP/15 [19];   BRP/22 [67];   GN/1992 [9, 19, 348, 350, 352, 354, 361];   GOIC [197];   INN/5 [151];   INN/14 [171];   INN/24 [81, 146];   INN/27 [12, 69];   LEWI [53];   NLG/8 [43];   PEUT [185];

Maas Geesteranus : BRP/11 [123, 173];   INN/16 [105];  

Maas, Grader van der : zie  Grader van der Maas

Maasdam : AMBA [265];   GHG/4 [69];

Maasdorp : INN/19 [166, 168];

Maase : GN/2002 [614];

Maasen : VERM [150];

Maasen, van der : INN/5 [163];

Maaskamp : VERM [150];

Maaskant : BRP/8 [95, 121];   INN/24 [144];

Maasland : BAND [136, 182, 378, 386];   BRP/9 [64];   DGOD [188, 270, 296];   INN/19 [191, 192];   VERM [150];

Maasman : BRP/2 [183];   INO/5 [72];

Maass : BRP/11 [7, 137];   DUMA [126];   GHG/1 [364];   GHG/4 [30];   INN/12 [55];   INO/1 [38];   PCHL [75];

Maassen : GHG/3 [85];   GHG/4 [182];   INN/7 [32];   INN/11 [5];   INN/15 [155];   INN/26 [175];   VERM [150];

Maaswinkel : BRP/2 [176];   INO/5 [61];

Maaswijk, van : GN/2002 [615];

Maat : GHG/2 [201];   GHG/3 [312];   INN/4 [60];

Maat, Pander : zie  Pander Maat

Maat, ter : BRP/2 [175];   INO/5 [61];

Maat, van de : INN/9 [37];

Maat, van der : BRP/15 [134, 136];   BRP/24 [138];

Maaten, van der : BRP/10 [44];   DGOD [418, 443, 445, 490];   INN/9 [122];   MARA [48/49, 84/85, 116/117];

Maatita : INN/19 [17, 19];

Maätita : DGOD [569];

Maatje : BRP/3 [162];

Maatman : BRP/3 [101, 150, 159];   BRP/16 [115];

Maatoepi : JUMA [112];

Maatoke : DGOD [489];   VERM [150];

Maatsuijker : INN/20 [69, 70];

Maazen, van der : VERM [142];

Mabe : GN/1973 [414];

Mabé : BRP/4 [163];

Mabelis : INN/9 [122];

Mabesaine : BRP/2 [182];   INO/5 [71];

Mabessij : PEUT [384];

Mabindas : INN/12 [9];

Maboe : DGOD [431];

Macaffry : INN/17 [176, 180];

Macaire : INO/5 [100];

Macalawang : INN/13 [55];

Macalester Loup : zie  Loup, Macalester

Macalew : DGOD [525];

MacArden : INN/18 [180];

Macare : BRP/18 [4, 22, 24, 112, 136, 139, 166];   INN/2 [122];

Macaré : BRP/2 [44, 46, 48, 51, 53, 63, 65, 66, 69, 192];   BRP/10 [10];   BRP/11 [33, 176];   BRP/17 [133, 172];   BRP/18 [24, 139];   BRP/21 [9, 69, 76, 89, 119];   BRP/23 [140];   BRP/25 [9, 39, 67];   DGOD [21];   DUMA [97];   GHG/1 [149];   GHG/2 [21, 136, 195, 199];   GHG/3 [69, 78, 80, 136];   GOIC [251, 252];   INN/4 [38, 63];   INN/6 [133];   INN/7 [76];   INN/12 [111, 152];   INN/16 [79];   INN/18 [172];   INN/19 [182];   INN/20 [69];   INO/5 [69, 70];   KRN/2 [69-80, 86, 88];   KRN/4 [228];   KRN/9 [191, 192];   NL/1999 [505, 516, 547];   ON/1935 [95, 96];

Macareel : INN/5 [145];

MacArthur : BRP/3 [134];   INN/12 [7];

