Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Manoch - Marrou ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Manoch : BRP/5 [1, 74];   GHG/4 [70];   INN/13 [54];   INN/15 [165];

Manoeël : DGOD [471];

Manoehoetie : INO/6 [32];

Manoehoetoe : BAND [514];   BRP/10 [5, 46, 131];   INN/11 [100];

Manoehpoetie : BRP/2 [173];

Manoek : VERM [151];

Manoepoeti : BRP/15 [71];   INN/22 [190];

Manoepoetie : BRP/15 [52, 122];   INN/22 [168, 171];

Manoepoety : INO/6 [18];

Manoepoetij : INN/14 [79];

Manoesama : BRP/4 [3, 4, 119, 149, 186-188, 232];   BRP/15 [113];   BRP/16 [106, 110];   BRP/25 [60];   GHG/4 [72];   INN/5 [182];   INN/19 [160, 162];

Manoesiwa : BRP/1 [58];

Manoetoe : OTHF [102];

Manoewoe : INN/12 [184];

Manok : BRP/4 [104];

Manoky : INN/12 [132];

Manongko : JUMA [113];

Manook : GHG/2 [227];   GHG/3 [279];   INN/16 [131];   INO/1 [31, 39];

Manoor : INN/27 [73];

Manoot : BRP/10 [29];

Manopas : INN/22 [174];

Manopo : DGOD [552];   INN/6 [8];   NEVE [78];   VERM [151];

Manopoetie : BRP/15 [48];   BRP/16 [120];

Manopoetij : DGOD [45];

Manoppo : GHG/4 [70];   INN/7 [53];   INN/12 [14];   PEUT [384];   VERM [151];

Manoppoe : INN/22 [171, 180];

Manore : INN/12 [8];

Manorek : DGOD [454];   PEUT [384];   VERM [151];

Manot : BRP/4 [107, 161, 164, 225];   INN/11 [126];

Manoth : BRP/17 [58, 149];   NL/2001 [600];

Mans : BRP/7 [117, 133, 148, 178];   BRP/22 [73];   GHG/3 [137];   INN/7 [146];   INN/11 [15];   INN/27 [204];   VERM [151];

Mansang : NL/1999 [188];

Mansanto : INN/5 [163];

Manschot, van Westerbeek : INN/11 [119];

Manschouw : INN/9 [85];

Mansdale, van : GN/2002 [566];   GOIC [154, 155];   INO/1 [148];

Mansfeld : BRP/6 [47];   INN/4 [32];

Mansfeld, von : DUMA [162];

Mansfeldt : GHG/2 [200];

Mansfeldt, von : BRP/16 [133];

Mansfield : INN/5 [54];

Manshoven, van : PEUT [174];

Manshande : INN/12 [114];

Mansoer : INO/5 [11];

Manson : INN/17 [45];

Manstra : BRP/23 [5];

Mansuls : BRP/7 [173];

Mansveld : BRP/6 [44];   BRP/8 [118];   BRP/12 [102, 127];   GHG/4 [247];   INN/11 [22];   INN/12 [116];   MV/1977 [22];   VERM [151];

Mansveldt : BRP/6 [119];

Mansvelt : BENG [62];   BRP/10 [111];   DUMA [211];   INN/17 [143];

Mansvelt Beck : zie  Beck, Mansvelt

Mansvelt, van : BRP/2 [102, 104, 105, 161];   GHG/4 [110, 154];   NLG/5 [223];   OKM/2 [117];

Mantaria : BRP/1 [68];

Manteau : INO/3 [57];

Mantel : INN/13 [170];

Mantelissa : BRP/16 [57];

Mantich : BRP/1 [159];

Mantigh : BRP/5 [117];

Mantik : BRP/5 [136];   DGOD [543];

Mantinch : GN/1956 [65];

Mantiri : BRP/6 [124];   DGOD [509, 540];   INN/22 [80];   JUMA [113];   VERM [151];

Mantirie : PEUT [191];

Mantjari : BRP/10 [119];

