Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Peten - Pieper ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Peten : BRP/15 [61];

Peter : BENG [48, 94, 96];   BRP/2 [99];   BRP/3 [110];   BRP/7 [101];   BRP/24 [221];   DLUX [55];   GHG/2 [123, 140];   GHG/3 [140, 310, 311];   HARG [71];   INN/8 [104];   INN/11 [7, 18, 164];   INN/14 [44];   INN/23 [16];   INN/24 [186, 191];   INN/25 [97, 206];   INO/6 [102];   MARG [69];   NL/1987 [114];   NL/1999 [513, 521];   VERM [157];

Petereyen : GN/2002 [618];

Peteri : MV/1974 [219];

Peterman : BRP/2 [162];   BRP/5 [97];   BRP/12 [92];   DGOD [19];   GHG/4 [104];   INN/24 [178];   RMSD [323];

Petermann : INN/13 [180];

Petermans : INO/5 [130];

Peters : AMBA [280];   BAND [542];   BNCL [59];   BRP/1 [42];   BRP/4 [249];   BRP/8 [65, 70, 99, 102, 133];   BRP/10 [77];   BRP/11 [18, 29];   BRP/12 [23];   BRP/13 [7, 12, 41];   BRP/15 [94];   BRP/16 [11, 42];   BRP/23 [10];   BRP/24 [16, 33, 56, 77, 79, 80, 185];   DAAL [137, 145];   DGOD [83, 221, 243, 296, 348, 443];   DLUX [55];   GHG/3 [268, 269, 287, 308];   GHG/4 [367];   INN/4 [152, 172];   INN/5 [135];   INN/7 [187];   INN/9 [79, 80, 125];   INN/10 [14, 134];   INN/11 [1, 130];   INN/13 [138];   INN/14 [31];   INN/15 [129];   INN/16 [55];   INN/17 [72];   INN/20 [122];   INN/22 [101];   INN/24 [48, 181];   INN/26 [134];   INO/1 [38];   INO/2 [56, 83, 95];   INO/4 [84];   INO/6 [92];   LEWI [40];   MV/1977 [230, 231];   NL/1987 [14];   NL/1999 [578];   PEUT [232];   VERM [157, 172];

Peters, Schreuder : zie  Schreuder Peters

Peters, van : INO/6 [43];

Peterse : GN/2002 [619];   VERM [157];

Petersen : BRGM [20];   BRP/1 [51];   BRP/6 [75, 103];   BRP/8 [18];   BRP/10 [134];   BRP/11 [173];   BRP/24 [103, 119];   DGOD [266, 399];   GHG/1 [365];   GHG/3 [310];   HARG [100];   INN/11 [11];   INN/13 [151, 164];   INN/14 [126];   INN/19 [146];   INN/20 [176];   INN/23 [83];   INO/3 [43];   INO/5 [92, 104, 107];   INO/6 [42];   NL/1978 [82, 90, 92];   PEUT [232];

Petersen, Dons : zie  Dons Petersen

Petersen, de : BRP/3 [88];   NL/1996 [253, 254, 262];   NL/1999 [131, 137-144, 282, 283];   NL/2000 [184, 187];

Petersom, van : INN/2 [18];   INN/13 [107];   MOLK [244, 281];

Petersom Ramring : INO/3 [73];

Petersom Ramring, van : INN/2 [18];

Peterson : BAND [409, 415];   BRP/3 [131];   BRP/21 [157];   BRP/24 [103];   GHG/4 [47];   INN/8 [67];   INN/13 [92];   INN/16 [86, 195];   INO/6 [74];   NEYN [43];

Peterson, de : INN/14 [53];

Peterson, van : BRP/7 [19];

Petersz : BAND [554];

Peterurs : DGOD [320];

Peterus : INN/12 [136];

Peterzen : BRP/7 [50, 179];

Petiet : BRP/1 [116];   BRP/4 [93];