Macartich : GHG/3 [123];   INN/2 [122];   INN/19 [182];

Macartney : BENG [124];   PSEB [599];

Macassar, van : GN/1992 [131];

Macatita : BRP/17 [175, 185];   INN/25 [15];

Macaulay : BENG [305];   PSEB [513];

Macaij : BRP/16 [43];

MacCalman : BNCL [58];

Maccane : INN/4 [180];

Maccareddie : INN/22 [183];

MacCarrell : BNCL [54];

McCartny : INN/12 [149];

McCarty : INN/25 [166];

Macharez : INN/18 [31];

MacClelland : INN/6 [104];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Maccoll : GHG/3 [58];

McColl : DUMA [176];

MacCran : BNCL [48];

McCree : BRP/5 [77];

McCulloch : PEUT [385];

MacCullock : BNCL [46];

MacCutchen : BNCL [6];

McDonald : BRP/5 [78];   BRP/21 [105];

MacDonald : BNCL [6, 33, 36, 37, 55];   BRP/4 [12];   BRP/10 [162];   INN/10 [107];   INN/13 [65];   MRCL [s1.16];

Mac Donald, Willekes : VLOT [106];

Macdonald : BAND [513];   BNCL [62-65];   BRP/6 [50];   BRP/9 [2];   DGOD [77];   GHG/4 [40];   GN/1946 [60];   INN/5 [102];   INN/23 [23];   INO/2 [7];   PSEB [534];

Macdonald, Willekes : BRP/6 [51];   BRP/24 [90, 93];   GHG/4 [217];   INN/5 [74];

McDonalds : INN/6 [170];

MacDonel : INO/1 [39];

MacDowell : GHG/3 [364];

McDougall : INN/19 [147];

Macedo : INN/19 [147];

McErlean : INN/6 [11];

Macfaerson : INN/21 [177];

MacGeorge : INN/16 [88, 102];   INO/1 [39];   INO/6 [85];

McGillavry : INN/16 [174];

Mac Gillavry : INN/11 [51];

Mac Gillavrij : DGOD [426];   VERM [150];

MacGillavry : BEGM [21];   BRGM [35];   BRP/1 [60];   BRP/3 [39, 40, 106];   BRP/4 [197];   BRP/5 [32, 71];   BRP/8 [158];   BRP/10 [91, 156];   BRP/11 [93];   BRP/22 [63];   GHG/1 [352, 353, 355, 356, 358];   GHG/2 [30, 232, 297, 307];   GHG/3 [11, 20, 183];   GN/1997 [519, 520];   INN/2 [100, 107, 160];   INN/5 [112, 179];   INN/8 [6, 39, 70, 88, 170];   INN/12 [90];   INN/13 [104, 136, 137, 140];   INN/16 [121];   INN/19 [115];   INN/20 [138];   INN/21 [128];   INN/22 [158];   INN/23 [58];   INN/24 [93, 112, 119];   INN/25 [60, 61, 106];   INN/28 [144, 168];   INO/1 [39];   INO/2 [83];   INO/5 [28];   INO/6 [32];   JUMA [112];   JVRB [210];   NL/1999 [516];   NL/2002 [365];   ON/1932 [136];   RMSD [202];   SOER [404];

MacGillavrij : INN/27 [15];

Macgillyvray : INN/25 [61];

MacGoun : INN/13 [66];

MacGregor : INN/1 [24];   INN/2 [122];   INO/1 [167];

Macgregor : GHG/1 [23, 293];   PSEB [599];

MacGuire : BNCL [52];

Machado : INN/19 [147];   INN/21 [43];

Machado de Mendonça : INN/19 [147];

Machalestie : BRP/2 [185];

Machatita : BRP/17 [137];

Machedo : GN/1992 [14];

Macherez : BRP/10 [65];   INN/5 [21];

Macherus : INN/20 [16];

MacHeugh : BNCL [38];

Machiels : INN/6 [114];   INN/20 [19];   ON/1932 [138];   ON/1935 [155];   RMSD [302];