Manto, lo : INN/18 [177];

Mantow : BRP/4 [204];

Mantowa : DGOD [362, 439];

Mantur : INN/12 [9];

Mantveldt : BRP/7 [71];

Mantz : BRP/16 [65];   BRP/23 [21];

Manu : VERM [151];

Manua : DGOD [473, 516];   PEUT [191, 384];

Manuck : INO/2 [84, 85, 86];

Manueke : PEUT [384];

Manuel : AMBA [256];   BAAY [13];   BAND [117, 154, 233, 482, 516, 585];   BRP/1 [32];   BRP/2 [10];   BRP/3 [170];   BRP/4 [3, 16, 24, 25, 36, 45, 88, 102, 103, 125, 127, 147, 160, 180, 181, 191, 194, 219, 226, 231];   BRP/6 [149, 156];   BRP/8 [24];   BRP/10 [49, 120, 152, 157, 158];   BRP/11 [22];   BRP/12 [80, 95, 118, 141];   BRP/13 [15];   BRP/14 [43, 46, 52, 57];   BRP/15 [7, 60, 104, 132, 139, 145];   BRP/16 [25, 59, 70, 71, 91, 111];   BRP/17 [57, 106, 119, 127, 130, 160];   BRP/18 [70, 192];   BRP/21 [31];   BRP/22 [2, 43, 82, 111];   BRP/23 [61];   BRP/24 [65];   BRP/25 [58, 158, 165];   DGOD [32, 46];   GHG/2 [314, 346, 347];   GHG/3 [186, 224, 232, 236, 298];   GHG/4 [45, 49, 354];   GN/1958 [257, 260];   HARG [73];   INN/2 [2, 100, 101, 123];   INN/4 [25];   INN/5 [157];   INN/9 [36, 38, 122];   INN/11 [25, 94, 164];   INN/12 [10, 11, 126, 131, 134];   INN/13 [100, 133, 141, 150, 185, 186];   INN/14 [16];   INN/15 [143];   INN/21 [49];   INN/22 [65];   INN/23 [157, 158, 166, 168, 169, 175, 179, 181];   INN/24 [93, 94, 136, 137];   INN/25 [125];   INN/28 [221, 246];   INO/4 [77];   INO/6 [10-12, 88, 92];   JUMA [113];   JVRB [56];   KW/1983 [360, 410];   NEVE [26];   NL/1999 [493, 501];   NL/2002 [376];   ON/1935 [2, 116, 189];   PCHL [12];   SOER [410];   VERM [151];

Manuël : BRP/22 [111];

Manuels : BRP/17 [26, 164];   BRP/18 [7, 117];   INN/20 [60];   INN/23 [158];

Manuelsz : INN/20 [60];   INN/21 [27, 58];

Manuhapong : INN/22 [192];

Manuhoetie : INO/6 [31];

Manuhoetoe : BAND [81, 85, 160];   BRP/9 [6, 42];

Manuhua : INN/12 [17];

Manuhurapon : INN/24 [186];

Manuhurapong : INN/22 [192];

Manuhuta : BRP/18 [74, 197];

Manuhutta : VERM [151];

Manuhutte : INN/12 [39];

Manuhuttu : BRP/6 [140];   VERM [151];

Manuhutu : BAND [77, 85, 160, 439, 440, 487, 488, 499, 543, 585];   BRP/1 [62];   BRP/6 [149];   BRP/8 [30];   BRP/9 [42, 112, 142];   BRP/10 [60, 149];   DGOD [471];   GHG/1 [161];   INN/12 [28, 36];   INN/19 [58, 191];   INN/20 [185];   INN/21 [100];   INN/22 [93];   INN/23 [127];   INN/26 [53];   JUMA [113];   PEUT [384];   VERM [151];

Manuhuwa : PEUT [191];   VERM [151];

Manuk : GHG/1 [117];   GHG/2 [3, 4];   GHG/3 [123, 124];   INN/2 [123];   INN/19 [182];

Manukelej : INN/12 [22];

