Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Millard - Molling ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Millard : INN/7 [207];   NL/1999 [520];   VERM [152];

Mille : INN/19 [139];

Millecamp : BAND [519];

Millenaar : INN/8 [25];

Miller : BNCL [38];   BRP/10 [48];   BRP/12 [81];   BRP/13 [26];   HOFF [98];   INN/13 [80];   INN/16 [25, 103, 154];   INN/17 [150];   NEVE [29];

Millere : GN/1987 [490];

Millies : ENI/2 [506];

Milligan : GHG/1 [33];

Milligen, van : GHG/2 [337];

Millo : BELG [405];   INN/5 [17];

Millon : INN/12 [148];

Millot : INN/5 [17];   INN/10 [14];   INN/11 [37];

Mills : BNCL [32, 39, 40, 49];   BRP/6 [1];   INN/16 [24];   INN/21 [177];

Milly : INO/7 [16];

Milly, de : INO/4 [46];

Milm : INO/1 [39];

Milne : BNCL [49];   BRP/13 [123];   PSEB [614];

Milner : BNCL [45];   GHG/2 [154];   INN/19 [147];

Milo : BAND [213, 314];   BENG [90];

Milord : INO/1 [39];

Milot : GHG/4 [328];

Milsbeek, van : INN/25 [113];

Milseit : INN/19 [172];

Milt, van : AMBA [275];   BRP/12 [128];   BRP/23 [97];   GHG/1 [165, 289];   GHG/2 [312];   NLG/13 [99, 103];

Milton : GN/1992 [367];   INN/11 [133];

Milvaert : INN/16 [186];

Mimpen : VERM [81, 152];

Mimper : BRP/4 [216];

Min, v.d. : MARA [48/49];

Min, van der : DGOD [426];

Minalé : INN/9 [75];

Minami : BRP/8 [20];

Minamigoetji : BRP/24 [152];

Minangbongsong : BRP/16 [55];

Minangkot : BRP/10 [95];

Minanlarat : VERM [152];

Minas : BRP/5 [19];   GHG/2 [171];   GHG/4 [66];   INN/12 [111];   INN/14 [16];   INN/17 [3];

Minck : GHG/1 [117];

Mindas : BRP/13 [105];

Minde, van : BRP/2 [118];   BRP/10 [58];   BRP/17 [172, 182];   BRP/18 [2, 28, 89, 107, 144];   GHG/2 [158];   INN/2 [128];

Minden : INN/4 [82];

Minden, van : INN/9 [19];   INN/19 [114];

Mindenberg, von Jett von : zie  Jett von Mindenberg, von

Mindera : GN/1976 [254];   GN/2002 [616];

Minderaa : PEUT [208];

Minderhoud : DGOD [204];   INO/5 [124];   INO/6 [36];

Minderhout : BRP/5 [97];

Minderman : BRP/8 [58, 158];   DGOD [517, 532];   GHG/2 [372];   INN/12 [190];   INN/13 [79];   INN/16 [73];   INO/4 [50];   INO/6 [102];

Minderop : VERM [152];

Mindoza : BAND [581, 582];

Minen, van : LAZL [23];   MRCL [22];

Minet : BRP/1 [81];   BRP/22 [135];

Minette : PEUT [39];

Minezes : BRP/24 [217];

Mingaans : BRP/4 [173];

Mingaerts : INN/12 [153];

Mingard, van : BRP/1 [62];

Mingelen : VERM [150];

Mingers : GN/1992 [15];

Minggoes : VERM [152];

Minggos : BAND [488];   BRP/9 [132];

Mingki : VERM [152];

Mingramm : INO/5 [108];

Minjer, de : BRP/24 [215];

Minjoot : GN/1946 [61];   INN/26 [13, 15];

Mink : AMBA [255, 286];   BRP/23 [36];   DGOD [404];   GHG/2 [84];   INO/3 [75];

Mink, de : INN/21 [189];

Minke : HARG [100];

Minkelen, van : BRP/24 [100];   DGOD [295, 334];   GHG/3 [142];   INN/14 [139];

Minkels : DGOD [363];   GHG/2 [66];

Minkema : DGOD [361];

Minkhoven : BRP/13 [107];

Minko : BRP/4 [30, 40, 53, 55, 56, 101, 130, 217];