Machielse : AMBA [266];   INN/14 [27-29];

Machielse, van : BRP/7 [141];

Machielsen : DGOD [11, 17, 88, 89];   GHG/3 [134];   INN/6 [25];

Machilius : INN/11 [15];

MacHinley : BRP/11 [145];

Macholetti : BRP/16 [124];

Machon : BRP/3 [78];   INN/8 [65];   INN/13 [16];   WEYN [8];

Machora : INN/13 [79];

Machore : BRP/13 [92];

Machoro : BRP/13 [72, 86, 104, 122, 131];

Macht : INN/12 [11];   INN/15 [46, 95];

Machus : BRP/24 [147];

MacInnes : BNCL [58];

MacInroy : INN/5 [39];   INN/11 [168, 170];   INN/13 [58-70, 71, 72];   INN/14 [155];   KW/1983 [474];   KW/1993 [110];   NLG/9 [20];

MacInroy of Lude : INN/11 [168];

McIntosh : INN/6 [150];

MacIntosch : INN/21 [139];

MacIntosh : BNCL [48];   GN/1988 [111];

Macintosh : BENG [180, 262];   NL/1978 [87];

MacIntyre : BRP/24 [28];   INN/2 [122];

Macius : INN/21 [37];

Mack : BRP/8 [25, 73];   DGOD [21, 201, 295];   GHG/2 [164];   INN/13 [185];   INN/18 [172];   INN/21 [29];   INO/1 [39];   INO/6 [11, 12];

Mackaay : GHG/4 [32];

Mackaaij : INN/8 [77];

Mackaré : BRP/12 [85];

MacKarty : GN/1992 [30];

MacKay : BRP/4 [150, 178];

Mackay : BRP/4 [42, 97, 250];   BRP/5 [13];   BRP/11 [9];   BRP/16 [8];   GHG/4 [263];   INN/5 [54];   INN/15 [26];   INN/21 [138];   INO/5 [69, 70];   OKM/2 [76];

Mackaij : INN/15 [161];

Mackaylie : INN/6 [32];

Macke : JUMA [112];

McKean : BRP/23 [46];

Mackeeunt, de : MRCL [f.29];

Mackemehl : BRP/10 [161];

Macken : INO/5 [107];

MacKenna : INN/21 [148];

MacKennah : BNCL [52];

McKennon : INN/21 [141];

Mackensie : BRP/16 [97, 107, 112, 131, 132];   INN/21 [170, 177];   INO/1 [39];   MOLK [136, 250];

McKenzie : INN/6 [71];   JAZZ [16, 17, 28, 30, 31, 33, 47, 48, 52-54, 56, 57, 74, 75, 84, 93, 94];

MacKenzie : BNCL [39];   INN/2 [128];   INN/11 [166];   INN/13 [68, 177];   PEUT [37];

Mackenzie : BRP/15 [67];   BRP/16 [93, 96];   BRP/24 [142, 167];   GHG/4 [264];   PSEB [503, 516, 519, 589, 594, 599-605, 634, 662];   VERM [150];

Mackeprang : INN/21 [185];

Macker, de : DGOD [137];

McKerrell : BAND [588];   BRP/6 [163];   MOLK [55];

Mackertich : BRGM [52];   BRP/10 [78];   GHG/2 [38];   GHG/3 [123];   INN/16 [18];   INN/18 [24];   INN/24 [8];   INO/2 [84];

Mackertisch : INN/3 [115];

Mackertoem : GHG/4 [370];

Mackertum : BRP/16 [6];

McGuire : INN/22 [64];

Mackin : BRP/15 [29];

Mackintosh : VERM [150];

Macklot : GHG/2 [268, 269];

MacKnight : BNCL [27];

MacKring : BNCL [54];

MacLachlan : BRP/4 [7, 25, 44];   BRP/11 [35];   GHG/3 [56];   ON/1935 [47];

MacLagan : INN/13 [62, 63];

MacLain : INN/28 [39];

MacLaine : BRP/4 [44];