Petit : DGOD [6];   GN/1956 [11];   INN/5 [131];   INN/9 [125];   INN/12 [152];   INN/14 [105];   INN/20 [149];   INN/24 [20];   INO/4 [42];   INO/6 [57];

Petit, van Polanen : zie  Polanen Petit, van

Petit, de : DGOD [107];

Petit dit de la Roche : BRP/8 [55];

Petitpiere : BRP/13 [126];

Petitpierre : GHG/4 [11];

Petre : BAND [452];   BRP/1 [19, 83];   BRP/9 [5];

Petré : BRP/23 [41];   INN/17 [28];

Petreillo : BRP/1 [75];

Petri : BAND [452];   BRP/1 [17];   BRP/2 [3];   BRP/7 [90, 105, 110, 171];   BRP/9 [5];   GN/1948 [16];   INN/8 [23];   INN/9 [65];   INN/16 [163];   NLG/12 [169];

Petrie : BRP/17 [124];   GOIC [198];   INN/2 [107];   INN/24 [121];   VERM [157];

Petrus : BAND [44, 154];   BRP/4 [57, 84, 196];   BRP/7 [94];   BRP/9 [80];   BRP/12 [67, 89];   BRP/16 [27, 91];   BRP/17 [121];   BRP/18 [60, 85, 181, 199];   GHG/2 [38];   GHG/3 [63];   GHG/4 [18];   INN/4 [172];   INN/9 [70];   INN/10 [178, 179];   INN/12 [124];   INN/14 [156];   INN/15 [152];   INN/16 [7];   INN/24 [191];   INO/1 [22];   INO/6 [88];   VERM [157];

Petrusz : BRP/1 [58, 123];

Petrijns : DGOD [261];

Pets : INN/11 [135];

Petsch : INN/12 [42];

Petschke : BRP/24 [64];

Petta : VERM [157];

Pette : INN/15 [142];

Petten : INO/6 [69];

Petten, van : GN/2002 [618];   INN/14 [48];

Pettenius : INN/3 [82, 85];   INN/8 [99];   INN/20 [16, 82];

Petter : PEUT [232];

Petting : BAND [511];   INN/23 [179];

Pettinga : VERM [157];

Pettinger : DLUX [55];

Petty : BRP/7 [98];

Pettij : BRP/18 [14, 126];

Petz : INN/19 [137];

Petz, von : INN/5 [24];

Petzel : BRP/17 [177, 185];   INN/12 [42];

Petzelt : BRP/17 [126, 185];

Petzke : BAND [64];   BRP/9 [94];

Petzoldt : BRP/11 [90];   INN/21 [157, 162];

Petzschke : INN/25 [154];

Peu : BRP/13 [12];

Peuchen : DGOD [48];   GHG/4 [79];   NLG/10 [137];

Peucker : INO/3 [48];

Peudepihesse : GN/1992 [79];

Peuisin : INO/5 [117];

Peulen : BRP/12 [80];

Peuling : BAND [434];   BRP/1 [5, 7];   INN/5 [174];   INN/8 [111];   INN/27 [211];

Peulings : INN/11 [25];

Peulus : GN/1992 [73];

Peursum, Schuller tot : zie  Schuller tot Peursum

Peus : INN/21 [175];

Peusens : INN/2 [132];   INN/17 [65];   INN/19 [183];   INO/4 [20, 21];   INO/5 [45];

Peutury : BRP/12 [97];

Pex : BRP/10 [117];

Pexton : HARG [73];

Peyal : DLUX [55];

Peijer : BRP/13 [72];

Peyer im Hoff : BRGM [25];   BRP/12 [150];   GN/1973 [385];   INN/25 [156];

Peyl : BENG [306, 500];

Peijl : GHG/3 [38];

Peijl, van der : VERM [157];

Peijll : BRP/22 [145];

Peijma : BRP/1 [145];

Peijman : BRP/1 [114];

Peymann : GHG/4 [184];

Peijpaart : BRP/4 [28];

Peijpers : BRP/22 [4];