Manukileij : DGOD [441];

Manukily : BAND [484, 485];

Manumparung : INN/12 [15];

Manunutty : VERM [151];

Manupassa : BAND [372, 404, 539];   BRP/9 [87, 111];   BRP/10 [9, 101];   BRP/25 [139];   GHG/4 [75];   INN/12 [15];

Manupaty : BRP/3 [47, 65];   INN/9 [60];

Manuputi : BAND [585];   BRP/6 [149];

Manuputih : INN/22 [178, 189];

Manuputty : BAND [234, 415, 416, 576];   BRP/1 [3, 66];   BRP/2 [168];   BRP/8 [17];   BRP/9 [132];   INN/12 [13];   INN/19 [61];   INN/24 [186];

Manuputtij : BAND [207, 416];   INN/11 [157];   INN/16 [18];   JUMA [113];   VERM [151];

Manuputy : BRP/4 [230, 242, 253];   BRP/6 [149];   BRP/10 [40];   INN/12 [15, 17];   INN/14 [79];   ISPO [196];   PEUT [384];

Manuputij : BAND [341, 371, 394];   DGOD [44, 500, 523];   INN/22 [184, 185];   JUMA [113];   PEUT [384];   VERM [151];

Manus : INN/22 [165, 167, 170, 176, 179, 180, 185-187];

Manus van der Jagt : zie  Jagt, Manus van der

Manusama : BAND [36, 118, 173, 191, 280, 294, 295, 297, 318, 323, 373, 374, 376, 398, 416, 440, 489, 498, 501, 539, 543];   BRP/1 [2, 3, 9, 45, 60, 63, 79, 112, 125, 130];   BRP/4 [201];   BRP/6 [71, 72, 147];   BRP/9 [6, 82, 96, 104, 109];   BRP/10 [148, 161];   GN/1973 [413, 414];   INN/9 [74];   INN/12 [92];   INN/18 [51];   INN/19 [47];   INN/21 [91, 97, 99, 102];   INN/23 [127];   INN/24 [81];   INN/27 [69, 74];   PEUT [385];   VERM [151];

Manusame : INN/27 [69, 74];

Manusiwa : BAND [303, 332];   BRP/1 [22];   BRP/8 [138];   INN/12 [22];   VERM [151];

Manutius : INO/2 [11];

Mansier : INN/3 [131];

Manveld, van : DGOD [180];

Manwell : INN/6 [73];

Manz : BRP/10 [140];   BRP/21 [145];   BRP/23 [21, 62, 78];   GHG/2 [168];   GHG/4 [39];   INN/5 [148];   INN/16 [137];   INN/18 [140];   INN/21 [20];   RMSD [233];

Manz, Rösener : BRP/8 [1];   [145];

Manzang : NL/1999 [188];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Maoe : VERM [151];

Maoe, Bele : zie  Bele Maoe

Maoe Kaoe : VERM [151];

Maoenten : JUMA [113];

Maoqueleijn : INN/20 [90];

Mapar : BRP/16 [25];   INN/9 [98];   INN/14 [154];   INN/15 [33];

Maphar : BRP/5 [135];   GHG/2 [81];   GHG/4 [104, 112];   GN/1997 [364];   INN/9 [97-104];   INN/10 [106];   INN/14 [154, 155];   INN/15 [33, 158];   INN/20 [152];   INN/28 [64, 75];   INO/4 [27];   INO/6 [57];   JAZZ [87];

Maquard : GN/1982 [400];

Maquel : INO/5 [72, 73];

Maquet : INN/8 [49];

Maquine : JUMA [113];

Maquiné : INN/14 [142];

Maquistian : INO/1 [39];

Mar, de : BRP/17 [12];

Marache, van : BRP/7 [160];

Marado : PEUT [191];

Marais : INN/19 [174];

Maral, d' : GN/1978 [313];

Maramis : BAND [326, 408];   INN/19 [140];   VERM [151];

Marantika : BAND [585];   BRP/6 [149];