Maclaine : GHG/3 [138];   GN/1961 [240];   INN/2 [50];   INN/6 [125];   INN/9 [51];   INN/16 [3];   INO/1 [39, 111, 161];

Maclaine Campbell : BRP/11 [60];

Maclaine Pont : zie  Pont, Maclaine

Maclaine Watson : PSEB [535];

Maclane : BNCL [8, 13, 16, 46];   BRP/6 [82];   JVPP [611];

McLaughlin : BRP/15 [37];

MacLaughlin : BNCL [55];   GHG/2 [382];

MacLean : BRP/10 [158];   BRP/25 [30];   INN/17 [88];   INO/1 [39];   NLG/3 [239];   NLG/7 [28-32, 36, 54, 55];

McLean : BRP/7 [154, 175];   BRP/21 [77];   BRP/25 [149];

Maclean : BNCL [3, 4];   DGOD [25];   GHG/1 [206];   INN/2 [50];   INN/8 [38];   INN/28 [16];   JVPP [512];

Maclean-Bell : INO/3 [80];

Maclement : GN/1992 [364];

MacLennan : BRGM [43];   BRP/11 [34, 131, 142];   BRP/22 [74, 114];   BRP/23 [121];   GHG/1 [290, 303, 305, 312, 313];   INN/9 [122];   INN/16 [54];   INN/23 [58];   INN/24 [8];   INN/25 [58, 171];   INO/1 [39];   INO/6 [37];

McLennan : BRP/11 [34, 142];

Maclennan : GHG/3 [268];

MacLennan, de Clonie : BRP/10 [10];   BRP/21 [89];   BRP/25 [9];   GHG/1 [312, 313];   GHG/2 [30];   GHG/3 [80];

McLeod : BRP/6 [163];   JVPP [487];   MOLK [54];

Mcleod : INN/20 [172];

MacLeod : BRP/22 [82];   BRP/24 [109, 110, 199];   GN/1953 [104, 105];   GN/1973 [393];   INN/5 [3];   INN/9 [107];

Macleod : BAND [588];   PSEB [499, 516, 594, 605, 664];

MacMahon : BNCL [57];

McManus : INN/12 [71];

Macmillan : BNCL [45];

MacMillan : BRP/11 [34];

McMootrij : BRP/16 [69];

MacMootry : BRP/4 [3, 4, 65];   BRP/16 [104];   GN/1946 [61];   INN/28 [231];   INO/1 [39];

Macmootrie : BRP/15 [154, 155];

Macmootry : BRP/15 [48, 130, 145-147];   DUMA [147];

Macmootrij : BRP/16 [34];

Macmotry : BRP/16 [15];

Macmotrij : BRP/16 [40];

McNamara : INN/19 [110];

McNaughten : GN/1983 [18];

MacNaughton : BNCL [50];

MacNeal : BNCL [47];

MacNealance : GN/1992 [30];

MacNeil : INO/1 [39];

MacNeill : BRP/11 [46];   BRP/22 [86];   BRP/23 [74];   BRP/25 [52];   GHG/1 [291];   INN/5 [6];   INN/13 [19];   INN/21 [137];   INN/26 [146];

McNeill : BRP/22 [86];

Macneill : BRP/12 [52];   INN/9 [122];

Macniel : NL/1981 [177];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Macor : DUMA [239, 240];   GN/2002 [575];   INN/16 [188];

Macorhl : BRP/7 [155];

Macouelijn : BRP/6 [7];

Mac Phail : DGOD [85];

McPherson : GHG/1 [328];   INN/22 [195];   JVPP [503];   LEWI [20];

Macpherson : BENG [72, 92];   BRP/10 [69, 156];

McPonnel : INN/12 [149];

McQuade : INN/20 [142];

Macqueen : INO/6 [10];

Macqueleyn : INO/5 [19];

Macqueleijn : INN/28 [216, 220];

Macquelin : MOLK [161];

Macquelijn : INN/17 [48];   INN/28 [216, 220];