Minks : INN/11 [113, 114];

Minlot : GHG/3 [80];

Minnaar : INN/2 [128];

Minnaard : INN/12 [22];

Minne : BRP/16 [114];   BRP/17 [99];   INN/8 [16];   INO/3 [56];

Minne, van : GOIC [224];

Minne, van der : BRP/8 [154];

Minnebier : BRP/15 [67];

Minnen, van : GN/2002 [583, 615];   INN/16 [163];   MRCL [22, 73, s1.8, s1.22];

Minnendonck : GOIC [160];

Minnens : INO/2 [38];

Minnema : INN/17 [72];   INN/23 [12, 36];

Minneman : BRP/24 [97];

Minnes : GN/1992 [4];   INO/6 [69];

Minnigerode : GHG/3 [153];   INO/6 [14];

Minnigh : GHG/2 [160];

Minnius : NL/1992 [470];

Minors : INN/11 [149];

Minos : BRP/18 [118];

Minos, van : GHG/2 [191];   INO/5 [127, 128];   LEWI [41];   ON/1932 [141];   ON/1933 [13];   RMSD [492, 497, 498];

Minoija : DGOD [3];

Minses : INN/26 [174];   INO/4 [1];

Minsinga : BRP/1 [73];

Minte : INN/22 [179];

Minten : INN/22 [183];

Mintje : BRP/3 [163];   DGOD [490];

Minto : BRP/6 [84];

Mintodihardjo : BRP/8 [130];

Mintzer : GN/1992 [23];

Minut : INN/14 [159];

Minyer, de l'Isle- : zie  Isle-Minyer, de l'

Minzel : BRP/16 [116];   BRP/22 [10];   DGOD [241];

Minziek, van : INO/5 [106];

Miog : BRP/5 [115];

Miolé : BAND [361];

Miolee : BRP/10 [103];

Miolée : BRP/21 [73];   BRP/25 [21];   GHG/4 [345];

Mioulet : BRP/6 [69];   BRP/21 [86, 87];   DGOD [506];   INN/9 [123];   INN/24 [26, 27];

Miquel : ENI/2 [516];

Mira : BRP/10 [151];   INN/12 [15];

Mirand : DLUX [49];

Miranda : INN/19 [147];

Miranda, de : ESUR [405];   GN/1987 [490];   INN/9 [123];   INN/11 [58, 62];   INN/14 [36];

Mirandolle : INN/2 [2];   INN/4 [88];   INN/5 [129];   INN/26 [146];   INO/2 [48];   INO/6 [11];   JVRB [83];

Mire van Franckenberg en Proschlitz, le : GN/1954 [81];

Miriam : BRP/1 [15];

Miro : INN/2 [128];   INN/19 [183];

Miroir : PEUT [202];

Miron du Rochat, de : MRCL [60];

Mirrer : GHG/3 [259, 307];   INN/16 [128, 136];

Mirva : BRP/24 [174];

Misbach : INN/19 [190];

Misch : INN/12 [72];

Mischke : BRP/4 [1, 100, 138, 151, 161, 167, 175, 193, 195, 205];   BRP/16 [68];   GHG/4 [336];   INN/13 [169];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Misdag : BRP/17 [24, 185];

Misero : BRP/12 [30];   INN/19 [37];

Miseroij : DGOD [282, 295];   PEUT [202];

Miskoltzy Szigyarto, Edler von : BRP/10 [16, 48];

Mislet : BRP/16 [106];

Mislijn : INN/12 [74];

Mispelblom Beyer : GHG/1 [148];   GHG/3 [246, 260, 311];   GHG/4 [315];   INN/9 [3];   INN/22 [63];   INN/23 [20]   INN/24 [29, 30];   INO/1 [32];   ON/1933 [97];

Mispelblom Beijer : BRP/10 [145];   BRP/12 [10];   BRP/22 [26];   BRP/23 [83];   INN/18 [43];

Misquita, d'Aron Bueno de : zie  Aron Bueno de Misquita, d'

Misra : BENG [66];

Missart : BRP/15 [96];

Missel : BRP/10 [153];   BRP/11 [55];

Misset : GN/1980 [336];   INN/6 [102];   INN/17 [112];   KRN/4 [85];

Misseijer : BRP/12 [89];   INN/4 [108];

Missie : INO/6 [68];

