Lees eerst de inleiding ! Read the introduction first !


© L.M. Janssen

Versie 2016[ Scherpel - Schmidlin ]

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Scherpel : BRP/1 [9];

Scherpenberg : GN/1992 [368];   INN/21 [56];

Scherpenberg, van : BRP/11 [8];   CLER [9];   GN/1963 [71, 318];   GN/1968 [353];   GN/1992 [73, 80];   GOIC [45, 172];   INN/7 [117];   INN/13 [155];   KW/1983 [201];   NL/1998 [316, 324];

Scherpenbergh, van : GN/1963 [318];

Scherpenburg, van : GN/1992 [74];

Scherpenhuyzen : VERM [135];

Scherpenzeel : BRP/3 [171];   INN/21 [130];   INN/27 [249];   INN/28 [206];   INO/6 [79];

Scherpenzeel, van : GN/1983 [196, 197];   INN/28 [35];   PEUT [266];

Scherpingh : BRP/15 [92];   INN/5 [6];   INN/6 [126];   INO/7 [59];   KW/1958 [249];   KW/1993 [141];

Scherrer : BRP/24 [52, 53];   DGOD [27, 340];

Schers : BRP/21 [57];

Scherveel : ON/1935 [121];

Scherver : BRP/1 [3];   BRP/24 [53];

Scherzinger : PEUT [266];

Schets : DUMA [115];

Schettler : ON/1932 [136];   RMSD [147, 148];

Schetz : INO/1 [78];

Scheu : INN/16 [10];

Scheuble : INN/19 [167];

Scheublein : GHG/3 [157];

Scheuer : BAND [470, 471];   BRP/3 [80];   BRP/4 [2, 21, 43, 254];   BRP/5 [65];   BRP/6 [67];   BRP/12 [93, 131];   BRP/22 [49];   BRP/25 [112, 117];   DGOD [297, 332, 334, 352, 386, 403];   DING [23];   DLUX [61];   GHG/4 [43, 340];   GN/1986 [382, 383];   INN/3 [148];   INN/9 [128];   INN/15 [70, 132];   INN/17 [115, 116];   INN/18 [1];   INO/1 [48, 71, 130, 168];   INO/3 [51, 89];   KW/1958 [261];   NL/1982 [151];   PEUT [266];   SOER [405];

Scheunhardt : INN/21 [161];

Scheunheid : INN/10 [38];

Scheur, van de : INN/11 [53];

Scheurer : DUMA [151];   INN/9 [128];   NLG/4 [138];   NLG/6 [290];   ZEND [118];

Scheurink : GHG/4 [231];

Scheurkogel : GHG/1 [21];   INN/10 [56, 184];   INO/3 [89];   INO/6 [92];   ISPO [197];

Scheurleer : BRP/2 [50];   BRP/3 [42];   BRP/10 [83, 116];   BRP/12 [68];   BRP/24 [197];   DGOD [537, 541];   INN/14 [72];   MARA [140/141];

Scheurlink : BRP/15 [37];

Scheurs : BRP/24 [3];

Scheurwater : INN/4 [119];

Scheuss : INN/12 [161];

Scheuter : INN/13 [138];

Scheuter, de : DGOD [66];

Scheve : BRP/7 [3];

Schevenhuysen : INO/1 [84];

Schevenhuysen, van : INO/6 [6];

Schever : INN/4 [86];

Schevers : BRP/3 [109];   GHG/3 [266];

Scheversteyn : INN/5 [3];

Schevichaven, van : BENG [306, 513, 558];   INN/7 [99, 118];

Schewe : BRP/12 [28];

Schey : AMBA [277];   BRP/5 [105];   GHG/2 [97, 145];   GHG/3 [74];   GHG/4 [337];

Scheij : BRP/22 [16];

Scheybeler : GHG/4 [256];   INN/16 [70];

Scheyderuyt : BRP/6 [45];   MOLK [242];

Scheyer : GHG/3 [353];

Scheijer : GN/1992 [129];

Scheyndel, van : VERM [126];

Schicke : ON/1935 [83];

Schiders : INO/2 [84];

Schie, van : AMBA [267];   BRP/1 [90];   DUMA [192, 195];   INN/9 [151];   INN/19 [168];   MOLK [14];   NL/2002 [224];

Schiebaan : DGOD [296];

Schiebelhout : DGOD [159];

Schieber : INO/3 [89];

Schiebes : INN/6 [26];

Schieder : DLUX [61];