Peijpers, de : NL/1996 [451];

Peyrou : INO/7 [29];

Peyrou, du : INN/28 [225];

Peyrou van Breugel, du : Breugel, du Peyrou van

Peijs : INN/9 [35];

Peijster : INN/21 [70];

Peijster, de : KW/1993 [102];

Peysters : GN/2002 [618];

Pezel, ten : INO/6 [84];

Pezoto : GN/1978 [311];

Pfaff : BRP/8 [4, 19, 45, 55, 72, 81, 85, 87, 92, 93, 95, 130, 141, 143, 147, 153, 154];   BRP/10 [137];   BRP/12 [78];   BRP/22 [6, 54];   BRP/25 [76];   GHG/1 [295, 296, 306, 312];   GHG/2 [214, 258, 310];   GHG/3 [252, 261, 262, 263, 272, 295, 296, 303, 324, 384, 388];   GHG/4 [219, 220, 223];   INN/4 [119];   INN/9 [17];   INN/10 [178];   INN/11 [185];   INN/14 [6];   INN/16 [135];   INN/21 [10];   INN/23 [188];   ON/1935 [86];   SOER [411];   VERM [146, 157];   ZEND [117];

Pfältzer : BRP/8 [61, 74, 113];

Pfander : BRP/7 [25, 29];

Pfänder : INN/26 [175];   INO/4 [1];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Pfann : BRP/17 [90];   INN/3 [62];

Pfannekuchen : BRP/7 [18];   INN/21 [146, 170];

Pfannenkuchen : BRP/7 [49];

Pfannenstaal, van : BRP/7 [134];

Pfannenstiel : BRP/7 [61, 71];

Pfannenstill : INN/21 [157];

Pfanner : DGOD [409];   INN/17 [17, 19];   PEUT [232];

Pfannkuchen, van : INN/21 [175];

Pfau : INN/20 [122];

Pfauth : BRP/3 [84];

Pfeffer, von Helle genaamd : zie  Helle genaamd Pfeffer, von

Pfefferkorn : BRP/21 [95];   INN/17 [162];   INO/7 [36];   LEWI [11];

Pfeifer : BRP/1 [53];

Pfeiffenschneider : DLUX [55];

Pfeiffer : BRP/4 [16, 250];   BRP/5 [105];   BRP/7 [60, 66, 68];   BRP/8 [7, 82];   BRP/10 [90, 135];   BRP/11 [6];   BRP/13 [163];   BRP/16 [78];   BRP/24 [73, 76, 104];   BRP/25 [2];   DGOD [112, 178, 220];   DLUX [55, 56];   GHG/2 [26];   GHG/3 [243];   GHG/4 [188];   GN/1973 [383, 384];   GN/2002 [588];   GOIC [194];   HARG [74];   INN/2 [67];   INN/3 [99];   INN/5 [175];   INN/13 [87];   INN/15 [113, 150];   INN/16 [107, 119];   INN/17 [108];   INN/18 [120, 149];   INN/21 [149, 161];   INN/24 [137];   INO/2 [46];   JVRB [170, 243];   KW/1958 [187];   NL/1969 [107];   PEUT [233];

Pfeil : BRP/17 [40, 59];   GOIC [48];   INN/5 [110];   INN/11 [50];   INN/15 [30];   INN/25 [233];   INN/28 [229];   INO/1 [73, 81];   INO/3 [73];

Pfeil, von : ON/1932 [135];   RMSD [41];

Pfenniger : BRP/15 [63, 74];

Pfennigwerth : DUMA [75];   GHG/4 [14];   INN/8 [78];

Pfenninger : DGOD [27, 29];   INN/13 [177];

Pfeyl : GN/1965 [7];   INN/7 [63];

Pfeijl : INN/25 [233];   INN/28 [229, 230, 239, 240];

Pfister : BRP/10 [82];   BRP/11 [83, 107];   BRP/21 [160];   BRP/22 [30];   BRP/25 [58];   GHG/2 [322];   GHG/4 [232, 237];   INN/12 [47, 50];