Maranzeto, de : BRP/17 [23, 24];

Maranzeto, Trevijn de : INO/5 [69, 70];

Maraquet : INN/17 [162];

Marastoni : INN/9 [78];

Marbaix, des : GHG/2 [269];

Marban : INN/12 [30];   INN/15 [128];   INN/16 [34];

Marbas : ON/1935 [12, 49];

Marbot : BRP/5 [100];

Marburg : INO/2 [65];

Marbus : INN/7 [185];   PEUT [139];

Marçal : INN/19 [147];

Marcar : INN/9 [122];   INN/12 [46];   INN/16 [17];

Marcelies : BRP/17 [118];   BRP/18 [91];

Marcelis : DGOD [196];   INN/12 [110];   INO/7 [55];

Marcelissen : INN/6 [9];

Marcella : BRP/10 [16, 122];   DGOD [420];   INN/13 [115];   ON/1935 [44];   PEUT [385];

March : BRP/4 [3, 129];   BRP/5 [73];   BRP/6 [5];   BRP/10 [155];   BRP/15 [154];   BRP/16 [40, 69, 94, 103, 104];   BRP/23 [65];   BRP/25 [155];   GHG/2 [270];   GHG/4 [336];   INN/10 [57];   INN/15 [11, 14];   INN/16 [60];   MARG [69];   VERM [151];

Marchal : BRP/2 [1];   BRP/7 [159];   BRP/15 [5, 135];   BRP/16 [28, 114, 128];   BRP/23 [108];   DLUX [46];   INN/8 [119];   INN/10 [107];   INO/6 [80];   PEUT [195];

Marchal, van : INN/17 [172, 173];

Marchall : BRP/25 [51];

Marchallis : GHG/1 [153];

Marchand : BRP/15 [153];   INN/13 [161];   PEUT [191];

Marchand, le : INN/1 [15, 20];   INN/2 [156];   INN/24 [134, 135];   INO/5 [12];

Marchant : BRP/5 [13];   BRP/10 [135];   BRP/25 [139];   DGOD [117, 438];   GHG/3 [171];   INN/3 [115];   INN/4 [40];   INN/5 [135];   INN/6 [25];   INN/7 [131, 133];   INN/9 [73];   INN/11 [21, 26];   INO/3 [57];   INO/5 [69, 70];   NL/1970 [69];   OTHF [95];   RMSD [505];   VERM [151];

Marchant, le : INN/12 [156];   INN/20 [136];

Marché : BRP/15 [31];

Marché, de : BRP/16 [105];

Marche, de Rodoan de Forschies la : zie  Rodoan de Forschies la Marche, de

Marche, la : BRP/17 [60, 124];

Marchelin : INN/10 [51];

Marchelinu : BRP/15 [168];

Marchelinus : BRP/2 [4, 6-8, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 44, 48, 60, 67, 80, 87, 92, 124-126, 133, 136, 142, 150, 152, 161, 162, 175, 180, 185-189, 197];   BRP/5 [160, 167];   BRP/6 [92];   BRP/15 [120, 168];   INO/5 [38, 61, 71];

Marchena : BRP/13 [50];   INN/5 [162, 163];   INN/9 [84];

Marchena, de : INN/6 [80];   INN/13 [79, 80];

Marchienissa de Chastelier : BRP/15 [78];

Marchilenius : GN/1946 [21];

Marchlus : INN/2 [123];

Marchs : INN/4 [12];   INN/16 [9];

Marci : GHG/1 [42, 99];   INN/7 [140, 144, 147];   INN/8 [130];   INN/19 [187];   INN/20 [87, 187];   INO/1 [158];   INO/5 [69, 70];   MRCL [f.19];

Marcia : BRP/17 [94];

Marcielus : BRP/18 [162];

Marcilleanus : BRP/17 [143];

Marcilles : BRP/18 [59, 181];

Marck : BRP/16 [123];   INN/5 [37];

Marck, la : BRP/2 [180];   INO/5 [70];