Schiedges : INO/7 [5, 32];

Schiefer : BAND [607];

Schieferli : BRP/10 [155];

Schiek : BRP/2 [174];   INO/5 [60];

Schieke : BRP/22 [95];

Schiel : BRP/12 [121];

Schielag : BRP/13 [25];

Schields : BRP/4 [177, 245];

Schiele : VERM [162];

Schieling : BRP/13 [65, 100];   INN/6 [82];   INN/14 [55];

Schien : INN/15 [114];

Schierbeek : KW/1958 [263];

Schierbrand, von : DGOD [19, 70];   INN/9 [25, 26];   INO/3 [94];

Schiere : INO/6 [71];

Schierholz : INN/17 [67];

Schierhorn : DGOD [361];

Schierhout : BRP/18 [121];   INN/2 [175];   INN/19 [168, 169, 183];

Schierink : VERM [162];

Schierling : BRP/15 [9];

Schierstadt, von : GHG/3 [392];

Schietkamp : BRP/6 [42];

Schietling : BRP/11 [154];

Schievekamp : INN/27 [128];

Schieving : BRP/7 [32, 179];

Schieweck : INN/10 [148, 184, 201];

Schiferli : NL/1960 [52];

Schiff : BRP/2 [15];   BRP/3 [122];   BRP/4 [125, 151, 165, 175, 206];   BRP/8 [62, 65, 70, 97, 111, 160, 165];   BRP/10 [143];   BRP/11 [30];   BRP/12 [71];   BRP/14 [68, 78, 107];   BRP/21 [31, 72, 100];   BRP/24 [224];   DGOD [216, 385];   GHG/1 [168];   GHG/2 [125, 189, 266, 326, 388];   GHG/3 [222];   INN/5 [159];   INN/7 [202];   INN/14 [144];   INN/21 [71, 185];   INN/22 [124];   INN/24 [162];   INN/26 [171, 176];   INO/3 [89];   INO/4 [1];   INO/6 [6, 17];   KW/1983 [428];   ON/1933 [17, 95];   SOER [405];

Schiff, du Ry : INO/6 [79];

Schiffel : GHG/1 [103];   INN/7 [174];   INN/8 [144, 171];

Schiffelers : GHG/4 [229];

Schiffer : BRP/3 [43];   BRP/16 [98];   BRP/17 [60];   GHG/1 [90, 328];   GHG/2 [76];   INN/10 [77, 129];   INN/15 [112];   INO/3 [89];

Schiffer, de Jongh : zie  Jongh Schiffer, de

Schifferling : AMBA [281];

Schiffers : INN/15 [19];   PEUT [96];

Schifflin : BRP/7 [83, 86, 159];

Schiffman : INN/19 [170];   INN/24 [134];   INN/28 [220];

Schiffner : INO/6 [15];

Schifman : INN/19 [172];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Schik : INN/4 [39];   INN/7 [36];   SOER [403];

Schikker : AMBA [260];

Schikkerling : INN/19 [167, 169];

Schil : BRP/7 [10, 12];

Schilait : BRP/8 [161];

Schild : BRP/17 [39];   BRP/22 [91];   CHIR [742];   GHG/2 [222];   GN/2002 [621];   HARG [73];   INN/9 [29];   INN/11 [88];   INN/14 [142];   INN/17 [127];   LEWI [89];

Schildberg : GHG/2 [164, 169];

Schilde, van der : INN/17 [169, 177];

Schilden, van der : GN/2002 [620];   VERM [168];

Schilder : DGOD [305];   GHG/4 [250];   INN/17 [182];   INO/3 [25];   VERM [162];

Schilderus, van : INN/21 [149, 166];

Schildhauer : GHG/4 [200];

Schildman : BAND [5, 6, 14, 23];   BRP/9 [3, 7, 10];   MOLK [88];

Schildstraete : INN/12 [157];

Schildwacht : PEUT [161];

Schilfgaarde, van : INN/11 [99];

Schilg : GN/1992 [9];

Schilham : GN/1973 [407];

Schilhoorn : LAZL [8];   MRCL [11, s1.4];

Schilling : INN/21 [141];

Schilings : INN/12 [26];

Schilkamp : INN/17 [165];