Pfister, de Wetstein : KW/1993 [44];

Pfister, van : BRP/7 [128];

Pflaum : BAND [604];

Pflughaupt : BAND [463];   BRP/9 [44];

Pflüghaupt : VERM [168];

Pfoff : DUMA [215];

Pfordten, v.d. : AMBA [280];

Pfordten, von der : BRP/24 [103];

Pfort : INO/7 [14];

Pfoster : GHG/2 [373, 374];   INN/16 [41];   PCHL [57];

Pfretzschner : BAND [599];

Pfundt : GHG/4 [325];

Pfus : BRP/7 [8];

Pfuster : DGOD [86];

Pfyffer : INN/10 [157];

Pfijffer : INN/10 [150, 157, 159, 172, 176, 177, 181, 191, 197, 201];   INN/23 [146];   INN/24 [71];

Phaf : INN/4 [172];   INN/19 [168];   INN/23 [185];

Phaff : BAND [324];   BRP/7 [2, 8];   DAAL [130];   DGOD [90, 145, 305, 423, 500];   GHG/4 [318];   GN/1958 [61];   GN/1964 [37];   GN/2003 [291];   INN/4 [28, 111, 125];   INN/8 [13, 195, 197];   INN/14 [42, 184];   INN/23 [162, 170];   JUMA [120];   NEVE [73];   VERM [132];

Phan : BRP/17 [45];

Phang : VERM [140];

Phefferkorn : BAND [89, 130, 203, 298];   BRGM [15, 16];   BRP/1 [57];   BRP/3 [146];   BRP/5 [52];   BRP/10 [92, 132];   BRP/11 [11, 97, 108, 143];   BRP/12 [27, 46, 59, 61, 70, 92, 121];   BRP/21 [109];   BRP/22 [5, 128, 145];   BRP/23 [34, 53, 54, 56, 71, 99, 101, 104, 136];   BRP/25 [20, 23, 31, 32, 43, 99, 108, 134, 150, 174];   DUMA [249];   GHG/1 [10, 242];   GHG/2 [310, 311, 316, 321, 331, 369, 384];   GHG/3 [233, 298];   GHG/4 [2];   INN/2 [159];   INN/3 [157];   INN/10 [10];   INN/13 [109];   INN/15 [160];   INN/23 [66-68, 70, 117, 171, 172, 174, 175, 188];   INN/25 [39, 53, 60];   INN/27 [135];   ON/1933 [97];   VERM [157];   VGLS [36];

Phefferkorn Rosenquist : BRP/21 [109];

Pheifer : INO/6 [72];

Pheiffer : BRP/12 [71];   GN/2002 [587];

Phelpps : BNCL [26];

Phenniger : INN/13 [177];   INO/6 [66];

Phielipsen : BRP/15 [149];

Philibert : INO/5 [92, 104];

Philip : BAND [291];   BRP/8 [116];   BRP/9 [13];   BRP/15 [111];   BRP/16 [122];   BRP/17 [71, 115, 185];   INN/2 [132];   INN/4 [31];   INN/16 [25];   INN/17 [12];   INN/21 [48, 49];

Philipboom : DGOD [222];

Philipe : BAND [603];

Philiph : BRP/17 [83];

Philiphs : BRP/17 [131, 148, 156, 185];

Philiphsz : BRP/17 [116, 131, 185];

Philiphz : BRP/17 [144, 185];

Philipoom : BRP/12 [143];

Philipoon : BRP/23 [134];   INN/9 [70];

Philipot : BRP/7 [90];

Philipp : BRP/7 [93, 181];   INO/5 [111];

Philippart : INO/5 [94];

Philippeau : GHG/1 [237];

Philippi : BRP/3 [34, 135, 144, 149, 154];   BRP/15 [65, 111];   GHG/1 [3];   INN/10 [12];   INN/11 [8];   INN/12 [10, 31];   INN/18 [18];   INN/28 [208];   VERM [157];