Marck, van : INO/4 [10];   INO/7 [40];

Marck, van der : INN/14 [107];

Marck Bouwens, van der : zie  Bouwens, van der Marck

Märckel : INN/17 [146];

Marckel, van : GOIC [215];

Marckelbach : GHG/3 [63];   VERM [151];

Märckelbach : INN/18 [146];

Marckle : INN/9 [63];

Marcks : BAND [441, 442];   BRP/4 [17, 180];   BRP/5 [41, 57, 157];   BRP/16 [6];   CLRK [3];   GHG/1 [355, 356, 360, 362];   GHG/3 [205];   GHG/4 [346];   GN/1997 [338];   INN/4 [12];   INN/8 [74];   INN/13 [16, 22];   INN/14 [96];   INN/16 [59, 139, 146, 174];   INN/19 [144, 145];   INN/22 [69, 71, 76];   INN/24 16, 36, 70, 74, 145[];   INO/6 [39];   NEYN [57];   NLG/13 [60];   PEUT [192];   VERM [151];

Marckus : INN/27 [218];

Marckwick : INN/19 [147];

Marcour, de : GHG/4 [27];

Marcq, de : BRP/16 [142];

Marct : BRP/15 [174];   BRP/16 [91];

Marcus : BAND [10, 31, 47, 55, 129, 153, 160, 521, 575];   BRP/3 [2, 4, 13, 46];   BRP/4 [53, 54, 71, 113, 192, 195];   BRP/5 [53, 76];   BRP/6 [149];   BRP/11 [59];   BRP/12 [45];   BRP/13 [9];   BRP/15 [17, 31, 32, 151];   BRP/16 [45, 46, 76, 121];   BRP/17 [17, 28, 31, 33, 38, 66, 87, 94, 97, 135, 142, 155, 163];   BRP/18 [8, 18, 19, 118, 131, 132, 206];   DUMA [166, 192];   GHG/1 [196, 218, 241];   GHG/2 [235];   GHG/4 [84, 207];   GN/2002 [614];   INN/2 [123, 124];   INN/4 [135];   INN/7 [32, 66];   INN/9 [68];   INN/10 [148, 153-156, 160, 161, 163, 167, 180, 181, 185-188, 190, 202, 204];   INN/11 [9];   INN/12 [12, 13, 28, 124, 131, 134, 169, 172, 183];   INN/14 [161];   INN/16 [35, 162];   INN/17 [112];   INN/18 [148];   INN/19 [116, 128, 182];   INN/21 [34, 40, 46, 47, 52, 62];   INN/22 [177, 184, 189];   INN/24 [188, 192];   INO/2 [17];   INO/6 [89, 90];   NL/1978 [85];   PEUT [385];   VERM [151];   ZIET [69];

Marcussen : INN/18 [22];   JUMA [113];   ON/1933 [86];

Marcusz : BRP/17 [73];

Marczak : NLG/4 [85];

Marda : GN/2002 [616];

Mardappa : INN/2 [146];

Mardenbrough : NL/1978 [73, 91];

Mardenbrugh : NL/1978 [73];

Mardinem : INN/12 [34];

Mardjahan : VERM [151];

Mardjan : VERM [151];

Mardji : VERM [151];

Mardjoeki : VERM [151];

Mardjono : VERM [151];

Mardman : BNCL [46];

Mardo : BRP/15 [95];

Mardreroos : BRP/16 [38];

Mare, Coltelli van Rocco : zie  Coltelli van Rocco Mare

Mare, de : GN/2002 [615];   INN/7 [168];

Marechal : BRP/23 [13];   DLUX [46];

Maréchal : BRP/16 [100];

Marechena : NL/1996 [251];

Marée : INN/17 [2];

Maree, de : INO/4 [47];

Marée, de : PEUT [192];

Mareez van Zuijlen, de : INN/2 [124];

Marefeld : INN/10 [35];

Marel : BRP/17 [94];

Marel, van der : INN/15 [166];

Marelyon : GOIC [160];