Schill : BRP/7 [5];   BRP/17 [134];   CLER [9];   GHG/4 [126, 127];   INN/2 [175];   INN/5 [115];   INN/6 [136];   INN/7 [194, 196, 197];   INN/8 [105, 110];   INN/13 [155, 177];   INN/15 [29];   INN/18 [101, 114];   INN/19 [184];   INN/20 [108];   INO/3 [89];   JVRB [91];   PSEB [616, 624, 633, 642, 643];

Schilleman : BRP/16 [61];   GOIC [300];

Schillemans : BRP/16 [61, 84];   PEUT [267];

Schillen : GHG/3 [97];

Schiller : DGOD [243];

Schillet : DGOD [3];

Schillhorn van Veen : zie  Veen, Schillhorn van

Schilling : AMBA [272, 275];   BAND [454];   BRP/3 [1];   BRP/5 [53, 103];   BRP/7 [28, 119, 144];   BRP/8 [83];   BRP/9 [124];   BRP/17 [136];   DUMA [161];   GHG/3 [197];   INN/2 [160];   INN/9 [128];   INN/16 [170];   INO/3 [89];   MOLK [20, 48, 84, 153];   NLG/13 [485, 486];   SKKK [160];   VERM [162];

Schilling, van : BRP/17 [136];

Schilperoort : BRP/5 [70];   BRP/11 [159, 170];   BRP/23 [40];   INN/11 [103];

Schilstra : BRP/25 [38];   INO/6 [59];

Schilt : BRP/24 [135];   INO/4 [58];

Schilt, van der : INN/14 [14];

Schilte : AMBA [281, 288];   BRP/10 [85];

Schilter : BRP/4 [223];   BRP/16 [41, 42, 47, 97, 105, 130];   GHG/3 [358];   GHG/4 [143];   INO/6 [12, 103];

Schilthouwer, van Hoey : zie  Hoey Schilthouwer, van

Schilthouwer, van Hoeij : zie  Hoeij Schilthouwer, van

Schiltkamp : INN/11 [113];

Schiltz : DLUX [61, 62];   INN/11 [18];   INO/5 [106];

Schilz : INN/11 [18];

Schim : GHG/2 [375];   INN/11 [148];

Schimmel : BAND [184, 281];   BRP/5 [142];   BRP/9 [42];   BRP/15 [63];   BRP/21 [84];   BRP/25 [123];   INN/2 [175];   INN/7 [214];   INN/8 [3];   INN/10 [54];   INN/19 [152];   INN/26 [59];   INN/27 [88];   INO/3 [10, 11];   INO/5 [105];   INO/6 [57];   MOLK [185];   NL/1999 [493];   OTHF [69];

Schimmel, van Brakel : INN/19 [152];

Schimmelfennig van der Oije : BRP/24 [67, 81];   INN/25 [222];

Schimmelman : BRP/1 [29];

Schimmelman, van : BRP/1 [29];

Schimmelman, von : BRP/1 [96, 97];

Schimmelmann : INN/21 [123, 124];

Schimmelmann, van : JUMA [126];

Schimmelmann, von : INN/21 [90, 113, 114, 124];   INN/22 [134, 137, 138];   INN/24 [8];   ON/1934 [168];

Schimmelpennig van der Oye : BRP/12 [10];

Schimmelpenninch : INN/6 [24];

Schimmelpenninck : BRP/11 [71];   DGOD [348];   INN/3 [132, 164];   INN/4 [169];   INN/14 [117];   INO/5 [86];   PSEB [621];   VLOT [123];

Schimmelpenninck van der Oye : INO/7 [42];   KW/1958 [255];

Schimmelpenning : INN/11 [40];   INN/17 [176];   INO/3 [39];

Schimmelpenning van der Oije : BRP/24 [81];

Schimmelphennig van der Oije : BRP/10 [24];

Schimmelpenningh : INN/20 [72];

Schimpe : DGOD [375];   GHG/2 [387];

Schimpf : BRP/5 [86];   BRP/6 [42];   DGOD [64, 98, 136];   GN/1973 [383, 398];   ENWI [622];   NL/2002 [476];

Schimph : INO/1 [63];

Schimpol : BRP/7 [101];

Schinck : GHG/4 [24];

Schindel : BRP/3 [74];

Schindele : BAND [602];   BRP/11 [99, 100];   INN/6 [115];

Schindeler : INN/16 [170];

Schindelhauw : BRP/17 [4];

Schindelhouwer : INN/2 [175];   INO/1 [159];

Schinderwolff : BRP/13 [52, 167];