Misson : BRP/15 [95];

Missoorten : INN/24 [158];

Missooten : INN/11 [15];

Missot : INN/20 [184];

Missud : BRP/24 [194];

Mist, d' : GN/2002 [614];

Mist, de : INN/14 [117];   INN/19 [166];

Mist, Uitenhage de : INO/3 [92];   INO/5 [85];

Mitaar : INN/24 [192];

Mitchel : INN/5 [54];

Mitchell : BNCL [6, 40, 48];   BRP/1 [160];   BRP/5 [146];   BRP/11 [120];   BRP/21 [12];   BRP/24 [8];   BRP/25 [17, 99, 132, 133, 138];   GN/1956 [65];   GN/1959 [204];   INN/6 [13];   INN/9 [123];   INN/11 [149];   INN/16 [112, 170];   INO/5 [33];   LEWI [55];   NL/1978 [80, 82, 83];

Mitchelson : INN/13 [66];

Mitford : INN/11 [34];

Mithmann, von : MOLK [237];

Mitiekohie : BRP/4 [113];

Mitler : HARG [100];

Mitrodihardjo : VERM [152];

Mitsamoto : BRP/8 [84];

Mitteldorfer : BAND [563];

Mittelholzer : GHG/4 [373];   INN/10 [98];   INN/25 [112, 216];   MV/1977 [62];

Mittelsdorfer : BRP/23 [87];

Mittelsdorffer : BRP/2 [117, 118];   BRP/11 [8, 69, 87, 153];   BRP/12 [2, 68];   BRP/16 [133];   BRP/22 [18];   INN/10 [34];   INO/7 [12];   SOER [411];

Mittelsdorffer, de Laventijn : BRP/22 [18];

Mittelsdorffer, de Lavontijn : BRP/11 [161];   BRP/22 [18];

Mittertrainer : GHG/4 [163];   INN/14 [9];

Mittmann, von : INN/8 [161];

Mittweg : INN/24 [16];

Mitzel : INN/11 [149];

Mitzka : INN/13 [9];

Mius : BRP/1 [1];

Mivela : INN/11 [133];

Mivius : INN/8 [200];

Miwa : BRP/24 [174];

Mixa : BRP/14 [3, 8, 11, 16, 22, 31, 39, 47, 48, 54, 118, 146, 158];   BRP/15 [115];   BRP/22 [117];   BRP/25 [82];   INN/10 [9];   INN/13 [9, 10];

Mixen : INN/13 [9];

Miijagachi : BRP/24 [187, 188];

Miyasaki : BRP/8 [24, 159];   BRP/24 [200];

Miyazaki : BRP/8 [165];

Mizee : PEUT [203];

Mizutani : BRP/6 [124];

Mlasowsky : PEUT [386];

Moal : BRP/1 [63];   GHG/3 [320];

Mobach : AMBA [261];

Mobelina : BRP/3 [104, 108, 113, 126];

Moberg : INN/10 [150];

Möbius : INN/16 [194, 198];

Moburg : INN/19 [183];

Mocker : GHG/3 [324];   INN/18 [34, 35];

Mocodompis : DGOD [500];

Moda : INN/11 [133];

Modder : INN/21 [24, 26, 50, 57, 63];

Modderkolk : GHG/3 [372];

Modderman : BAND [530];   BRP/2 [124, 136];   BRP/5 [26];   BRP/8 [152];   DGOD [290];   GHG/2 [79, 150];   GHG/4 [48, 88];   INN/2 [108];   INN/12 [185];   INN/13 [165];   INN/14 [115];   INN/16 [186];   INN/24 [124];   INO/2 [93];   KW/1958 [215];   NL/1999 [492];   ON/1935 [82];   PEUT [203];   SOER [404];   ZHG/II [64, 66];

Mode : GN/2002 [614];   INN/21 [60];   MRCL [55, s1.20];

Modee : INN/4 [31];

Modes : INN/26 [98];

Modjo : BRP/6 [33];

Modolie : BRP/4 [53, 55, 130];

Modolis : BRP/4 [67];

Moead : VERM [152];

Moebuis : DGOD [244];

Moeder : INN/20 [57, 81];

Moeding : BRP/4 [244];

Moedjena : INN/15 [5];

Moedjo : VERM [152];