Maren : INO/5 [32];

Maren, van : BRP/3 [117];   DGOD [388];   GHG/4 [231];   INN/15 [8, 10];   INN/21 [76, 81, 83-85];   INO/1 [23];   VERM [151];

Marendet : GN/1984 [196];

Marens : INO/3 [57];

Marensenga : JUMA [113];

Marensia : INN/12 [119];

Marente : VERM [151];

Marentek : VERM [151];

Marentia : BAND [548];

Marenzeto, de : BRP/17 [31];

Mares : INN/21 [159];

Marès, Babut du : zie  Babut du Marès

Mares du Charmois, des : BRP/4 [14];   INN/19 [105];

Maresch : BRP/3 [139];   GHG/4 [245];

Maresjembun : BAND [543];   BRP/6 [149];

Maret : BRP/15 [154];

Maret, de : BRP/3 [35];   INN/16 [176];   INN/19 [137, 142];

Maret Tak, de : zie  Tak, de Maret

Marethak, de : INO/6 [115];

Marette : BRP/15 [5];   BRP/16 [111];

Marez, de : GOIC [249];

Margadant : BRP/2 [104];   BRP/3 [69];   BRP/5 [58];   BRP/10 [68];   ENI/2 [465];   GHG/2 [43, 87, 227];   GHG/4 [116];   INN/11 [17];   INN/16 [178];   INN/24 [47];   INO/1 [104];   INO/2 [47];   MARG [63-66, 68-74, 81, 82];   VERM [151];

Margenhout : INN/21 [28];

Margés : VERM [151];

Margès : INN/10 [177, 180];   INN/26 [189];   INN/27 [238, 239];

Marggraf : INN/19 [38];

Margo : INN/18 [56];

Margon : GN/2002 [614];

Mari, de : PEUT [192];

Maria : BRP/16 [91];   INN/12 [149];   INN/24 [145];

Maria, de : INN/21 [29, 43, 46];

Maria, de Santa : zie  Santa Maria, de

Marian : BRP/15 [21];

Marianan : VERM [151];

Mariano : BRP/21 [15];   BRP/22 [116, 147];   BRP/23 [10, 11];

Marianus : VERM [151];

Mariausi : INN/12 [88];

Maridi : VERM [151];

Marie : BRGM [49];   BRP/16 [28];   INN/23 [127];

Marie, de : GN/1992 [17];   INN/16 [33];

Marie, van : PEUT [149, 192];

Marien : BRP/3 [170];   DGOD [41];   INN/10 [81];   INN/15 [92];   INN/18 [23];

Mariën : BRP/3 [101];   BRP/4 [83];   INN/10 [87, 120, 135];

Mariën, de : INN/24 [90];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Mariet : BRP/11 [25];   BRP/22 [104];

Marighair : GHG/3 [33];

Marimaija : BRP/16 [87];

Marimbing : BRP/4 [40, 113];

Marin : INO/6 [100];

Marina : BRP/3 [88];

Marinas : BAND [483, 484];   BRP/9 [130];

Marinelli : VERM [151];

Maringka : DGOD [552];   INN/14 [63];

Marinho : INN/19 [147];

Marinissen : BRP/12 [120];   BRP/24 [168];   GN/1951 [82];   INN/16 [135];   INO/7 [54];   NL/1976 [223];

Marinkelle : BRP/11 [15];   DGOD [218];   GHG/2 [334];   GHG/3 [153];   INN/15 [50, 60];   OKM/1 [96];

Marinus : BAND [548];   BRP/17 [87];   INN/23 [110];   INO/3 [57];   RMSD [332];

Marinussen : AMBA [264];

Marinusz : GN/2002 [614];

Marion, van : NLG/8 [155];

Marionani : VERM [151];

Mariouw : BRP/3 [140];   BRP/5 [28];   GHG/2 [227];   GHG/3 [231];   INN/2 [162];   INN/20 [166];

Maris : BRP/5 [125];   BRP/16 [38, 74];   INO/6 [68];