Schindler : BRP/11 [171];   BRP/21 [72, 73, 90];   BRP/23 [30];   BRP/24 [85];   BRP/25 [62];   DGOD [139, 298];   GHG/1 [158];   INN/12 [162];   INN/18 [2];

Schink : BAND [512];   BRP/2 [18, 20];   BRP/13 [54];   BRP/15 [121, 135];   BRP/16 [110];   INN/12 [155];

Schinkel : BRP/1 [11];   INN/15 [106];   INN/25 [226];   INO/7 [59];

Schinkelaar : INN/19 [22];

Schinne, van : BENG [148, 301, 303, 514, 556, 558];   BRP/4 [3, 33];   BRP/16 [39, 51, 93, 130];   GN/1963 [339];   GN/1989 [33];   GOIC [148, 149, 263];   INN/3 [175];   INN/7 [114, 133];   INN/11 [36];   INN/18 [106];   INO/5 [39];   INO/6 [6, 8];

Schintgen : DLUX [61, 62];

Schiotling : BRP/11 [154];   INN/28 [162];

Schipholt, Lutje : OKM/2 [195];

Schipholt, Lutke : BRP/5 [118];   DGOD [479];   INN/2 [106];   INN/24 [111];

Schiphorst : BRP/21 [57];   INN/16 [170];   VERM [162];

Schiphorst, ter : BRP/11 [123];   INN/16 [56];

Schipio : BRP/17 [54, 58, 87];

Schipios : BRP/17 [110, 185];

Schipiosz : BRP/17 [42, 185];

Schipke : DGOD [410];

Schippen : BRP/17 [24, 25];

Schipper : BAND [538, 607];   BRP/1 [66];   BRP/2 [166];   BRP/5 [15];   BRP/8 [35, 111, 136];   BRP/9 [69];   BRP/10 [43, 166];   BRP/11 [177];   BRP/22 [29, 88, 132];   BRP/23 [29, 41, 70];   BRP/24 [61, 220];   BRP/25 [8, 31];   GHG/1 [199, 262];   GHG/4 [213];   INN/5 [38, 65];   INN/7 [87];   INN/9 [66];   INN/17 [136, 191];  INN/19 [118, 139];   JUMA [126];   NLG/8 [171];   OKM/3 [3];   VERM [79, 162];

Schipper, Jansen : BRP/10 [41, 116];   BRP/12 [150];   BRP/21 [106];   BRP/25 [17];

Schipperheijn : INN/8 [5];

Schippers : BAND [607];   BENG [47];   BRP/3 [50, 61];   BRP/9 [63];   BRP/11 [44];   BRP/22 [6, 103];   BRP/23 [41];   BRP/24 [62];   DGOD [6, 428];   GHG/1 [35];   GHG/2 [302];   GHG/3 [242, 256];   GN/2002 [622];   GOIC [224, 225, 236];   INN/2 [15];   INN/3 [101, 102];   INN/6 [65];   INN/7 [142];   INN/8 [69, 103, 106];   INN/9 [128];   INN/15 [51, 60];   INN/17 [162, 165];   INN/22 [169];   INN/23 [166];   INN/27 [28];   INO/1 [103];   INO/3 [25];   KW/1958 [257];   LEWI [39];   NL/1986 [202];   PEUT [54];   SOER [404];   VERM [162];   WEYN [14];

Schippert : INN/5 [65];

Schipperijn : INN/10 [191];

Schipping : INN/15 [113];

Schircoré : GN/1946 [91];

Schirmeester : INN/17 [130];

Schirmer : BRP/5 [44];   BRP/10 [35];   DGOD [363];   GHG/3 [379];   GN/1996 [583];   GN/1997 [513];

Schisenoski : BRP/1 [4];

Schisler : BRP/17 [3];

Schit, van der : INN/2 [175];

Schittevatte : BRP/2 [180];   INO/5 [70];

Schiving : BRP/7 [34, 179];

Schiweck : INN/10 [148, 153, 154, 184, 185, 187, 201, 202];

Schkopp : BRP/11 [17];   BRP/22 [129];   BRP/25 [134];

Schkopp, von : INN/22 [161];

Schladt : PEUT [267];

Schlafle : INN/24 [70];

Schlag : BRP/1 [68];

Schlahmilch : JUMA [126];

Schlalos : MV/1977 [20];

Schlameisen : INN/27 [138, 185];   NLG/13 [91];   VERM [162];

Schlamelcher : GHG/3 [323];

Schlamilch : BRP/5 [65];   INN/3 [149];   NLG/8 [322];

Schlampfink : BRP/17 [18];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?