Moedjoe : GHG/3 [295, 296, 324];

Moedjijono : VERM [152];

Moehalie : GHG/3 [388];

Moehamad Hasin : VERM [152];

Moehamad Taha : VERM [152];

Moehlmann : INN/9 [10];

Moehring : HARG [73];

Moekadi : VERM [152];

Moekense : BRP/16 [105];

Moeki : VERM [152];

Moeksim : VERM [152];

Moele : INO/5 [13];

Moele, van der : PEUT [203];

Moelee : INN/7 [21];

Moeli Adoe : VERM [152];

Moelier : BRP/12 [74];   SOER [411];

Moeling : INO/6 [18];

Moeljono : VERM [152];

Moelker : PEUT [97];

Moen : GN/2002 [615];   VERM [152];

Moenadi : VERM [152];

Moenboenan : VERM [152];

Moengkom : VERM [152];

Moenis : GN/1978 [309];

Moennoe : DUMA [175];

Moens : BRP/10 [165];   BRP/11 [165];   BRP/12 [85];   BRP/18 [167];   BRP/21 [119];   BRP/22 [52, 67];   BRP/23 [15, 16];   DGOD [190, 204];   GHG/4 [310];   GN/1978 [314];   GN/1992 [344];   GOIC [196-198];   INN/5 [51];   INN/7 [3, 4, 12];   INN/20 [160];   INO/5 [69, 91];   JAZZ [94];   JUMA [115];   KW/1983 [357];   LAZL [17, 27];   MRCL [18, 24, s1.6, s1.9, f.12, f.18, f.24];   NLG/7 [201];   OKM/2 [172];   PCHL [79];   VERM [152, 174];

Moens, Bernelot : ENI/1 [181, 182];   INN/5 [107];   LUTH [62.1];

Moens Saayman : zie  Saayman, Moens

Moentgen : INN/12 [149];

Moentjong : INN/12 [160];

Moer : INO/6 [57];

Moer, van de : INN/3 [62];

Moer, van der : INN/12 [117];   INN/17 [182];   VERM [152];

Moerbeeck : GHG/1 [144];   INO/7 [14];

Moerckerke : BELG [408];

Moerdo : VERM [152];

Moerdijk : BRP/8 [23, 108];   GHG/3 [191];   INN/18 [71];

Moere, van der : INO/1 [67, 80, 112];   INO/2 [96];

Moereels : DING [22];

Moerenhout : BRP/5 [110];   INO/7 [59];

Moergestel, van : PEUT [254];

Moeriani : VERM [132];

Moerings : VERM [152];

Moeris : INN/20 [63];

Moerkamp : INN/27 [143];

Moerkerk : BRp/15 [71];

Moerkerken : BRP/3 [4, 10, 11, 14, 25, 51, 117, 121];   BRP/15 [32];   BRP/16 [66, 125];   INN/4 [30];   INN/8 [198];   INN/9 [61];   INN/11 [117, 118, 126];   INN/12 [62, 73, 118, 130, 132];   INN/16 [176];   INN/25 [232];

Moerkerken, van : GHG/2 [309];   INN/16 [155, 159];

Moerland : BRP/10 [50, 115];   BRP/12 [28, 147];   BRP/21 [63, 127];   BRP/22 [65, 116, 147, 150, 152];   BRP/23 [12, 42, 90];   BRP/24 [203];   BRP/25 [37, 73, 75, 139, 163];   DGOD [243];   GHG/2 [46];   GHG/3 [265];   INN/4 [31];   INN/23 [146];   VERM [138, 152, 165];

Moerman : BRP/5 [122];   BRP/6 [92];   DGOD [410, 501];   GN/2002 [616];   GOIC [187, 213, 214];   INN/5 [171];   INO/1 [90];   KW/1983 [424];

Moermans : BRP/16 [29];   BRP/21 [30];   BRP/22 [150];   PEUT [203];

Moers : GHG/3 [286];

Moersaat : GN/2002 [615];

Moersche, van de : PEUT [204];

Moersid : VERM [152];

Moerijn : INN/14 [159];

Moes : BRP/3 [162];   BRP/8 [158];   BRP/10 [119];   DLUX [49];   GN/2002 [616];   INN/1 [63];   INN/5 [136];   INN/7 [186];   INN/9 [123];   INN/16 [35];   INN/17 [90];   NEVE [27];   OTHF [70];   VERM [152];