Philippin : INN/19 [37];

Philippine : BAND [565];

Philippines : BRP/7 [4];

Philippis : VERM [157];

Philippo : DGOD [419];   GHG/3 [282];

Philipps : BRP/2 [43, 44, 48, 193, 194];   INN/21 [143];   INO/1 [130];   INO/6 [80];

Philippsz : MRCL [s1.10];

Philippus : BAND [26, 64, 65, 105, 118, 133, 137, 138, 206, 226, 235, 237, 285, 351, 416, 417, 421, 422, 501, 510, 557, 598, 600];   BRP/4 [12];   BRP/5 [112];   BRP/6 [152];   BRP/8 [93];   BRP/9 [69, 109, 117, 124, 126, 128, 139];   BRP/15 [92];   INN/5 [37];   INN/23 [127];   INN/27 [158];

Philips : AMBA [280];   BAND [138, 416, 515];   BENG [29];   BRP/2 [186];   BRP/3 [11, 16, 44, 51, 64, 128];   BRP/4 [12, 27, 81, 111, 156, 179];   BRP/5 [32, 42, 146];   BRP/8 [30, 128];   BRP/9 [2];   BRP/13 [124, 139, 140];   BRP/15 [35, 44, 66];   BRP/17 [1, 12, 29, 34, 49, 50, 72, 93, 111, 127, 185];   BRP/18 [76, 200];   DGOD [45, 207, 309];   DUMA [148];   GHG/1 [14, 17, 19, 20];   GHG/2 [101, 128];   GHG/3 [110];   GHG/4 [218, 308, 316];   GN/1992 [11];   INN/2 [103];   INN/3 [58];   INN/5 [163];   INN/6 [147];   INN/8 [64, 78, 79];   INN/12 [2];   INN/13 [35, 134];   INN/14 [27];   INN/15 [91, 93, 96];   INN/16 [174, 178];   INN/17 [175];   INN/19 [143];   INN/20 [158];   INN/21 [74, 147, 148, 163, 167, 175];   INN/24 [101];   INO/1 [158];   INO/2 [55];   INO/3 [26];   INO/6 [78, 102];   JUMA [120];   JVPP [604];   NEVE [19];   PSEB [562, 563, 600];   VERM [152];   WEYN [16];

Philipse : INN/8 [23];   INN/9 [60];   INN/19 [38];   INN/20 [174];   INO/5 [58];   INO/7 [5];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Philipsen : BRP/4 [2, 46, 63, 210];   BRP/15 [85, 90];   BRP/16 [4, 18];   GHG/3 [97];   GHG/4 [196, 234];   GN/1978 [311];   INN/4 [172];   INN/28 [204];   MOLK [234];   PEUT [233];   VERM [157];

Philipson : INN/19 [140];

Philipsz : BRP/17 [171];   GN/1992 [18, 24, 83, 84, 128, 129, 132, 136, 137, 139, 140, 341-343, 345-347, 349-354, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 366];   INN/21 [34, 38, 42, 48, 58, 60];   INO/3 [73];   LAZL [29, 32, 36];   MRCL [25, 27, 29, 30, s1.11, s2.23, s2.24, s2.29, f.8];

Philipszoon : INN/9 [125];

Philipz : GN/1992 [81];

Philistine : BNCL [26];

Phillips : BRP/13 [95];   INO/6 [32];

Philpen : INN/10 [77];

Philsinger : INN/14 [118];

Phina : BRP/15 [62];

Phinley : BNCL [29];

Phipps : BNCL [54];

Phitsinger : INO/4 [14];

Phitzinger : APRL [187];   BAND [502];   GHG/2 [179];   GHG/4 [57];   INN/6 [100];   INN/25 [209];   INN/26 [89, 90, 108, 115];   ON/1935 [159];

Phlippeau : INN/18 [17];

Phoel : INN/5 [127];