Marits : INN/19 [174];

Maritz : BAND [419];   BRP/1 [63];   BRP/9 [88];

Marjaman : VERM [151];

Marjani : VERM [151];

Marjee : INN/11 [24, 187];

Marjivee : INO/5 [117];

Marjorie : BRP/6 [58];

Mark : GHG/3 [240];   GN/2002 [616];   INN/10 [78];

Mark, van : INN/14 [30];

Mark, van der : BAND [407, 412];   BRGM [27];   BRP/6 [10];   BRP/9 [140];   INN/4 [25];   INN/11 [47];   INN/13 [1, 7];   INN/16 [155];   INN/17 [166];   INO/7 [27, 28];

Markanen : INN/23 [186];

Markar : INO/1 [39];

Markasan : DUMA [83];

Markasim : VERM [151];

Markati : INN/22 [128];

Marke : INN/6 [103];

Markee : BRP/12 [92];

Marken : MRCL [s1.21];

Marken, van : GN/1982 [349];   MV/1973 [118];

Marken, Vos van : GN/1982 [348];   INN/9 [122];   INN/12 [143];

Markenstein, van : DGOD [ 82];

Markentijn : INN/24 [185, 186];

Marker : BRP/22 [153];   GHG/1 [290];   KW/1993 [149];

Markes : INN/15 [113];   INN/25 [106];

Markesteijn : DGOD [80];   INN/13 [9];

Markestijn : GHG/3 [251];   INN/13 [8];

Markevitch : INN/28 [133];

Markhof, van den : INO/5 [110];

Markiah : VERM [151];

Markies : GN/1997 [368];   INN/7 [65];   INN/17 [151];   INN/23 [193];   VERM [151];

Markiss : INN/17 [151];   INN/23 [193];

Markoe : INN/5 [53];   NL/1978 [74, 76, 77, 83, 85-88];

Markoem : NL/1962 [344];

Markprang : BRP/13 [3];

Marks : BRP/3 [25, 61, 73, 82, 166];   BRP/7 [27];   BRP/8 [51];   BRP/15 [11, 151];   BRP/25 [42, 154, 159];   DGOD [259, 463, 499, 517, 522, 544, 556];   INN/6 [73];   INN/9 [66, 69];   INN/10 [88];   INN/12 [159, 174];   INN/14 [36];   INN/15 [115];   VERM [165];

Markt, van der : BRP/15 [143];   INN/6 [98];

Markus : BAND [10, 31, 47, 55, 129, 153, 160, 279, 513, 549];   BRP/3 [6, 9, 18];   BRP/7 [121];   BRP/8 [38];   BRP/9 [9, 11];   BRP/10 [153];   BRP/11 [131];   BRP/16 [86, 108];   BRP/18 [19, 41, 61, 63, 75, 132, 160, 183, 185];   INN/8 [76];   INN/12 [34];   INN/14 [59];   INN/16 [52, 87];   INN/19 [128];   INN/22 [178];   INN/24 [189-192];   INN/25 [106];   INO/1 [158];   INO/6 [85];

Markus, van : BRP/7 [139];

Markvoort : INN/27 [114];

Markx : BRP/8 [119];   INN/2 [106];   INN/5 [30];   INN/8 [17, 115];   INN/24 [110];   VERM [151];

Marky : BRP/4 [127];

Marle, van : BRP/5 [57];   BRP/12 [81];   BRP/24 [167, 168];   DUMA [163-167];   GHG/2 [159];   INN/6 [40, 51];   INN/13 [85];   INN/25 [133];   INO/1 [23];   JUMA [113];   JVRB [114, 122, 123, 174, 187];   OKM/2 [123];   VERM [151];

Marleen : BRP/4 [27, 81, 106];   GHG/1 [17];   INN/9 [71];   INN/18 [83];   INN/19 [144];

Marlessy : INN/12 [21];

Marlessij : DGOD [444];   VERM [151];

Marlet : BRP/3 [30, 46];   INN/7 [8];