Moesa : VERM [152, 153];

Moesadar : VERM [153];

Moesah : VERM [153];

Moesbergen, van : GN/1946 [61];   GN/1955 [21];   INN/8 [27];   NL/1982 [455];   ON/1935 [119];   PSEB [619, 620];   SOER [411];

Moesch : INN/9 [70];

Moeschel, van : INN/27 [49];

Moeschroen : BRP/2 [174];   INO/5 [60];

Moesdijk, van den : INO/5 [124];

Moeselaar : GHG/3 [365];   INN/13 [161];

Moesman : NLG/10 [202];

Moesner : BRP/7 [24];

Moesschel, van : INN/27 [49];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Moestanon : VERM [153];

Moestl : VERM [153];

Moet : BAND [382];   BRP/17 [53];   GHG/3 [157];   INN/3 [61];   INO/1 [79];

Moet, de : VERM [126];

Mögelin : VERM [153];

Moget : PEUT [204];

Mogg : BRP/7 [122];

Mogge : BRP/8 [71];

Moggré : VERM [131];

Mogh : BRP/1 [6];

Mogot : BRP/12 [24];   GHG/3 [196];

Mogt : DGOD [300];

Moh. Moer : VERM [153];

Mohadim : BRP/1 [8, 10];

Mohalip : VERM [153];

Mohamad : VERM [153];

Mohamad Soleman : VERM [153];

Mohamatalep : BRP/4 [56];

Mohamed, Alishan Sher : zie  Alishan Sher Mohamed

Mohbing : BRP/13 [9];

Mohede : INN/18 [34];

Möhle : BRP/1 [110];

Möhlen, von der : INN/24 [16];

Mohlet : INN/17 [178];

Mohlman : BRP/11 [130];

Möhlmann : BRP/22 [15];   INN/25 [232];

Mohnike : BRP/1 [38, 56];   DGOD [98];   ENI/2 [579];   GHG/2 [38];

Mohr : AMBA [266];   BRP/11 [148];   BRP/24 [147];   DGOD [3];   DINI [10];   ENI/2 [579];   GHG/1 [341];   GHG/2 [163];   GHG/3 [48, 86, 103];   INN/4 [33];   INN/7 [192];   INN/19 [150, 163-165];   INN/21 [144];   INN/20 [32, 33, 47, 76, 86];   INO/1 [160];   INO/3 [58];

Mohr, Gunther : DGOD [339];

Mohr, van der Meer : BRP/6 [11];   DGOD [122, 366];   INN/15 [41];   INN/17 [24, 36-38];   INN/19 [149-165];   INN/20 [187];   INO/4 [40];   NL/1999 [322];   NLG/13 [2,5,12,368, 370, 376];   OKM/2 [105];   RMSD [444];

Mohr, van der Mehr : INN/19 [164];

Mohr, van : INN/19 [150];

Mohr, van der : INN/19 [156, 160, 163];

Mohri : BRP/24 [156];

Mohrman : INN/23 [47];

Mohrmann : DGOD [79];   NL/1982 [150];   VERM [153];

Möhrs : BRP/16 [125];

Mohs : BRP/4 [53];

Moiboeroe : VERM [153];

Moine : DGOD [12];

Moine, le : BRP/16 [14, 73];   DGOD [6];   INN/6 [25];   INN/12 [152];   INN/25 [214];

Moir : INO/1 [40];

Mois : BRP/16 [126];   DLUX [50];   GHG/2 [71];

Moissinac : BRP/24 [179];

Moize de Chateleux : zie  Chateleux, Moize de

Moitroux : DGOD [107];

Mojet : INN/21 [79, 87];

Mok : NLG/4 [116];

Mokalie : JUMA [115];

Mokalu : DGOD [509];   INN/12 [8];

Mokaro : INN/13 [23];

Mokke : INN/19 [167, 169];

Mokken : INN/14 [116];

Mokosolang : DGOD [443];

Mokulita : DGOD [231];