Macquet : GN/2002 [615];   MRCL [s1.14];

McQuhae : INN/28 [92, 100];

MacQuoid : INO/1 [39];

Macquoid : INO/5 [69, 70];   PSEB [498, 531, 537, 541, 561, 568, 578, 594, 595, 599, 605-608, 625, 626, 664];

MacRae : INN/13 [68];

Macrae : BNCL [9];

Macrée : BRP/15 [106];

MacTatam : BNCL [28];

MacWatt : INN/13 [76];   KW/1983 [474];

Macxorce : BRP/24 [160];   INN/16 [88];   INO/6 [85];

Madaderi : VERM [150];

Madali : VERM [150];

Madalisa : BRP/16 [137];

Madarasz : BRP/8 [127];

Maddos : BNCL [28];

Made, van der : DGOD [499, 525];   GHG/4 [378];   INN/26 [162];   VERM [150];

Madeira : INN/19 [147];

Madeira de Carvalho : INN/19 [147];

Madel : INN/16 [170];

Madelon : HARG [100];

Maden, van der : PEUT [232];

Mader : INN/19 [168];

Madern : NLG/6 [236, 237];

Madet : BRP/13 [127];

Madhola : VERM [150];

Madi : VERM [150];

Madjat : VERM [150];

Madjid : DUMA [93];

Madlener : INN/9 [122];   INN/19 [171, 172];   VERM [150];

Madlung : PEUT [185];

Madras : INN/16 [104];

Madriz : NL/1986 [359];

Madriz Arcaya : NL/1986 [359];

Madsalim : GHG/4 [326];

Maduro : BRP/7 [145];   INN/3 [108];   INN/5 [164];   INN/6 [75, 77, 79, 80, 86];   INN/9 [85];   INN/13 [78-80];   INN/14 [147];   NLG/11 [365];

Madvig : INO/1 [70];

Maecker : GHG/1 [340];

Maecks, op de : zie  Op de Maecks

Maeght, de : BAND [292, 347];   BRP/9 [41, 74];   DUMA [248];   MOLK [119];

Maek : INN/12 [111];

Mael : BRP/2 [159];   BRP/4 [239];   INN/6 [113];   RMSD [298];

Maël : BRP/12 [131];

Maele, van : DGOD [361];

Maelen, van der : INO/6 [18];

Maelsted : BRP/7 [21, 178];

Maelsteed : BRP/7 [21, 178];

Maenen, van : INN/10 [56];

Maengay : BRP/5 [108];

Maengkom : BRP/8 [136];   INN/2 [149];

Maëngkom : GHG/2 [223];

Maens : INN/2 [122];   INN/7 [72];   INN/19 [182];

Maequelijn : INO/4 [73];

Maerland : INO/3 [52];

Maers : BRP/13 [55, 93];

Maersen : BRP/21 [151];

Maersman : MOLK [132];

Maertens : GOIC [93];   INN/11 [148];   INN/19 [32];

Maertensz : INN/15 [122];

Maertenszoon : INN/7 [61];

Maes : BRP/3 [11];   BRP/8 [131];   BRP/10 [11, 52];   BRP/23 [123];   DGOD [113, 264];   DLUX [45];   DUMA [162];   INN/6 [70];   INN/26 [165];   NL/2002 [223];   PEUT [186];

Maeschalk : BRP/7 [135];

Maesen de Sombreff : DGOD [357, 358];

Maesen de Sombreff, van der : BRP/6 [58];   INN/7 [18];

Maesius : BAND [592];   BRP/6 [161];   MOLK [50, 51];

Maesschalk, de : INN/2 [105];   INN/24 [108];

Maessen : INN/25 [232];   VERM [150];

Maetsuycker : BAND [500];   BRP/6 [160];   ENI/2 [446, 447];   GOIC [56-58, 60, 282];   INO/3 [90];   INO/7 [14, 15];   MOLK [40, 41, 48, 161, 297];

Maetsuyker : INO/5 [67];   NL/1986 [11, 12, 18];