Phonia : BRP/11 [166];

Phons : BRP/17 [98];

Phoolman : INO/4 [76];

Phoensen : INN/17 [180];

Phoonsen : GOIC [210, 211, 291, 292];   INO/3 [90];

Phrofeet : BRP/13 [125, 167];

Phijffer : INN/10 [163];   INN/23 [178];

Phijl : GOIC [45];

Phijver : INO/6 [103];

Pia : GHG/2 [221];

Piachaud : INN/7 [101];   MRCL [s2.18];

Pian : VERM [157];

Pianelli : GHG/4 [4];

Piar : BRP/13 [83];   INN/6 [87];

Piat : DGOD [222];

Piau : BRP/11 [108];

Piay : BRP/25 [160];

Piazza : BRP/1 [38];   BRP/10 [148];   BRP/12 [53];   BRP/22 [118];   GHG/4 [215];   INN/28 [23];

Piazzol : GOIC [222];

Picaar : DGOD [517];

Pical : VERM [157];

Picanussa : VERM [157];

Picard : BAND [104, 128, 199, 289, 291, 293, 365, 396, 398];   BRP/9 [88, 95];   DGOD [148, 318];   HARG [100];   INN/10 [148];   NEYN [91];   PEUT [233];

Picart : GN/1992 [14];

Picauli : VERM [157];

Picauly : BAND [98, 128, 152, 199, 219, 281, 342];   BRP/1 [71];   BRP/2 [168];   BRP/8 [28, 51];   BRP/9 [45];   BRP/25 [50];   INN/12 [14];   INN/16 [17, 159];   INN/18 [52];   JUMA [120];

Picaulij : BAND [196, 287];   DGOD [473, 530];

Picavet : DGOD [244];

Piccard : INO/5 [92, 104];

Piccardt : INO/7 [41, 43];

Piccardt, Soedtbrood : GHG/4 [278];   OKM/1 [122];

Piccardt, Soetbrood : HECA [98];   INN/19 [49];   VERM [157];

Piceni : VERM [131];

Pichel : BAND [305, 342];   BRP/2 [108];   BRP/3 [1, 89, 158];   BRP/4 [47, 88, 127, 143, 154, 163, 240];   BRP/5 [28, 39];   BRP/12 [104];   BRP/14 [65];   GHG/1 [226, 227];   GHG/2 [129, 131, 185, 200, 209];   GHG/3 [283, 368];   GHG/4 [192, 271, 292];   GN/1961 [281];   HOFF [94];   INN/2 [101];   INN/9 [18];   INN/12 [59];   INN/13 [33, 39];   INN/21 [18];   INN/24 [129];   INN/25 [128, 221];

Pichler : BRP/13 [9, 32, 33, 35];

Pichon : BAND [604];   BRP/9 [5];   INN/12 [148];

Pichot : BRP/7 [114];   INN/6 [122];   INN/11 [131, 133, 137];   INN/14 [35];   KW/1958 [70];   KW/1983 [101];   KW/1993 [45];   NL/1960 [74];   NL/1982 [254];   NL/1984 [194, 313];   NL/1997 [210];

Pichot du Plessis : INN/15 [151];

Picht : BRP/17 [6, 16, 36, 172, 185];

Pichter : BRP/7 [170];

Pick : BRP/1 [2, 7, 11];   BRP/15 [150];

Pickaerts : PEUT [233];

Picke : BRP/11 [73];

Pické : BRP/2 [78];   INN/18 [3];

Pickée : GN/1973 [380];

Pickema : DGOD [461];

Pickering : BNCL [32, 33];

Picoelet, van : BRP/7 [92, 179];

Picoleth : BRP/7 [164];

Picorna : BRP/7 [141];   INN/21 [142, 157, 158, 167];

Picorna, van : INN/21 [151];

Picorne : BRP/7 [112, 146];   INN/14 [33];

Picorno : BRP/7 [27, 28];   INN/21 [143, 157, 167];