Mol : BRP/5 [68];   BRP/8 [104, 119];   BRP/10 [80, 90];   BRP/11 [60];   BRP/23 [44];   BRP/24 [172];   DGOD [277];   GHG/4 [217];   HMER [20];   INN/1 [29];   INN/4 [36, 118];   INN/9 [123];   INN/11 [122];   INN/13 [78];   INN/16 [178];   INN/21 [61];   INN/25 [52];   INN/26 [174];   INO/1 [132, 164];   INO/4 [2];   INO/5 [111];   MOLK [266];   VERM [153, 164];

Mol, de : BRP/8 [47];   BRP/24 [114];   DGOD [87, 202, 500];   GHG/1 [207];   GHG/2 [51];   GHG/3 [354, 377];   GHG/4 [XIII];   GN/1977 [202];   INN/4 [107];   INN/5 [107];   INN/6 [130];   INN/17 [136];   INO/1 [159];   INO/3 [78, 91];   PEUT [283];   VERM [153];

Mol van Otterloo, de : zie  Otterloo, de Mol van

Mol, du : INN/9 [36];

Mol, van : BRP/3 [63];   BRP/10 [65];   GHG/2 [322];   INN/2 [6];   INN/4 [52];   INN/15 [179];   INN/16 [81];   INN/23 [34];   INN/28 [120];   INO/6 [64];

Molana : VERM [153];

Molanus : INO/3 [58];

Moldenvliet, van : BRP/17 [44];

Molder : GN/1978 [313];   GN/2000 [366];

Molders : INO/5 [106];

Mole : VERM [153];

Molecaten, van Heeckeren van : zie  Heeckeren van Molecaten, van

Molée : GHG/2 [307];

Molemans : BRP/1 [72];   INN/12 [31, 34];

Molen : INN/23 [160];

Molen, van der : AMBA [255, 286];   BRP/8 [14, 85, 102];   DGOD [374, 411, 460];   GHG/2 [117];   GN/1999 [704];   INN/5 [85];   INN/18 [18];   INN/19 [189];   INN/21 [70];   INO/2 [15];   INO/4 [62];   INO/5 [39];   KW/1983 [133];

Molenaar : AMBA [273];   BRP/3 [110];   BRP/5 [20, 160];   BRP/8 [13, 21, 25, 53, 112, 138];   BRP/9 [8];   BRP/10 [119];   DGOD [461, 567];   DUMA [218, 219];   GN/1978 [315];   INN/3 [63, 148];   INN/7 [171];   INN/13 [45];   INN/18 [141];   INN/27 [134];   INN/28 [126, 148];   INO/1 [72, 103, 130];   INO/3 [26];   INO/5 [82];   INO/6 [59];   MARA [48/49, 56/57];   MOLK [206];   NEVE [21];   OKM/1 [134];   PEUT [204];   VERM [153];

Molenaar Böse : zie  Böse, Molenaar

Molenaar, de : INN/18 [71];   JAZZ [89];

Molenaer : INN/15 [169];

Molenbeek : INN/13 [118];

Molenbergh : DGOD [163];

Molenbroek : BAND [604];   BRP/12 [149];   BRP/14 [127, 142, 149];   INN/9 [187];   INN/13 [158];   INN/22 [48];

Molencate, van Heeckeren tot : zie  Heeckeren tot Molencate, van

Molenhoek : GHG/4 [86];

Molenhuijsen : BRP/13 [120];

Molenkamp : GHG/4 [52];   INN/8 [22];

Molenmaker : GHG/4 [360];   VERM [153];

Molenmakers : INO/5 [69, 91];

Molensky : BRP/5 [24];

Molenstijn : BRP/15 [76];

Molenvliet, van : BRP/18 [36, 154];

Moleong : DGOD [573];

Molet : INN/9 [68];

Molhoek : HOFF [48];

Molhuysen : INN/27 [211];   INN/28 [196];

Molier : DGOD [544];   INN/23 [174, 175];   MARA [152/153];

Moliere, Grampré : DGOD [155];

Moliere, Granpré : BRP/11 [37];

Molière, Grampre : BRP/25 [86];

Molière, Granpre : BRP/25 [86];

Molière, Granpré : BRP/5 [5];   BRP/6 [14];   BRP/11 [37];   BRP/22 [15, 16];   DAAL [23];   GHG/2 [24];   GHG/3 [364];   GHG/4 [135];   INN/2 [50, 114];   INN/7 [82];   INN/17 [130];   INN/21 [20, 22];   INN/24 [150];   INO/7 [34, 46];   NL/1964 [49-55];   PEUT [205];