Marleveld : INO/6 [30];

Marlien : BRP/4 [81];

Marlier : BRP/15 [113];   DLUX [46];   INN/4 [181, 183, 184];   INN/11 [188];

Marlier de Routon : BRP/14 [151];   BRP/15 [131];   GHG/4 [125, 172];   INN/16 [143];

Marlin : BNCL [59];   INN/2 [124];

Marlion : GOIC [161];

Marlisa : AMBA [275];   BAND [439, 602];   BRP/1 [17, 114, 116, 126];   BRP/8 [53];   BRP/10 [13, 71, 72, 115, 145, 156];   BRP/11 [30, 39, 47, 48, 57, 71, 103, 140];   BRP/12 [54, 79, 96, 104, 125, 147, 150];   BRP/21 [5, 29, 47, 50, 103, 131];   BRP/22 [85, 135];   BRP/23 [4, 5, 29, 30, 95];   BRP/25 [130, 131];   GHG/3 [291];   INN/4 [14];   INN/11 [157];   INN/12 [17];   NLG/13 [64];

Marlissa : BRP/1 [30];   INN/19 [64];   JAZZ [36];

Marliza : SOER [411];

Marlof : INN/6 [70];

Marm, van : BRP/11 [171];

Marm, von : BRP/11 [171];

Marmelstein : BRP/24 [126, 139];

Marmena : GHG/4 [221];

Marmer : VERM [151];

Marner : INN/21 [168];

Marnes : BRP/17 [121];

Marnettie : INO/6 [31];

Marnier : BRP/13 [62];

Marnitz : DGOD [6];

Marnix van St. Aldegonde : INO/1 [68];

Marnstra : INO/3 [51, 57];   VELD [57, 59, 176];

Maro Dota : VERM [151];

Maroe : BRP/16 [82];

Maroel : INN/20 [16];

Maroenaja : PEUT [385];

Marolles. de : INO/4 [94];

Maron : INN/13 [79];

Marondom : INN/12 [174];

Maronier : BRP/5 [39];   INN/4 [25];   INN/9 [122];   INN/20 [180];   PEUT [193];   VGLS [41];   VVEN [150];

Marori : GN/1985 [348];

Maroski : BRP/17 [128, 146];   INN/19 [90];

Marossé : BRP/7 [37];

Marotel : INN/3 [58];   INN/10 [83, 84, 127];   VERM [134];

Maroux : INO/2 [83];

Marozé : GN/1987 [490];

Marozee : BRP/7 [25];

Marozee, van : BRP/7 [116];

Marpaung : PEUT [385];

Marquard : BRP/7 [117, 133, 148];   BRP/13 [52, 167];   INN/7 [114];   INN/21 [172];

Marquardt : INN/7 [114];

Marquart : BRP/7 [93];   BRP/13 [13, 27, 30-32, 50, 54, 69, 84, 87, 103, 131, 163, 167];   GHG/3 [364];   INN/12 [146];   INO/5 [69, 70];

Marque Leaux : BRP/15 [65];

Marquenie : VERM [151];

Marques : INN/11 [73, 75];   INN/19 [147];

Marques, Pinto : zie  Pinto Marques

Marques Pereira : INN/19 [147];

Marquiseaux : BRP/15 [102];

Marrander : INN/15 [115];

Marré : INN/27 [196];

Marre, de : GN/2002 [615];   INO/2 [67];

Marre, de la : INN/21 [177];

Marrée : INO/6 [57];

Marree, de : INN/6 [25];   INN/7 [32, 151];

Marrée, de : INN/19 [186];

Marrenga : INN/9 [122];

Marrensik : GN/2002 [616];

Marres : GN/1966 [275];   INN/5 [59];

Marrie : BRP/16 [138];

Marrien : NL/1962 [154];

Marriën, de : INN/2 [98];

Marriott : BNCL [9];

Marris, de : INN/23 [180];

Marro : INN/16 [71];

Marrogh : INN/4 [25];

Marrou : BENG [39, 239];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?