Schlatmann : INN/8 [57];

Schlatter : BRP/24 [27, 78];

Schlattmann : INN/11 [26];

Schlebüsch : BRP/5 [88];

Schlechter : INN/9 [19];   INN/25 [43];   INN/26 [9, 10, 34, 35];   VERM [162];

Schledehaus : INO/3 [89];

Schleenstein : BRP/5 [36];

Schlegel : BENG [239];   BRP/11 [56];   ENI/3 [563, 564];   INN/7 [82];   INN/20 [99];   INN/24 [136];

Schleicher : DGOD [337];

Schleif : BRP/24 [7];   BRP/25 [110];

Schleidt : GHG/4 [269];

Schleiher : INN/7 [71];

Schleis : BRP/11 [9];

Schlem : INN/14 [58];

Schlemm : BRP/13 [71, 75, 79, 93, 101, 117];   INN/5 [162];   INN/9 [82];

Schlemmer : DLUX [62];

Schlencker : GHG/1 [358];   GN/2007 [196];   INN/7 [217];   INN/14 [103];   INN/22 [80];   INN/25 [108, 213];   NL/1967 [250];   ON/1935 [158];

Schlenker : INN/22 [80];

Schlesinger, van : BRP/17 [8];

Schlette : GHG/2 [193, 303];   HMER [19];   INN/12 [61];   INN/20 [182];   VERM [162];

Schleucher : BRP/7 [45];

Schleunig : INN/6 [32];

Schleuning : BRP/6 [17, 19];

Schleuter : BRP/13 [119];   DGOD [195];

Schli : BRP/2 [171];   INO/5 [37];

Schlich : BAND [93, 97, 166];   BRP/9 [30];   INN/7 [151];

Schlicht : GHG/3 [376];

Schlichte : INN/21 [152, 157, 164, 175];

Schlickeisen : BAND [233];

Schlickum : GHG/1 [214, 215];

Schlie : DGOD [180];

Schlieker : AMBA [262, 288];   BRP/10 [120];

Schliemanns : INO/5 [97];

Schliep : DLUX [62];

Schlieper : GHG/2 [35];   INN/23 [30];

Schligtenhorst : INN/17 [55];

Schligting : BRP/7 [165];

Schlimm : DLUX [62];

Schlimmer : AMBA [272];   DGOD [558];   INN/25 [156];   RMSD [181];

Schlinger : BRP/23 [123];

Schlipköter : GHG/2 [278];

Schlocka : PEUT [282];

Schlosser : BENG [168];   BRP/5 [143];   BRP/7 [78, 101, 116, 126, 141];   BRP/22 [93, 138];   DGOD [6, 46];   DLUX [62];   INN/3 [146];   INN/4 [115];   INN/5 [117];   INN/7 [36, 143];   INN/8 [37];   INN/12 [111];   INN/14 [35, 118];   INN/20 [167];   INN/25 [117];   INN/27 [59];   INO/5 [25];

Schlosser, van : BRP/7 [115];   INN/14 [35];

Schlossos : INN/22 [163];

Schlötser : BRP/6 [98];

Schlotterhos : BRP/17 [54];

Schlötze : BRP/3 [24];

Schluiter : INN/17 [48];

Schlumpf : SKKK [160];

Schlundt Bodien : BRP/8 [11];   BRP/10 [55];   BRP/11 [120];   BRP/25 [127];

Schlupman : BRP/22 [45];   GHG/2 [333];   INN/6 [100];

Schlupmann : BRP/11 [170];

Schlusen : GN/1984 [193];

Schlute : BRP/3 [66];

Schluter : BRP/2 [71];   BRP/3 [66, 73, 112];   BRP/6 [90];   DGOD [122, 159];   INN/5 [65];   INN/24 [157];

Schlüter : BAND [118, 303, 304];   BEGM [12];   BRP/5 [140];   BRP/22 [10];   BRP/23 [90];   GHG/4 [120];   INN/4 [147];   INN/10 [157];   INN/13 [143];   INN/20 [45];   INO/5 [43];   NLG/10 [275];   SKKK [160];

Schlütow : INO/4 [23];

Schlutter, von : HARG [101];

Schmahl : BAND [482];

Schmaiers : INN/12 [154];

Schmaits : INO/6 [29];

Schmal : HOFF [26];

Schmale : AMBA [281];   BAND [591];   BRP/25 [173];