Molin, de : GN/2002 [615];

Molina : INN/13 [79];

Molinaeus : INO/3 [58];

Molineux : INN/13 [71, 73];   NL/1978 [88];

Molino : INN/9 [85];

Moliter : BRP/4 [1, 137];

Molitor : DLUX [50];   INN/6 [108];   INN/7 [192];

Molkenboer : INO/1 [169];   INO/5 [69, 91];

Molkman : GHG/1 [144];   INO/1 [162];

Moll : BAND [223];   BELG [404];   BRP/1 [68];   BRP/3 [75];   BRP/5 [160];   BRP/10 [7, 135, 154];   BRP/11 [51];   BRP/12 [140, 143];   BRP/14 [4, 10, 18, 97, 155];   BRP/21 [34, 38, 88];   BRP/22 [126];   BRP/23 [38, 42, 110];   BRP/24 [104];   BRP/25 [14, 38, 111, 157];   DGOD [93];   GHG/1 [28, 78, 159, 291];   GHG/2 [219, 297];   GHG/4 [171, 186];   GN/1976 [183];   INN/4 [147];   INN/5 [12];   INN/6 [36, 73];   INN/11 [150, 160, 166];   INN/12 [101, 144];   INN/13 [170];   INN/14 [112];   INN/15 [158];   INN/17 [20, 71, 86, 106];   INN/18 [11];   INN/19 [1-5, 15, 168];   INN/21 [41, 51];   INN/23 [140];   INN/26 [21];   INO/1 [66, 76];   INO/5 [69, 91];   LAZL [16, 80];   MOLK [280];   MRCL [17, 45, s1.6, s1.17];   NLG/12 [337];   OKM/2 [44];   VERM [153];

Moll Schnitzler : AMBA [272];

Moll, van : BRP/7 [61];   BRP/8 [94];   BRP/24 [155];   GHG/2 [245];   INN/12 [37];

Moll, van der : GN/2002 [615];

Molle : BAND [268];   BRP/1 [62, 114, 125, 129, 148];   BRP/5 [94];   DGOD [5];   NEYN [88];

Mollee : PEUT [386-387];

Mollek : GHG/4 [68];

Mollema : NLG/5 [248];

Molleman : PEUT [334];

Mollen : INO/5 [61];

Mollenaar : OTHF [83];

Mollenbeek : INN/8 [205];   NL/1999 [591];

Möllenkamp : BRP/8 [110];

Moller : BRP/2 [176];   BRP/16 [4];   BRP/17 [60];   BRP/23 [11];   INN/7 [138];   INN/14 [55, 58];   INN/16 [187];   INN/19 [174];   INN/27 [70, 83, 86, 100];

Möller : BRP/8 [135];   BRP/10 [153];   BRP/12 [43, 131];   BRP/13 [143, 150, 154, 157, 160];   BRP/24 [6, 130];   DGOD [206];   GHG/2 [271];   GHG/3 [147];   GHG/4 [281];   INN/4 [40];   INN/5 [54, 55];   INN/9 [16];   INN/15 [124];   INN/19 [166];   INO/4 [44];   INO/5 [69, 91];   INO/6 [78];   PEUT [205];   VERM [153];

Möller, van : BRP/7 [130];

Mollerius : INO/2 [39];

Mollers : INO/3 [58];

Mollerus : BRP/1 [5];

Mollet : BRP/3 [4, 62, 81, 87, 90];   BRP/8 [15, 62];   BRP/11 [14, 75, 67];   BRP/12 [90, 103];   BRP/15 [48, 62];   BRP/22 [116, 141];   BRP/23 [48, 110, 113];   BRP/24 [18];   BRP/25 [14, 94, 142];   GHG/2 [348];   GHG/3 [193];   INN/4 [27, 29];   INN/8 [193, 196];   INN/9 [70, 71];   INN/10 [24, 87, 122];   INN/11 [19];   INN/12 [33, 88, 125];   INN/14 [156, 176];   INN/22 [191, 193];   INO/5 [86];   LEWI [30];   PCHL [91];   PEUT [42];   VERM [153];

Molletsie : BRP/15 [37];

Mollevanger : PEUT [345];

Mollinaux : NL/1978 [88];

Molling : DLUX [50];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?