Picorno, van : INN/21 [143, 167];

Picoulet, van : BRP/7 [122, 179];

Picquerie : ENWI [562];

Picquet : INN/15 [114];

Piecard : BAND [289, 304, 365];

Pieck : BRP/1 [73];   INN/5 [153];   INN/13 [92];   MRCL [75, s1.26];   NL/1999 [523];

Pied de Loup : BRP/10 [42];

Piejeers : DGOD [388];

Piek : BRP/2 [32];   BRP/15 [171];   VERM [157];

Piekaart : BRP/16 [132];   INN/9 [12];

Piekard : BAND [289, 304, 365];   BRP/9 [8, 44];

Piekart : BAND [104, 289, 291, 293, 365, 396, 398];   BRP/16 [1];   GHG/2 [210];

Piekema : GN/1996 [468];

Piekenbroek : BENG [550];   GOIC [48];   INO/3 [73];

Pieker : BRP/15 [113];

Piekerriema : BRP/15 [143];

Piekhaar : BRP/5 [102];   BRP/11 [60];   BRP/15 [3];   BRP/16 [104, 129];   GHG/2 [36];   GHG/4 [371];   HOFF [77, 78, 85];   INN/5 [180];   INN/7 [21];   INN/10 [79, 84, 123, 125, 128];   INN/11 [118];   INO/4 [50];

Piel : BAND [48, 87, 116, 162, 180, 184, 281, 338, 515, 592];   BRP/3 [18, 42];   BRP/6 [152];   BRP/9 [3, 11, 17, 22-24, 49, 55, 78, 99];   BRP/15 [38, 49, 78];   BRP/16 [47];   BRP/17 [42];   INN/2 [15, 16];   INN/8 [70, 75, 162];   INN/19 [107];   INN/25 [106];   MOLK [64, 84];

Piël : BAND [87, 162, 195, 263, 581];   BRP/9 [133];   BRP/15 [68, 117, 134];   BRP/16 [94, 99, 106];   INN/16 [18];

Pielaat : BAND [177, 251, 528];   BRP/9 [75];   BRP/10 [158];   BRP/11 [83];   BRP/12 [7];   GHG/1 [10];   GN/1973 [414];   INN/3 [154];   INN/8 [153];   INN/9 [80];   INO/7 [12];

Pielat : BAND [121, 225];   BRP/4 [25];   BRP/11 [48, 61, 144];   BRP/12 [58];   BRP/17 [23, 30, 39, 48, 64, 125];   DGOD [18, 23, 27, 29];   GHG/1 [129];   GHG/4 [323];   GN/1980 [277];   GOIC [71];   INN/7 [163, 169];   INN/8 [37];   INN/19 [186];   INN/22 [125];   INN/23 [28];   INO/5 [92, 104];   SOER [412];   VERM [157];

Pieloor : AMBA [256, 287];   BRP/3 [171];   BRP/5 [160];   BRP/8 [19];   BRP/12 [40];   INN/10 [108, 110];   INN/11 [39];   GHG/2 [137];   GHG/4 [143];

Pielou : BAND [184, 281];   BRP/9 [45];

Piels : INN/5 [20];

Pien, Tankah : zie  Tankah Pien

Pienaar : INN/19 [174];

Pienbroek, van : DGOD [491];   INO/4 [47];

Pieneman : AMBA [271];   GHG/4 [67, 68];   INN/10 [134];   INO/3 [62];   INO/5 [67];

Piepenbring : INN/21 [41, 43];

Piepenbrink : INN/18 [169, 174];   INN/21 [35];

Piepenbrock : VERM [79];

Pieper : BRP/2 [14];   BRP/7 [93];   BRP/22 [61];   BRP/23 [80];   DUMA [107];   GHG/3 [277];   GHG/4 [89];   HOFF [85];   INN/4 [103];   INN/8 [9, 26];   INN/11 [100];   INN/16 [188];   NL/1972 [151];   PEUT [347];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?