Schmalhausen : JVRB [91];

Schmall : BRP/4 [106];

Schmaltz : NL/1981 [193];

Schmalz : GHG/1 [4];   GHG/3 [21];   NL/1978 [89, 92, 93];

Schmamelt : DGOD [515];

Schmasen : INN/3 [101];

Schmedding : INN/15 [149, 153];

Schmeders : GHG/4 [57];

Schmedes : BRP/22 [135];   BRP/25 [7];

Schmeelke : GHG/3 [308];   INN/16 [129];

Schmehl : BRP/5 [55];

Schmeid : BAND [531];

Schmeidel : BRP/7 [83, 101];

Schmeidel, van : BRP/7 [83, 144];

Schneidman : INN/23 [183, 184];

Schmeinck : BRP/6 [1];   GHG/3 [205];

Schmeisser : HARG [101];

Schmeler : BRP/16 [45, 74, 100];   DLUX [62];

Schmeling : INN/17 [172];

Schmeling, de : GOIC [228];   KW/1983 [61];

Schmeltz : BRP/7 [141];   ENI/3 [564];

Schmeltz, van : BRP/7 [73, 118];

Schmelzeisen : BRP/6 [55];   INN/27 [152];   RMSD [487];

Schmelzer : BRP/23 [109];   INN/21 [66];

Schmenz : PEUT [267];

Schmetzring : BRP/2 [184];

Schmid : BRP/2 [176];   BRP/3 [158];   BRP/8 [21, 72];   BRP/10 [54];   BRP/11 [49, 136, 137];   BRP/12 [151];   BRP/16 [55];   BRP/21 [78];   BRP/22 [14, 107, 112, 127];   BRP/23 [90, 106, 127];   BRP/25 [50, 67, 126, 127];   DGOD [106];   DLUX [62];   GHG/3 [312];   GHG/4 [302];   GN/1968 [328];   GN/1991 [491];   INN/6 [32];   INN/9 [128];   INN/21 [145];   INO/4 [23];   INO/5 [61];   PEUT [267];   VERM [162];

Schmid, van : INN/7 [40];   INN/9 [157];   INN/14 [38];   RMSD [290];

Schmid, von : DGOD [298];

Schmidgall : BRP/4 [103, 142, 144, 154, 168, 231];   BRP/6 [102];   BRP/10 [115];   BRP/11 [22, 162, 168, 176];   BRP/12 [33, 100, 109, 116];   BRP/21 [12, 15, 106];   BRP/22 [2];   BRP/23 [33, 51, 52];   GHG/1 [17];   GHG/2 [281];   GHG/3 [317];   GHG/4 [17, 179, 358];   INN/4 [52, 76-80];   INN/5 [11];   INN/7 [56, 72];   INN/10 [149, 157, 160, 161, 164, 167, 168, 170, 172, 175, 199, 204];   INN/11 [108];   INN/16 [65, 67, 73, 78, 174, 178];   INN/19 [105, 130, 186];   INN/21 [16, 22, 100];   INN/26 [88, 106, 188];   INN/27 [134];   INO/1 [70];   INO/2 [43];   INO/4 [40];   INO/6 [50, 51, 63];   ISPO [198];   NL/1969 [108];

Schmidhamer : BAND [36, 51, 77, 92, 101, 109, 110, 152, 166, 167, 198, 255, 315, 601];   BRP/1 [23, 28-30, 33-35, 37, 47, 49, 50, 53, 61, 64, 68, 84, 85, 88, 93, 94, 98-101, 109, 119, 121, 124, 134, 150];   BRP/5 [73];   BRP/6 [126];   BRP/9 [5, 8, 9, 24, 30, 38];   BRP/24 [19, 28];   DGOD [386];   GHG/2 [237];   GHG/3 [59, 261, 342];   INN/3 [63];   INN/4 [8, 158];   INN/6 [74];   INN/14 [5, 60-66];   INN/17 [112];   INN/19 [187];   INN/22 [88, 93, 106];   INN/24 [196];   INN/28 [251];   MOLK [84];   NL/1999 [510];

Schmidhamer van Gent : zie  Gent, Schmidhamer van

Schmidhamer, van Gent van : zie  Gent van Schmidhamer, van

Schmidl : BRP/3 [71];

Schmidlen : GHG/1 [214];   INN/11 [23];   PEUT [268];

Schmidlin : INN/1 [58];

Wat betekenen de referentiecodes ? What do the reference codes mean ?