Maetsuijker : INN/20 [61];

Maeijens : BRP/4 [36];

Maffé, de : PSEB [614];

Maffei, von : BRP/5 [48];

Maffet : BRP/13 [75, 89];

Mafficioli : BRP/15 [110];   INN/12 [154];   INN/24 [173, 181];   INN/26 [187];

Mafficioli de Casteletta : INN/24 [182];

Mafficioli di Casteletto : ON/1935 [34];

Mafficioli del Casteletto : INN/24 [179, 180];

Mafficioli del Castelletto : BRP/4 [20];   BRP/8 [132, 157];   GHG/4 [329];   GN/1968 [308];   INN/13 [116];   INN/24 [173, 175-183];   INN/26 [187];   INO/4 [50];   KW/1958 [222];   NL/1999 [578];

Mafficioli, von : INN/24 [173];

Maffre : DGOD [29];

Maficioli, von : INN/24 [180];

Mafluhu : VERM [150];

Magalhaes : INN/19 [147];

Magalhaes Mexia : INN/19 [147];

Magan : BRP/7 [80, 90];

Magdanyi : CLRK [8];

Magdeburg : INO/6 [42];

Magdelijn : GN/2002 [615];

Magdenas : BRP/22 [73];

Magdenburg : INN/2 [122];

Magenius : GN/2002 [614];   INO/5 [69, 70];

Magennis : INN/16 [24];

Mager : BAND [418];   BRP/13 [17];   BRP/21 [13];   BRP/25 [18];   DGOD [432];   GHG/2 [373];   GHG/3 [388];   INN/2 [108];   INN/5 [110];   INN/14 [48];   JUMA [112];   NLG/5 [112];   VERM [150];

Mager, de : GOIC [45];   INN/17 [175, 177];   INN/20 [81];   INO/1 [164];   INO/5 [69, 70];

Magermans : INN/17 [79, 80, 85];

Magetsky : INN/17 [164];

Maggielsen : INN/17 [64];

Magging : INN/4 [150];

Magglée : DGOD [6];

Maghijn : BRP/1 [27, 29-31, 55, 68, 128];   BRP/10 [126];

Magielse : GHG/4 [48];

Maginus : INN/16 [102];

Magius, von : BRP/10 [103, 154];   GHG/3 [266];   INN/9 [28];   INN/13 [136];

Magnac : BRP/2 [201];   GHG/3 [147];

Magnair : GHG/4 [137];

Magnee : AMBA [261];   VERM [150];

Magnée : BRP/5 [133];   INO/6 [31];   VERM [150];

Magnette : DLUX [45];

Magniez : BRP/8 [6, 74, 130];   BRP/12 [103];   GHG/2 [236, 245];   INN/9 [63];

Magnin : BRP/3 [19];   BRP/4 [116];   BRP/22 [84];   BRP/25 [65];   DGOD [45, 221];   INN/4 [25, 109];   INN/12 [69];   INN/25 [38];   NLG/8 [315];

Magnus : GN/1978 [314];   INN/14 [85];   INN/21 [35, 44];   INN/25 [19];   MRCL [9, s1.5, s1.25];

Mago : DGOD [8];

Magol : INN/21 [59];

Magonie : INN/2 [123];

Magowal : BRP/4 [55];

Magreen : BRP/2 [196];

Magri : BRP/24 [103];

Magtelijn : GN/2002 [614];

Magundap : INN/12 [183];

Mahahena : PEUT [186];

Mahakena : DGOD [533];   VERM [150];

Mahan : BRP/4 [195];   INN/11 [123];

Mahatila : BAND [215];

Mahatita : INN/12 [20];

Mahé : BELG [393];

Mahein : VERM [150];

Maher : INN/19 [147];

Maheijn : BRP/1 [80];

Mahgijn : BRP/1 [22-24, 26, 97, 101, 113, 114, 116, 122, 123];   BRP/10 [74];   BRP/21 [5, 68];   BRP/22 [121];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?